ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 55. Став. 1. Тачка 2. и члана 60. Закона о ЈН набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон) и Одлуке директора ОШ „Михаило Баковић“ Сељашница б.б. Пријепоље о покретању поступка ЈНМВ – добра – енергенти за грејање за грејну сезону 2019/20. године.

објављује

ОСНОВНА ШКОЛА „МИХАИЛО БАКОВИЋ“ СЕЉАШНИЦА ББ, 31300 ПРИЈЕПОЉЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ЕНЕРГЕНТИ ЗА ГРЕЈАЊЕ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2019/20. год.

Назив наручиоца: ОШ “Михаило Баковић“ Сељашница Адреса наручиоца: Сељашница б.б. 31300 Пријепоље

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности по партијама – 3 партије Предмет набавке: Добра

Ознака из Општег речника:

  • Партија 1: Угаљ – ОРН – 09111100 Угаљ
  • Партија 2: Дрво – ОРН – 03413000 Дрво за огрев
  • Партија 3: Лож уље – ОРН – 09135100 Лож уље

Предмет јавне набавке су добра – енергенти за грејање за грејну сезону 2019/20. годину за потребе ОШ “Михаило Баковић“ Сељашница б.б.

Понуђачи морају испунити услове предвиђене чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки.

Понуђачи понуде подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу:

ОШ “Михаило Баковић“ Сељашница бб, 31300 Пријепоље, са назнаком ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЕНЕРГЕНТИ ЗА ГРЕЈАЊЕ – НЕ ОТВАРАТИ.

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се подносе у року од 8 дана од дана објављивања позива и конкурсне документације на Порталу јавних набавки.

Рок за подношење понуда је 13.01.2020. године до 10 часова.

Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће враћене понуђачима неотворене.

Јавно отварање понуда ће обавити Комисија наручиоца 13.01.2020. године са почетком у 10:30 часова у просторијама школе.

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз подношење писменог овлашћења издатог од стране понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 8 дана од дана отварања понуда. Контакт: Јелена Драгутиновић, директор школе, тел: 033/782-171

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Јелена Драгутиновић