ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОСНОВНА ШКОЛА „МИХАИЛО БАКОВИЋ“ 

ПИБ: 100809724

СЕЉАШНИЦА ББ

31300ПРИЈЕПОЉЕ

Република Србија

Датум:      19.08.2020

Број:         304

Наосновучлана 146. став 1. Законаојавнимнабавкама („Службенигласник“, број 91/19), наручилацдоноси,

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Наручилац:               ОСНОВНАШКОЛА „МИХАИЛОБАКОВИЋ“

Референтниброј:        1

Називнабавке:           Превозученика

БројогласанаПорталујавнихнабавки:                  2020/СФ02-0000220

Врстауговора              Радови                           Добра                             Услуге

ГлавнаCPVознака:                      60100000

Називпредмета / партије:            Превозученика

Процењенавредностпредмета / партије (безПДВ-а): 2.210.000,00Валута: РСД

Уговорседодељујепривредномсубјекту:

АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋАДПРИБОЈ, 101009824, Јармовац, бб, Прибој, 31330, Србија

Вредностуговора (безПДВ):                2.210.000,00

Вредностуговора (саПДВ):                  2.431.000,00

Валута: РСД

Образложење:

Упутствооправномсредству:

Противовеодлуке, понуђачможедаподнесезахтевзазаштитуправаурокуоддесетданаодданаобјављивањанаПорталујавнихнабавкиодлукенаручиоцакојомсеокончавапоступакјавненабавке, ускладусаодредбамаЗаконаојавнимнабавкама („Службенигласник“, број 91/19)

OШ „МИХАИЛO БАКOВИЋ“ С Е Љ А Ш Н И Ц А

БРПЈ : 25

ДАТУМ : 13.01.2020. гпдине

На oснoву Закпна o јавним набавкама („Сл. Гланик РСрбије“, брпј 68/15) и  Извештаја Кoмисије o стручнoј oцени ппнуда брoј 24 oд 13.01.2020. гпдине дoнoси:

О  Д  Л  У  К У

О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

У пoступку јавне набавке мале вреднoсти набавке дoбара – енергенти за грејну сезoну 2019/20 oбликoване пo партијама, бира се каo најповољнија ппнуда понуђача:

Партија 1: Угаљ – ПРН – 09111100 Угаљ

Електра д.п.п. Пријеппље, заведена под бројем 21 од 13.01.2020. године,

Партија 2: Дрво – ПРН – 03413000 Дрво за огрев

Цвијовић Раденко ПГ, заведена под бројем 22 од 13.01.2020. године,

Партија 3: Лож уље – ПРН – 09135100 Лож уље

Кнез Петрол д.п.п. Батајница, Београд, заведена под бројем 19 од 10.01.2020. године,

Са којима ће се у складу са прихваћеним моделом уговпра закључити Уговори о јавној набавци мале вредности набавке добара – енергенти за грејну сезону 2019/20 обликоване по партијама.

О   Б   Р   А   З   Л   О Ж  Е  Њ  Е

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке добара – енергенти за грејну сезону 2019/20 обликоване по партијама, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци набавке добара – енергенти за грејну сезону 2019/20 обликоване по партијама у поступку јавне набавке мале вредности на оснпву Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РСрбије“, бр. 68/15).

А. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

Назив наручипца: Пснпвна шкпла „Михаилп Бакпвић“ Сељашница бб, 31300 Пријеппље Редни брпј набавке : 1/2020.

Предмет јавне набавке:. Енергенти за грејну сезпну 2019/20 гпдина Врста ппнуде – Јавна набавка мале вреднпсти.

План набавки из финансијскпг плана, кпнтп 421000.

Критеријум избпра најппвпљније ппнуде: најнижа ппнуђена цена.

Б. ПРПЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ПЦЕНА И РАНГИРАОЕ ППНУДА:

У складу са Закпнпм п јавним набавкама, Ппзив за дпстављое ппнуда у ппступку јавне набавке мале веднпсти бр. 1/2020 је дана 04.01.2020. гпдине, пбјавила на Ппрталу јавних набавки.

Рпк за дпстављаое ппнуда утврђен је ппзивпм за дпстављаое ппнуда бип је закључнп са 13.01.2020. гпдине дп 10 часпва.

Кпмисија задужена за спрпвпђеое јавне набавке мале вреднпсти је кпнстатпвала  да je на адресу наручипца у наведенпм рпку приспеле ппнуде ппнуђача и тп:

Партија 1: Угаљ – ПРН – 09111100 Угаљ

1. Електра д.п.п. Пријеппље, заведена ппд брпјем 21 пд 13.01.2020. гпдине,

Партија 2: Дрвп – ПРН – 03413000 Дрвп за пгрев

1. Цвијпвић Раденкп ПГ, заведена ппд брпјем 22 пд 13.01.2020. гпдине,

Партија 3: Лпж уље – ПРН – 09135100 Лпж уље

  1. Милетић Петрпл д.п.п. Параћин, делпвпдни брпј 18 пд 09.01.2020. гпдине
  2. ЕУРП – МПТУС д.п.п. Бепград, делпвпдни брпј 20 пд 10.01.2020. гпдине
  3. Кнез Петрпл д.п.п. Батајница, Бепград, заведена ппд брпјем 19 пд 10.01.2020. гпдине, Неблагпврмених ппнуда није билп.

Благпвремене ппнуде ппднели су ппнуђачи:

Партија 1: Угаљ – ПРН – 09111100 Угаљ

1. Електра д.п.п. Пријеппље, заведена ппд брпјем 21 пд 13.01.2020. гпдине,

Партија 2: Дрвп – ПРН – 03413000 Дрвп за пгрев

1. Цвијпвић Раденкп ПГ, заведена ппд брпјем 22 пд 13.01.2020. гпдине,

Партија 3: Лпж уље – ПРН – 09135100 Лпж уље

  1. Милетић Петрпл д.п.п. Параћин, делпвпдни брпј 18 пд 09.01.2020. гпдине
  2. ЕУРП – МПТУС д.п.п. Бепград, делпвпдни брпј 20 пд 10.01.2020. гпдине
  3. Кнез Петрпл д.п.п. Батајница, Бепград, заведена ппд брпјем 19 пд 10.01.2020. гпдине,

Ппступак птвараоа ппнуда је спрпведен пдмах пп истеку рпка за дпстављаое  ппнуда тј. дана 13.01.2020. гпдине у 10:30 часпва, а пкпнчан у 11:00 часпва.

Птвараоу ппнуда нису присуствпвали пвлашћени представници ппнуђача.

Ппсле птвараоа ппнуда Кпмисија је дана 13.01.2020. гпдине извршила детаљан преглед и Стручну пцену ппнуда и утврдила следеће:

Неисправних и неприхватљивих ппнуда није билп. Исправне и прихватљиве ппнуде су:

Партија 1: Угаљ – ПРН – 09111100 Угаљ

  1. Електра д.п.п. Пријеппље, заведена ппд брпјем 21 пд 13.01.2020. гпдине,
Редни брпј Ппис Јединица мере Кпличина Јед.цена без ПДВ-а Укупна цена без ПДВ-а   ПДВ Укупна                 цена са ПДВ-пм
1. Угаљ Тпна 10 8.950,00 89.500,00 10.740,00 107.400,00

Партија 2: Дрвп – ПРН – 03413000 Дрвп за пгрев

1. Цвијпвић Раденкп ПГ, заведена ппд брпјем 22 пд 13.01.2020. гпдине,

Редни брпј Ппис Јединица мере Кпличина Јед.цена без ПДВ-а Укупна цена без ПДВ-а   ПДВ Укупна     цена са ПДВ-пм
1. Дрвп m3 70 4570 319.900 0 319.900

Партија 3: Лпж уље – ПРН – 09135100 Лпж уље

  1. Милетић Петрпл д.п.п. Параћин, делпвпдни брпј 18 пд 09.01.2020. гпдине
Редни брпј Ппис Јединица мере Кпличина Јед.цена без ПДВ-а Укупна цена без ПДВ-а   ПДВ Укупна     цена са ПДВ-пм
1. Лпж уље Литара 16. 000 123,25 1.972.000,00 394.400,00 2.366.400,00
  • Кнез Петрпл д.п.п. Батајница, Бепград, заведена ппд брпјем 45 пд 25.01.2019. гпдине,
Редни брпј Ппис Јединица мере Кпличина Јед.цена без ПДВ-а Укупна цена без ПДВ-а   ПДВ Укупна     цена са ПДВ-пм
1. Лпж уље Литара 16. 000 110,00 1.760.000,00 352.000,00 2.112.000,00
  • ЕУРП – МПТУС д.п.п. Бепград делпвпдни брпј 44 пд 25.01.2019. гпдине
Редни брпј Ппис Јединица мере Кпличина Јед.цена без ПДВ-а Укупна цена без ПДВ-а   ПДВ Укупна     цена са ПДВ-пм
1. Лпж уље Литара 16. 000 120,40 1.926.400,00 385.280,00 2.311.680,00

Накпн прегледа ппнуда Кпмисија кпнстатује да су најппвпљније ппнуде дали следећи ппнуђачи пп партијама:

Партија 1: Угаљ – ПРН – 09111100 Угаљ

Електра д.п.п. Пријеппље, заведена ппд брпјем 21 пд 13.01.2020. гпдине,

Партија 2: Дрвп – ПРН – 03413000 Дрвп за пгрев

Цвијпвић Раденкп ПГ, заведена ппд брпјем 22 пд 13.01.2020. гпдине,

Партија 3: Лпж уље – ПРН – 09135100 Лпж уље

Кнез Петрпл д.п.п. Батајница, Бепград, заведена ппд брпјем 19 пд 10.01.2020. гпдине,

Наведене ппнуде у пптпунпсти испуоавају све пбавезне и дпдатне услпве из Закпна п јавним набавкама, кпнкурсне дпкументације и све техничке спецификације.

На пснпву Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РСрбије,“ бр. 68/15), а у складу са стручнпм пценпм ппнуда кпје су исправне и прихватљиве пп критеријуму најниже ппнуђене цене, Кпмисија је предлпжила Наручипцу дпнпшеое Пдлуке п дпдели угпвпра и закључеоу Угпвпра п јавнпј набавци мале вреднпсти са следећим ппнуђачим:

Партија 1: Угаљ – ПРН – 09111100 Угаљ

Електра д.п.п. Пријеппље, заведена ппд брпјем 21 пд 13.01.2020. гпдине,

Партија 2: Дрвп – ПРН – 03413000 Дрвп за пгрев

Цвијпвић Раденкп ПГ, заведена ппд брпјем 22 пд 13.01.2020. гпдине,

Партија 3: Лпж уље – ПРН – 09135100 Лпж уље

Кнез Петрпл д.п.п. Батајница, Бепград, заведена ппд брпјем 19 пд 10.01.2020. гпдине, На пснпву напред изнетпг дпнета је Пдлука кап у дисппзитиву.

Директпр шкпле,

Јелена Драгутинпвић