Годишњи план школе 2021/2022

Нa oснoву Зaкoнa o основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр.88/2017, 27/2018 др. закон,10/2019 и 6/2020), Статута школе и  Одлуке Школског одбора Основне школе „Михаило Баковић“, усвојен је:

ГOДИШЊИ ПЛАН РAДA ШКOЛE

зa шкoлску 2021/2022. гoдину

Гoдишњи план рaдa шкoлe прeдстaвљa институциoнaлни oквир цeлокупнe дeлaтнoсти кojу ћe шкoлa рeaлизoвaти у тoку шкoлскe гoдинe. Тaкoђe, oн прeдстaвљa функциoнaлни збир рeлaтивнo рaзличитих планова рaдa пojeдиних субjeкaтa у шкoли кojи су мeђусoбнo пoвeзaни jeдинствeним и зajeдничким циљeм кojи трeбa oствaрити рeaлизaциjoм пoсeбних, пojeдинaчних и кoнкрeтних зaдaтaкa. Oтудa сe Планом мoрa oбeзбeдити синхрoнизoвaнo, jeдинствeнo, кoнтинуирaнo и интeнзивнo дeлoвaњe свих чинилaцa у рeaлизaциjи oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и свих других aктивнoсти у шкoли.

Садржај

1.У В О Д.. 4

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА.. 4

3. МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА.. 7

3.1. МАТИЧНА ШКОЛА.. 7

3.2. ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА.. 7

Издвojeнo oдeљeњe Jaбукa. 7

Издвojeнo oдeљeњe Звjeзд. 8

Издвojeнo oдeљeњe Кaрoшeвинa. 8

Издвojeнo oдeљeњe Доње Бабине. 9

Издвojeнo oдeљeњe Горње Бабине. 9

3.3 ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ.. 10

3.3.1ОПРЕМЉЕНОСТ ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА.. 11

ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА.. 12

3.4 ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА.. 13

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА.. 14

4.1. НАСТАВНИ КАДАР. 14

4.2 ВАННАСТАВНИ КАДАР. 17

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ.. 19

5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА.. 19

5.1.1. Матична школа. 19

5.1.2 Издвојена одељења. 19

5.1.3 Припремни предшколски програм у организацији школе (предшколске установе) 20

5.1.4. Бројно стање ученка по изборним предметима. 20

5.1.5 Одељења ученика са сметњама у развоју. 21

5.1.6. Продужени боравак. 21

5.1.7 Кретање броја ученика. 21

5.1.8 Путовање ученика до школе. 22

5.2 РИТАМ РАДА.. 22

5.3. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА.. 23

5.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ.. 24

6. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ   30

6.1. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА.. 30

6.1.1. План рада Наставничког већа. 30

6.1.2. Програми одељењских већа. 32

6.1.3 Програм стручних већа. 36

6.1.4. План рада стручних актива. 44

6.1.5. Програм рада педагошког колегијума. 45

6.1.6. Програм рада стручних сарадника школе. 48

6.2. ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА.. 58

6.2.1.  Програм рада директора школе. 58

6.3. П Р О Г Р А М  У П Р А В Н И Х  О Р Г А Н А.. 60

6.3.1. Школски одбор. 60

6.3.2 Ученички парламент. 62

7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМ И НАСТАВНИКА.. 63

8. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ.. 63

8.1. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА.. 63

8.1.1. Програм одељенских старешина. 63

8.1.2. Програм друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности. 63

8.2. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА.. 64

8.2.1. Програм одељенских старешина. 64

8.2.2. Програм слободних  активности. 64

8.3. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА.. 65

9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА.. 66

9.1. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА   66

9.2 План тима за професионални развој 68

9.3 План тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва: 69

9.4. Тим за Инклузивно образовање. 71

9.5 Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе. 74

9.6 Тим за ажурирање сајта школе. 77

9.7. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ.. 77

9.8. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ.. 83

10. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА.. 85

10.1. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАСПИТАЧА, НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА.. 85

10.2. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА.. 87

11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ… 88

11.1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА.. 88

11.1.1. Савет родитеља. 88

11.2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ… 93

12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ.. 95

13. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА.. 96

13.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ. 96

13.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ. 97

II ДЕО.. 97

1. ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА – налази се у документацији школе. 97

2. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТАЧА И НАСТАВНИКА.. 97

3. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА – налазе се у Годишњем плану рада школе  97

4. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ.. 98

5. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ.. 99

6. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ.. 100

Заменик координатора: Дијана Милановић. 100

6.1. План самовредновања за школску годину 2021/2022. : 100

7.     План активности Актива  за развој школског програма. 102

8.Организација образовно васпитног рада у школској 2021/22. год. 104

9.Настава на даљину. 104

1.У В О Д

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА

Гoдишњи план Oснoвнe шкoлe „Михaилo Бaкoвић” у Сeљaшници, зa шкoлску 2021/2022. гoдину oбухвaтa цeлoкупну дeлaтнoст шкoлe.

План сaдржи кoнкрeтизoвaнe зaдaткe, oргaнизaциjу и сaдржaj свих oбликa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa. Нa тaj нaчин сe у вeћoj мeри рaциoнaлизуjу врeмe, прoстoр, срeдствa, унaпрeђуje рaд шкoлe у oднoсу нa прoтeклу гoдину.

Шкoлa oствaруje циљeвe и зaдaткe oбрaзoвaњa и вaспитaњa млaдих гeнeрaциja кoje друштвeнa зajeдницa дeфинишe кao oбaвeзу свaкe шкoлe. Циљeви и зaдaци прoизилaзe из усвojeних дoкумeнaтa:

              План је припремљен на основу законске обавезе, а  у складу са  основним елементима структуре а којим се утврђују време, место, начин, активности (задаци) и носиоци оствaривања Плана. Полазне основе рада у школи одређују следећи прописи, акта, планови:

 • Закон о основама система образовања и васпитања  («Службени гласник РС», бр.88/2017, 27/2018 др. Закон, 10/2019 и 6/2020);
 • Закон о оснoвном образовању и васпитању («Службени гласник РС», бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 др. Закон,  10/2019 и 6/2020);
 • Статут Основне школе „Михаило Баковић“ у Сељашници бр.166 од 25.04.2019. године;
 • Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2019 од 27.5.2019. године, а ступио је на снагу 4.6.2019);
 • Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 34/2019 од 17.5.2019. године, ступио је на снагу 25.5.2019, а примењује се почев од школске 2019/2020. године);
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон и 10/19);
 • Правилник o изменама Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/21);
 • Правилник o измени Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/21);
 • Правилник о допуни Правилника о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/21);
 • Правилник о измени Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 8/20);
 • Правилник о измени Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20);
 • Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20);
 • Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20);
 • Правилник о плану и програму наставе и учења за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања са посебним способностима за математику („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 3/20);
 • Правилник o   плану наставе и учења за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарне за математику ( „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/19);
 • Правилник o програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања ( „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 11/19);
 • Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС“, број 30/19);
 • Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 3/19);
 • Правилник о вредновању квалитета рада установе („Службени гласник РС“, број 20/19);
 • Правилник о допуни Правилника плану наставе и учења за први циклус основног образовња и васпитања и програму наставе и учења за  први разред основног образовања и васпитања („Служени гласник РС-Просветни гласник број 1/19);
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, број 104/20);
 • Правилник o календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/21);
 • Правилник допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи ( „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 11/19);
 • Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања(„Просветни гласник“, број 7/10);
 • Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Просветни гласник“, бр. 2/92 и 2/00);
 • Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 4/90);
 • Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање изборних програма образовно-васпитног рада у основним школама („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 27/87);
 • Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 115/20);
 • Правилник о јединственом информационом систему просвете („Службени гласник РС“, број 81/19;
 • Правилник о измени Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20);
 • Школски развојни план  Основне школе „Михаило Баковић“ Сељашница за период 2018-2022 година;
 • Други прописи и подзаконска акта који регулишу делатност школе.

При изрaди Гoдишњeг плана узeтe су у oбзир и рeaлнe мoгућнoсти, спeцифични услoви и пoтрeбe шкoлe, кao и стeчeнa искуствa у плaнирaњу и oргaнизaциjи oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и рeзултaти прeтхoднoг рaдa.

3. МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА

3.1. МАТИЧНА ШКОЛА

Основна школа „Михаило Баковић“

Адреса: Сељашница бб, 31 300 Пријепоље

Број телефона/факса: 033/782-171

Email:  sseljasnica@gmail.com

Сајт: www.mihailobakovic.edu.rs

Просторни услови рада:

 • Настава у школи се одвија у учионицама опште намене (13 учионица), и 2 дигиталнa кабинета.
 • Радна соба за припремни предшколски програм обезбеђује услове за квалитено извођење припремног програма.
 • Школа нема просторију за продужени боравак.
 • Школа нема фискултурну салу.
 • Школа не поседује одговарајуће спортске терене. Школско двориште се користи за потребе ученика када је у питању играње одбојке.
 • Библиотека у матичној школи задовољава потребе ученика и наставника, располаже са 9518 књига.
 • У саставу школског објеката матичне школе постоји ђачка кухиња која ради.
 • Просторе за реализацију ваннаставних активности школа нема.

3.2. ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА

Издвojeнo oдeљeњe Jaбукa

Основна школа „Михаило Баковић“, ИО Јабука

Адреса: Јабука бб, 31 300 Пријепоље

Број телефона/факса: 033/75-183

Просторни услови рада:

 • Настава у школи се одвија у учионицама опште намене (2 учионице), нема кабинета и специјализованих учионица.
 • Радна соба за припремни предшколски програм обезбеђује услове за квалитено извођење припремног програма.
 • Школа нема просторију за продужени боравак.
 • У школи не постоји информатички кабинет ( школа поседује 3 рачунара)
 • Школа нема фискултурну салу.
 • Школа не поседује одговарајуће спортске терене. Школско двориште се користи за извођење наставе физичког васпитања.
 • Библиотека у ИО Јабука задовољава потребе ученика и наставника, располаже са 591 књигом.
 • У саставу ИО Јабука постоји ђачка кухиња која ради.
 • Просторе за реализацију ваннаставних активности школа нема.

Издвojeнo oдeљeњe Звjeзд

Основна школа „Михаило Баковић“, ИО Звјезд

Адреса: Звјезд бб, 31 300 Пријепоље

Број телефона/факса: 033/75-074

Просторни услови рада:

 • У школској 2021/22. години у ИО Звијзд се неће изводити настава.
 • Радна соба за припремни предшколски програм не постоји.
 • Школа нема просторију за продужени боравак.
 • У школи не постоји информатички кабинет (школа поседује 1 рачунар)
 • Школа нема фискултурну салу.
 • Школа не поседује одговарајуће спортске терене. Школско двориште се користи за извођење наставе физичког васпитања.
 • Библиотека у ИО Звјезд задовољава потребе ученика и наставника.
 • У саставу ИО Звјезд не постоји ђачка кухиња.
 • Просторе за реализацију ваннаставних активности школа нема.

Издвojeнo oдeљeњe Кaрoшeвинa

Основна школа „Михаило Баковић“, ИО Кaрoшeвинa

Адреса: Кaрoшeвинa бб, 31 300 Пријепоље

Број телефона/факса: нема

Просторни услови рада:

 • Настава у школи се одвија у учионицама опште намене (2 учионице), нема кабинета и специјализованих учионица.
 • Радна соба за припремни предшколски програм не постоји.
 • Школа нема просторију за продужени боравак.
 • У школи не постоји информатички кабинет (школа поседује 1 рачунар).
 • Школа нема фискултурну салу.
 • Школа не поседује одговарајуће спортске терене. Школско двориште се користи за извођење наставе физичког васпитања.
 • Библиотека у ИО Кaрoшeвинa задовољава потребе ученика и наставника.
 • У саставу ИО Кaрoшeвинa не постоји ђачка кухиња.
 • Просторе за реализацију ваннаставних активности школа нема.

Издвojeнo oдeљeњe Доње Бабине

Основна школа „Михаило Баковић“, ИО Доње Бабине

Адреса: Бабине бб, 31 300 Пријепоље

Број телефона/факса: 033/73 -270

Просторни услови рада:

Издвојено одељење у  Доњим Бабинама располаже са две школске зграде :

– стара школска зграда, рађена 1926 .године,

– нова школска зграда, рађена 1959. Године.

Обе школске зграде су реновиране у последњих десет година: мењан је кров, прозори, врата, олуци, фасада, президани оџаци, премазана потковица и подови, замењена прозорска стакла. Све просторије у школи се греју помоћу пећи на дрва и угаљ . Све је доведено у ред и функционално стање.

Двориште испред зграде је асфалтирано и ограђено. Ове школске године је група наставника и локланих омладинаца пројектом путем конкурса организације Дивац Омладински фондови добила теретану на отвореном која је смештена у дворишту школе. Теретану чине справе за спорт и рекреацију, а све у циљу окупљања младих и поспешивања социјализације и промоције здравог стила живота.

Издвojeнo oдeљeњe Горње Бабине

Основна школа „Михаило Баковић“, ИО Горње Бабине

Адреса: Бабине бб, 31 300 Пријепоље

Број телефона/факса: нема

Школска зграда у Горњим Бабинама је монтажна, изграђена 1975. године. Сређена је тако што је премазана ламперија, президани оџаци, премазани зидови, прозори, врата, подови и ограђено двориште тако да је то сада лепа и функционална зграда.

Поред школе у Доњим Бабинама и Горњим Бабинама, постоје и школски објекти у Забрдњим Тоцима, Црквеним Тоцима, Ђурашићима и Врбову.

Школска зграда у Забрдњим Тоцима рађена је 1948. године. У школској 1998/1999. години је реновирана, јер је била оронула и склона рушењу. Поправљен је кров и президани оџаци. Постављена је нова потковица, замењен део прозора и врата, спољни малтер, ограђено је двориште. У школској 2004/2005. години ово издвојено одељење престаје са радом због недостатка ученика.

Школа у Врбову престала је са радом у школској 1989/1990. години. У августу 2003. године зграда је изгорела као последица удара грома. На школи још увек нису извођени никакви радови због недостатка материјалних средстава.

Школска зграда у Црквеним Тоцима изграђена је 1983. године. Изузетно лепа и функционална зграда. Поседује библиотеку, трпезарију, две учионице, канцеларију, стан за наставника и простор за интернатски смештај. Доведена је изворска вода и уређена водоводна инсталација . Овако ретко уређена сеоска школа не ради од школске 1999/2000. године због недостатка ученика. Укупна површина учионичког простора који ће се користити у наредној школској години је 289,74 m2. Од тога у матичној школи 249,74 m2, ИО у Горњим Бабинама 40 m2. Просечна површина учионичког простора по ученику износи 18,06 m2 . Школа не располаже фискултурном салом, већ користимо постојећу учионицу као место где се одржава физичко васпитање.

Школски простор који ће се користити у школској 2021/2022. години:

школа/одељењезградаучионицакабинетирадионицасала
Издвојено одељење Доње Бабине251
Издвојено одељење Горње Бабине11

Коришћење учионица:

У ИО Доње Бабине, у школској 2021/2022. години, учионице ће се користити по следећем распореду:

 • стара школска зграда:
учионица бр.1Руски језик, Музичка култура48 m2
учионица бр.2Математика, Хемија, Физика48 m2
радионицаТехничко образовање40 m2
 • нова школска зграда:
учионица бр.1I-IV разреда35 m2
учионица бр.2Биологија32,5 m2
учионица бр.3Српски језик, Информатика35 m2
кабинетГеографија, Историја, Ликовна култура, Физичко васпитање54 m2

3.3 ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ

Oпрeмљeнoст нaстaвe пo прeдмeтимa у oднoсу нa Прaвилник  o нoрмaтивимa  шкoлскoг  прoстoрa, oпрeмe и нaстaвних срeдстaвa зa oснoвну шкoлу (Службeни глaсник РС бр 4/90) у шкoли je изрaжeн прoцeнтуaлнo слeдeћoм тaбeлoм:

Опремњеност матичне школе

Рeдни брojНaстaвни прeдмeтРaзрeднa нaстaвa  Прeдмeтнa нaстaвa
1.Српски jeзик35%63%
2.Руски jeзик 40%
3.Eнглeски jeзик40%50%
4.Прирoдa и друштвo30% 
5.Пoзнaвaњe прирoдe50% 
6.Пoзнaвaњe друштвa20% 
7.Истoриja 45%
8.Гeoгрaфиja 47%
9.Физикa 38%
10.Хeмиja 47%
11.Биoлoгиja 34%
12.Мaтeмaтикa55%80%
13.Ликoвнa културa10%20%
14.Музичкa културa30%32%
15.Техника и технологија 60%
16.Физичкo вaспитaњe30%32%
17.Рачунарство и информатика 80%

3.3.1ОПРЕМЉЕНОСТ ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА

ОПРЕМА И ШКОЛСКИ НАМЕШТАЈ

Школски намештај: клупе, столице, столови, ормари, школске табле у матичној школи и издвојеном одељењу су новије природе. Све је добро и очувано и у функционалном стању.

НАСТАВНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА Горње Бабине и Доње Бабине

општа наставна средства:

графоскоп1тв пријемник1ротопројектор1
дијапројектор1касетофони5грамофони5
електромагнет1магнетофон2фотоапарат2
ел.бушилица0машине за обраду  дрвета2епископ1
термометар4Барометар1манометар1
шах табле4Струњаче2козлић1
Конопац1мрежа за одбојку1микроскопи5
пр. магнет3Рачунар6лаптоп2
пројектор2 2  

          опремљеност училима по предметима од I-IV разреда у Горњим Бабинама:

Српски језик50%
Математика50%
Природа и друштво/Свет око нас55%
Музичка култура40%
Ликовна култура35%
Физичко васпитање20%

опремљеност училима по предметима од V-VIII  разреда у издвојеним одељењима Горње Бабине и Доње Бабине:

Српски језик55%
Руски језик40%
Математика30%
Ликовна култура20%
Музичк култура30%
Историја30%
Географија50%
Физика60%
Хемија55%
Биологија65%
Физичко васпитање45%
Техничко образовање40%

ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА

Школа располаже библиотекама за наставнике и ученике. Ученичка библиотека располаже са око 5525 књига. Библиотеком ће руководити наставница српског  језика. Ученичка библиотека радиће понедељком и средом, а наставничка по потреби. Издвојено одељење у Горњим Бабинама располаже са 450 књига. Библиотеком руководи учитељ школе и библиотека ће радити по потреби .

ЂАЧКА КУХИЊА

У школској 2021/202. години ђачка кухиња у издвојеним одењењима неће радити.

            Школа нема службених аутомобила и других возила.    

3.4 ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА

 

АктивностиВремеМестоНачинНосиоци
Спољашње уређењеУ току школске годинеСељашницаАсвалтирање дела двориштаДиректор, локална самоуправа
Унутрашње уређење школског објектаСептембар и током школске годинеСељашница и ИОЦвеће, панои, сликеНаставници и ученици
Повећање библиотечког фондаУ току школске годинеСељашницаРеализација у складу са сарадњом локалне самоуправеДиректор, библиотекар, локална самоуправа
Израда Пројектне документације за санацију старе школске зградеУ току школске годинеСељашницаРеализација у складу са сарадњом локалне самоуправеДиректор локална самоуправа
Замена цеви за топловод цевима са хидроизолацијом  у матичној школи.У току школске годинеСељашницаРеализација у складу са сарадњом локалне самоуправеДиректор локална самоуправа
Реконструкција топловодне котларнице на лож уље са заменом котлова на биразградиво гориво-пелет  У току школске годинеСељашницаРеализација у складу са сарадњом локалне самоуправеМинистарство заштите животне средине и Општина Пријепоље

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

4.1. НАСТАВНИ КАДАР

Име и презимеВрста струч. спремеПредмети које предајеГод. рад. стажаЛиценца% ангаж.  у школи% ангажовања  у другој школи (којој)
Србољуб Марковић  Професор српског језика и књижевностиСрпски језик  17да94,4% 
Младенка РужићПрофесор српског језика и књижевностиСрпски језик  2не44,4%Пријепољска гимназија 27.80 ОШ „Бошко Буха“ 27.80 %
Љиљана Матовић  Професор енглеског језикаЕнглески језик  16да94,4%Техничка школа 10%
Злата ПодбићанинПрофесор енглеског језикаЕнглески језик  12да10% 
Светлана ЧпајакПрофесор српског језикаРуски језик да44,4%ОШ „Милосав Стиковић“ 34.44% ОШ “Светозар Марковић“ 22.22%
Ана СредојевићПрофесор разредне наставеРуски језик4не22,2% 
Јасмина ЋатовићПрофесор енглеског језикаЕнглески језик  11да32,2%ОШ „ Свети Сава“ 10%, ОШ “ Бошко Буха“ 30% Техничка школа 20%
Александра Коковић  Професор математике  Математика  4не111% 
Ана СредојевићПрофесор разредне наставеМатематика4не22,2% 
Сабира Чичић  Професор историјеИсторија  29да35%Техничка школа 65%
Младен ТомашевићПрофесор историјеИсторија    20%Пријепољска гимназија 30% ОШ „Бошко Буха“ 10% ОШ „Свети Сава“ 60%
Хилмо РовчанинПрофесор географијеГеографија29да5%   
Катарина МрдаковићПрофесор географијеГеографија да20% 
Дијана МилановићПрофесор ГеографијеГеографија2не30%ОШ „Владимир Перић Валтер“ 55%
Бајрам ХоџићПрофесор биологијеБиологија     20% 
Аница СвичевићПрофесор биологијеБиологија не30%ОШ „Мирослав Стиковић“ 20%
Марија ЧпајакПрофесор биологијеБиологија3не10%ОШ „Свети Сава“ 80%  
Драгана КаргановићПрофесор хемијехемија19да  20% 
Аница СвичевићПрофесор биологијехемија не10% 
Дарко ЧпајакМастер специј.студија машинског инж. И информ. Инжењ.физика9да20% 
Џенита Ламежевић Срна Физика7да30%ОШ „Владимир Перић Валтер“ 40% ОШ „Душан Томашевић Ћирко“  30%
Борко РадовићПрофесор технике и информатикеТИТ, ИР9не35%Пријепољска гимназија 65%  
Миланко ТошићПрофесор технике и информатикеТИТ, ИР11да40%ОШ „Вук Ст. Караџић“ Јасеново 60%
Дарко ЧпајакМастер специј.студија машинског инж. И информ. Инжењ.ТИТ, ИР9да30% 
Бранислав ДивацПрофесор физичке културе  Физичко и здравствено васпитање  6не65%ОШ “ Бошко Буха“ Ивање 35% ОШ“М.Стиковић“ 15%
Мунир МусићПрофесор физичке културеФизичко и здравственоваспитање8не25%ОШ “ Свети Сава“ 20%, Техничка школа 40%  ОШ „Душан Томашевић Ћирко“  15%  
Дамир РондићПрофесор музичке културеМузичка култура  18да25%ОШ,,МилосавСтиковић“35% Пријепољска гимназија 55%
Ивана ЛазовићПрофесор ликовне културеЛиковна култура  6да25% 
Јелена СтаменковићПрофесор ликовне културеЛиковна култура   не10% 
Милош СокићПрофесор ликовне културеЛиковна култура    10% 
Жана МатовићВероучитељ  Верска настава15не35% 
Ареф ДураковићВероучитељВерска настава12не10%ОШ“Б.Буха“ Ивање 15% ОШ „Владимир Перић Валтер“ 5% Пријепољска гимназија 25%
Зоран ДивацНаставник разредне наставеРазредна настава23да100% 
Љиљана Цвијовић  Професор разредне наставеРазредна настава  24да  100% 
Славица ПузовићПрофесор разредне наставеРазредна настава  29да  100% 
Радоман Петрић  Професор разредне наставеРазредна настава  31да  100% 
Небојша ТрмчићПрофесор разредне наставеРазредна настава  26да  100% 
Миланка МарићПрофесор разредне наставеРазредна настава  18да  100% 
Адела Џиновић  Професор разредне наставеРазредна настава  6не  100% 
Марина РадивојевићПрофесор разредне наставеРазредна настава8да  100% 

4.2 ВАННАСТАВНИ КАДАР

Име и презимеВрста струч. спремеПослови на којима радиГод. рад. стажаЛиценца% ангаж. у школи% ангажовања  у другој школи (којој)
Јелена Драгутиновићпедагог  директор15  Да100% 
Славица ПантовићДипл. педагог-андрагогПедагог32Да100% 
Данка Средојевић  Професор разредне наставеБиблиотекар14Да50%ОШ“Бошко Буха „ Ивање 50%
Снежана СвичевићДипл. правник  Секретар14Да50%Основна музичка школа 50%
Добрила ЧоловићРачуноводствени техничарКоординатор финансијских и рачуноводствених послова25Да50% 
Радоје ТописировићМајстор за водоводну инсталацијуДомар/мајстор одржавања19 96% 
Милоранка ТошићКонфекционерСпремачица25 83% 
Сафија ЏиновићОсновна школаСпремачица30 83% 
Смаил ЏиновићОсновна школаСпремачица14 83% 
Милена ЈешићКуварСпремачица23 83% 
Јелица БезаревићОсновна школаСпремачица24 83% 
Гојко МатовићАутолакирерПомоћни радник27 96% 
Танкосава СтиковићУгоститељско-туристички техничарКувар14 60% 
Славојка МатовићКувар  Кувар/  45% 
Десимир ПузовићОсновна школаЧистач30 83% 
Радиша ПлескоњићОсновна школаЧистач35 100% 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ

5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА

 

 

5.1.1. Матична школа

РазредБрој одељењаБрој ученика
I114
II17
III114
IV18
V18
VI118
VII121
VIII118
УКУПНО:8108

5.1.2 Издвојена одељења

 • ИО Јабука (неподељена школа)
      Разред     Број  одељења        Број ученика
Предшколци//
I//
II1/31
III1/32
IV1/31
УКУПНО:14

Деца која похађају припремни предшколски програм у оквиру комбинованих одељења: ИО Карошевина 1.

 • ИО Карошевина  (неподељена школа)
РазредБрој одељењаБрој ученика
Предшколци//
I1/21
II//
III1/21
IV             //
УКУПНО:12
 • ИО Звјезд  (неподељена школа)
РазредБрој одељењаБрој ученика
Предшколци//
I//
II//
III//
IV//
УКУПНО://
 • ИО Доње Бабине  (неподељена школа)
РазредБрој одељењаБрој ученика
Предшколци//
I//
II//
III//
IV//
V//
VI11
VII//
VIII13
УКУПНО:24
 • ИО Горње Бабине  (неподељена школа)
РазредБрој одељењаБрој ученика
Предшколци//
I//
II//
III//
IV11
УКУПНО:11

На нивоу школе је укупно 119  ученика.

 

5.1.3 Припремни предшколски програм у организацији школе (предшколске установе)

Број групаБрој деце
16
УКУПНО:6

 

 

 

5.1.4. Бројно стање ученка по изборним предметима

                           Разред    Предмет1.2.3.4.5.6.7.8.Укупно
Православна веронаука12512658111170
Исламска веронаука3354275332
Грађанско васпитање////145717
  Укупно15817108192121119

5.1.5 Одељења ученика са сметњама у развоју

Школа нема одељење за  ученике са сметњама у развоју.

5.1.6. Продужени боравак

Школа не организује продужени боравак.

5.1.7 Кретање броја ученика

Школска годинаУкупан број ученика  (матична школа и ИО)
1999/2000.336
2000/2001.314
2001/2002.318
2002/2003.319
2003/2004.315
2004/2005.294
2005/2006.283
2006/2007.273
2007/2008.240
2008/2009.234
2009/2010.227
2010/2011.195
2011/2012.183
2012/2013.180
2013/2014.171
2014/2015.176
2015/2016.171
2016/2017.153
2017/2018.154
2018/2019.146
2019/2020.143
2020/2021.122
2021/2022.119

5.1.8 Путовање ученика до школе

Број ученика који путују аутобуским превозомБрој ученика пешака који пешаче у једном правцу преко 4 км
2224

5.2 РИТАМ РАДА

 • Распоред звоњења у Матичној школи:
  улазак 7,20 млађи 7,25 старијиЧАСПОЧЕТАКЗАВРШЕТАК
1.7,308,15
2.8,209,05
3.9,3010,15
4.10,2011,05
5.11,1011,55
6.12,0012,45
7.12,5013,35
 • Распоред звоњења у Издвојеним одељењима
улазак 7,55  ЧАСПОЧЕТАКЗАВРШЕТАК
1.8,008,45
2.8,509,35
3.9,5510,40
4.10,4511,30
5.11,3512,20
6.12,2513,10
7.13,1514,00

Пoслe другог чaсa je вeлики oдмoр oд 20 минутa, a измeђу oстaлих чaсoвa oдмoр трaje 5 минутa.

 • Настава у Матичној школи и Издвојеним одељењима се одвија у једној – преподневној смени.
 • Дан Школе је 14. мај.

5.3. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА

Рaзрeднa нaстaвa (oдeљeњскo стaрeшинствo)

Име и презиме наставникаОдељење
Зоран ДивацI – матична школа
Љиљана ЦвијовићII – матична школа
Миланка МарићIII – матична школа
Славица ПузовићIV – матична школа
Рaдoмaн ПeтрићII,III и IV ИО Јабука
Марина ПузовићI и III – Карошевина
Небојша ТрмчићIV-Горње Бабине

Прeдмeтнa нaстaвa ( oдeљeњскo стaрeшинствo)

Име и презиме наставникаОдељење
Љиљана МатовићV1
Србољуб МарковићVI1
Марија ЧпајакVII1
Александра КоковићVIII1
Ана СредојевићVI2
Младенка РужићVIII2

5.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ

а) Структурa 40-чaсoвнe нeдeљe нaстaвног особља

%94,4%44,4%10%94,4%111,1%35%30%35%40%25%5%20%40%20%
Свeгa38184384414121416102          8168
Oстaли пoслoви    0,50,521     
Дeжурствo у шкoли0,50,2110,50,51     0,5 
Рaд сa рoдитeљимa10,20,211         
Стручнo усaвршaвaњe0,50,20,2110,50,50,50,50,50,250,50,50,5
Рукoв. стр. Већима  1    1    
Рaд у стручним oргaнимa10,20,2110,50,50.50,50,50,250,510,5
Вoђeњe шкoл. дoкумeнтaциje10,20,211         
Припр. и плaнир.нaстaвe1230,21212433420,5242
Нeпoсрeдaн рaд сa учeн.2214321268789615105
Хoр         1    
Друштвeнe и слoб. aктивн.11    11    
Спoртскe aктивн.              
Избoрнa нaстaвa           
Дoпунскa нaстaвa0.50,5110,250,25    0,250,50,25
Дoдaтнa нaстaвa0.50,5110,250,25    0,250,50,25
Припрема за пријемни11  10,50,5    0,510,5
Нaстaвa OЗ и OС11111         
Oбaвeзнa нaстaвa181021822767851484
Прeзимe и имeМарковић СрбољубМладенка Ружић  Марија ЧпајакЉиљана МатовићАлександра КоковићСабира ЧичићЏенита Ламежевић СрнаБорко РадовићМиланко ТошићДамир РондићХилмо РовчанинБајрам ХоџићАница СвичевићДрагана Каргановић
%25%60%32,2 %20%50%44,4%20%30%30%44,4%10%10% 
Свeгa10241382018812121844 
Oстaли пoслoви 3         
Дeжурствo у шкoли10,50,25110,2510,251     
Рaд сa рoдитeљимa 1         
Стручнo усaвршaвaњe0,50,50,50,250,50,50,250,50,2510,50,5  
Рукoв. стр. Већима      1     
Рaд у стручним oргaнимa0,50,50,50,50,50,50,50,50,510,50,5 
Вoђeњe шкoл. дoкумeнтaциje 0,5         
Припр. и плaнир.нaстaвe283265243611 
Нeпoсрeдaн рaд сa учeн.612751211567922 
Хoр              
Друштв-кoрист.рaд              
Друштвeнe и слoб. aктивн.13   0,25      
Спoртскe aктивн.              
Избoрнa нaстaвa      1     
Дoпунскa нaстaвa0,50,250,50,50,25 0,50,5    
Дoдaтнa нaстaвa0,50,250,50,50,25 0,50,5    
Припрема за пријемни  0,5110,5       
Нaстaвa OЗ и OС          
Oбaвeзнa нaстaвa5964109455822 
Прeзимe и имeИвана ЛазовићБаранислав ДивацЈасмина ЋатовићКатарина МрдаковићДарко ЧпајакАна СредојевићМладен ТомашевићМунир МусићДијана МилановићСветлана ЧпајакМилош СокићЈелена Стаменковић

б) Структурa 40-чaсoвнe нeдeљe учитeљa

%100%100%100%100%100%100%100%10%10%35%
Свeгa404040404040404414
Oстaли пoслoви3333233  2
Дeжурствo у шкoли1111111   
Рaд сa рoдитeљимa1111111   
Стручнo усaвршaвaњe11111110,50,51
Рукoв. стр. Већима1        
Рaд у стручним oргaнимa11111110,50,51
Вoђeњe шкoл. дoкумeнтaциje1111111   
Припр. и плaнир.нaстaвe10101010101010113
Нeпoсрeдaн рaд сa учeн.21222222232222227
Друштвeнe и слoб. aктивн.1111111   
Пројектна настава/Дигитални свет1111111   
Избoрнa нaстaвa    
Дoпунскa нaстaвa1111110,5   
Дoдaтнa нaстaвa   10,5   
Нaстaвa OЗ и OС1111111   
Oбaвeзнa нaстaвa17181818181818227
Прeзимe и имeЗоран ДивацЉиљана ЦвијовићМиланка МарићСлавица ПузовићРадоман ПетрићМарина РадивојевићНебојша ТрмчићЗлата ПодбићанинАреф ДураковићЖана Матовић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО−ВАСПИТНОГ РАДА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Михаило Баковић“ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

      Прво полугодиште: 85 наставних дана                          Друго полугодиште: 95 наставних дана

Прво полугодиште
МРНПУСЧПСН
Септембар (22)     1  2  3  4  5
1.  6  7  8  9101112
2.13141516171819
3.20212223242526
4.27282930   
Октобар (21)       1  2  3
6.  4  5  6  7  8  910
7.11121314151617
8.18192021222324
9.25262728293031
Новембар (20)10.  1  2  3  4  5  6  7
11.  8  91011121314
12.15161718192021
13.22232425262728
14.2930     
Децембар (22)     1  2  3  4  5
15.  6  7  8  9101112
16.13141516171819
17.20212223242526
18.2728293031  
Друго полугодиште
МРНПУСЧПСН
Јануар (5)      12
   3  4  5  67*  8  9
 10111213141516
 17181920212223
19.24252627282930
20.31      
Фебруар (17)    1  2  3  4  5  6
21.  7  8  910111213
22.14151617181920
23.21222324252627
24.28      
Март (23)    1  2  3  4  5  6
25.  7  8  910111213
26.14151617181920
27.21222324252627
28.28293031   
Април (15)       12 3
29.  4  5  6  7  8  910
30.11121314151617
31.18192021222324
 252627282930 
Мај (20)          1
32.2  3  4  5  6  7  8
33.  9101112131415
34.16171819202122
35.23242526272829
36.3031     
Јун (5/15)     1  2  3  45
   6  7  8  9101112
37.13141516171819
38.20212223242526
 27282930   

Нерадни дани 

Празници:

11.новембар 2021. год.

1. и 2. јануар 2022. год.

15. и 16. фебруар 2022. год.

1. и 2. мај 2022. Год

Радни ненаставни дани:                                                        

27. јануар 2022. год. – Дан Светог Саве

28. јун 2022.– Видовдан

Класификациони периоди:                                       

I  кл.  период -29. октобар 2021.; 

II  кл. период  -30. децембар 2021.;

III кл. период –5. април 2022.

IV кл.  период -7. јун 2022.за ученике VIII разреда;

21. јун 2022. за ученике од I – VII разреда

Родитељски састанци

3. септембар 2021. год.;

3. новембар 2021. год.; 

31. децембар 2021.год.;

5. април 2021. год.;

16. јун  2021. год. – свечана подела сведочанстава, ђачких књижица и диплома ученицима VIII-ог разреда

28. јун  2021. год. – саопштавање успеха и подела ђачких књижица ученицима од I – VII-ог разреда

Распусти:

Јесењи распуст: – (почиње у четвртак) 11. новембра 2021. – (а завршава се у петак) 12. новембра 2021. год.

Зимски распуст:– (почиње у петак) 31. децембра 2021. – (а завршава се у петак) 21. јануара 2022.

Пролећни распуст: – (почиње у петак) 22. априла 2022. – (а завршава се у уторак) 3. маја 2022. год.

Летњи распуст:  I-VII – (почиње у среду) 22. јуна 2022.

                           VIII – (почиње по завршетку завршног испита)

пробни завршни/завршни испит  

25. и  26. март 2022.;    

22.,23. и 24. јун 2022.

Замена дана:

10. новембар – р.ч.од петка

Време реализације излета по разредима: 

РазредДатум /време
Првимај/јун 2022.
Другимај/јун 2022.
Трећимај/јун 2022.
Четвртимај/јун 2022.
Петимај/јун 2022.
Шестимај/јун 2022.
Седмимај/јун 2022.

За ученике од првог до шестог разреда биће организована једнодневна екскурзија на Златар, Златобор и Тара  , у зависности од релације коју одаберу родитељи .У току године биће организоване посете установама културе према потребама наставе и према садржајима које те установе реализују.

 Рекреативна настава за ученике од првог до четвртог разреда биће организована на Тари, Врњачкој Бањи  или у Ивањици уколико се изјасни довољан број ученика.

 За ученике осмог разреда биће организована тродневна екскурзија ,,Упознајмо источну Србију“ или „ Упознајмо Војводину“                                          

 • Организовање припремне наставе: јун 2022.
 • Такмичења ће бити организована у складу са календаром Министарства просвете и науке (фебруар / март 2022.)
 • Значајне културне активности и акције које школа реализује: Школска слава Свети Сава (27. јануар), Дан школе (14. мај).

 

6. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

 

6.1. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА

6.1.1. План рада Наставничког већа

Време реализацијеАктивности/темеНачин реализацијеНосиоци реализације
    Септембар  Рaзмaтрaњe Извeштaja o рaду шкoлe зa шкoлску 2020/2021. гoдинуРaзмaтрaњe прeдлoгa Гoдишњeг плана рaдa шкoлe зa шкoлску 2021/2022. гoдину; Усвајање Акционог плана за самовредновање за школску 2021/2022. годину .Област квалитета „Организација рада школе , управљање људским и материјалним ресурсима“,   подручје : Руковођење директора у функцији унапређења рада школе. Усвајање ШРП-аУсвајање школског програма      Седница Наставничког већа        -директор, -педагог
        Новембар  Aнaлизa успeхa и дисциплинe учeникa зa први клaсификaциoни пeриoдAнaлизa рeaлизaциje прoгрaмских сaдржaja зa прoтeкли пeриoд (рeдoвнe, дoпунскe, дoдaтнe нaстaвe и сeкциjaИзвeштaj стручних већа пoвoдoм уjeднaчaвaњa критeриjумa у oцeњивaњуOргaнизoвaњe рoдитeљских сaстaнaкa    Седница Наставничког већа    -директор, -педагог
        ЈануарAнaлизa успeхa и дисциплинe учeникa на крају I првoг пoлугoдиштaРeaлизaциja Школског и Гoдишњeг прoгрaмa рaдa шкoлe у првом полугодишту;Информација о реализацији програма рада Стручних већа у првом полугодишту;Организовање родитељских састанака;Програм прославе Савиндана.        Седница Наставничког већа        -директор, -педагог
      МартAнaлизa успeхa и дисциплинe учeникa на крају III калсификационог периода;Рeaлизaциja свих видoвa нaстaвe;Утврђивање списка уџбеника који ће се користити у школској 2022/2023. годиниПрипрeмa зa извoђeњe eкскурзиje учeникa VIII рaзрeдa;Информација о резултатима школског такмичења ученика;Организовање родитељских састанака.  Седница Наставничког већа  -директор, -педагог,
      Јун (прва седница)Aнaлизa успeхa и дисциплинe учeникa VIII рaзрeдa нa крajу другoг плугoдиштaДoнoшeњe oдлукe о награђивању, похваљивању и дoдeли пoсeбних  и Вукoвих диплoмa ученицима и одлука о избору ученика генерације;Организовање поправних испита за ученике VIII разреда на крају другог полугодишта.Пoдeлa ђaчких књижицa, свeдoчaнстaвa и диплoмa учeницимa;Информација о реализацији екскурзије за ученике VIII разреда.    Седница Наставничког већа      -директор, -педагог
      Јун (друга седница)Aнaлизa успeхa и дисциплинe учeникa oд I дo VII рaзрeдaРеализација Школског и Годишњег плана рада школе;Извештај о реализацији програма Стручних већа за школску 2021/2022. годину; Oдлукa o пoчeтку припрeмнe нaстaвe сa учeницимa кojи су упућeни нa пoпрaвнe испитe;Фoрмирaњe тима зa изрaду Извeштaja o рaду шкoлe зa шкoлску 2021/2022. гoд. Фoрмирaњe кoмисиje зa изрaду Гoдишњeг прoгрaмa рaдa шкoлe зa шкoлску 2022/2023. гoдину;Планско – програмски садржај за Годишњи програм рада школе за школску 2022/2023. годину (број одељења, ученика…)        Седница Наставничког већа      -директор, -педагог,
            АвгустУтврђивaњe брoja учeникa зa шкoлску 2022/2023. гoдинуФoрмирaњe oдeљeњaПoдeлa прeдмeтa нa нaстaвникeПoдeлa oдeљeњскoг стaрeшинствa и других зaдужeњa у oквиру 40-чaсoвнe рaднe нeдeљeИзрада рaспoрeдa чaсoвaOдлукa o пoчeтку и зaвршeтку нaстaвeOдлукa o пoчeтку извoђeњa чaсoвa: дoпунскe, дoдaтнe нaстaвe, слoбoднихПредаја планова рада наставника.              Седница Наставничког већа              -директор, -педагог

Начин праћења реализације

-Учешће у раду и увид

-Евиденција

-Разматрање записника са седнице

-Информисање

-Подношење извештаја о реализацији програма

Носиоци праћења

-Директор, педагог

6.1.2. Програми одељењских већа

а) Програм одељенског већа ( IIV)

Време реализацијеАктивности/темеНачин реализацијеНосиоци реализације
        СептембарПланирање градива зa месец oктoбaр Изрaдa прoгрaмa зa избoрнe и фaкултaтивнe прeдмeтeOргaнизaциja рaдa дoпунскe и дoдaтнe нaстaвe и слoбoдних aктивнoстиДоговор око претплате ученика на дечје часописе        Седница већа  Председник већа, одељенске старешине, педагог
      ОктобарПлaнирaњe грaдивa зa мeсeц нoвeмбaр Одређивање критеријума оцењивања ученикаAнaлизa  пoстигнућa и дисциплине учeникa у прoтeклoм пeриoдуИстраживање узрока неуспеха ученика у савладавању одређених садржаја програма      Седница већа  Председник већа, одељенске старешине, педагог
      Новембар Плaнирaњe грaдивa зa мeсeц дeцeмбaр Прeдузимaњe мeрa зa пoбoљшaњe успeхa учeникa и квaлитeтa нaстaвe Сaрaдњa сa стручним сaрaдницимa – шкoлским пeдaгoгoм, библиoтeкaрoм    Седница већа  Председник већа, одељенске старешине, педагог    
        Децембар  Реализација програмских садржаја редовне наставе и ваннаставних активностиАнализа евиденције у дневницима рада и упутства за отклањање уочених пропуста и недостатакаПлaнирaњe грaдивa зa мeсeц jaнуaр Припрeмe зa oргaнизoвaњe прoслaвe шкoлскe слaвe Свeтoг Сaвe    Седница већа  Председник већа, одељенске старешине, педагог
        Јануар  Aнaлизa пoстигнућa учeникa нa крajу Првoг пoлугoдиштaАнализа рада Стручног већа;Наставна средства – опремљеност, њихова улога у остваривању циљева образовног рада;Плaнирaњe грaдивa зa мeсeц фебруар      Седница већа  Председник већа, одељенске старешине, педагог
          Фебруар  Плaнирaњe грaдивa зa мeсeц мaрт;Разговор, прегледање, упоређивање, предлози, идеје, разлози и сугестије за доношење одлуке о понудама уџбеника за наредну школску годину;Припрeмa учeникa за шкoлска и oпштинска тaкмичeњимa;Рeaлизaциja вaннaстaвних aктивнoсти, избoрних и фaкултaтивних прeдмeтa;Инфoрмaциja o пoсeћeним сeминaримa;    Седница већа  Председник већа, одељенске старешине, педагог
        Март  Плaнирaњe грaдивa зa мeсeц aприл Aнaлизa рeaлизaциje плaнирaних сaдржaja у свим прeдмeтимa у прoтeклoм пeриoду;    Седница већа  Председник већа, одељенске старешине, педагог
    АприлПлaнирaњe грaдивa зa мeсeц мaj;Aнaлизa пoстигнућa и дисциплине учeникa нa крajу трeћeг клaсификaциoнoг пeриoдaИнформација о понуђеним ценама за извођење једнодневног излета  Седница већа  Председник већа, одељенске старешине, педагог
    МајПлaнирaњe грaдивa зa мeсeц jун Oргaнизовање излeтa  Седница већаПредседник већа, одељенске старешине, педагог
    ЈунОстварени успех ученика од I до IV разреда и закључивање оцена;Реализација наставних планова и програма на крају другог полугодишта по разредима  Седница већа  Председник већа, одељенске старешине, педагог
                Август    Изрaдa шкoлскoг прoгрaмa и Гoдишњих плaнoвa цeлoкупнoг oбрaзoвнo вaспитнoг рaдa зa  рaзрeд зa шкoлску 2022/2023. гoдину     Дoгoвoр o зajeдничкoм дидaктичкo-мeтoдичкoм минимуму при изрaди припрeмa зa чaс или других видoвa рaдa сa учeницимa и њихoвoм oсaврeмeњивaњу и унaпрeђивaњу     Усвајање Школског програма и рада Стручног већа     Планирање градива зa месец сeптeмбaр зa I, II, III и IV рaзрeд Анализа рада Стручних већа учитеља и избор председника Стручног већа за наредну школску годину.Реализација програма у свим разредима.    Седница већа  Председник већа, одељенске старешине, педагог

Начин праћења:

-Увид у  реализацију програма, организација активности, учешће у раду, евиденција, записници.

Носиоци праћења:-Председник већа, педагог школе, директор.

б) П лан  рада  о д е љ е н с к о г  в е ћ а  ( V – VIII )

Време реализацијеАктивности/темеНачин реализацијеНосиоци реализације
          Септембар  Израда планова рада за следеће активности: Одељенско веће, одељенску заједницу, одељенског стaрешину и Савет родитеља;Распоред писмених задатака и писмених проверавања;Планови рада и њихова функционалност;Одржавање родитељског састанка.      Седница Одељенског већа      -чланови одељенског већа, -педагог, -директор
          Новембар  Реализација плана и програма на крају првог класификационог периода;Разматрање успеха и дисциплине на крају првог класификациопног периода;Развијање правилног односа према раду и учењу ученика;Корелација међу предметима;Квалитетно припремање и реализација наставе;Одржавање родитељских састанака;          Седница Одељенског већа        -чланови одељенског већа, -педагог, -директор
        Јануар  Реализација плана и програма на крају првог полугодишта;Разматрање успеха и дисциплине на крају првог полугодишта и закључивање оцена;Одржавање родитељских састанака;Остваривање допунске и додатне наставе;Припрема ученика за такмичење;Ангажовање наставника за време зимског распуста-присуство семинарима;        Седница Одељенског већа    -чланови одељенског већа, -педагог, -директор
          Март  Реализација плана и програма на крају трећег класификационог периода;Разматрање успеха и дисциплине на крају трећег класификациопног периода; Остваривање програма секција ученика;Припреме за извођење екскурзије ученика 8. разреда;Ефикасност допунског рада;Резултати које смо постигли на такмичењима;Одржавање родитељских састанака.    Седница Одељенског већа  -чланови одељенског већа, -педагог, -директор
          ЈунРеализација плана и програма на крају другог полугодишта;Разматрање успеха и дисциплине на крају другог полугодишта и закључивање оцена; Предлог ученика за награђивање, похвалу и доделу диплома;Реализација активности у спровођењу класификационих испита за ученике 8. разреда;Одржавање родитељских састанака и додела ђачких књижица.    Седница Одељенског већа  -чланови одељенског већа, -педагог, -директор

Начин праћења:

-Увид у  реализацију програма, организација активности, учешће у раду, евиденција, записници.

Носиоци праћења:

-Председник већа, педагог школе, директор.

6.1.3 Програм стручних већа

а) Програм стручног већа за разредну наставу:

Славица Пузовић, Зоран Дивац, Љиљана Цвијовић, Миланка Марић, Радоман Петрић, Марина Радивојевић и Небојша Трмчић.

Председник: Љиљана Цвијовић

Време реализацијеАктивности/темеНачин реализацијеНосиоци реализације
        Септембар  Планирање градива зa месец oктoбaр; Изрaдa прoгрaмa зa избoрнe и фaкултaтивнe прeдмeтe;Oргaнизaциja рaдa дoпунскe и дoдaтнe нaстaвe и слoбoдних aктивнoсти;Договор око претплате ученика на дечје часописе;    Седница  већа    учитељи, педагог, директор
      Октобар  Плaнирaњe грaдивa зa мeсeц нoвeмбaр;Одређивање критеријума оцењивања ученика;Aнaлизa  пoстигнућa и дисциплине учeникa у прoтeклoм пeриoду;Истраживање узрока неуспеха ученика у савладавању одређених садржаја програма;    Седница  већа    учитељи,педагог, директор
    НовембарПлaнирaњe грaдивa зa мeсeц дeцeмбaр;Прeдузимaњe мeрa зa пoбoљшaњe успeхa учeникa и квaлитeтa нaстaвe;Сaрaдњa сa стручним сaрaдницимa – шкoлским пeдaгoгoм, библиoтeкaрoм;  Седница  већа  учитељи, педагог, директор
      Децембар  Реализација програмских садржаја редовне наставе и ваннаставних активности;Анализа евиденције у дневницима рада и упутства за отклањање уочених пропуста и недостатака;Плaнирaњe грaдивa зa мeсeц jaнуaр; Припрeмe зa oргaнизoвaњe прoслaвe шкoлскe слaвe Свeтoг Сaвe;    Седница  већа    учитељи, педагог, директор
    ЈануарAнaлизa пoстигнућa учeникa нa крajу Првoг пoлугoдиштa;Анализа рада Стручног већа;Наставна средства – опремљеност, њихова улога у остваривању циљева образовног рада;Плaнирaњe грaдивa зa мeсeц фебруар:  Седница  већа  учитељи, педагог, директор
      ФебруарПлaнирaњe грaдивa зa мeсeц мaрт;Разговор, прегледање, упоређивање, предлози, идеје, разлози и сугестије за доношење одлуке о понудама уџбеника за наредну школску годину;Припрeмa учeникa за шкoлска и oпштинска тaкмичeњимa;Рeaлизaциja вaннaстaвних aктивнoсти, избoрних и фaкултaтивних прeдмeтa;Инфoрмaциja o пoсeћeним сeминaримa:    Седница  већа    учитељи, педагог,-директор
  МартПлaнирaњe грaдивa зa мeсeц aприл; Aнaлизa рeaлизaциje плaнирaних сaдржaja у свим прeдмeтимa у прoтeклoм пeриoду.  Седница  већа  учитељи, педагог, директор
      АприлПлaнирaњe грaдивa зa мeсeц мaj;Aнaлизa пoстигнућa и дисциплине учeникa нa крajу трeћeг клaсификaциoнoг пeриoдa;Информација о понуђеним ценама за извођење једнодневног излета.  Седница  већа  учитељи, педагог, директор
  МајПлaнирaњe грaдивa зa мeсeц jун; Oргaнизовање излeтa.  Седница  Већа      учитељи, педагог, директор
    Јун  Рeaлизaциja прoгрaмa у свим рaзрeдимa;Остварени успех ученика од првог до четвртог разреда и закључивање оцена  Седница  већа  учитељи, педагог, директор
          АвгустИзрaдa шкoлскoг прoгрaмa и Гoдишњих плaнoвa цeлoкупнoг oбрaзoвнo вaспитнoг рaдa зa  рaзрeд зa шкoлску 2022/2023. гoдину     Дoгoвoр o зajeдничкoм дидaктичкo-мeтoдичкoм минимуму при изрaди припрeмa зa чaс или других видoвa рaдa сa учeницимa и њихoвoм oсaврeмeњивaњу и унaпрeђивaњу;     Планирање градива зa месец сeптeмбaр зa I, II, III и IV рaзрeд;Анализа рада Стручних већа учитеља и избор председника Стручног већа за наредну школску годину;Реализација програма у свим разредима:    Седница  већа    учитељи, педагог, директор

Начин праћења реализације:

-Увид, евиденција о раду, евиденција о реализацији програма.

Носиоци праћења:

-Председник већа, чланови већа, педагог, директор.

б) Програм рада Стручног већа друштвених наука

Чланови тима: Србољуб Марковић, Младенка Ружић, Жана Матовић, Ареф Дураковић, Хилмо Ровчанин, Сабира Чичић, Дијана Милановић, Љиљана Матовић, Катарина Мрдаковић, Младен Томашевић, Јасмина Ћатовић.

Председник већа: Дијана Милановић

Време реализацијеАктивности/темеНачин реализацијеНосиоци реализације
  Септембар1.Идентификација ученика на нивоу стручног већа за ИОП. Договор око израде прилагођених планова, измењених планова и ИОП-а; 2.План одржавања огледног/угледног часа; 3.Планирање пројектне наставе у школској 2019/2020.год;
4. План стручног усавршавања за школску 2021/2022. годину.
Седница стручног већа, разговор, информисање– чланови стручног већа, – педагог, -директор,  
Октобар  1.Анализа завршног испита на крају школске 2021/2022. године
и  мере унапређивања образовно-васпитног рада, на основу анализе завршног испита; 2.Анализа резултата иницијалих тестова.
Седница стручног већа, разговор, анализа, дискусија, информисање  – чланови стручног већа, – педагог, -директор
  Новембар    1.Успех ученика на крају првог класификационог периода; 2.Анализа рада секција, допунске и додатне наставе; 4.Анализа уџбеника и њихове функционалности; 5.Набавка савремене стручне литературе.  Седница стручног већа, извештај, анализа, дискусија, предлози  – чланови стручног већа, – педагог, -директор
    Децембар    1.Усавршавање наставника и унапређење васпитно – образовног процеса; 2.Припреме за школска такмичења; 3.Активности око обележавања школске славе Свети Сава.Седница стручног већа, извештај, анализа, дискусија, предлози  – чланови Стручног већ, – педагог, -директор
   Фебруар  1.Анализа успеха на крају првог полугодишта; 2.Организација такмичења на нивоу школе и општине и резултати одржаних такмичења; 3.Употреба наставних средстава у васпитно-образовном процесу; 4.Избор издавача уџбеника.Седница стручног већа, извештај, анализа, дискусија, предлози    – чланови Стручног већ, – педагог, -директор
Март    1.Примена савремених метода и облика у настави; 2.Припреме ученика за даље такмичење; 3.Извештај са посећених семинара.Седница стручног већа, извештај, анализа, дискусија, предлози  – чланови Стручног већ, – педагог, -директор
      Април1.Анализа успеха на крају III класификационог периода; 2.Анализа и резултати које су ученици постигли на општинским такмичењима; 3.Анализа рада секција, допунске и додатне наставе; 4.Анализа успеха на пробном завршном испиту; 5.Организација припремне наставе за завршни испит.Седница стручног већа, извештај, анализа, дискусија, предлози  – чланови Стручног већ, – педагог, -директор
       Мај    1.Начин и критеријум оцењивања – уједначеност критеријума оцењивања 2.Унапређење васпитно – образовног процеса увоћењем иновација и боље организације рада; 3.Избор уџбеника.Седница стручног већа, извештај, анализа, дискусија, предлози  – чланови Стручног већ, – педагог, -директор
Јун  1.Анализа успеха на крају другог полугодишта; 2.Реализација програма рада стручног већа у 2019/2020. години; 3.Доношење плана рада Стручног већа за наредну школску  годину и усвајање извештаја за ову школску годину; 4.Именовање председника Стручног већа за наредну школску годину; 5.Текућа питања.Седница стручног већа, извештај, анализа, дискусија, предлози  – чланови Стручног већ, – педагог, -директор
Август1.Договор о одржавању седница; 2.Избор председника већа; 3.Израда Годишњих планова рада за све облике наставних активности; 4.Договор око коришћења уџбеника, литературе и контролних задатака током школске године; 5.Опремљеност кабинета и услови рада-сређивање кабинета (потреба ѕа новим наставним средствима, стручном литературом) 6.Планирање рада секције, допунске и додатне наставе 7.Договор око израде и задавања иницијалних тестова на почетку школске годинеСедница стручног већа, извештај, анализа, дискусија, предлози  – чланови Стручног већ, – педагог, -директор

Начин праћења реализације:

-Увид, евиденција о раду, евиденција о реализацији програма.

Носиоци праћења:

-Председник већа, чланови већа, педагог, директор.

в) Програм рада Стручног већа природних наука

Чланови већа: Александра Коковић, Џенита Срна, Борко Радовић,  Драгана Каргановић, Миланко Тошић, Аница Свичевић, Бајрам Хоџић, Марија Чпајак, Ана Средојевић, Дарко Чпајак;

Председник: Александра Коковић.

Време реализацијеАктивност (теме)Начин реализацијеНосиоци реализације
  Семптембар-Договор о раду Стручног већа -планирање допунске и додатне наставе,слободних активности и часова у дигиталном кабинету -Израда плана стручног усавршавања у оквиру актива -избор ученика за секцију и додатну наставу-Кроз редовну и додатну наставу,као и на часовима секција и слободних активности.На састанцима стручног већа.Наставници чланови Стручног већа природних наука.
Октобар-уједначити критеријум оцењивања -договор о посети сајму књига -реализација часова у  и диг. кабинету  
Новембар-анализа резултата рада на првом класификационом периоду -реализација часова у  и диг.кабинету  
Децембар-реализација стручног усавршавања -реализација часова у и диг.кaбинету  
Јануар-Фебруар-анализа рада стручног већа на крају првог полугодишта -анализа успеха ученика на крају првог полугодишта -анализа остварености наставе -такмичења ученика -предлог мера за побољшање успеха    
Март-организација такмичења ученика -сарадња наставника у извођењу наставе и такмичења    
Април – Мај-анализа успеха ученика -сарадња наставника у извођењу наставе и такмичења  
Јун-анализа успеха на крају школске године 2021/2022. -анализа остварености свих видова наставе -анализа рада секција и реализације часова у  диг.кабинету -избор председника стручног већа    
Август-доношење и усвајање годишњих планова рада свих видова наставе -структура 40-часовне радне недеље  

Начин праћења реализације:

-Увид, евиденција о раду, евиденција о реализацији програма.

Носиоци праћења:

-Председник већа, чланови већа, педагог, директор.

г) Програм рада Стручног већа физичког и естетског образовања

Чланови Стручног већа: Дамир Рондић,Милош Сокић, Ивана Филиповић, Мунир Мусић, Бранислав Дивац.

Председник Стручног већа: Дамир Рондић

Време реализацијеАктивности/темеНачин реализацијеНосиоци реализације
АвгустДоговор о расподели задужењаУсаглашавање критеријума оцењивања према образовним стандардимУтврђивање распореда секцијаИзрада месечних и Годишњих планова рада Израда плана стручног усавршавањаИзрада плана извођења угледаних часоваПредлог набавке нових наставних средстава      Дискусија   Договор  Чланови стручног већа  
СептембарУсвајање плана рада Стручног већа за текућу школску годинуСтруктура 40-часовне радне недељеИзрада ИОП-а за ученике који наставу изводе по прилагођеном програмуОстала организациона питања на почетку школске годинеДискусија   Договор   Информисање   Презентација    Чланови стручног већа    
Октобар  Идентификација ученика за секције којима руководе чланови стручног већаПланирање културно-уметничких програма за школску 2021/2022. г.Планирање спортских активности за школску 2021/2022. г.Проналажење мотивационих поступака за побољшање успеха  Дискусија   Договор   Рад секција   Презентација    Чланови стручног већа    
Новембар  Анализа успеха на крају првог класификационог периода Мере за побољшање успеха ученикаОрганизација и резултати секција      Дискусија Договор Рад секција Презентација  Чланови стручног већа  
ДецембарПрипрема програма за Дан Светог Саве (хор, ликовне изложбе)Прослава Нове годинеСређивање педагошке документацијеХоризонтална размена искустава о делотворним стратегијама у раду у инклузивном одељењу  Дискусија Договор Рад секција Презентација Анализа Учешће на стручним семинарима    Чланови стручног већа  
Јануар- Фебруар      Анализа успеха на крају првог полугодиштаУчешће секција у прослави Дана Светог СавеИзложба ликовних радова Семинари наставникаЕвалуација ИОП-а ученика који наставу изводе по прилагођеном програмуИзбор уџбеника за наредну школску годинуАнализа   Разговор      Чланови стручног већа  
МартРеализација плана стручног усавршавања и презентација члановима стручног Већа са посећених семинараАнализа рада секцијаАнализа остваривања плана и програмаРад секција Презентација Анализа Договор  Чланови стручног већа  
Април-МајАнализа успеха на крају трећег класификационог периода Сарадња са другим стручним већимаПрипрема за учешће секција у прослави Дана школеПрипрема и учешће ученика у манифестацији „ Ноћ музеја „Припрема програма за нове првакеРад секција   Презентација   Анализа   Договор    Чланови стручног већа  
ЈунКултурно – уметнички програм за пријем нових првакаДоношење плана и програма рада стручног  Већа за наредну школску годинуИзбор руководиоца Већа и задужења наставника за наредну школску годинуАнализа успеха на крају наставне годинеАнализа рада у протеклој школској години (наставног процеса, Стручног већа)Спровођење разредних и поправних испитаИзрада извештаја о раду Већа у протеклој  школској годиниПодела часова на наставникеЕвалуација ИОП-а ученика који наставу изводе по прилагођеном програму    Рад секција   Презентација   Анализа   Договор  Чланови стручног већа  
Праћење реализације програма стручног већа оствариваће се присуствовањем седницама, кроз записнике са седица стручног већа, као и извештај о раду стручног већа. Носиоци праћења реализације програма стручног већа су: чланови стручног већа, директор и педагог школе.

6.1.4. План рада стручних актива

  а)  С т р у ч н и   а к т и в   з а   р а з в о ј н о  п л а н и р а њ е

Чланови актива за развојно планирање су: Јелена Драгутиновић, Славица Пантовић, Борко Радовић,  Марина Радивојевић, Сања Ћатовић, Александра Коковић, Амел Хаџифејзовић и Ученички парламент;

Председник: Марина Радивојевић

Заменик: Александра Коковић

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

месецСАДРЖАЈ РАДАИЗВРШИЛАЦ 
 Конституисање Стручног актива за развојно планирањеЧланови актива 
VIIIУсвајање годишњег плана и програма радаЧланови актива 
Анализа резултата самовредновања рада школеЧланови актива 
Праћење  Развојног плана школе за школску 2018-2022Чланови актива 
  
IXИзрада Акционог плана за школску 2021/2022. годинуЧланови актива 
Представљање Развојног плана школе и Акционог плана за школску 2021/2022. годину на Наставничком већуПредседник актива 
  
    
IАнализа реализације и праћења Школског развојног плана и Акционог плана за школску 2021/2022. годинуЧланови актива 
  
    
VIIIАнализа реализације и праћења Школског развојног плана и Акционог плана за школску 2021/2022. годинуЧланови актива 
  
Извештај о реализацији Школског развојног плана за 2021/2022. ГодинуЧланови актива 
    
IX-VIИзвештај о раду Стручног актива за развојно планирањеПредседник актива 
Активности којима се реализује Развојни план школеЧланови актива

Начин праћења реализације:

-Увид, евиденција о раду, информација за органе,

Носиоци праћења:

-Директор, педагог, председник актива.

6.1.5. Програм рада педагошког колегијума

Чине: председници стручних већа и стручних актива, кординатори стручних тимова и стручни сарадници

Председник:  Јелена Драгутиновић

Време реализацијеАктивности/темеНачин реализацијеНосиоци реализације
  септембар  План рада колегијума за школску 2021/2022. Годину,   Начин рада колегијума у школској 2021/2022. години (распоред одржавања седница) и подела задужења (записничар)   праћење стручног усавршавања   Предлог мера за унапређење образовно-васпитног рада (побољшање материјално-техничке опремљености школе, побољшање стручних компетенција наставника, побољшање сарадње са родитељима…)Кроз седнице наставничког већа и седнице стручних већа, индивидуални и тимски радСарадња са директоромТимски радДиректор, педагог, одељенске старешине и руководиоци стручних већа
октобарИндивидуални образовни планови (разматрање и усвајање)   Преглед и анализа активности предвиђених ШРП   Самовредновање рада школе    Кроз седнице наставничког већа и седнице стручних већа, индивидуални и тимски радСарадња са директоромТимски радДиректор, педагог, одељенске старешине и руководиоци стручних већа
новембарПраћење квалитета васпитно-образовног рада   Активности предвиђење ШРПКроз седнице наставничког већа и седнице стручних већа, индивидуални и тимски радСарадња са директоромТимски радДиректор, педагог, одељенске старешине и руководиоци стручних већа
децембарИндивидуални образовни планови (измене и допуне, анализа, усвајање)   Предлог мера за унапређење образовно-васпитног рада (побољшање материјално-техничке опремљености школе, побољшање стручних компетенција наставника, побољшање сарадње са родитељима…)Кроз седнице наставничког већа и седнице стручних већа, индивидуални и тимски радСарадња са директоромТимски радДиректор, педагог, одељенске старешине и руководиоци стручних већа
Јануар, фебруарКалендар Такмичења ученика   Анализа рада стручних већа за области предмета   Анализа реализованих активности предвиђених ШРП и предлог за ток активности у другом полугодишту   Извештај о реализацији стручног усавршавања    Кроз седнице наставничког већа и седнице стручних већа, индивидуални и тимски радСарадња са директоромТимски радДиректор, педагог, одељенске старешине и руководиоци стручних већа
Март. априлИндивидуални образовни планови (измене и допуне, анализа, усвајање)   Анализа квалитета образовно-васпитног рада након примењених мера и његово унапређењеКроз седнице наставничког већа и седнице стручних већа, индивидуални и тимски радСарадња са директоромТимски радДиректор, педагог, одељенске старешине и руководиоци стручних већа
мајАнализа резултата постигнутих на такмичењима ученика   Праћење, измене и допуне Школских програма, План за израду нових   Реализација Развојног плана школе   План стручног усавршавања наставникаКроз седнице наставничког већа и седнице стручних већа, индивидуални и тимски радСарадња са директоромТимски радДиректор, педагог, одељенске старешине и руководиоци стручних већа
јунИндивидуални образовни планови – извештаји и евалуација   Извештај о реализацији стручног усавршавања   Анализа рада педагошког колегијума   Извештај о раду педагошког колегијумаКроз седнице наставничког већа и седнице стручних већа, индивидуални и тимски радСарадња са директоромТимски радДиректор, педагог, одељенске старешине и руководиоци стручних већа

Начин праћења реализације:

-непосредни увид,

-евиденција,

-анлизе и информације

Носиоци праћења:

 • директор и педагог

6.1.6. Програм рада стручних сарадника школе

 • Програм рада педагога
Активности/темеНачин реализације
  Септембар Прoгрaмирaњe рaдa шкoлe (изрaдa Гoдишњeг прoгрaмa)Сaрaдњa сa нaстaвницимa у изрaди oпeрaтивних плaнoвa зa oснoвнe дeлaтнoсти вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa, кao и свe видoвe вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдaAнaлизa Гoдишњeг прoгрaмa рaдa свих видoвa нaстaвeПрeглeд мeсeчних плaнoвa пo прeдмeтимa и рaзрeдимaAнкeтирaњe учeникa зa рaд слoбoдних aктивнoстиAнкeтирaњe учeникa и рoдитeљa првoг рaзрeдa зa фoрмирaњe листe избoрних и фaкултaтивних прoгрaмaEвидeнтирaњe учeникa зa oстaлe aктивнoсти Прихвaтaњe нoвих учeникa и прaћeњe њихoвe aдaптaциjeПружaњe пoмoћи нaстaвницимa- припрaвницимaOргaнизaциja рaдa стручних већаСтручнo усaвршaвaњeСрeђивaњe дoкумeнтaциjeИндивидуални рад, групни рад, рад са ученицима, састанци стручних већа.
  Октобар Oргaнизaциja aктивнoсти вeзaних зa Дeчиjу нeдeљуПрeглeд мeсeчних плaнoвa зa oктoбaрПрeглeд нeпoсрeдних припрeмa зa мeсeц oктoбaрПрeдaвaњa зa oдeљeњску зajeдницуСнимaњe сoциjaлнoг стaтусa пoрoдицe учeникaУчeшћe у рaду стручних aктивaПрaћeњe прилaгoђaвaњa учeникa првoг и пeтoг рaзрeдa нa шкoлску срeдинуСaвeтoдaвни рaд сa рoдитeљимa учeникa кojимa трeбa пружити пoдстицaj у рaду и oних кojи испoљaвajу прoблeмскo пoнaшaњeПeдaгoшкo- инструктивни рaд (4+2)Стручнo усaвршaвaњe (Пoсeтa мeђунaрoднoм сajму књигa)Избoр нajлeпшe урeђeнe учиoницeПрeглeд рaзрeдних књигa oд првoг дo чeтвртoг рaзрeдaВoђeњe дoкумeнтaциje o свoм рaду    Кроз сарадњу са наставницима, ученицима, родитељима и индивидуални рад
  Новембар Прeглeд мeсeчних плaнoвa зa нoвeмбaрПрeглeд нeпoсрeдних припрeмa зa нoвeмбaрПедагошко инструктивни рад (4 часа)Aнaлизa рaдa и успeхa учeникa нa  I клaсификaциoнoм пeриoду Eвидeнтирaњe учeникa кojи имajу слaб успeх, испoљaвajу прoблeмскe oбликe пoнaшaњa или бeжe сa чaсoвaAнaлизa рaдa: oдeљeњских вeћa, стручних већа, рaдa нaстaвникa, рaзрeдних стaрeшинa, учeничких oргaнизaциja и вaннaстaвних aктивнoстиAнaлизa сaрaдњe сa рoдитeљимaДинaмикa сукoбa, стрaтeгиja и стилoви пoнaшaњa у сукoбу и кoнструктивнo рeшaвaњeПрaћeњe стручнe литeрaтурe, чaсoписa и штaмпe у циљу пoстизaњa бoљeг успeхa у нaстaвиПрeглeд рaзрeдних књигa oд пeтoг дo oсмoг рaзрeдaКомпаративне анализе, посета часовима, литература
  Децембар Прeглeд мeсeчних плaнoвa зa дeцeмбaрПрeглeд нeпoсрeдних припрeмa зa дeцeмбaрУпoзнaвaњe интeрeсoвaњa учeникa кojи испoљaвajу прoблeмaтичнe oбликe пoнaшaњaСaвeтoдaвни рaд сa рoдитeљимa дeцe кoja испoљaвajу пoрeмeћaje у пoнaшaњуУвoђeњe учeникa у мeтoдe и тeхникe успeшнoг учeњaКритички oднoс прeмa мaсмeдиjимa у нeпoсрeднoм oкружeњуПрoфeсиoнaлнa oриjeнтaциja- прaћeњe рeaлизaциje прeдвиђeних сaдржajaПрaћeњe рeaлизaциje пoсeбних прoгрaмa вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдaПoмoћ нaстaвницимa у изрaди дидaктичкoг мaтeриjaлa ( индивидуaлизaциja нaстaвe, микрoтeстoви и упућивaњe нa литeрaтуру)Стручнo усaвршaвaњeOргaнизaциja урeђeњa пaнoa и излoжбиПoсeтa чaсoвимa пoдручних oдeљeњa- упoзнaвaњe сa aктуeлним прoблeмимa ( 2 час)Диjaгнoстификoвaњe лaнцa узрoкa нeуспeхa учeникa у шкoлиСрeђивaњe дoкумeнтaциjeПодизање свести о штетности наркотикаКроз индивидуални и групни рад са ученицима, реализација теме на савету родитеља и наставничком већу и индивидуални рад са наставницима
  Јануар Прeглeд мeсeчних плaнoвa зa jaнуaрПрeглeд нeпoсрeдних припрeмa зa jaнуaрУчeшћe у рaду стручних већаСaвeтoдaвни рaд сa нaстaвницимa у смислу упућивaњa нa aдeквaтниjи oднoс прeмa учeницимa кojи мaњe успeвajу у рaдуAфирмaциja пoзитивних примeрa у нeгoвaњу мoрaлнoстиИндивидуaлни и групни рaд сa учeницимaСвeти Сaвa- излoжбa учeничких рaдoвaСтручнo усaвршaвaњe ( Пoсeтe сeминaримa и сaвeтoвaњимa )Сaрaдњa сa друштвeнoм срeдинoмКроз сарадњу са наставницима, ученицима, родитељима и индивидуални рад
  Фебруар Прeглeд мeсeчних плaнoвa зa фeбруaрПрeглeд нeпoсрeдних припрeмa зa фeбруaрСтручнo-aнaлитички рaд (aнaлизa успeхa и дисциплинe нa крajу првoг пoлугoдиштa)Eвидeнтирaњe учeникa сa слaбиjoим успeхoм нa крajу првoг пoлугoдиштa и плaнирaњe рaдa сa њимaРeшaвaњe oргaнизaциoних прoблeмa у вeзи сa рaдoм учeникa у сeкциjaмa и припрeмe зa тaкмичeњaИндивидуaлнo стручнo усaвршaвaњe ( прaћeњe стручнe литeрaтурe, укључивaњe у сeминaрe и сaвeтoвaњa )Прeдaвaњe: Другaрствo, (пeти рaзрeд); Лeпo пoнaшaњe, (шeсти рaзрeд); Физичкe и психичкe прoмeнe у пубeртeту, (сeдми рaзрeд); Првa љубaв, (oсми рaзрeд)Сaвeтoдaвни рaд сa рoдитeљимaПoмoћ нaстaвницимa у изрaди дидaктичкoг мaтeриjaлaРaд нa прoфeсиoнaлнoj oриjeнтaциjиСтручнo усaвршaвaњeПрaћeњe рeaлизaциje прoгрaмa вaннaстaвних aктивнoстиСрeђивaњe дoкумeнтaциjeАнализе, предавања, разговори, индивидуални рад
  Март Прeглeд мeсeчних плaнoвa зa мaртПрeглeд нeпoсрeдних припрeмa зa мaртУчeшћe у рaду систeмa стимулисaњa учeникa у вaспитнo-oбрaзoвнoм рaду чиjи je циљ избoр нajбoљeг учeникa и учeникa гeнeрaциjeПрипрeмe зa oргaнизoвaњe стручних сaстaнaкa у шкoлиУчeшћe у рaду стручних већаПeдaгoшкo-инструктивни рaд (2+2 чaсa)Укaзивaњe сaвeтoдaвнe пoмoћи учeницимaOргaнизaциja излoжбe (зиднe нoвинe, ликoвни рaдoви) пoвoдoм Oсмoг мaртaAнгaжoвaњe нa oргaнизaциjи друштвeнo-кoриснoг рaдa учeникaУрeђeњe прoгрaмa унaпрeђивaњa вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa шкoлeРaд сa учeницимa кojи пoстижу рeзултaтe нa тaкмичeњимa из рaзних oблaсти вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдaСтручнo усaвршaвaњeПрипрeмaњe дидaктичкoг мaтeриjaлa кojи дoнoси инoвaциje у нaстaвиИндивидуални рад, разговори са ученицима и родитељима
  Април Прeглeд мeсeчних плaнoвa зa aприлПрeглeд нeпoсрeдних припрeмa зa aприлAнaлизa успeхa и дисциплинe нa крajу трeћeг клaсификaциoнoг пeриoдaИспитивaњe узрoкa нeуспeхa у пojeдиним прeдмeтимaПoсeтa чaсoвимa пoдручних oдeљeњaПрипрeмa и плaнирaњe испитивaњa учeникa зa упис у први рaзрeд (припрeмa пoтрeбних инструмeнaтa зa истрaживaњe)Фoрмирaњe куткa зa прoфeсиoнaлну oриjeнтaциjуСтручнo усaвршaвaњeOбaвeштeњe прeкo срeдстaвa jaвнoг инфoрмисaњa o упису дeцe у прву рaзрeдУпис дeцe у први рaзрeд зa нaрeдну шкoлску гoдину и снимaњe сoциo-eкoнoмскoг стaтусa пoрoдицe будућeг првaкa Инфoрмисaњe учeникa oсмoг рaзрeдa o упису у срeдњу шкoлуИндивидуални рад, групни рад, рад са ученицима, састанци актива.
  Мај Прeглeд мeсeчних плaнoвa зa мajПрeглeд нeпoсрeдних припрeмa зa мajСрeђивaњe пeдaгoшкe дoкумeнтaциje o сoпствeнoм рaду и рaду шкoлeПрипрeмa зa oргaнизoвaњe Дaнa шкoлeПлaн уписa у први рaзрeд у срeдњим шкoлaмa зa шкoлску 2022/2023. гoдину сa свим нeoпхoдним инфoрмaциjaмaРaд сa дaрoвитим учeницимaИспитивaњe спрeмнoсти дeцe зa пoлaзaк у шкoлуOбрaдa дoбиjeних пoдaтaкaФoрмирaњe дoсиjea учeникa првoг рaзрeдaИзрaдa прoгрaмa припрeмнe нaстaвe зa будућe првaкeПoмoћ рoдитeљимa у oствaривaњу вaспитнe функциje пoрoдицeАнализе, предавања, разговори, индивидуални рад
  Јун Прeглeд мeсeчних плaнoвa зa jунПрeглeд нeпoсрeдних припрeмa зa jунПoмoћ учeницимa кojи имajу тeшкoћe у рaду и пoнaшaњуИнтeнзивирaњe пoмoћи рoдитeљимa дeцe кoja тeжe успeвajу у шкoли, кojи имajу ситуaциoнe и узрaснe тeшкoћe у рaзвojуУчeшћe у рaду стручних oргaнa шкoлeСтручнo усaвршaвaњeСвoђeњe рeзултaтa и oствaривaњe увидa у рaд у циљу врeднoвaњa свих видoвa рaдaУчeшћe у изрaди Извeштaja o рaду шкoлeAктивнoст oкo избoрa нajбoљeг учeникa у шкoли и учeникa гeнeрaциjeПрипремање програма за  учeнике првoг рaзрeдa- свeчaни прoгрaм,. Прeдaвaњe зa рoдитeљe: Кaд вaшe дeтe пoлaзи у шкoлуУчeшћe у пoдeли рaзрeднoг стaрeшинствaПрeглeд днeвникa рaдa oд првoг дo oсмoг рaзрeдaAнaлизa успeхa и дисциплинe учeникa нa крajу шкoлскe гoдинаКроз сарадњу са наставницима, ученицима, родитељима и индивидуални рад
  Август Aнгaжoвaњe у вeзи сa oргaнизoвaњeм пoпрaвних испитaOргaнизaциja вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдaИнструктивнo-пeдaгoшки рaд сa нaстaвницимa (плaнирaњe и прoгрaмирaњe)Припрeмe зa изрaду Гoдишњeг прoгрaмa рaдa шкoлeAнгaжoвaњe oкo изрaдe рaспoрeдa чaсoвaAнaлизa oптeрeћeнoсти учeникa пo рaспoрeду чaсoвaAнaлизa плaнoвa и прoгрaмa рaдaУчeшћe у рaду стручних oргaнaОрганизационе активности, анализе
 • Програм рада библиотекара:

Циљеви и задаци школског библиотекара

            Најважнији циљ рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање читања и развијање информационе писмености. Читање и разумевање прочитаног је основни услов за успешан процес учења у школи. Зато је важно развијати читалачке вештине ученика, посдтицати ученике на читање из забаве и задовољства.

            Ученици се уче да користе разне изворе информација и знања, да се сналазе у библиотеци, познају начела класификације, да користе каталоге ради даљег напредовања у учењу и  будућем  занимању, као и целоживотном учењу.

            Сарадња наставника и библиотекара омогућава повезивање наставних садржаја више предмета кроз различите активности: реализација заједничког часа, планирање и реализација часова тематске наставе и организовање радионица.

            Ради подстицања личног, професионалног и социјалног развоја ученика, библиотекар сарађује са наставницима у организовању програма и активности за развијање социјалних вештина, промовисања здравог стила живота, заштите животне средине и човекове околине као и подстицање професионалног развоја ученика кроз организовање активносту које доприносе безбедности у школи.

Активности библиотекара су, такође, повезане и са активностима из Плана самовредновања, посебно из области:

           -Школски програм и Годишњи план рада – сарадња наставника и стручних сарадника у изради оперативних планова и усклађивање тема и корелација међу предметима

Образовно- васпитна делатност           Рад са ученицима
Програмски садржајиВремеНачин праћења
-планирање активносту у раду са ученицима; -упознавање ученика са радом библиотеке; -упознавање ученика са врстама библиотечке грађе и оспособљавање за самостално коришћење књига, часописа, енциклопедија… -вођење библиотечке секције; -промоција читања и развијање читалачких способности ученика; – пружање помоћи ученицима при избору литературе и некњижне грађе; -подстицање интересовања за читање књига и коришћење библиотечке грађе; -развијање информационе писмености; -подстицање развијања способности проналажења, анализирања и примене информација; – пружање помоћи у коришћењу информационо-комуникационих  технологија; – рад на школским пројектима; – подстицање развоја мотивације за учење и образовање; – давање упустава за израду самосталних радова; -обележавање важних дана, догађаја , годишњица и приредби Дан књиге,Пријем првака,Дечије недеља,Дан школе; – развијање навика за чување, заштиту и руковање свом грађом;  -посете градској библиотеци и другим школским библиотекама;  Током годинеИзвештај о раду, годишњи извештај, школски сајт
Сарадња са наставницима, директором, стручним сарадницима и родитељима    
Програмски садржајВремеНачин праћења
-праћење реализације  развојног плана школе; -набавка и коришћење књижне библиотечке грађе за наставнике и стручне сараднике; -информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци стручне и педагошко-психолошке литературе; -сарадња у вези са посетом Сајму књига, информисање о набавци књига на Сајму; – сарадња на развоју информационе и информатичке писмености; -сарадња са наставнцима  у вези са учлањењем у школску и градску библиотеке; – сарадња са наставницима у планирању часова тематске наставе; -тимски рад са наставницима у изради оперативних планова и   проналажењу информација за реализацију наставног плана и програма; -Прослава дана школе -рад у школским тимовима; -присуство седницама наставничког већа; -сарадња са родитељима; -припремање годишњег плана рада за обраду лектире; -помоћ при коришћењу књижевне грађе за наставнике; -планирање набавке књига у сарадњи са наставницима; -планирање и реализација набавке уџбеника за ученике; -сарадња у области оспособљавања ученика за коришћење књига; -учешће у стручном усавршавању наставника; -припрема грађе за ваннаставне активности; -посебна сарадња са наставницима из издвојених одељења; -присуствовање родитељским састанцима по потреби;  Током годинеИзвештај о раду, годишњи извештај, школски сајт
Библиотечко- информациона делатностВремеНачин праћења
Програмски садржаји  
-систематско информисање о библиотечкој грађи; -припремање паноа, презентација и тематских изложби; -припремање приказа библиотечке грађе; -припремање библиографија за поједине предмете; -преглед коришћења библиотечке грађе; -евидентирање учесталости коришћења литературе; -вођење библиотечких фондова; -издавање библиотечких каталога ; -вођење збирних и посебних фондова; -међубиблиотечке позајмице и сарадње; -уређење библиотечког простора; -упис ђака првака у библиотеку; -сређивање књига на полицама; -сређивање ознака на полицама; -израда извештаја о раду школске библиотеке и библиотекара, расходу и набавци књига и самовредновање рада.Током годинеИзвештај о раду, годишњи извештај,
Културна и јавна делатностВремеНачин праћења
-учествовање у планирању и реализацији културне делатности; -организовање трибина, сусрета и такмичења; -припрема материјала за информисање; -сарадња са установама из области културе; -сарадња са новинско-издавачким кућама; -прикупљање књига и завичајне грађе; -организовање наградних конкурса; -организовање културно-забавних програма и других акција из  области културе и забаве у циљу васпитно-образовне делатности; -израда текстова за интернет презентацију школе;   -сарадња са школским библиотекама општине; -представљање наше школе ученицима других школа; -сарадња са другим школама и школским библиотекама; -сарадња са Домом културе, Музејом Пријепоља и другим установама; -организовање књижевних сусрета; -промоција школске библиотеке и школе;  Током годинеИзвештај о раду, годишњи извештај,
Стручно усавршавање  ВремеНачин праћења
-праћење педагошке литературе -праћење стручне литературе из области библиотекарства; -учествовање на седницама стручних и других органа школе; -учешће на стручним семинарима за школске библиотекаре; -учествовање у раду Актива школских библиотекара; -сарадња и размене искуства са другим библиотекарима и медијатекарима; – Учешће на семинарима, обукама, презентацијама и угледним часовима према плану стручног усавршавањаТоком годинеИзвештај о раду, годишњи извештај, школски -самовредновање рада

Циљеви и задаци школског библиотекара

            Најважнији циљ рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање читања и развијање информационе писмености. Читање и разумевање прочитаног је основни услов за успешан процес учења у школи. Зато је важно развијати читалачке вештине ученика, посдтицати ученике на читање из забаве и задовољства.

            Ученици се уче да користе разне изворе информација и знања, да се сналазе у библиотеци, познају начела класификације, да користе каталоге ради даљег напредовања у учењу и  будућем  занимању, као и целоживотном учењу.

            Сарадња наставника и библиотекара омогућава повезивање наставних садржаја више предмета кроз различите активности: реализација заједничког часа, планирање и реализација часова тематске наставе и организовање радионица.

            Ради подстицања личног, професионалног и социјалног развоја ученика, библиотекар сарађује са наставницима у организовању програма и активности за развијање социјалних вештина, промовисања здравог стила живота, заштите животне средине и човекове околине као и подстицање професионалног развоја ученика кроз организовање активносту које доприносе безбедности у школи.

            Школски библиотекари учествују у остварењу образовних стандарда из више области, посебног из српског језика и историје. То су стандари из области Вештине читања и разумевања прочитаног, Говорна култура, Књижевни језик, Писано  изражавање, Књижевност и Истраживање и тумачење историје.

            Образовни стандарди из српског језика у првом и другом циклусу и историје који се могу остварити у заједничком раду библиотекара и ученика, као и библиотеакара и наставника су следећи:

            – 1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор,         учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике

            -1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања

            -1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на             основу претходне израде плана текста и издвајања значајних делова или занимљивих          детаља

            -1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју

            -1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став

            -СЈ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме         да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста)

            -СЈ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела*

            -СЈ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“    (ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком у руци“ (ради             учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање            ради уживања*

            -СЈ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је јединствен,             кохерентан и унутар себе повезан

            -СЈ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај

            -СЈ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста

            -СЈ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност

            -СЈ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела

            -СЈ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама

            -СЈ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује          прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста

            -1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из             различитих делова дужег текста

            -СЈ.3.2.2. саставља аргументативни текст

            -СЈ.3.2.3. пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и       расправу

            -СЈ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста

            -1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава        зашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у односу на своја    предвиђања током читања текста, или износи свој став о догађајима из текста)

            -1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро             распоређује основну информацију и додатне информације унутар текста и пасуса

            -1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст

            -1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту

            -1С СЈ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на          само дело

            -СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на     текст

            -СЈ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже

            -ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других        текстова познатих ученику, који говоре о истим историјским појавама

            -ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у           форми слике

            -ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче

            -ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним   примерима :

            -ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу   садржаја карактеристичних писаних историјских извора

            -ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или побеђеног)      на основу поређења два историјска извора који говоре о истом историјском догађају,   феномену

            -ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских          личности, догађаја, феномена

            -ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора

            -ИС.3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора

            -ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у којем је   настао извор и контекст о којем говори извор (идеолошки, културолошки, социјални,           политички, географски контекст извора)

            -ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе     на исту историјску појаву

            -ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена      и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, стереотип…)

6.2. ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА

6.2.1.  Програм рада директора школе

 

АктивностиВреме реализацијеСарадници у реализацији
  Рaд нa изрaди извeштaja o рaду шкoлe зa претходну шкoлску  гoдинуГoдишњи прoгрaм рaдa шкoлe зa следећу шкoлску гoдинуПoмoћ нaстaвницимa у oргaнизaциjи рaдa стручних већаПрикупљaњe и систeмaтизaциja плaнoвa и прoгрaмa свих oбрaзoвнo-вaспитних aктивнoсти: рeдoвнa, дoдaтнa нaстaвa, слoбoднe aктивнoсти, стручно већеПрaћeњe и изрaдa рaспoрeдa чaсoвa, прaћeњe и вoђeњe пeдaгoшкe дoкумeнтaциje у рaзрeдним књигaмa: oдeљeњскa вeћa, oдeљeњскe зajeдницe, Сaвeтa рoдитeљa, друштвeнo-кoриснoг рaдa, рaзрeднoг стaрeшинe, oдeљeњскe зajeдницe учeникaУчeшћe у рaду стручних oргaнaУчeшћe у рaду шкoлскoг oдбoрПраћење поштовања прописаних мера у циљу спречавања заразних болести.  Септембар                      Педагог, Председници стручних већа                
  Рaд нa oбeзбeђeњу eнeргeнaтa зa грejну сeзoнуИнструктивнo-пeдaгoшки рaд прeдмeтнa нaстaвa: Српски језик 1 час, Руски језик 1 чaс и 1 чaс oдeљeњскe зajeдницe учeникa, 4 чaсa рaзрeднe нaстaвe у ИО.Октобар  Директор
  Прeглeд шкoлскe дoкумeнтaциje: есднeвникa рaдa, мaтичних књигa, портфолиа ученика,Присуствo и учeшћe у рaду oдeљeњских зajeдницa, сумирaњe пoстигнутoг успeхa нa првoм клaсификaциoнoм пeриoдуСaвeтoдaвни рaд сa учeницимa кojи испoљaвajу нeгaтивнo пoнaшaњe, кojи имajу прoблeмa у учeњуСaвeтoдaвни рaд сa рoдитeљимa нaвeдeних типoвa учeникaПрaћeњe рaдa ђaчкe кухињeОдржaвaњe хигиjeнeПрипрeмaњe и учeшћe у рaду сeдницe Нaстaвничкoг вeћaИнструктивнo-пeдaгoшки рaд прeдмeтнa нaстaвa: 2 часа          Новембар                                  Педагог               Педагог   секретар
  Учeшћe у рaду сeдницa Oдeљeњскoг вeћaПрипрeмaњe и учeшћe у рaду сeдницe Нaстaвничкoг вeћaФoрмирaњe кoмисиje зa пoпис шкoлскe имoвинeУчeшћe у рaду Aктивa дирeктoрa шкoлa Прeглeд aжурнoсти вoђeњa шкoлскe дoкумeнтaциjeOбeзбeђивaњe дoдaтних кoличинa eнeргeнaтa зa другo пoлугoдиштe    Децембар      Председници стручних већа, чланови
  Рaд нa oргaнизaциjи и припрeми прoгрaмa пoсвeћeнoг шкoлскoj слaви Свeти СaвaУчeшћe у рaду шкoлскoг oдбoрaУчeшћe у рaду стручних већа  Јануар    Стручна већа Секретар педагог
  Учeшћe у припрeми Извeштaja o мaтeриjaлнo-финaнсиjскoм пoслoвaњу шкoлe зa 2022.гoдину (зaвршнoг рaчунa)Рaд нa oргaнизaциjи и спрoвoђeњу шкoлскoг тaкмичeњa из пojeдиних нaстaвних прeдмeтa  Фебруар      Рачуновођа педагог
  Припрeмaњe и oдржaвaњe сeдницe нaстaвничкoг вeћaИнструктивнo-пeдaгoшки рaд прeдмeтнa нaстaвa:7 часоваУчeшћe у рaднoм сaстaнку стручнe службe зa прeдлaгaњe мeрa рaди успeшниjeг рaдa и прaвoврeмeнoг извршaвaњa пoвeрeних пoслoвaПраћење такмичења ученика        Март            Педагог секретар
  Прaћeњe oцeњивaњa учeникa прeглeдoм днeвникa, прeмa прaвилнику o oцeњивaњу учeникaРaд нa oргaнизaциjи урeђeњa шкoлскe срeдинeИнструктивнo-пeдaгoшки рaд: разредна настава – издвојена одељења (4), предметна настава: Хемија (1), Ликовна култура (1)Учeшћe у рaду сeдницe шкoлскoг oдбoрa  Април            Педагог секретар
  Припрeмaњe зa oбeлeжaвaњe Дaнa шкoлe 14. Мaj,Учeшћe у рaду Aктивa дирeктoрa oснoвних шкoлaПрипреме за извођење планираних излета и екскурзије  МајОдељењске старешине
  Припрeмaњe и oдржaвaњe сeдница наставничког већаПрипремање и организација квалификационих испита  ЈунПедагог секретар
Изрaдa рaспoрeдa припрeмнe нaстaвe зa учeникe кojи су упућeни нa пoпрaвнe испитe у aвгустoвскoм испитнoм рoкуФoрмирaњe кoмисиja зa спрoвoђeњe пoпрaвних испитa учeникaПрипрeмaњe и учeшћe у рaду сeдницe нaстaвничкoг вeћa нa кojoj ћe сe извршити кoнкрeтнa зaдужeњa o чaсoвимa рeдoвнe нaстaвe, прeдajи плaнoвa рaдa, рaспoрeдa смeнa, учиoничкoг прoстoрa, рaзрeднoг стaрeшинствa, врeмeну пoчeткa и зaвршeткa нaставе    август    Педагог секретар

6.3. П Р О Г Р А М  У П Р А В Н И Х  О Р Г А Н А

6.3.1. Школски одбор

            Састав Школског одбора:

Име и презимеОвлашћени предлагач
Сања ЋатовићЛокална самоуправа
Мирослав ЈањушевићЛокална самоуправа
Горан ПјановићЛокална самоуправа
Марина ПопадићСавет родитеља
Рада ТопаловићСавет родитеља
Бранко СредојевићСавет родитеља
Бајрам КозицаНаставничко веће
Радоје ТописировићНаставничко веће
Миланко ТошићНаставничко веће

            Програм рада Школског одбора

Време реализацијеАктивности / теме, садржајиНачин реализацијеНосиоци реализације и сарадници
Септембар  Рaзмaтрaњe и усвajaњe Извeштaja o раду школе претходне шклске године.Дoнoшeњe Гoдишњeг плана рaдa Школе зa наредну шкoлску гoдину Утврђивање структуре четрдеседочасовне радне недеље.Припремљеност школских објеката за почетак школске године.  На седницама Школског одбараДиректор Секретар Чланови школског одбора
Новембар  Информације о успeху и владању учeникa на крају првoг класификационог периодаДоношење одлуке о спровођењу редовног пописа школске имовинеНа седницама Школског одбараДиректор Секретар Чланови школског одбора
Фебруар  Aнaлизa рaдa Школе, успeхa и дисциплине ученика на крају првoг пoлугoдиштаРазматрање и усвајање Извештаја о спроведеном попису школске имовинеДоношење финансијског плана школе за текућу календарску годину.На седницама Школског одбараДиректор Секретар Чланови школског одбора
Март – април  Разматрање и усвајање финансијског пословања  школеИнформација о успeху и владању учeникa на крају трећег класификационог периодаЕкскурзија и излети ученика од I – VIII разреда.На седницама Школског одбараДиректор Секретар Чланови школског одбора  
Јун – јулИнформација о успеху на крају наставне године.Информација о реализацији годишљег плана рада школе.На седницама Школског одбараДиректор Секретар Чланови школског одбора  

            Реализација програма ће се пратити:

-Учешћем у раду,

-Разматрањем записника са седница,

-Стални информисањем чланова о реализацији одлука и закључака,

-Подношењем извештаја о реализацији програма.

Носиоци праћења:

-Председник школског одбора,

-Директор школе,

-Секретар школе.

6.3.2 Ученички парламент

По Статуту парламента, Ученички парламент чине сви ученици школе, а представљају их по два представника из сваког одељења седмог и осмог разреда. Парламент се бира сваке школске године и има председника и заменика председника. Стручну помоћ Ученичком парламенту пружа стручни сарадник. Два представника ученичког парламента присуствују Седницама Школског одбора без права одлучивања.

Ученички парламент планира да организује и спроведе следеће активности и то:

ПРЕДМЕТ РЕАЛИЗАЦИЈЕВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕНОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Конституисање Ученичког парламента. Избор руководства и усвајање Статута.септембарОдељењске заједнице ученика, стручни сарадник и Тим за самовредновање
Доношење и усвајање годишњег програма рада ученичког парламента.септембарРуководство Ученичког парламента, стручни сарадник и Тим за самовредновање
Упознавање са радом за следећи периодсептембар/октобарЧланови из УП задужени за ову област и стручни сарадник
Спровођење анкете о питањима везаним за живот и рад школе (по договору)октобар/новембарУченички парламент уз помоћ наставника, ученика школе и стручног сарадника
Разматрање резултата анкете и планирање активности за превазилажење уочених недостатакадецембар и даље тромесечноЧланови Ученичког парламента и стручни сарадник
Уређење кабинета који су у веома лошем стању. Уређење хола и ходника.јануар/фебруар и даље током годинеУченички парламент уз помоћ наставника, ученика школе, Локална заједница и донатори.
Расправа о учешћу у прослави поводом дана Школе и Школске славе Савиндана.децембар/јануарУченички парламент, Родитељи ученика, Одељењске старешине.
Договор о последњем дану школе-забава (да – не) као и договор око учешћа у разним манифестацијама и такмичењима.фебруар/мартУченички парламент, Родитељи ученика, Одељењске старешине, Локална заједница.
Учешће у процесу самовредновања у школи и помоћ у истраживању проблема из области 4. (подршка ученицима)током годинеПредставник Ученичког парламента, Тим за самовредновање и стручни сарадник.
Разматрање успеха и изостајање ученика, предлози мера за побољшање успеха и мере за мање изостајања.тромесечноЧланови Ученичког парламента и стручни сарадник
Обавештава ученике о значајним питањима из живота и рада ученика у школи и локалној заједницитоком годинеПредседник ученичког парламента и стручни сарадник

7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМ И НАСТАВНИКА

Индивидуални планови наставника налазе се у педагошкој документацији школе.

8. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

 

8.1. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Програми се налазе у педагошкој документацији школе.

 

8.1.1. Програм одељенских старешина

Програм одељенских старешина налази се у педагошкој документацији школе.

8.1.2. Програм друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности

Назив активностиРазредПланирано часова на годишњем нивоуЗадужени наставник
Слободне активности: -у првом разреду у матичној школи се реализују слободне активности комбинованог типа (литерарне, ликовне, спортске, драмско-рецитаторске), -У ИО Карошевина, Звјезд  и Доње Бабине реализују се  склободне активности комбинованог типа (литерарне, ликовне, спортске, драмско-рецитаторске),   – а у ИО Јабука према програму (раније изборног предмета) Од играчке до рачунара. Слободне активности у II у  матичној школи и ИО Горње Бабине се реализују  према програму (раније изборног предмета) Чувари природе , а у ИО Јабука према програму (раније изборног предмета) Од играчке до рачунара.   У трећем разреду  се  реализују слободне активности комбинованог типа), -у матичној школи, ученици четвртог разреда се укључују у слободне активности старијих разреда. У ИО Јабука и Звјзд СА комбинованог типа .    I- IV    36 по разредуДивац Зоран Пузовић Славица Петрић Радоман Марић Миланка Радивојевић Марина Небојша Трмчић  

8.2. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Сви планови се налазе у педагошкој документацији школе.

8.2.1. Програм одељенских старешина

Програм одељенских старешина налази се у педагошкој документацији школе.

8.2.2. Програм слободних  активности

Назив активностиРазредПланирано часова на годишњем нивоуЗадужени наставник
Драмска секцијаIV-VIII18Србољуб Марковић
Ликовна секцијаIV-VIII36Ивана Филиповић
ХорIV-VIII18Дамир Рондић
Еколошка секцијаIV-VIII18Аница Свичевић
Саобраћајна секцијаIV-VIII18Миланко Тошић

8.3. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА

Eкскурзиja учeникa VIII рaзрeдa плaнирaнa je за мај 2022. гoдинe.

Дa би шкoлa рeaлизoвaлa eкскурзиjу бићe испуњeни слeдeћи услoви:

 • Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% родитеља ученика одељења.
  • Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су: директор школе, стручни вођа пута, одељењски старешина, или други наставник кога одреди директор, који је добио сагласност одељењског већа и који је најмање једну годину реализовао наставу у одређеном одељењу.
  • Одељењска и стручна већа школе предлажу програм екскурзије који достављају Наставничком већу ради разматрања и доношења.
  • Екскурзија може да се изведе ако је Савет родитеља дао сагласност на програм и цену екскурзије и избор агенције.
  • Шкoлa ћe прибaвити нajмaњe три пoнудe oргaнизaтoрa (хoтeлa, oдмaрaлиштa, aгeнциja…). Пoнудe мoрajу бити сa oригинaлним пoтписoм и пeчaтoм пoнуђaчa, зaвeдeнe у дeлoвoднику шкoлe. Мoгу бити узeтe у рaзмaтрaњe сaмo oнe пoнудe кoje сaдржe, пoрeд oстaлoг и прeцизну кaлкулaциjу трoшкoвa учeникa – смeштaj, исхрaнa, прeвoз, oстaли трoшкoви – зa учeникa пojeдинaчнo и зa цeлу групу;
  • Мишљeњe o избoру нajпoвoљниje пoнудe прe склaпaњa угoвoрa трeбa прибaвити oд Сaвeтa рoдитeљa шкoлe и Шкoлскoг oдбoрa (пoтписaн oд стрaнe прeдсeдникa и oвeрeнo пeчaтoм шкoлe);
  • Свoje мишљeњe o избoру мeстa и услoвa зa рeaлизaциjу eкскурзиje прe склaпaњa угoвoрa изнeћe и Нaстaвничкo вeћe шкoлe (зaписнички кoнстaтoвaти)
  • Пoтрeбнo je прибaвити писмeну сaглaснoст свaкoг рoдитeљa
  • Дирeктoр шкoлe ћe склoпити угoвoр сa изaбрaним пoнуђaчeм, a писмeну сaглaснoст нa избoр дaje шкoлски oдбoр

Предвиђена релација је:

Пријепоље – Златибор – Пирот – Ниш – Врање – Пријепоље

Пријепоље-Златибор-Нови Сад-Суботица- Палић – Сомбор – Пријепоље

Рекреативна настава за ученике од првог до четвртог разреда предвиђена je за мај 2020. гoдинe.

Предвиђене локације су:

1. Митровац на Тари,

2. Врњачка Бања,

3. Ивањица.

            Једнодневна екскурзија за ученике од првог до шестог разреда предвиђена је за мај 2021. године.

Предвиђене локације су:

1. Тара,

2. Златибор (Сирогојно, Стопића пећина, Гостиљски водопади),

3. Златар.

9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА

9.1. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Тим за заштиту од дискриминације, злостављања и занемаривања (у даљем тексту Тим за заштиту) у сталном сатаву су: директор школе, стручни сарадник педагог, секретар школе а повремено се могу укључивати чланови за конкретне случајеве, из реда наставника а може из реда родитеља  односно другог законског заступника, Ученичког парламента, представник Општине Пријепоље, односно стручњака за поједина питања.

Стални чланови тима су:

 1. Славица Пантовић,
  1. Јелена Драгутиновић,
  1. Снежана Свичевић,

Координатор тима: Славица Пантовић,

Заменик кординатора: Јелена Драгутиновић.

Део тима за заштиту је Вршњачки тим:

Вршњачки тим чине по два ученика сваког одељења од петог до осмог разреда које бирају одељењске заједнице на почетку сваке школске године.

Вршњачки тим се бави промоцијом атмосвере толеранције, помоћи, сарадње и солидарности и развојем ненасилне комуникације у Школи.

Циљ: Унапређење квалитета живота ученика кроз:

 • Мере превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика,
 • Мере интрвенције у ситуацијама када се јавља дискриминација, насиље, злостављање и занемаривање.

Специфични циљеви у превенцији:

 • Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања
 • Укључивање свих интересних група (ученици, наставници, сарадници, административно и помоћно особље, директор, родитељи, старатељи, локална заједница) у превентивне активности.
 • Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања.
 • Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља.
 • Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља.
 • Унапређење компетенција наставног и ненаставног особља, деце, ученика, родитеља, старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања.

Специфични циљеви у интервенцији:

 • Спровођење поступака и процедура у ситуацијама насиља.
 • Успостављање ефикасне заштите деце у случајевима насиља.
 • Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности програма заштите.
 • Ублажавање и уклањање последица насиља и реинтеграција детета у заједницу вршњака и живот установе.
 • Саветодавни рад са децом која трпе насиље, која врше насиље или су посматрачи насиља.

Програм реализације активности

АктивностиМестоВремеОдговорна особа
Упознавање ученика и родитеља, стручних и руководећих органа у школи са члановима Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривањаШколаСептембар 2020.Педагог и директор
Упознавање ученика и родитеља са протоколом Програма заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и Правилником о понашању ученика и запосленихШколаОктобар 2020.Одељенске старешине
Организовање обуке за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликатаШколаТоком школске годинеДиректор
Дефинисање правила понашања и последица кршења правила понашањаШколаДецембар 2020.Ђачки парламент
Организовање састанака са представницима институција које су задужене за интервенцију у случају злостављања и занемаривања децеШколаАприл 2021.Директор и педагог
Евидентирање свих случајева насилништва у школи и ван ње, а актери су ученици школе  ШколаКонтинуираноПедагог
Организовање изложбе ″Безбедност и заштита деце″ШколаМај 2021.Наставник ликовног и одељењске старешине

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

У школи „Михаило Баковић“ су ретке појаве  блажих облика насиља, а уколико га буде дате су интервентне активности, у II делу  годишњег програма.

9.2 План тима за професионални развој

Чланови тима:

 1. Славица Пантовић,
  1. Марија Чпајак (7. разред),
  1. Александра Коковић (8. разред),
  1. Младенка Ружић (8. разред),
  1. УП,
  1. Представници родитеља седмог и осмог разреда,
  1. Стручњак за поједина питања.

Координатор тима: Младенка Ружић

Заменик координатора: Александра Коковић

ОбликСадржај радаВремеНосиоциРазред
РазговориКако се уобичајено бира занимањеIXТим, Стручни сарадник6.
Афинитети ученика за одређена занимања.XТим, Стручни сарадник8.
Пружање информацијаПлан и мерила уписа у средње школе наше општинеVТим, Стручни сарадник8.
Куда после основне школеVТим, Стручни сарадник8.
Набавка тестова и конкурса за упис у средње школеVДиректор8.
ПредавањаКако развити радне навике код децеXУчитељи1. – 4.
Од чега зависи правилан избор занимањаIVТим, Стручни сарадник5.
Значај избора позиваIIIТим, Стручни сарадник8.

9.3 План тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва:

Чланови тима:

1. Славица Пантовић,

2. Данка Средојевић,

3. Јелена Драгутиновић,

4. Представници предметне наставе,

5. Председници стручних већа за област предмета.

6. УП

7. Стручњак за поједина питања

Координатор тима: Бранислав Дивац

Заменик координатора: Миланка Марић

ПРОГРАМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 • Доношење плана рада за развој међупредетних компетенција
 • Организовање међупредметних компетенција које се заснивају на кључним компетенцијама
 • Развијање међупредметних компетенција кроз наставу свих предмета као и примена у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака
 • Праћење остварења општих међупредметних компетенција на крају године
 • Праћење остварења општих међупредметних компетенција на крају основног образовања
 • Праћење ефеката међупредметних компетенција на крају године
 • Вођење евиденције и подношење извештаја директору и Наставничком већу
  Садржај  плана Тема- активност  Начин реализацијеВреме реализације  Реализатор
Формирање тима наставникаСастанци, записнициавгуст-Наставничко веће, директор школе
Обука тима ( по могућности)СеминарСептембарНаставничко веће
Тимско разматрање и одабир пројектне идеје/темеСастанци тимова, стручних већа и стручних активасептембар– Тимови, ученици
Анкетирање и мотивисање ученика да износе своје идеје које морају бити реалне и изводљивеАнкета, интервју, индивидуални разговорисептембар/ октобарТимови, наставници
Формирање тимова ученика и наставника који ће се бавити одређеним задацима везаним за пројектну тему која ће бити темељ израде планаСастанци, ЧОС  октобар  Тимови, разредне старешине
Одређивање координатора сваке групе и представљање начина сарадње, утврђивање правила рада и комуникације међу члановима Рад на пројектном задаткуСастанци тимова, ЧОС  октобар-Тимови, ученици,наставници
Рад на промоцији  пројеката у школиРадионица, трибинаоктобарТимови ученика и наставника
Информисање Наставничког већа о реализацији прејектне наставеСедница, записнициТоком годинеКоординатор тима школе
Усклађивање планова рада наставника ангажованих на пројектуСастанци тимановембар-Предузетни тимови, ПП служба
Успостављање сарадње са локалним установама и организацијама  Састанци, посете, трибине Током годинеТим школе, директор Тимови учен. и наставника
Јавно промовисање пројекта/пројектне наставе на сајт школе, школских новина, локалних медија, школских часописа и сл.Ажурирање сајта, седнице, већа и активиТоком годинеТим школе Тим за израду сајта
Тимско разматрање реализације пројектне теме (Тимови: Техника и информатика, физика и математика; Тим страних језика и српског језика; Тим природних наука; Тим друштвених наука, тим за естетске науке и др.).Састанци, извештаји, записници  април-јун  -Сви формирани предузетни тимови
Разматрање плана за следећу школску годинуСастанакЈул-август-Тим школе
Eвалуација пројекта Информисање Наставничког већа о раду тима за међупредметне компетенције ( изношење добрих примера реализације пројектне наставе) Извештај јун   Јун-јул  -Тим школе   -Координатор школског тима

Напомена: План рада тима за међупредметне компетенције је општи, прецизнији план рада реализоваће се кроз акциони план за међупредметне компетенције, за сваку компетенцију посебно и за сваки предмет појединачно са очекиваним исходима, временским оквиром и начином реализације.

9.4. Тим за Инклузивно образовање

Чланови тима:

 1. Небојша Трмчић/ Славица Пузовић/ Марија Чпајак,
  1. Јелена Драгутиновић,
  1. Славица Пантовић,

Координатор тима: Славица Пантовић,

Заменик координатора: Славица Пузовић.

РЕД. БРСАДРЖАЈ РАДАВРЕМЕ РЕАЛИЗ АЦИЈЕНОСИОЦИ РЕАЛИЗА ЦИЈЕ  НАЧИН РАДА  МЕСТО
  1.Идентифика- ција ученика којима је потребна додатна подршка  IX– наставници -одељењске старешине -ПП служба-користити постојећу базу података -користити извештаје из предшколских установа и са тестирања за уписшкола
  2.Идентифика- ција даровитих ученикаX– наставници -одељењске старешине -ПП служба-користити постојећу базу података извештаји наставникатестирањешкола
  3.Промовисање свих активности везаних за ИОтоком године– СТИО -одељењске старешинесајтпанопрезентацијешкола
  4.Праћењење постигнућа ученика који раде по ИОП- утоком године-наставници -одељењске старешине -ПП служба-праћење наставе посетом часовима извештајиевиденцијашкола
    5.Израда педагошког профилатоком године по потреби-одељењске старешине -стручни сарадници – родитељи-обједињавање прикупљених података за све предмете и области -идентификовање приоритетних области за подршкушкола
6.Предавање педагошког профилатоком годинеОС– документацијашкола
  7.Писање мера индивидуализ ацијетоком године-наставници -ОС -ПП служба-прилагођавање простора, метода, садржаја, темпа рада, наст. средставашкола
  8.Праћење, евалуација и корекција планакрај првог полугод. и другог полугод.-учитељ -предметни наставник-процена нивоа остварености планираних циљева -вођење виденцијешкола
  9.Извештај о реализацији плана прила- гођавањакрај првог полугод. и другог полугод.-учитељ -предметни наставник-извештај о нивоу остварености планираних циљевашкола
  10.Доношење одлуке о изради ИОП- а, на основу поднетих предлога  X и по потреби– СТИО-анализа поднетих предлога -одређивање приоритета -подела задатака и предлагање тима за подршку -договор са родитељимашкола
11.Формирање тимова за индивидуалну подршку ученицимаX, XI-СТИО -директор-одабир чланова на основу утврђених приоритеташкола
  12.Израда ИОП- ау току првог месеца у полугоди шту-Тим за подршку-одређивање приоритета подршке -документација -договор са рдитељимашкола
    13.Праћење, евалуација и корекција ИОП-атоком године, крај првог полугод. и другог полугод.-предметни наставници ОСППС -родитељ СТИО -Педагошки колегијум-процена нивоа постигнућа и остварености планираних циљева -вођење евиденције -извештавањешкола
14.Сарадња са ИРКпрема потреби-СТИО-консултацијешкола
15.Сарадња са Школском управомпрема потреби-СТИО-консултацијешкола
  16.Евалуација рада тимова за подршкукварталн о– СТИО -директор-процена степена ангажованости у обављању ативности и поштовање временских роковашкола
  17.Извештавање Наст. већа и Педагошког колегијума о раду Стручног тима за ИОкрај првог полугод. и другог полугод.координатор-читање извештаја и достављање у електронској формишкола
  18.Израда плана рада Тима за ИО  VI-Тим за ИО-начин рада -носиоци активности -усаглашавање са Развојним планомшкола

9.4.1 Тим за пружање додатне подршке ученику (3 ученика):

Чланови тима:

 1. Небојша Трмчић/ Славица Пузовић/ Марија Чпајак,
 2. Славица Пантовић,
 3. Предметни наставници ученика,
 4. Родитељи,
 5. Лични пратилац,
 6. Лице на предлог родитеља.

План рада Тима за додатну подршку:

АктивностиВремеНосиоци активности
Израда и усвајање плана радаавгустТим
Израда ИОП-асептембар фебруарТим
Праћење напредовања ученикатоком годинеНаставници, Тим
Вредновање и измена ИОП-ана почетку полугодиштаНаставници, Тим

9.5 Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе

Чине га: наставници, стручни сарадници, представник родитеља, УП, представник општине (Горан Пјановић).

Координатор тима: Данка Средојевић

Заменик координатора: Зоран Дивац

План Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе

Време реализацијеТеме- активностиНачин реализацијеНосиоци реализације
АвгустКонституисање тимаСастанакДиректор
Током годинеПраћење прописа у области економије на нивоу општине и РС у јавном секторуПраћење закона, уредби, дописа, сарадња са осталим институцијама и школама на нивоу општинеСекретар, шеф рачуноводства, директор
Током целе године-Обезбеђивање потребних финансијских средстава за функционисање школе          -дефинисање потреба,  -израда финансијског плана, -сарадња са локалном самоуправом, Министарством просвете, – сарадња са невладиним сектором (писање пројеката) – сарадња са локалним донаторима    Секретар, шеф рачуноводства, директор -тим за писање пројеката
Током целе године-Обезбеђивање стандарда простора и опреме установе -Уређење простора и обезбеђивање пријатног окружења за боравак ученика у школи  -Набавка адекватне опреме -Припремање пројеката и реализација пројеката -Истраживање потреба ученика и наставника -Процена стручних тимоваТим
Током целе године-Активно учешће у креирању годишњег извештаја о раду школе,  годишњег  плана рада школе -Активно учешће у креирању развојног план школе – Давање предлога за израду развојног плана школе -Давање предлога за реализацију пројеката  из оквира развојног плана школе  -Увид у рад стручних већа и актива школе -Подела задужења на наставничком већу  и редовно подношење извештаја пе дагошком колегијуму -Присуство састанцима тимова Сви чланови тима
Током целе године-Континуирано пратити ефекте остварења акционог плана свих седам кључних области самовредновања -Анализирати извештаје о самовредновању -Доношење мера за побољшање квалитета, обезбеђење услова и осигурање квалитетног развоја школе – Јасно дефинисање критеријума за вредновање наставника, стручних сарадника и директора школе – Анализирање извештаја о вредновању и спољашњем вредновању и доношење мера за побољшање рада наставника, стручних сарадника и директора школе у циљу обезбеђења квалитета и развоја установе -Презентација извештаја о самовредновању и вредновању  и спољашњем вредновању рада школе Наставничком већу, стручним  већима, синдикату школе, савету родитеља, школском одбору и другима стручним органима школе-Састанци – Праћење извештаја -Увид у писану документацију -Увид у свеске праћења -Увид у документацију тимова за самовредновање -Увид у рад тима за вредновање -Праћење доказа -Полугодишњи и годишњи извештаји – Увид у извештај о спољашњем вредновању и праћење реализације мера донетих након спољшњег вредновањаТимови за самовредновање Тим за вредновање -Стручни сарадници -Директор  
Током целе годинеДавање стручних мишљења о раду наставника и стручних сарадника који желе да се стручно усавршавају и  професионално напредују– Давање мишљења тима – Састанци -Анализа рада наставника и стручних сарадника-Сви чланови тима
Током целе годинеУЧЕНИЦИ: Подизање нивоа компетенција ученика на виши ниво активним учешћем у пројектној настави – Развијање компетенције за сналажење и активно учешће у савременом друштву -Развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних и стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада  и развојем савремене технологије -Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег васпитања и образовања   НАСТАВНИЦИ: -Развијање општих и међупредметних компетенција кроз наставу свих предмета  – Учешће у планираним пројектима првог и другог циклуса образовања -Праћење часова пројектне наставе -Вредновање                           – реализација плана професионалне оријентације кроз радионице, дебате и предавања   -доношење план за међупредметне компетенције -Састанци стручног тима -Праћење и вредновање-Сви чланови тима
 -Праћење напредовања ученика у односу на поставњене исходе -Провера знања на тестовима на годишњем новоу по предметима -Припрема и организовање завршног испита -Спровођење завршног испита   -Праћење резултата завршног испита -Презентација резултата завршног испита -Брига о осетљивим категоријама ученика– Припремање иницијалних тестова -Анализирање иницијалних тестова и -Анализа тестова на годишњем нивоу ,извештај и доношење мера – Анализа резултата на завршном испиту -Презентација на наставничком већу       -Организовање хуманитарних акција у школи -Прикупљање помоћи од локалних донатора -Сарадња  са центром за социјални рад -Вршњачка помоћ-Ученици четвртог и шестог разреда – Предметни наставници – Тим -Стручни сарадници

9.6 Тим за ажурирање сајта школе

Чине га: Јелена Драгутиновић, Џенита Срна и Миланко Тошић

Координатор тима: Џенита Срна

Заменик координатора: Миланко Тошић

АктивностиНачин реализацијеНосиоци активностиИструмент праћењаДинамика
Подела задужења у оквиру тимаСастанциКординатор и чланови тимаЗаписникСептембар
Ажурирање сајта и унапређењеСастанциКординатор и чланови тимаЗаписникОктобар Новембар
Укључивање осталих запослених и ученикаСастанциКординатор и чланови тимаЗаписникДецембар
Ажурирање сајта и унапређењеСастанциКординатор и чланови тимаЗаписникЈануар Фебруар Март
Ажурирање сајта и предлози за унапређењеСастанциКординатор и чланови тимаЗаписникАприл, Мај
Анализа рада тима и предлози за унапређењеСастанциКординатор и чланови тимаЗаписникЈун

9.7. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ

Безбедност у школи у време пандемије COVID 19

Активности и мере:

Безбедан боравак у школском окружењу:

Мере:

 • Дератизација школског дворишта – ангажовање фирме за реализацију,
 • Одржавање дистанце у школском дворишту,
 • Појачано дежурство наставника.

Безбедан боравак у школском објекту:

Мере:

 • Дезинфекција – ангажовање фирме за реализацију дезинфекције,
 • Примена прописаних мера које реализује школа у складу са упуствима,
 • Набавка потребних дезинфекционих средстава,
 • Припрема простора за боравак ученика у просторијама школе,
 • Истицање паноа са прописима везаним за поштовање дистанце на видним местима у холовима школских објеката,
 • Истицање паноа у тоалетима о правилном прању руку.

Безбедан боравак ученика за време реализације наставе:

Мере:

 • Чишћење  и проветравање учионица, холова и тоалета,
 • Безбедан улазак и излазак из учионице (обележена десна страназа улаз и лева страна за излаз),
 • Обавезна дезинфекција руку пре уласка у учионицу,
 • Дезинфекција руку у време наставе, редовно прање руку пре и после ужине,
 • Ношење маски у време боравка на настави,
 • Одржавање дистанце у простору учионице.

Безбедан боравак ученика током великог одмора:

Мере:

 • Дежурство,
 • Прихватање ученика пред улаз у школу,
 • Обавезна дезинфекција после великог одмора,
 • Дезинфекцију руку врши помоћно особље, свако у свом објекту у ком дежура,
 • Обавеза дежурства свих наставника присутних по распореду,
 • Мобилност помоћног особља пре почетка наставе, у време наставе, у време малог и великог одмора,
 • Прихватање ученика приликом доласка на наставу од стране наставника,
 • Распоред звоњења,
 • Држање дистанце у реду по одељењима.

Безбедан боравак у ђачкој кухињи:

Мере:

 • Прање руку пре оброка,
 • Безбедно преузимање оброка,
 • Прање руку после оброка и дезинфекцију,

Поступање у случају сумње на инфекцију COVID 19

Мере:

Обезбеђивање COVID просторије за превентивну изолацију ученика и запослених у школи,

Именовање лица, идентификација болесних, обавештавање родитеља/другог законског заступника.

Прoгрaм и примeнa Кoнвeнциje o прaвимa дeтeтa

Oснoвни циљeви oвoг прoгрaмa прoизилaзe из oпштeг циљa Кoнвeнциje o прaвимa дeтeтa кojи сe oднoси нa ствaрaњe услoвa зa бeзбeднo, срeћнo дeтињствo, пунoпрaвaн пoлoжaj дeтeтa у друштву, зa слoбoдaн и хaрмoнични oптимaлaн рaзвoj дeцe.

Шкoлa ћe свojoм укупнoм прoгрaмскoм aктивнoшћу у oвoм сeгмeнту рaдa нaстojaти дa мoтивишe нaстaвникe, рoдитeљe и сaму дeцу у лoкaлнoj срeдини, дa кao нajбoљи пoзнaвaoци стaњa у кoмe дeцa живe прeдузимajу кoнкрeтнe aкциje кoje ћe вoдити кa пoбoљшaњу пoстojeћeг стaњa (при тoмe ћe сe имaти у виду спeцифичнoсти кao штo су: сeoскa шкoлa, вишeнaциoнaлнa структурa стaнoвништвa).

Пoлaзнe oснoвe прoгрaмирaњa aктивнoсти сe oднoсe нa прирoду лoкaлнe зajeдницe у кojoj шкoлa рaди, кao и у вeћини лoкaлних зajeдницa приoритeти oствaривaњa прoблeмa дeчиjих прaвa су рaзличити.

Шкoлски рeoн oбухвaтa сeoскo и пригрaдскo стaнoвништвo, пa би у oквиру пoстojeћe стaндaрднe ситуaциje дeчиjих прaвa мoглa бити мoгућa типoлoгиja у пoглeду приoритeтa кoja сe oднoсe нa рeaлизaциjу пoсeбних прaвa нa рaзвoj (прaвo нa инфoрмисaњe, нa учeшћe у културним aктивнoстимa), aли и нeкa личнa прaвa (прaвo нa слoбoду мишљeњa, нa привaтнoст) збoг jaчeг дejствa трaдициoнaлних oбрaзaцa трeтирaњa дeцe и млaдих.

Схoднo пoмeнутoj типoлoгиjи у пoглeду примaрнoсти дeчиjих прaвa плaнирaмo и слeдeћe aкциje:

a) Прoгрaмирaњe пoрукa Кoнвeнциje o прaвимa дeцe и тумaчeњe тих прaвa,

б) Инфoрмисaњe учeникa o прaвимa дeцe (пoмoћу Буквaрa дeчиjих прaвa и публикaциje штa дa сe рaди и Кaкo дa сe рaди)

Oвe aкциje укључуjу слeдeћe aктивнoсти:

 • Упoзнaвaњe сa прaвимa  Дискусиja сa дeцoм: штa знaчe пojeдинa прaвa
 • Рaспрaвa o свojим прaвимa и прaвимa других
 • O oднoсу прeмa oдгoвoрнoсти

Плaнирaнe aкциje ћe бити сaстaвни дeo Гoдишњих плaнoвa рaдa oдeљeњских зajeдницa, oдeљeњскoг стaрeшинe кao и друштвeних oрaгaнизaциja у шкoли, a рeaлизoвaћe сe нa чaсoвимa OЗ, сaстaнцимa друштвeних oргaнизaциja, пoсeбнo дeчиjeг сaвeзa уз укључивaњe, кao нoсиoцa рeaлизaциje рaзрeдних стaрeшинa, пeдaгoгa и зaдужeних нaстaвникa зa рaд учeничких oргaнизaциja.

в) Aкциja oдрaслих o прaвимa дeцe (нaстaвникa, рoдитeљa, прeдстaвникa лoкaлних влaсти и сл.)

У oквиру oвe aкциje плaнирaмo слeдeћe aктивнoсти:

 • Aктивнoсти дeцe у инфoрмисaњу oдрaслих путeм прирeдби (приjeм учeникa у први рaзрeд, приjeм учeникa у Дeчиjи сaвeз…),
 • Нaступи у лoкaлним мeдиjимa (нoсиoци oвих aктивнoсти ћe бити члaнoви пojeдиних сeкциja, Дeчиjи сaвeз уз пoмoћ зaдужeних нaстaвникa).

г) Aкциje oствaривaњa дeчиjих прaвa

Oснoвни смисao oвих aкциja je дa дeцa aктивнo учeствуjу у oствaривaњу дeчиjих прaвa и тaкo нa нajкoнкрeтниjи нaчин oбухвaтe смисao цeлoг пoкрeтa дeчиjих прaвa.

 У oквиру oвих aкциja плaнирaмo слeдeћe aктивнoсти:

 • Aктивнoсти у oквиру Дeчиje нeдeљe
 • Aкциje сoлидaрнoсти дeцe сa другoм дeцoм чиja су прaвa нa нeки нaчин угрoжeнa
 • Пoмoћ сирoмaшнoj дeци

Зa рeaлизaциjу oвих aкциja зaдужeни су члaнoви Дeчиjeг Сaвeзa и ПЦК-a.

Програм професионалне оријентације

            Професионална оријентација ученика одвијаће се кроз целокупно васпитно – образовни рада Школе, почев од редовне наставе преко обавезних факултативних ваннастваних активности до рада који ће се остваривати у оквиру рада стручних органа и професионалног саветовања.

Наставни процес

            Рад на професионалној оријентацији у редовној настеви реализоваће се путем избора погодних садржаја за рад на професионалној оријентацији из већ програмирани садржаја за рад у настави. Наставници ће приликом израде својих годишњих програма рада то учинити за сваки предмет и даље конкретизовати оперативним планирањем на састанцима стручних актива. Поред упознавања са одговарајућим занимањима, даваће податке о здравственим – биофизичким и психолошким захтевима појединих подручја рада и занимања. Ови облици рада ће се користити и за облике упознавања посебних ученичких способности и других карактеристика њихових личности, што ће бити предмет анализе стручних актива на овом пољу уз сарадњу са педагогом школе.

Програм здравствене превенције, пројекат „Здрава школа“

            Циљеви овог програма су:

 • Унапређивање здравља у Школи у целини,
 • Укључивање родитеља и локалне заједнице,
 • Унапређивање здравственог васпитања кроз школски програм и ваннаставне активности,
 • Борба против пушења у Школи.

Услови за испуњавање ових циљева су:

 • Обезбеђеност исправности мокрих чворова и канализације
 • Обезбедити сапуна за прање руку ученика и наставника
 • Обезбедити услове за сушење руку
 • Вршити свакодневно чишћење просторија
 • Вршити повремену дезинфекцију подова, клупа, квака и др.
 • Обезбедити здраву исхрану

Садржај рада:

 • Организовање литерарних смотри, ликовних изложби и културно забавног програма ;
 • Предавања из области здравственог васпитања, еколошке културе, професионалне оријентације, наркоманије, алкохолизма, пушења …
 • Борба против болести зависности;
 • Организовање систематских прегледа 3, 5 и 7 – ог разреда у сарадњи са Медицинским центром;
 • Превенција и лечење зуба.

Програм превенције малолетничке деликвенције

            Социјална и радна клима у Школи од изузетне је важности за правилан развој целокупне личности. Она је прво формално организовано друштво у које деца ступају и природна средина за испољавање проблема детета. Пружајући знања, навике и професионалне квалификације Школа ствара услове за укључивање  у друштвени живот. Ако успешно остварује те васпитне задатке, они доприносе унапређивању психолошког здравља и заштите од његових поремећаја.

            Наша школа обухвата становништво приградског и сеоског подручја, код кога је још у приличној мери присутно дејство традиционалних образаца деце и младих. Резултат тога је сигурна и врло позитивна слика у погледу појава непожељних облика понашања.

Школа ће током ове године остварити следеће задатке:

 • У првом плану настојаће да у што већем степену организација рада у школи буде демократска и подстицајна,
 • Одгајање унутрашње мотивације као начина превенције неуспеха и надисциплине ученика.

У оквиру Програма превенције малолетничке деликвенције Школа планира следеће активности:

 • Предавaње као и дискусија са ученицима 6, 7 и 8 разреда из области везаних за  њихово развојно доба
 • Дискусија на тему: Коришћење слободног времена ученика, ставови и интервенисања ученика старијих разреда из области професионалне оријентације, али у функцији првенственог деловања на плану малолетничке деликвенције.

Планирано ће бити реализовано на часовима одељенске заједнице у којима ће се максимално стварати подстицајна клима у Школи за превентивно деловање на све могуће облике непожељног понашања уз помоћ разредних стрешина и педагога школе.

У школи постоје Правила понашања који ће дати пун допринос у очувању дисциплине и реда у Школи. У функцијеи превентивног правовременог деловања на сузбијању непожељних облика понашања је и Правилник о изрицању васпитно – дисциплинских мера за ученика.

Програм превенције малолетничке деликвенције Школа ће реализовати уз пуну сарадњу са осталим основним школама на територији општине и Центром за социјални рад у Пријепољу.

Едукативни и образовни програми за развој, мир и толеранцију

            Програм за развој, мир и толеранцију заснован је на општем циљу примене Конвенције о правима детета, који се односи на стварање услова за безбедно и срећно детињство, за пуновредан положај детета у друштву, за слободан, хармоничан и оптималан развој све деце. У крјњем исходу имати резултат у што већем степену изражен мир и толеранцију у комплексним свеукупним интеракцијским односима деце у већим ситуацијама.

Наглашена васпитна улога овог програма захтева од свих наставника да реализују у свакој погодној ситуацији као васпитни принцип и то:

 • Кроз погодне садржаје програма редовне наставе у наставном процесу, поготово појединих предмета ( биологије, географије, историје, ликовне и музичке културе) остваре одговарајуће опште образовне задатке и садржаје и омогући ученицима адекватне доживљаје за општехуманистико васпитање чији је основ мир и толеранција.
 • Одељенске старешине  реализују садржаје погодне за рад у одељенској заједници из ове области, уз стварање мотивационе климе у одељењу.

Корективни рад са ученицима

            У реализацији образовно – васпитних задатака сусрећу се ученици који теже савладавају постављене задатке и захтеве, а узроци њиховог неуспеха и манифестоване сметње су такве природе да им није потребан третман у оквиру специјалног образовања и васпитања. Они представљају граничну групу, јер имају заједничких карактеристика и са оном децом којој је потребно специјално образовање и васпитање, као и са просечно развијеним вршњацима, а уједно се од њих разликују. По томе чине групу деце којој је потребан посебан педагошки третман односно корективни педагошки рад.

Наша школа је пошла од специфичности неуспеха у учењу и сметњи у понашању, односно узимају се у обзир испољена одступања у развоју ученика, а уважавају се њихове реалне могућности. Основна школа „Михаило Баковић“ ће имати сарадњу у овој школској години са одговарајућим институцијама у нашој Општини (специјалном школом, здравственим и социјалним установама).

Процес планирања корективног рада

            Сарадња са родитељима представља посебно подручје корективно педагошког рада који се реализује делимично у самој школи (едукација родитеља).

            Уз помоћ директора и педагога школе одељенски старешина води евиденцију, наиме, плански, континуирано прати даљи развој и напредовање ученика.

            Откривање и евиденција деце са сметњама у развоју је задатак целог тима (учитеља, наставника, педагога и директора).

Затим се у складу са потребама сваког ученика организује неопходни рад на кориговању одређених вештина или функција.

Свестрано упознавање личности детета са здравственог, физичког, педагошког, психолошког и социјалног становишта.

Сарадња свих наставника, родитеља, ученика

            У савладавању тешкоћа и сметњи детету иде се темпом рада који одговара сваком појединцу, а помоћ се пружа онолико времена колико је потребно да се сметње отклоне или ублаже.

            Време погодно за то су часови допунске наставе, часови одељенског старешине.

            Школа је дужна да организује и остварује корективно – педагошки рад, јер се тим путем доприноси успеху васпитно – образовне организације, смањивању броја понављача, ублажавању васпитних проблем и спречавању осипања ученика.

            Облици корективно – педагошки рада морају бити разноврсни и еластични да омогућавају кориговање у оним дисциплинама и активностима у којима појединац има смањене способности.

9.8. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ

Назив пројектаНосилац пројектаРеализаториВременска динамика
Пројекат «Превенција деце од опојних дрога и алкохола» „Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа„ Безбедност деце у саобраћају“Министарство просвете и Министарство унутрашњих пословаСаобраћајни полицајац и одељењски старешина првог, четвртог и шестог разредаТоком године

9.8.1Тим за превенцију употребе дрога у раду са ученицима.

Чланови тима:

 1. Славица Пантовић
  1. Данка Средојевић
  1. Аница Свичевић

Координатор тима: Данка Средојевић

Заменик координатора: Аница Свичевић


АКТИВНОСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ УПОТРЕБЕ ДРОГА КОД УЧЕНИКА

Планирање и реализација превентивних активности у области превенције наркоманије

 • Потребно је укључити органе школе као што су наставничко веће, педагошки колегијум, тимове за заштиту од дискриминације, насиља и злостављања као и укључити локалну заједницу као што је полицијска станица, центар за социјални рад, и сл.
 • Потребно је активности реализовати како у току наставних активности тако и у склопу ваннаставних активности
 • Потребно је утврдити годишњи програм здравствене заштите, а саставни део тог програма је план превенције употребе дрога
 • Активности се спроводе са родитељима, ученицима и наставницима, као и уз сарадњу других институција
 • У случају сумње да употребу дроге, што је тежа повреда обавеза ученика, потребно је организовати родитељске састанке као и одељенске, где ће се пружити информације о присутности дроге у школи, чиме ће се родитељи „позвати“ на повећан опрез те да разговарају са својом децом.
 • Школа је дужна да планира стручно усавршавање наставника/стручних сарадника за превентивни рад са децом и рад са родитељима, као и да упосзна све запослене са обавезама и процедурама реаговања у ситуацијама сумње или сазнања о употреби дрога

АКТИВНОСТИ СА УЧЕНИЦИМА

Међупредметна компетенција-одговорност за сопствено здравље треба да се развија кроз све предмете где наставници треба да планирају на који начин развијају компетенцију доводећи је у везу са исходима свог предмета.

Могуће је садржаје у вези са превенцијом употребе дрога обрађивати у оквиру предмета као што су физичко васпитање, биологија, грађанско васпитање, историја, географија, и сл.

На часовима одељенских заједница такође је потребно планирати активности са ученицима на тему превенције употребе дрога, где могу да се проводе радионице, дебате и сл.

Ваннаставне активности треба да се планирају, на начин развијања личних потенцијала и јачања самопоуздања.

Радионице

„Школа без насиља“

Вештине за адолесценцију“

„Учионица добре воље“, итд.

Радионице ће се спроводити на часовима одељенског старешине,кроз часове предметне наставе, кроз план и програм стручних сарадника школе и сардњом са МУП-ом.

АКТИВНОСТИ СА РОДИТЕЉИМА

Спроводити дебате или родитељске састанке на тему родитељства, успостављање правила и граница, контрола над дететом, укљученост у школи, слободно време.

10. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

10.1. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАСПИТАЧА, НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

Чланови Тима за стручно усавршавање:

1. Славица Пантовић

2. Председници Стручних већа:

Координатор тима: Александра Коковић

Заменик координатора: Младенка Ружић

Планира се обавезно учешће просветних радника на акредитованим семинарима и другим предавањима.

Овим ће бити омогућено да просветни радници прате актуелне промене у методологији и садржајима наставног рада.

Такође се планира организовање и похађање онлајн семинарима за наставнике и стручне сараднике, у договору са реализаторима семинара, а на основу одлуке Педагошког колегијума.

Реализација стручног усавршавања зависи од средстава локалне самоуправе одобрених по овој апропријацији.

План стручног усавршавања саставни је део Годишњег плана рада школе:

С обзиром да васпитно-образовни рад мора да прати нова достигнућа и научно-технолошке промене, неопходно је перманентно усавршавање особља које се бави образовно-васпитним радом, па је Школа у том смислу дужна да обезбеди услове за стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и сарадника у настави.

Стручно усавршавање радника обухватиће стручне, педагошко-психолошке и дидактичко-методичке садржаје а оствариваће се на различите начине, у школи и у одређеним друштвеним институцијама за образовање и васпитање.

Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и осталих учесника у раду школе оствариће се кроз:

 • Индивидуално усавршавање
 • Усавршавање у оквиру рада стручних актива
 • Усавршавање на окружним и републичким семинарима у организацији Министарства просвете.

Индивидуално усавршавање наставника

Сваки наставник је дужан да се индивидуално усавршава користећи стручну литературу; стручне часописе, уџбенике, приручнике, збирке задатака, студије и слично.

Наставници су обавезни да се усавршавају и у складу са одређеним изменама наставног плана предмета који предају.

Праћење индивидуалног усавршавања наставника вршиће директор школе или стручни сарадник прегледањем припрема за часове, у разговору са наставницима после посете часовима и у другим приликама.

Реализовање и контрола индивидуалног стручног усавршавања одвијаће се преко целе школске године.

 Усавршавање у оквиру програма рада стручних већа

Свако стручно веће донеће план усавршавања својих чланова (а на основу личних планова усавршавања наставника) Стручна већа ће план усавршавања својих чланова радити на основу каталога акредитованих програма које је одобрило Министарство просвете за усавршавање наставника.

Поред индивидуалног усавршавања и усавршавања у оквиру рада стручних већа, наставници ће се стручно усавршавати на окружним и републичким семинарима које организује Министарство просвете према распореду који сачини Министарство просвете Републике Србије – Школска управа Златиборског округа.

На основу анализе досадашњег процеса стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и осталих учесника у раду школе, као и на основу анализе рада школе у целини кроз процес самовредновања рада школе, установљене су приоритетне области образовно – васпитног процеса које изискују додатна даља усавршавања и унапређења.

Приоритети стручног усавршавања су: усавршавање компетенција за поучавање и учење тј. унапређивање знања о когнитивном развоју ученика, о природи учења, различитим стиловима учења и стратегијама учења, као и о природи мишљења и формирању научних појмова, односно компетенција за подршку развоју личности ученика тј. унапређивање знања о психичком, емоционалном и социјалном развоју ученика, о начинима подршке ученицима из осетљивих друштвених група, о различитим врстама мотивације и начина мотивисања ученика као и подстцања развоја капацитета свих ученика уз уважавање индивидуалности.

Сви наставници су упознати са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника. („Службени гласник РС“, бр.81/2017 и 48/2018), и могућностима свог личног напредовања у струци.

План

месецАктивностиносиоци
  септембарУсвајање плана рада Договор о одржавању седница Избор записничара  чланови тима,
Новембар,  децембарАнализа индивидуалних планова стручног усавршавања Евиденција стручног усавршавања Примена нових знања у наставичланови тима, наставници
Јануар, фебруарАнализа стручног усавршавању унутар установе за прво полугодиште, Анализа стручног усавршавању ван установе за прво полугодиште Евиденција стручног усавршавања Примена нових знања у наставичланови тима, наставници
Март, априлАнализа индивидуалних планова стручног усавршавања Евиденција стручног усавршавања Примена нових знања у настави  чланови тима, наставници
Мај, јунАнализа стручног  усавршавања унутар установе, Анализа стручног усавршавању ван установе. Извештај о радучланови тима, председник тима

 

10.2. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА

Садржај (тема или назив семинара)Област усавршавањаНачин реализацијеВреме реализацијеРеализатор
Развојно и пројектно планирањеВаспитни рад (оснаживање компентенција наставника)СеминарТоком школске годинеАутори пројекта из каталога Стручног усавршавања
Изградња тима и вештина комуникацијеВаспитни рад (оснаживање компентенција наставника)СеминарТоком школске годинеАутори пројекта из каталога Стручног усавршавањ
Сарадња породице и школе-добра праксаВаспитни рад (сарадња са родитељима)СеминарТоком школске годинеАутори пројекта из каталога Стручног усавршавањ
Учешће у  свим предавањима и презентацијама за наставникеКао за наставникеПрезентације и предавањаПо плану реализатора 
Развојно и пројектно планирањеВаспитни рад (оснаживање компентенција наставника)СеминарТоком школске годинеАутори пројекта из каталога Стручног усавршавања

11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

11.1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

 

Родитељски састанци планирани су:

3. септембар 2021. год;  

3. новембар 2021. год; 

31. децембар 2021. год; 

5. април 2022. год;

16. јун  2022. год  – свечана подела сведочанстава, ђачких књижица и диплома ученицима VIII-ог разреда

28. јун  2022. год – саопштавање успеха и подела ђачких књижица ученицима од I – VII-ог разреда. За родитеље ученика осмог разреда планираће се и ванредни родитељски састанци.

11.1.1. Савет родитеља

            Чланови Савета родитеља по одељењима:

Име и презимеПредставник одељења
Тамара ПопадићI
Мевлида ОбућинаII
Нада ТопаловићIII
Елмедин АгићIV
Сабина ПоровићV
Адмир МостарацVI
Александра ДучићVII
Соња БаковићVIII
Бранко ЛукићИО Јабука
Дарко ЋуковићИО Карошевина
Милијада ТомашевићIV р ИО Бабине
Ненад ВуковићVI ИО Бабине
Станојка МаљевићVIII ИО Бабине

ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

Време реализацијеАктивности / теме, садржајиНачин реализацијеНосиоци реализације
        септембар  Кoнституисaњe Сaвeтa рoдитeљa, усвајање Плана рада Савета родитељаУпoзнaвaњe сa извeштajeм o рaду шкoлe и успeху нa крajу шкoлскe гoдинeУпoзнaвaњe сa Гoдишњим планом рaдa шкoлe зa шкoлску 2021/2022. гoдинуРaд ђaчкe кухињe и прeвoз учeникa сa пoдручja Jaбукe, Бaрa и OсojaМогућност организовања излета и екскурзије          Седнице Савета родитеља школе      – директор, – педагог, – секретар
    новембар  Инфoрмaциja o рaду и успeху учeникa нa крajу првoг класификационог периода  Седнице Савета родитеља школе  – директор, – педагог,  
    фебруар  Aнaлизa успeхa и дисциплине нa крajу првoг пoлугoдиштaАнализа реализације Годишњег програма рада школеИзлет и екскурзија ученикаИнформација о намени коришћења рабата који је остварен куповином уџбеника      Седнице Савета родитеља школе    – директор, – педагог, – секретар, – одељенске старешине
    априлРазматрање успeха нa крajу трeћeг клaсификaциoнoг пeриoдaУпознавање Савета родитеља са резултатима такмичења ученикаСеднице Савета родитеља школе  – директор, – педагог,  

Начин праћења реализације:

 • Учешће у раду,
 • Увид,
 • Евиденција,
 • Реализација ставова и мишљења

Носиоци праћења:

 • Директор,
 • Педагог,
 • Председник савета.
Програм сарадње Школе са породицом  у 2021/2022. школској години  Циљ: Организовати облике активности који ће : подићи на виши  ниво партнерство родитељи-школа ;  ( дељење обавеза и циљева  за  васпитање –ученика.пружити помоћ и подршку  родитељу  при обављању педагошке функције   Задаци: допринијети складном дјеловање породице и школе у  образовању и васпитању ученика обезбјеђивати и инсистирати на редовној , трајна и квалитетној сарадња родитеља и школе остваривати позитивну  интеракцију  наставнник- родитељобезбиједити информисаност  родитеља  о промјенама у образовању  које се остварују у школи и код ученика Програм ће с остварити кроз: Облик сарадње Садржај Задужени за реализацију Време Напомена 1.Индивидуални  разговори- информације Информације о усоловима понашању ученика у породици, школи , успеху, напредовању Одељенске старешине -поједини наставници на захтев одељенског старешине или родитеља -сваке седмице , један термин – по посебном договору Распоред информација за родитеље, прилог 1, израда педагог 2. Одељенски родитељски састанци – упознавање са НПП, уџбеницима, наставницима, облицима и методама рада , кућним редом  школе(права и обавезе  свих учесника В-О,  процеса;педагошке теме из Програма педаг. образовања Одељењске старешине Септембар ,новембар- децембар , април, мај-јун Програм и план ове сарадње  са родитељима припрема и реализује од ељењски старешина Термине и дневни ред  утвђује одељењски старешина; Програм педагошког-психолошког  образовања , прилог 2.,израда педагог , ОС 3.Разредни одељенски састанци ( 1. и 4.разред ) – упознавање са  Школом- организацијом ,условима, кућном реду,….. – договор са родитељима око  програма и реализације  завршне екскурзије Директор одељењске старешине ,  сви предметни наставници, педагог, Септембар ( 1.раз) – април-мај (4.и завршни 3.разред)   4.Саветодавни рад са родитељима ученика чија деца имају  тешкоћа у понашању и учењу Различити облици  савјетодавног рада  у зависности од проблема  информације, упућивање, Педагог ,   Према потребама  родитеља   5.Заједнички  састанак мањих група родитеља  и ученика са наставнцима 1-4. разреда  са  три  и више слабих оцјена – информације о узроцима неуспјеха (породица и школа)  , посљедицама  по општи успјех на крају школске године, утврђивање мера у породици- (обавеза родитеља-школе- наставника) Директор, наставници одељењских већа; педагог , психолог по потреби Фебруар Термине утврђује директор 6.Портфолио  едукација и информисање родитеља-кутак  за родитеље Избор садржаја -савета намењених родитељима Педагог Од октобра -двомесечно   7.Деловање Савета родитеља према  дефинисаној улози  у Закону  о основној школи Задужени  наставник координатор Од окробра  до јуна Програм рада Савета родитеља у прилогу 8. Учешће родитеља  у Школском одбору, Комисији за избор ученика генерације Према правилницима и програмима ових тела Родитељи чланови  ових тела  и  координатори Од септембра  до јуна   9.Учешће родитеља у презентацијама стваралаштва  и  активности  ученика  и наставника Према планираним  активностима секција, организација, наставника… Заинтересовани родитељи  и наставници координатори рада  секција, наставници који врше презентације Према програму секција и презентација  из наставе  

11.2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Институциja сa кojoм сe плaнирa сaрaдњaOблик сaрaдњeВрeмeМeстoРeaлизaтoр
Министaрствo прoсвeтeКoнтинуирaнa сaрaдњaтoкoм гoдинe  
Министaрствo прoсвeтe и Министарство унутрашњих пословаПројекат „Превенција и заштита деце од трговине људима“тoкoм гoдинeшколаСаобраћајни полицајац и одељењски старешина  петог разреда
Oснoвнe и срeдњe шкoлeТaкмичeњaФебруар мaрт 2022. годинешкoлeНaстaвнички aктиви
Дeчja устaнoвa Миша  ЦвиjoвићПрипрeмнa нaстaвa  зa дeцу кoja шкoлскe 2022/2023.  године полазе у први разред прoстoриje шкoлeВaспитaч дeчjeг вртићa
Мeдицински цeнтaр  Aкциja Нeдeљa здрaвљa устa и зубa; -храна Систeмaтски прeглeди зa учeникe III, V и VII рaзрeдa; Aнгaжoвaњe стручњaкa зa кoрeктивни рaд Aнгaжoвaњe лoгoпeдa Aкциja у циљу aфирмација дojeњa Сузбиjaњe бoлести зaвиснoстиТoкoм гoдинeпрoстoриje шкoлe Медицин. центарРaдници Мeдицин. цeнтрa
Цeнтaр зa сoциjaлни рaдХумaнитaрнe aкциje Oргaнизaциoни рaд зa бригу o дeциТoкoм гoдинeЦeнтaр, шкoлaРaдници цeнтрa и шкoлe
СO Приjeпoљe и њeни oргaниИнвeстициoнa улaгaњaТoкoм гoдинeСO Приjeпoљe, шкoлa 
Дoм културe ПриjeпoљeПoсeтa пoзoришту Излoжбe лик. рaдoвa учeн. Пoсeтe излoжбaмa aфирмисaних умeтникa Пoсeтe биoскoпским прeдстaвама Манифестације „Дечурлијада“ и „Бум-фест“Тoкoм гoдинeДoм културeOдeљeњскe стaрeшинe
Мaтичнa библиoтeкa Вук КaрaџићЛитeрaрнe вeчeри Тaкмичeњa Прoмoциje књигa и сусрeти сa писцимaТoкoм гoдинeБиблиoтeкaРaдници библиoтeкe   Oдeљeњскe стaрeшинe
МузejИзлoжбe Сусрeти сa пoзнaтим стручњaцимa из oблaсти истoриjeТoкoм гoдинeМузejOдeљeњскe стaрeшинe Рaдници музeja
OO Црвeнoг крстa ПриjeпoљeУчeшћe у спoртскo-рeкрeaтивним и хумaнитaрним aкциjaмa Пoмoћ сирoмaшним учeницимaТoкoм гoдинeшкoлa Прoстoриje ЦК Дoм културe Спoртски тeрeниOдeљeњскe стaрeшинe и представници Црвеног крста
Спoртски клубoвиУкључивaњe учeникa у спoртскe клубoвe: кaрaтe, oдбojкa, кoшaркa, рукoмeт, фудбaлКoнти-нуирaнoСпoртски тeрeниСпoртски клубoви
Плесна школаПриредбе поводом обележавања значајних датумаТоком годинешколаОдељењске старешине

 

12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

План праћења и евалуације Годишњег плана рада школе

Садржај праћења и вредновањаНачини праћења и вредновањаВремеНосиоци праћења и вредновања
 Дoкумeнтaциja зa кoнтинуирaнo прaћeњe вaспитнo-oбрaзoвнoг прoцeсaКроз евиденцију у дневницима рада,дневним припремама, посету часовимаконтинуираноДиректор и педагог
Прaћeњe oствaривaњa фoндa рaднoг врeмeнa и рeaлизaциjе прoгр.  зaдaтaкa шкoлe а)Рeaлизaциja фoндa чaсoвa б) Oдсуствo сa пoслa збoг бoлoвaњa и привaтних пoтрeбa в) Стручнo усaвршaвaњe нaстaвникa  Кроз праћење одговарајуће документације  континуирано  секретар
Израда глобалних и оперативних планова радаУвид у планове радаконтинуиранопедагог
Усaвршaвaњe – дoпунa пoстojeћe дoкумeнт.  зa прaћeњe рaдa у шкoли a) Вoђeњe хрoнoлoгиje рaдa шкoлe б) Рeгистaр Прoгрaмa рaдa шкoлe в) Рeгистaр плaнoвa и припрeмa г) Књигa нaгрaђeних и пoхвaљeних учeникa д) Кoнцeпти oдржaних прeдaвaњa ђ) Рeгистaр дoдeљeних признaњa шкoли е) Дoкумeнтaциja кaрaктeристичних рaдoвa учeникa          Евидентирањем у одговарајућу документацију                континуирано              Директор, педагог, секретар

13. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА

13.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ

Интерни маркетинг Школа ће остварити посредством:

 • школских такмичења,
 • огласних табли за ученике и раднике школе,
 • школских зидних новина,
 • адекватних одљењских паноа и зидних новина,
 • изложби ученичких радова у школи,
 • програма поводом значајних датума (Дан школе, Школска слава Свети Сава)
 • јавних наступа у школи,
 • родитељских и других састанака.

13.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ

Екстерни маркетинг Школа ће остварити посредством:

 • локалних средстава информисања,
 • учешћа у акцијама хуманитарног карактера,
 • учешћа у еколошким акцијама,
 • учешћа у разним наградним конкурсима,
 • учешћа на општинским и окружним такмичењима.

II ДЕО

1. ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА – налази се у документацији школе.

 

2. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТАЧА И НАСТАВНИКА

2.1. Предшколске активности

2.2. Редовне наставе

2.3. Допунске наставе

2.4. Додатне наставе

2.5.Пројектна настава

                – налазе се у документацији Школе

3. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА – налазе се у Годишњем плану рада школе

4. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ

Програмски садржајиВреме реализације
Праћење законских прописа;Израда нацрта статута, Колективног уговора и других општих аката;Праћење и спровођење поступака усаглашавања општиха аката са Законом и другим подзаконским актима и тумачење;Заступање школе пред судом и другим органима и организацијама;Обављање послова уписа у судски регистар, земљишне књиге и друге правне послове;Води рачуна о употреби и чувању печата и штамбиља Школе;Стара се о ажурности и уредности школске документације;Архивирање документације и старање о школској документацији која се трајно чува;Формирање матичне базе радника и ученика;
Припремање документације за расписивање конкурса као и спровођење конкурса за пријем радника и директора школе;Израда одлука, уговора о раду, споразума о преузимању, решења, отказа уговора о раду, обавештења, записника, извештаја и дописа везаних за радне односе, распоређивање и друге статусе радника;Израда решења о 40-то часовном радном времену и годишњем одморуУчествује у изради годишњег програма, Годишњег извештаја о раду Школе и статистичких извештаја;
Вођење деловодног протокола, пријем и експедиција поште;Присуствује седницама Школског одбора, Актива директора, припрема материјал за седницу, води записник и даје потребна тумачења и објашњења (израда одлука, закључака и других дописа)Припремање потребне документације, организовање и спровођење екскурзије ученика;Припремање документације за зздравствено осигурање радника и чланова породице, осигурање од незгода радника, ученика и имовине школе (оверава здравствене књижице и издаје пријаве за осигурање);Припремање и израда документације за тендер јавних набавки, текућег одржавања и инвестиција;Припремање и организовање полагања поправних, квалификационих, разредних испита и испита за основно образовање одраслих;
Припремање и организовање школских такмичења и свечаности у школи;Организује правно-техничке послове око избора органа Школе и ради стручне послове за ове органе;Организовање рада на уређењу школског простора, дворишта и непосредне околине;Организује рад помоћног, техничког и административног особља;Вођење евиденције о присуству и одсуствовању са посла помоћном, административном и техничком особљу;Организује, ажурира и доставља спискове ученика за систематски и лекарски преглед;Организује годишњи попис основнох средстава и ситног инвентара;Вођење евиденције о досељеним и одсељеним ученицима, доставља преводнице, извештаје о упису ученика и издавање других јавних исправа;Израда спискова радника и ученика који користе градски превоз;Припремање и спровођење дисциплинских поступака за раднике и ученике школе;Пружа помоћ у организовању и реализацији програма стручног усавршавања;Даје налог за набавку потрошног материјала, канцеларијског материјала и материјала за оправку и одржавање школских објеката;Учествује у инспекцијској контроли и надзору и спроводи наложене мере;Израда свих захтева и поднесака упућених Министарству просвете, Школској управи, инспекцијским службама, јавним установама, општини и другим органима и установама;Обавља и друге послове по налогу директора.  
Стални и повремени послови у току школске  2021/2022. године

5. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

5.1. Продужени боравак – нема

5.2. Ученичке оргазиције – Подмладак Црвеног крста

5.3. Слободне активности

5.4. Ђачка задруга – нема

6. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

Тим за самовредновање рада школе за школску 2021/2022. год:

1. Јелена Драгутиновић,

2. Славица Пантовић,

3. Председници стручних већа,

4. Амел Хаџифејзовић (Савет родитеља),

5. Горан Пјановић (Општина);

Координатор тима: Србољуб Марковић.

Заменик координатора: Дијана Милановић

 

 

 

 

 

6.1. План самовредновања за школску годину 2021/2022. :

Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.

2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано треба да научи.

2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмове.

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи различите методе (облике рада, технике, поступке…), односно спроводи обуку у оквиру занимања/профила у складу са специфичним захтевима радног процеса.

2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености.

2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење).

2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима доступне изворе знања.

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика.

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика.

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним карактеристикама сваког ученика.

2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовним и васпитним потребама.

2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а и плана индивидуализације.

2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким активностима којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима.

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама ученика.

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу.

2.3.1.Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да примене научено и образложе како су дошли до решења.

2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим областима, професионалном праксом и свакодневним животом.

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења.

2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења.

2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди учење.

2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ наставника.

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења.

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима, укључујући и оцењивање оног што су ученици приказали током рада на пракси* (пракса ученика у средњој стручној школи).

2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања.

2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима.

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу.

2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика.

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.

2.5.1.Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважавају, наставник/инструктор практичне наставе подстиче ученике на међусобно уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним правилима.

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа.

2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења.

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материјала.

2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу успеха.

Активности после процеса и после извршеног самовредновањаУчесницивреме реализацијеинструменти и технике за спровођење самовредновања
форнирање тимаНаставничко веће Школски одбор Савет родитељајун 2021. 
избор предмета праћења и вредновањаТим Наставничко веће  август 2021. 
израда планаТим  септембар 2021. 
израда инструмената за вредновањеТим  октобар 2021. 
прикупљање податакаТим Наставници  Током школске године 2021/2022.-анкета -упитницу  
обрада и анализа прикупљених податакаТим  Мај/јун 2022.-анализа и статистичка  обрада података – табеларно представљање
израда извештајаТим  Јун 2022.– табеларно представљање
презентација извештајаТим Наставничко веће  aвгуст 2022. 
израда Акционог планаТим Наставничко веће  август 2022. 

План рада тима:

1.      План активности Актива  за развој школског програма

Чланови Актива  за развој школског програма: Председници одељењских већа од првог до осмог разреда и стручни сарадници, које именује Наставничко веће.

 1. Зоран Дивац,
  1. Љиљана Цвијовић,
  1. Миланка Марић,
  1. Славица Пузовић,
  1. Љиљана Матовић,
  1. Србољуб Марковић,
  1. Марија Чпајак,
  1. Александра Коковић,
  1. Славица Пантовић,
  1. Данка Средојевић

Председник: Љиљана Цвијовић

Време реализацијеПланиране активности из ШРПНачин реализацијеНосиоци активности
ЈануарИзбор учионицеНа седници Наставничког већаШколски развојни тим
ЈануарАдаптација и припремање учионицеАнгажовање одговарајуће службеСекретар школе и помоћно техничко особље
ЈануарНабвка планиране опремеФинансијска подршка СО ПријепољеДиректор школе
ЈануарИнсталирање набављене опремеАнгажовање одговарајуће службеТехнички одговорна особа
ФебруарСтављање у функцију учионицеАнгажовање одговарајуће службеТехнички одговорна особа
Март, АприлОбука наставника за примену савремених метода облика рада и наставних средставаКроз реализацију семинара ″Мултимедија у савременој настави″Центар за развој и примену науке, технологије и информатике
МајНабавка потребне стручне литературеФинансијска подршка СО ПријепољеДиректор школе
ЈунПланирање реализације часова применом нових метода и савремених средставаНа седницама стручних већаРуководиоци стручних већа
СептембарРеализација планираних часоваПримена мултимедијалне опремеНаставници предметне и разредне наставе
СептембарАнализа реализованих часоваНа састанцима стручних већаРуководиоци стручних већа

 

8.Организација образовно васпитног рада у школској 2021/22. год

Образовно васпитни рад у школској 2021/22. год се планира кроз организацију према одговарајућем моделу:

 1. модел: настава се одвија кроз непосредни рад.
  1. модел: настава се одвија кроз непосредни рад и наставу на даљину.
  1. модел: настава на даљину у организацији школе.

Школа на основу одговарајућег модела израђује Оперативни план рада и доставља Школској управи на усвајање.

Оперативни план се налази у документацији школе.

9.Настава на даљину

За потребе наставе на даљину школа користи алат  Гугл учионицу, активирану услугу Google G Suite for Education, која поред Гугл учионице пружа још бројне погодности корисницима (неограничене онлајн дискове за чување података, налоге за наставнике и ученике, велики број Гугл алата).

Активација и коришћење ове услуге је бесплатна за школе.

 изради Годишњег програма школе учествовали:

 1. Јелена Драгутиновић -директор школе,
 2. Славица Пантовић –педагог,
 3. Славица Пузовић-професор разредне наставе,
 4. Бранислав Дивац- професор физичког васпитања,
 5. Ана Средојевић- професор разредне наставе,
 6. Миланко Тошић- професор технике и информатике.

   Председник Школског одбора                                                         Директор

____________________________                                                Јелена Драгутиновић