Развојни план

Основна школа Михаило Баковић

С е љ а ш н и ц а

Р А З В О Ј Н И    П Л А Н    Ш К О Л Е

Период 2018-2022. година

Септембар, 2018. године

С А Д Р Ж А Ј

 1. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ ………………………………………………………………………………..2
 2. РЕСУРСИ СРЕДИНЕ  И ОКРУЖЕЊА ………………………………………………………….. 6
 3. СНАГЕ ШКОЛЕ ……………………………………………………………………………………………… 7
 4. СЛАБОСТИ ШКОЛЕ ……………………………………………………………………………………..  8
 5. МИСИЈА ………………………………………………………………………………………………………….. 9
 6. ВИЗИЈА ……………………………………………………………………………………………………………  9
 7. ПРИОРИТЕТИ У ОСТВАРИВАЊУ ОБАРЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА , СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ……………………………………………………………….. 10

                       Програмирање, планирање и учење …………………………………………………………. 11

                       Настава и учење ………………………………………………………………………………………..12

                       Образовна постигнућа ученика…………………………………………………………………. 13

                        Подршка ученицима …………………………………………………………………………………14

                        Етос ………………………………………………………………………………………………………… 15

                        Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурси …..18

М Е Р Е

 1. Мере унапређивања васпитно-образовног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту……………………………………………………………………………. 19
 2. Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна додатна подршка ……………………………………………………………………………… 20
 3. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима ……………………………………………………………………………………………………… 21
 4. Мере превенције осипања ученика …………………………………………………………………. 23
 5. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржај појединих наставних предмета ……………………………………… 25
 6. План припреме за завршни испит …………………………………………………………………… 26
 7. План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте ……. 27
 8. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора … 27
 9. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ……………… 27
 10. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника ………. 28
 11. План укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад Школе

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

 1. План сарадње и умрежавања са другим школама и установама ……………………… 30
 2. Друга питања од значаја за развој школе …………………………………………………………. 31
  1. Промоција школе ………………………………………………………………………………………. 31
  1. Унапређивање квалитета наставе …………………………………………………………….. 31
  1. Унапређивање материјално – техничких услова у Школи ……………………….. 32
 3. Критеријуми и мерила за праћење остваривања Развојног плана школе ……….. 33
 1. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ

ОШ “Михаило Баковић“ има своју дугу историју. Почела је са радом 1871. године. У конаку Манастира у Сељанима, а 1927. године наставља своју мисију у новоизграђеној школској згради у Сељашници.

ОШ “Михаило Баковић“ налази се у средини села удаљена 6 км од Пријепоља, односно 3 км од Коловрата. На ушћу реке Звјежданке у Сељашницу, на раскрсници ранијег пута Пријепоље-Савин Лакат-Јабука-Пљевља, има веома повољан географски положај. Асфалтним путем повезана је са општинским центром и има организован аутобуски превоз неколико пута на дан. Има телефонску везу са градом.

Подручје школе обухвата сва насељена места три месне заједнице – Сељашнице, Јабуке и Звјезд. Укупна површина овог простора која обухвата девет села износи   7 512 км2 и по величини спада у већа школска подручја у општини. Сељашница је била једино насеље које је имало стални пораст броја становника.

Школа постоји 134. године, а зграда у Сељашници 78 година. Настава се одвија и у издвојеним одељењима која се налазе у местима Јабука, Звијезд и Карошевина.

Рад матичне школе одвија се у три школска објекта, од којих су два саграђена од чврстог материјала са по 3 учионице  и монтажне зграде са две учионице. Школа има ограђено школско двориште без спортских терена, па се настава физичког и здравсвеног васпитања одржава на спортским теренима месне заједнице. Поред осам учионица , у овим објектима се налазе и библиотека, канцеларије за директора, наставнике, педагога, секретара и рачуновођу, затим школска кухиња са трпезаријом, а у дворишту је привремена котларница са простором за угаљ. Мокри чвор налази се ван зграде. У току су завршни радови  на новом школском објекту који ће решити просторне проблеме школе.

Издвојено одељење Јабука удаљено је 19 километара од матичне школе,а располаже са једним школским објектом од тврдог материјала у чију су адаптацију последњих година уложена знатна средства. Поред три учионице, у школској згради налази се и кухиња са трпезаријом за ученике, а на спрату су и станови за наставнике.

Издвојено одељење Звјезд има две учионице, кухињу са трпезаријом (није у функцији због малог броја ученика), стан за наставника и мало школско двориште без спортски терена. У згради не постоји мокри чвор, а грејање је на чврсто гориво. Објекат је у добром стању и удаљен је од матичне школе 9 км.

Издвојено одељење Карошевина удаљено је од матичне школе 15 км, а располаже са једним објектом од тврдог материјала и малим школским двориштем. Има две учионице, канцеларију и оставу. Мокри чвор је ван објекта, а грејање на пећи на чврсто гориво.

Укупан број ученика од првог до осмог разреда је 146. У разредној настави 59 ученика, а у предметној 87.

У матичној школи наставу ће похађати 135, а у издвојеним одељењима: Јабука- 9, Звјезд- 1, Карошевина- 1, дакле у четири одељења са наведеним бројем ученика. Ученицини млађих разреда не користе организован превоз, мада међу њима има ученика који су доста удаљени од школе. Немогуће је организовати превоз због конфигурације терена и непокривености саобраћајном мрежом.

                                Б Р О Ј Н О  С Т А Њ Е  У Ч Е Н И К А  И  О Д Е Љ Е Њ А

                                                                     М а т и ч н а  ш к о л а

Разред Број одељења Број ученика
I 1 8
II 1 9
III 1 14
IV 1 17
V 1 18
VI 1 15
VII 1 24
VIII 1 30
УКУПНО: 8 135

                                          И з д в о ј е н а  о д е љ е њ а

 • ИО Јабука (неподељена школа)
      Разред      Број  одељења         Број ученика
Предшколци   1
I 1/3 1
II 1/3 /
III 1/3 4
IV 1/3 4
УКУПНО: 1 10

Деца која похађају припремни предшколски програм у одељењима првог циклуса: број такве деце: ; распоређена су у одељења: Сељашница 7, ИО Јабука 1, ИО Карошевина 1, ИО Звјезд 1

 • ИО Карошевина  (неподељена школа)
Разред Број одељења Број ученика
Предшколци   1
I              /
II   1
III   /
IV              /
УКУПНО: 1 2
 • ИО Звјезд  (неподељена школа)
Разред Број одељења Број ученика
Предшколци   /
I              /
II   /
III   1
IV              /
УКУПНО: 1 2

На нивоу школе је укупно 146  ученика.

  П р и п р е м н и  п р е д ш к о л с к и  п р о г р а м  у  о р г а н и з ац и ј и

ш к о л е ( предшколске установе)

Број група Број деце
1 7
УКУПНО:  

Кадровски услови рада

 1. Стручност наставног кадра
висока виша средња нестручни укупно
23 3 0 1 27
 •   Стручност ваннаставног особља
висока виша средња нестручни укупно
4 0 1 0 5

3.  Помоћно- техничко особље

Домар/мајстор чистачи укупно
3 7 10

Ученици редовно учествују на такмичењима у организацији Министарства науке, технике и технолошког развоја и постижу значајније резултате у области Српског језика, Историје, Географије, Технике и технологије и Биологије.

Процес стручног усавршавања наставника се континуирано одвија у складу са програмом Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Последњих година је интензивнији због актуелних процеса реформе, па су запослени према распореду  Школске управе Ужице упућивани на обуке које се односе на реформе у првом и петом разреду и смерене су на пројектну наставу, наставу оријентисану ка исходима и развијање предузетничког духа код ученика.

2.РЕСУРСИ СРЕДИНЕ И ОКРУЖЕЊА

У циљу унапређења рада школе, планирамо да интезивирамо сарадњу са институцијама и појединцима из окружења:

Општина, поред редовног финансирања материјалних трошкова и подршке акцијама које организује Школа, учествује у обележавању школских манифестација и награђује успешне ученике. Значајна је помоћ у финансирању и организацији превоза ученика и радника што је актуелна потреба наше школе с обзиром на њену удаљеност од  центра града.

Месна заједница већ дужи низ година уступа на коришћење школи спортске терене.

Установе културе ( Дом културе, Градска библиотека, Музеј, Музичка школа) пружају подршку раду школе омогућавањем учешћа наших ученика у програмима које организују. Посебно велики значај има Инфо-бус, покретна библиотека у власништву Матичне библиотеке « Вук Караџић» из Пријепоља.

МУП  спроводи активности у циљу побољшања безбедности ученика, упознавања са прописима о безбедности саобраћаја, реализује по један час месечно за ученике четвртог и шестог разреда у сарадњи са одељењским старешинама. Циљ пројекта је развој безбедносне културе и унапређење безбедносне заштите ученика основних школа.  

Медицински центар пружа подршку школи у правцу очувања и унапређења здравља ученика кроз систематске прегледе, едукативне активности и конкретне акције.

Центар за социјални рад и Црвени крст помажу у решавању различитих проблема социјално угрожених ученика, ученика из непотпуних породица итд. Школа учествује у свим хуманитарним активностима као и манифестацијама које организује Црвени крст.

Сарадња Дечјег вртића и школе спроводи се кроз организацију рада предшколске групе у просторијама школе и сарадњи стручних служби обе институције.

Између Школа на нивоу целе Општине остварује се сарадња у свим областима васпитно-образовног рада (такмичења, спортске активности, општински активи, стручно усавршавање…).

Привредне организације  пружају могућност школи за организовање посета ученика и њихово упознавање са процесом производње и начином рада.

Спортски клубови на нивоу града отворени су за ученике наше школе.

Остварује се и сарадња са Медијима у правцу афирмације ученичког стваралаштва, резулта рада и информисаности.

3.СНАГЕ ШКОЛЕ

 • У главном стручна заступљеност наставе;
 • Наставни кадар који поседује стручност, искуство, мотивацију, одговорност, спремност за константно стручно усавршавање;
 • Повољна клима у колективу за сарадњу и тимски рад;
 • Разумевање, подршка и помоћ руководства школе и педагошке службе;
 • Добро и стручно коришћење постојећих наставних средстава;
 • Квалитетан рад стручних актива;
 • Ученички потенцијал (психо-физички здрава деца);
 • Резултати постигнути на такмичењима;
 • Пролазност на пријемним испитима;
 • Здрава животна средина;
 • Уважавање, неговање и поштовање различитости кроз добре међуљудске односе и толеранцију;
 • Ђачка кухиња у оквиру школе;
 • Школска библиотека;
 • Добра сарадња са родитељима;
 • Добра сарадња са локалном заједницом, Месним заједницама Сељашница и Јабука;
 • Нови школски објекат;
 • Просторни потенцијал ИО Јабука.

                                                    4. СЛАБОСТИ ШКОЛЕ

 • Недовољна техничка опремљеност ( медијатека, разглас, недостатак специјализованих учионица);
 • Недостатак наставних средстава;
 • Материјална и друга ограничења за усавршавање наставног кадра;
 • Недостатак стручне литературе, приручника и часописа;
 • Ограничене могућности примене савремених метода и облика рада у настави;
 • Нужност извођења наставе у комбинованим одељењима и неподељеним школама,
 • Непостојање фискултурне сале, недостатак спортских реквизита и дотрајалост постојећих;
 • Недостатак школског простора ( нема специјализованих учионица,  просторије за културну и јавну делатност школе…);
 • Недовољно стручно усавршавање;
 • Низак образовни ниво родитеља;
 • Широко географско подручје матичне школе и издвојених одељења;
 • Велики број ученика и радника који путују (ђаци и наставници пешаци);
 • Велики број запосленик који раде у две и више школа;
 • Тешкоће у усаглашавању распореда.
 • Опадање броја ученика
 • Слаба опремљеност издвојених одељења наставним средствима и библиотечком грађом
 • Неорганизовање рекреативне наставе
 • М И С И Ј А
Scroll: Horizontal: Желимо да будемо школа у коју ће са радошћу долазити ученици, њихови родитељи и наставници, да истрајемо на заједничком путу , да наша школа буде место где ће се учити, научити и стећи вештине и знања која се дуго памте и примењују.
 • ВИЗИЈА

ЂЗ

 1. ПРИОРИТЕТИ У ОСТВАРИВАЊУ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА

 1.      ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

      Израда Школског програма у складу са прописаним начелима;

      Укључивање свих циљних група у израду Развојног плана установе;

      Израда школских докумената у складу са специфичностима школе;

      Израда Развојног плана установе у складу са извештајем о Самовредновању

      Формирање Тимова школе

      Планирање и припремање у складу са стандардима постигнућа-исходима, наставним предметима иопштим међупредметним и предметним компетенцијама

2)  НАСТАВА И УЧЕЊЕ:

            Интензивно коришћење свих ресурса  дигиталних  учионица;

            Коришћење различитих извора знања;

            Интензивирање сарадње на релацији наставник – ученик;

            Упућивање ученика на савремене технике учења;

            Унапређење сарадње наставника по питању међупредметних компетенција;

            Наставу унапредити планирањем наставних јединица ван школе ( пројектна настава);

           Прилагођавање наставе индивидуалним потребама ученика

           Опремање школе савременим наставним средствима

                  3)  ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА:

            Промоција и награђивањеуспешних ученика

            Подршка ученицима који доприносе успешној презентацији школе;

            Повећање броја ваннаставних активности у школи;

            Интензивнији рад ученика у вананставним активностима школе;

            Систематска припрема ученика за такмичење;

            Континуирана припрема ученика 8.разреда за завршни испит

           Анализа раезултата на завршном испиту и предлог мера кроз рад стручних већа

    Желимо да будемо школа у            

    4)    ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА:

            Разматрати ученичке иницијативе редовно и озбиљно;

            Пружање подршке ученицима којима је потебна додатна помоћ;

            Формирање Ђачког парламента;

            Укључивање ученика у што већи број ваннаставних активности,

            Подстицање и развијање социјалних вештина код ученика

            Избор вананставних активности на основу анкетирања ученика и ресурса школе

            Подстицање толеранције,солидарности и другарства у школи и ван ње.

   5)     ЕТОС:

            Унапређивање и неговање постојећих међуљудских односа;

            Промоција резултата и награђивање постигнућа ученика и наставника;

            Праћење функционисања система заштите од насиља;

            Обезбеђивање сарадње на свим нивоима у школи.

    6)    ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

            Руковођење у функцији рада школе;

            Паћење и вредновање квалитета рада у школи кроз редован педагошко    инструктивни рад школе ;

            Стварање услова за развој предузетништва и реализације пројектне наставе;

            Унапређивање материјално-техничких услова у школи.

 1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

      РАЗВОЈНИ ЦИЉ : Учешће свих стручних тимова и председника стручних већа у изради Развојног плана установе и годишњих планова рада за први и пети разред

Задатак 1 – Формирање тимова школе

Активности:

 1. Упознавање Наставничког већа са законским усклађивањем свих школских докумената
 2. Формирање тимова у складу са Статутом и упутствима Министарства науке, просвете и технолошког развоја
 3. Одржавање конститутивних седница

Задатак 2 – Упознавање председника тимова и стручних већа са циљем и динамиком израде Развојног плана установе

Активности:

 1. Организовање састанка Педагошког колегијума
 2. Подела задужења по стручним већима и тимовима
 3. Извештавање на седницама стручних органа

Задатак 3 –      Планирање и припремање у складу са стандардима постигнућа-исходима, наставним предметима и општим међупредметним и предметним компетенцијама

Активности:

 1. Упознавање Наставничког већа са изменама у програмима рада за први и пети разред
 2. Преношење искустава обучених наставника за рад у првом и петом разреду
 3. Тимско разматрање и одабир пројектне идеје

 Евалуација:

Критеријуми успеха: Број реализованих часова пројектне наставе

                                     Повратна информација о квалитету израђених докумената        

                                     Број обухваћених ученика и наставника пројектном наставом

                                     Закључци са састанака стручних већа и тимова

Инструменти: педагошка документација

Динамика: Тромесечно, полугодишње и крају школске године

Носиоци: Директор

                 Стручни сарадник

                 Чланови тимова

                 Наставници и ученици

 1. НАСТАВА  И  УЧЕЊЕ

        РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Побољшање квалитета наставе применом савремених метода, облика рада и наставних средстава

           Задатак 1 – Обука наставника за примену савремених метода и облика рада  

          Активности:

         1. Анкетирање наставника о потребним семинарима, планирање часова пројектне наставе;

         2. Припрема материјалних и техничких средстава за реализацију семинара,

израда личног плана стручног усавршавања, припрема за реализацију пројектне наставе;

         3. Учешће наставника на семинарима, извођење угледних часова и часова пројектне наставе.

        Задатак 2 – Оспособљавање ученика за примену савремених техника и средстава у процесу учења

        Активности:

      1.Процена стања и нивоа оспособљености ученика за учење на стручним активима

      2.Формирање група ученика за оспособљавање у одређеним техникама учења

      Задатак 3 -Примена стечених знања и искустава у пракси

     Активности:

     1.Прилагођавање планова и програма у циљу примене стечених знања по предметима

     2. Организовање и реализација пројектне наставе

     3. Извођење наставе са применом савремених метода и облика рада

Евалуација:

Критеријуми успеха: Број наставних средстава која ће користити обучени наставници

                                     Број реализованих часова редовне наставе и угледних часова, часова   пројектне наставе и број наставника реализатора

                                     Број обухваћених ученика

Инструменти: Скала процене, тестови знања,педагошка документација

Динамика: На полугодишту и крају школске године

Носиоци: Директор

                 Стручни сарадник

                 Чланови тима за Развојни план школе

                 Наставници и ученици

 1. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Континуирана припрема ученика 8.разреда за завршни испит и анализа резултата на завршном испиту, припрема ученика за такмичења

Задатак 1 – Појачати квалитет наставе и припремне наставе из предмета српски језик и математика

Активности:

 1. Благовремено упознавање родитеља и ученика осмог разреда о начину извођења завршног испита
 2. Припрема и реализација пробног завршног испита као симулација завршног испита
 3. Редовно похађање припремне наставе

Задатак 2 – Анализа резултата на завршном испиту

Активности:

 1. Анализа постигнућа на завршном испиту по стручним већима и предлог мера
 2. Упознавање Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора са резултатима завршног испита
 3. Израда акционог плана за следећу школску годину

Задатак 3 – Припрема ученика за такмичења на свим нивоима

Активности:

 1. Интензивирање рада на часовима додатне наставе и осталих слободних активности
 2. Анализирање и упознавање Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора са резултатима такмичења
 3. Награђивање и похваљивање ученика и наставника за постигнуте резултате
 • ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: :  Пружање одговарајуће и сталне подршке ученицима, одабир ваннаставних активности 

Задатак 1 – Пружање подршке ученицима којима је потребана додатна помоћ

Активности:

       1. Идентификација ученика којима је потребна подршка;

       2. Припрема документације за израду ИОП-а;

       3. Пружање подршке осталим ученицима за прихватање ученика којима је посебна помоћ и подршка.

Задатак 2- Одабир ваннаставних активности

Активности:

 1. Анкетирање ученика
 2. Анализа анкете
 3. Континуирано извођење и праћење квалитета ваннаставних активности

Задатак 3 –  Подстицање толеранције, солидарности и другарства у школи и ван ње

Активности:

 1. У План рада одељењског старешине уврстити теме које се односе на толеранцију, солидарност и другарство
 2. Организовати предавања у оквиру школе на часовима одељењске заједнице
 3. Сарадња са свим локалним институцијама које изражавају бригу о деци.

Евалуација:

Критеријуми успеха: Решавање конфликта ненасилном комуникацијом

                                     Број реализованих часасова на тему толеранција, солидарност, другарство;

                                     Остварена сарадња са локалним институцијама.

Инструменти: Педагошка документација

Динамика: На полугодишту и крају школске године

Носиоци: Директор

                 Стручни сарадник

                 Наставници и ученици

5. Е Т О С

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Стварање повољније климе са аспекта развијања међуљудских односа

и стварања пријатнијег школског амбијента

Задатак 1 – Рад на уређењу школског простора и стварању лепшег школског амбијента

Активноси:

1. Испитивање потреба и жеља ученика и наставника

2. Организовање акције: „Бирамо најлепшу учионицу“ и „Најлепши пано“

3. Уређење цветњака, унутрашњег простора,постављање клупа и жардињера

Задатак 2 –  Стални рад на неговању социјалне климе

Активности:

1. Утврђивање потреба наставника и ученика  у правцу унапређивања социјалне климе на часовим аодељењске заједнице

2. Конструктивно решавање сукоба, развој толеранције и поштовање различитости

3. Заједничка дружења ученика и наставника у виду излета, хуманитарних активности

Задатак 3 – Промоција резултата и награђивање постигнућа ученика и наставника

Активности

1.Мотивисање ученика на учешће у такмичењима, спортским активностима и смотрама;

2. Промоција резултата у школи

3. Награђивање и похваљивање ученика и наставника за остварене резултате

Евалуација:

Критеријуми успеха: Број јавних наступа и презентација

                                     Број организованих дружења (излета, састанака, хуманитарних акција)

                                     Изглед учионица и школског дворишта

Инструменти: Фото и видео записи

Динамика: Током школске године, континуирано

Носиоци: Одељењске старешине и руководства ОЗ

                 Руководиоци секција

                 Наставници и ученици

                 Помоћно особље

 • ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Правовремена информисаност, јасна и прецизна подела одговорности

 Задатак 1 -Јасна и прецизна подела одговорности (једанпут годишње)

Активности:

 1. Формирање стручних већа и тимова и подела задужења
 2. Подршка иновативним програмима и иновацијама у настави
 3. Афирмација постигнутих резултата у раду наставника и ученика

Задатак 2- Правовремена информисаност и транспарентност ( континуирано )

Активности:

 1. Прикупљање и обрада потребних података и информација
 2. Презентовање резултата
 3. Обезбеђивање доступности свих докумената и информација значајних за рад школе

Задатак 3 – Реализација плана рада свих стручних већа и тимова

 1. Заказивање састанака у складу са Годишњим планом рада школе
 2. Праћење вођења евиденције са састанака
 3. Презентовање предлога и мера донешених на састанцима

Евалуација:

Критеријуми успеха: Број формираних  тимова и стручних већа

                                        Број укључених наставник

                                        Број презентација остварених резултата

Инструменти:  Годишњи план рада школе

                           Извештај о раду школе

                           Извештај о раду струних већа и тимова

                           Записници са састанака

Динамика: У току школске године

Носиоци: Директор

                   Педагог

                  Руководиоци стручних већа и тимова

 1. Mере унапређивања образовно васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту

Анализирани су резултати завршних испита у последње три школске године.У оквиру нивоа постигнућа из српског језика, 24,66% ученика није достигло ни основни ниво, њих 75% је достигло основни ниво, 51% средњи ниво, а напредни ниво је остварило 30,66% ученика. Када је реч о математици, у претходне три године 10,33% ученика није достигло ни основни ниво, њих 89% је остварило основни ниво, средњи ниво је постигло 48% ученика,а напредни ниво достигло је 21% ученика. По овом резултатима, благо изнад општинског, али испод окружног нивоа. Резултати показују да се дистрибуција постигнућа на завршном тесту делимично поклапа са дистрибуцијом закључених оцена на крају 7. и 8. разреда. Примећено је да постоји велика осцилација између средњег нивоа остварености  на тестовима из српског језика и математике, док су код основног и напредниог нивоа осцилације мање изражене.

Активност Начин реализације Време реализације Реализатор
Анализа постигнућа на завршном испиту са предлогом мера Обрада података, састанци стручних већа, Наставничко веће Август текуће школске године Директор, педагог, стручна већа
Унапређивање квалитета редовне и припремне наставе из свих наставних предмета Припремна настава, праћење реализације и квалитета редовне наставеприпремне наставе Континуирано Април-јун текуће школске године Наставници, стручна већа, директор, педагог
Спровођење иницијалног тестирања Тестирање У складу са календаром васпитно-образовног рада Наставници
Уједначавање критеријума оцењивања Састанци стручних већа У складу са планом стручних већа Чланови стручних већа, директор, педагог
Унапређивање пажње ученика, Концентрације и разумевања наставног садржаја Часови одељењског старешине Током школске године Одељњске старешине
Укључивање ученика у допунску наставу Часови допунске наставе Током школске године, у складу са распоредом часова Наставници
Редовно похађање припремне наставе Израда плана припремне наставе, пеализација часова Април – јун текуће године Предметни наставници
Упознавање родитеља са корацима завршног испита и резултатима анализе Родитељски састанци, штампана Упутства, информације на огласној табли и учионици 8. разреда Мај-јун текуће године Одељењски старешина, директор, педагог
Израда распореда писмених и контролних провера Израда плана, разматрање на стручним већима, усвајање и праћење Септембар-август текуће године Наставници, стручна већа, Наставничко веће, директор, педагог
 • Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за  ученике којима је потребна додатна подршка

Активности тима за инклузивно образовање су интензивиране школске 2013/14. године доласком у школу ученика коме је била потребна додатна помоћ и подршка.

Од укупног броја ученика, један похађа наставу у 4. разреду по ИОП-у 2 школске 2018/19. године, а за једног ученика је индивидуализована настава, а тим прати и процењује њихов напредак.

Тим је, на основу свог искуства и бављења овим ученицима, закључио да је неопходна сарадња и подршка породице и да је то од кључне важности за постизање бољих резултата ученика. Такође је од великог значаја сарадња са другим институцијама ( Центар за социјални рад, Здравствени центар, Локална самоуправа, ОШ “ Владимир Перић Валтер“ и њихова дефектолошка служба).

Активност Начин реализације Време реализације Реализатор
Сарадња са школом која располаже дефектолошком службом Упућивање захтева ОШ „ Владимир Перић Валтер“ Пријепоље за сарадњу са наставником дефектологије и договор Прво полугодиште школске2018/19. године Директор, педагог, родитељ, Тим за ИОП
Препознавање ученика којима је потребна индивидуализација у настави Идентификација ученика на стручним већима и зрада плана Септембар-децембар текуће године Наставници, стручна већа, директор, педагог
Охрабривање родитеља да активно учествују у изради ИОП-а Индивидуални разговори, присуство састанцима, упознавање са планом рада Тима за ИОП Током школске године Тим, директор, педагог, учитељи
Редовно одржавање састанака Састанци Тима за ИОП У складу са планом Тима Чланови Тима, директор, педагог, родитељи
 • Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима

  Циљ: Унапређење квалитета живота ученика кроз:

 • Мере превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика
 • Мере интрвенције у ситуацијама када се јавља дискриминација, насиље, злостављање и занемаривање

Мере превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика

Активност Начин реализације Време реализације Реализатор
Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања Часови одељењског старешине, родитељски састанци, индивидуални разговори, активности Tима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања   Током школске године Одељењске старешине, директор, педагог, Тим, родитељи
 Укључивање свих интересних група у превентивне активности Час одељењског старешине, истицање важних информација о превенцији и поступању, сарадња са локалном заједницом, МУП-ом, Центром за социјални рад, састанци Ученичког парламента Континуирано   Наставници, ученици,стручна већа, административно и помоћно особље,директор, педагог
Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља Истицање на видним местима важних телефона, чланова тима и поступака у заштити ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, информисање Континуирано, по потреби Тим, одељењске старешине
Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља Истицање на видним местима важних телефона, чланова тима и поступака у заштити ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, информисање На почетку школске године Тим, одељењске старешине, директор, педагог

Мере интрвенције у ситуацијама када се јавља дискриминација, насиље, злостављање и занемаривање

Активност Начин реализације Време реализације Реализатор
Спровођење поступака и процедура у ситуацијама насиља Идентификовање насиља, спровођење поступка у складу са Правилником По потреби Тим , одељењски старешина, Директор, педагог, родитељ
Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности програма заштите Евидентирање разговора, укључивање релевантних субјеката По потреби Тим , одељењски старешина, Директор, педагог, родитељ
Саветодавни рад са децом која трпе насиље, врше насиље или су посматрачи насиља Индивидуални и групни разговори, Праћење реализације акционог плана из спроведене анкете Током школске године Тим, директор, педагог, наставници
 • Мере превенције осипања ученика
Активност Начин реализације Време реализације Реализатор
Идентификација ученика под ризиком од осипања Састанци стручних већа септембар Одељењске старешине, педагог , директор
Подстицање сарадње са Центром за социјални рад, Црвеним крстом, Домом здравља, Националном службом за запошљавање, Домом културе, Музејом, МУП-ом Пријепоље   Редовни контакти и разговори Током школске године Одељењске старешине, педагог , директор, сарадници из наведених установа
Обезбеђивање бесплатног аутобуског превоза и новца за ученике који пешаче до школе, а немају могућност коришћења превоза   Финансијско планирање, расписивање јавне набавке, достављање спискова ученика секретару и шефу рачуноводства Током школске године Одељењске старешине, педагог , директор
Идентификација и процена специфичних потреба ученика и израда планова рада за поједине ученике   Састанци стручних већа, Тима за инклузивно образовање, разговори са родитељима Септембар-децембар; током школске године Одељењске старешине, педагог , директор, родитељи
Набавка бесплатних уџбеника и омогућавање коришћења уџбеника од ученика из претходних генерација, позајмљивање уџбеника и потребних издања из библиотеке   Прикупљање и уношење података у „Доситеј“, размена уџбеника на крају школске године, доступност уџбеника у библиотеци Током школске године Одељењске старешине, педагог , директор, родитељи, наставник информатике
Бесплатна исхрана за ученике лошијег материјалног стања и ученике по ИОП-у Прикупљање података Септембар; током школске године Одељењске старешине, педагог , директор, родитељи,Тим за инклузивно образовање
Квалитетни и разноврсни оброци у кухињи у складу са стандардима   Усклађивање јеловника за сваки месец, припремање и сервирање оброка Током школске године Одељењске старешине, педагог , директор,Савет родитеља, кувар
Редовно одржавање додатне, допунске, наставе и слободних активности   Израда распореда часова и њихово реализовање у складу са планом Август – септембар; током школске године Стручна већа, педагог, директор,Наставничко веће
Активно учешће школе у такмичењима на свим нивоима   У познавање наставника са календаром такмичења и смотри, припрема ученика, организовање превоза и издвајање дневница за ученике и наставнике У складу са календаром такмичења и смотри Наставници, ученици, директор
Обезбеђивање личних пратилаца ученицима који се образују по ИОП-у   Упућивање документације интерресорној комисији, слање захтева Одељењу за друштвене делатности и опште послове Општине Пријепоље за личног пратиоца Током школске године, по потреби Тим за ИОП, директор, педагог, родитељи
 • Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржај појединих наставних предмета
Активност Начин реализације Време реализације Реализатор
Израда програма културних активности школе   Израда плана сарадње са друштвеном средином, сарадња са свим релевантним установама Током године Директор, одељењске старешине, одређене институције
Унапређење сарадње са културним и научним институцијама у лок. заједници Сарадња са Домом културе, Министарством унутрашњих послова, Матичном библиотеком „Вук Караџић“ Током школске године Директор, одељењске старешине, одређене институције
Повећање броја хуманитарних акција у сарадњи са локалном заједницом и организовање еколошке едукације ученика   Сарадња са локалном самоуправом, предавања наставника биологије Током школске године, у складу са планом Локална самоуправа, директор, наставници
Организација посете културним, јавним и спортским, дешавањима у школи и изван школе   Организовање Дечје недеље, Дана школе, учешће на Дечурлијади, Бум-фесту, Кросу-а РТС-а, смотри рецитатора,учешће на такмичењима Током школске године, у складу са календаром такмичења Дом културе, Матична библиотека „ Вук Караџић“,директор, педагог, наставници
Редовни систематски прегледи; посета стоматолога одељењима млађих разреда   Упућивање ученика на редовне стоматолошке и систематске прегледе у складу са договором представника Дома здравља Током школске године Дом здравља, директор, одељењске старешине
Часови одељењског старешине, биологије, природе и друштва и света око нас на тему заштите животне средине, здравих стилова живота   Предавања и разговори на часу одељењског старешине и редовне наставе У складу са планом рада одељењских старешина,годишњим и месечним планом Одељењски старешина, учитељи, наставник биологије
 • План припреме за завршни испит
Активност Начин реализације Време реализације Реализатор
Анализа резултата на завршном испиту Израда резултата завршног испита школе Август текуће године Предметни наставници, директор
Упознавање ученика и родитеља са анализом резултата на завршном испиту претходне школске године Родитељски састанак, час одељењског старешине Април-мај текуће школске године Одељењски старешина
Израда распореда припремне наставе Одељењски старешина, предметни наставници Април-мај текуће године Одељењски старешина, предметни наставници
Информисање родитеља о спровођењу припремне наставе и полагању завршног испита Родитељски састанак, подела упутстава за родитеље и ученике, обавештења на огласним таблама Април, мај, јун текуће школске године Одељењски старешина
Анализа пробног завршног испита Израда анализе Април-мај текуће године Одељењски старешина, предметни наставници, стручна већа
Информисање предметних наставника и ученика о резултатима пробног завршног испита Час одељењског старешине, анализа на часовима предметне наставе Април-мај текуће године Одељењски старешина, предметни наставници
 • План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте
Активност Начин реализације Време реализације Реализатор
Праћење пројеката на страницама фондација Директор школе Током школске године Директор школе
 • План струног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора
Активност Начин реализације Време реализације Реализатор
Формирање тима за стручно усавршавање Наставничко веће Август текуће школске године Директор школе
Израда планова стручног усавршавања за текућу школску годину Израда планова стручног усавршавања за текућу школску годину унутар и ван ње Август-септембар текуће школске године Наставници, стручна већа
Вођење евиденције о планирању,праћењу и вредновању стручног усавршавања у установи и ван ње Састанци Тима и стручних већа У складу са планом Тима и стручних већа Тим , наставници, педагог, директор
Редовно информисање запослених о стручном усавршавању Седнице Наставничког већа У складу са планом Тима и Наставничког већа Тим за стручно усавршавање, Наставничко веће
 • Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања
Активност Начин реализације Време реализације Реализатор
Набавка стручне литературе Доступност и коришћење издања у библиотеци Током школске године Библиотекар, наставници, стручна већа
Упознавање наставника са иновативним методама Употреба информатичких кабинета, мобилне дигиталне опреме, презентације у настави Током школске године Наставници, директор педагог, наставници информатике
Имплементација одабраних семинара у план стручног усавршавања наставника Израда планова стручног усавршавања Август-септембар текуће године Тим та стручно усавршавање, директор, наставници, педагог
Примена иновативних метода на угледним часовима и часовиме пројектне наставе Планирање и реализација часова Током школске године, у складу са месечним плановима рада наставника Наставници, директор, педагог, наставници информатике
 1.  План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника
Активност Начин реализације Време реализације Реализатор
Упознавање Наставничког већа са условима стицања звања Упознавање наставника са условима стицања звања Током школске године, у складу са потребама Директор школе
Вођење евиденције о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника Израда планова стручног усавршавања за текућу школску годину унутар и ван ње Август-септембар текуће школске године Наставници, стручна већа, Тим, педагог, директор
Пријављивање наставника и стручних сарадника који имају услов за стицање одеђеног звања Састанци Током школске године Тим , наставници, педагог, директор
Разговор са потенцијалним кандидатом Организовање разговора У складу са поднетим захтевима Тим за стручно усавршавање, директор
Подношење захтева кандидата за стицање звања директору школе По упутству из Правилника сачинити захтев Током школске године Директор школе
Вредновање компетенција кандидата са поднешеним захтевом Посете часовима, анализе часова, анкетирање ученика Након подношења захтева Директор, педагог
Упознавање Наставничког већа са кандидатом Седница Наставничког већа У складу са планом рада Наставничког већа Директор, педагог
Прикупљање неопходне документације за покретање поступка напредовања и стицања звања Израда документације у складу са правилником Током школске године Директор, педагог
Покретање и спровођење процедуре стицања звања Припрема документације Током школске године Директор, секретар, педагог
Обавештавање кандидата и Наставничког већа о стицању звања Наставничко веће Након стицања звања Директор
 1. План укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад Школе
Активност Начин реализације Време реализације Реализатор
Упознавање родитеља, односно другог законског заступника о њиховим правима, обавезама и начином укључивања у живот и рад школе Родитељски састанци, Савет родитеља, Општински савет родитеља У складу са плановима Одељењске старешине, директор, педагог, представници Савета родитеља
Упознавање родитеља са планом рада одељењског старешине Родитељски састанци Септембар Одељењске старешине
Утврђивање термина за пријем родитеља код сваког наставника школе Договор око термина на Наставничком већу, Упознавање родитеља са терминима истаченим на огласним таблама школе Септембар Наставничко веће, директор, педагог
Израда плана Тима за инклузивно образовање Именовање Тима и доношење плана Август-септембар Директор, педагог
Активно учешће родитеља у дефинисању циљева које је потребно остварити у раду са ученицима којима је потребна додатна помоћ и подршка Састанци Тима, индивидуални разговори Током школске године Тим, директор, педагог, родитељи
Успостављање система редовног информисања родитеља о активностима школе путем школског сајта Редовно ажурирање догађаја и новости у школи Током школске године Директор, администратор, педагог
 1.  План сарадње и умрежавања са другим школама и установама
Активност Начин реализације Време реализације Реализатор
Координација и унапређивање сарадње са установама локалне заједнице Размена информација и реализација заједничких активности и предавања у сарадњи са Домом културе, Матичном библиотеком „Вук Караџић“ Пријепоље, Домом здравља, МУП-ом Пријепоље, Плесном школом, Школицом спорта, Црвеним крстом Пријепоље У складу са договором планирају се активности Поменуте институције, директор, педагог, одељењске старешине
Унапређивање сарадње са школом и Домом здравља који располажу наставником дефектологије и логопедом Упућивање захтева и договор око термина пријема ученика који се образују по ИОП-у 2 којима је потребна помоћ наставника дефектологије и логопеда У складу са договором планирају се активности Поменуте институције, директор, педагог, одељењске старешине
Одржавање сарадње са Друштвом за церебралну и дечију парализу Ивањица Редовни контакти и договор око ангажовања личних пратилаца, редовне саветодавне посете представника Друштва школи и личним пратиоцима Током школске године Друштво, директор, наставници, лични пратилац
 1.  Друга питања од значаја за развој Школе

13.1.Промоција школе

Активност Начин реализације Време реализације Реализатор
Редовно ажурирање сајта школе Администратор сајта Током школске године Директор, педагог , администратор
Побољшање доступности информација запосленима, ученицима, родитељима, локалној заједници Јавно објављивање на школском сајту и истицање на огласним таблама информација од значаја за живот и рад школе Током школске године Директор, педагог , администратор
Награђивање и промоција успешних ученика и наставника Информисање свих тела школе о постигнућима ученика, објављивање значајних резултата на сајту школе и у медијима, награђивање ученика генерације адекватним поклоном као и наставника чији су ученици остварили успех на такмичењима. Мај-јун Директор, педагог, одељењске старешине
Унапређивање међуљудских односа и развијање сарадње на свим нивоима Организовање семинара, ученичких и наставничких излета и екскурзија, Мај-август Директор, одељењске старешине, педагог
 1. Унапређивање квалитета наставе
Активност Начин реализације Време реализације Реализатор
Унапређивање групног и тимског рада у настави Организовање семинара из области наставе и учења Током школске године Директор, локална самоуправа, Тим за стручно усавршавање
Организација и реализовање угледних часова и пројектне наставе Припрема и извођење часова у складу са плановима стручних већа У складу са плановима Директор, педагог , наставници информатике, учитељи, наставници, ученици
Модернизација наставе применом савремених наставних средстава Адаптација информатичких кабинета, побољшање интернет мреже у школи Школска 2018-19. година Директор, локална самоуправа
Анализа примене стандарда квалитета наставе праћењем наставног процеса Посете часовима, анализа посматрања и вредновање сваког посећеног часа Током школске године Директор, педагог, наставници
Квалитетније информисање родитеља о постигнућима ученика Увођење електронског дневника Фебруар 2018. године Директор, педагог, координатори, наставници
 1. Унапређивање материјално-техничких услова у Школи
Активност Начин реализације Време реализације Реализатор
Опремање библиотеке Набавка приручника за наставнике, лектирних издања и издања популарне књижевности за ученике 218/19. година Директор, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, локална самоуправа
Адаптација и опремање дигиталног кабинета Повезивање и умрежвање постојеће опреме у циљу унапређивања наставног процеса Септембар-октобар 2019. године Директор, наставници информатике
Видео надзор Поправка постојећих и уградња нових камера у школи Током године Директор, локална самоуправа
 1. Критеријуми и мерила за праћење остваривања Развојног плана
Активност Начин реализације Време реализације Реализатор
Анализа плана активности за Развојни план школе Састанци Тима за израду и праћење Развојног плана школе У складу са планом активности за школску 2018/19. годину Тим
Израда, презентација и усвајање извештаја Тима, имплементација у Извештај о раду школе Разматрање закључака са састанака и израда извештаја, усвајање на Наставничком већу и Школском одбору Август-септембар текуће школске године Тим, педагог , директор
Израда плана активности, њихово усвајање и именовање нових чланова Тима за наредну школску годину, имплементација у Годишњи план рада школе Састанци Тима, седнице Наставничког већа и Школског одбора Август-септембар текуће школске године Тим, педагог , директор