ИЗВЕШТАЈ о раду 2020/2021.г

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј

О   РАДУ   ОСНОВНЕ   ШКОЛЕ   ‘‘МИХАИЛО БАКОВИЋ‘‘   

У   СЕЉАШНИЦИ

У   ШКОЛСКОЈ   2020 / 2021.   ГОДИНИ

            Извештај о раду Основне школе ‘‘Михаило Баковић‘‘ у Сељашници за школску 2020 / 2021. годину урађен је на основу теза за израду извештаја достављених од стране Министарства просвете,  науке и технолошког развоја  Републике Србије.

            Извештај је обухватио све садржаје и активности рада школе у овој школској години водећи при томе рачуна да обухваћени садржаји буду што конкретнији и концизнији:

I     УСЛОВИ     РАДА

1. Материјално–технички   услови

М А Т И Ч Н А  Ш К О Л А

            Основна школа „Михаило Баковић“

          Адреса: Сељашница бб, 31 300 Пријепоље

            Број телефона/факса: 033/782 171

           E-mail:  sseljasnica@gmail.com

Просторни услови рада:

 • Настава у школи се одвија у учионицама опште намене (13 учионица), нема кабинета и специјализованих учионица.
 • Радна соба за припремни предшколски програм обезбеђује услове за квалитено извођење припремног програма.
 • Школа нема просторију за продужени боравак.
 • У школи постоји потпуно опремљена дигитална учионица са три сервера , 20 радних станица за ученике и радном станицом наставника. Школа поседује стари кабинет информатике са 6 рачунара.
 • Школа нема фискултурну салу.
 • Школа не поседује одговарајуће спортске терене. Школско двориште се користи за потребе ученика када је у питању играње одбојке.
 • Библиотека у матичној школи задовољава потребе ученика и наставника,и у току школске 2020/2021. године школска библиотека обогаћена је са фондом од 31  нове  књиге.
 • У саставу школског објеката матичне школе постоји ђачка кухиња која ради.
 • Просторе за реализацију ваннаставних активности школа нема.

И З Д В О Ј Е Н А  О Д Е Љ Е Њ А

Издвojeнo oдeљeњe Jaбукa

            Основна школа „Михаило Баковић“, ИО Јабука

            Адреса: Јабука бб, 31 300 Пријепоље

             Број телефона/факса: 033/75-183

Просторни услови рада:

 • Настава у школи се одвија у учионици  опште намене (1 учионицa), нема кабинета и специјализованих учионица.
 • Радна соба за припремни предшколски програм обезбеђује услове за квалитено извођење припремног програма.
 • Школа нема просторију за продужени боравак.
 • У школи не постоји информатички кабинет ( школа поседује 4 рачунара)
 • Школа нема фискултурну салу.
 • Школа не поседује одговарајуће спортске терене. Школско двориште се користи за извођење наставе физичког васпитања.
 • Библиотека у ИО Јабука задовољава потребе ученика и наставника, располаже са 591 књигом.
 • У саставу ИО Јабука постоји ђачка кухиња која ради.
 • Просторе за реализацију ваннаставних активности школа нема.

 

Издвojeнo oдeљeњe Звjeзд

             Основна школа „Михаило Баковић“, ИО Звјезд

            Адреса: Звјезд бб, 31 300 Пријепоље

              Број телефона/факса: 033/75-074

Просторни услови рада:

 • Настава у школи се одвија у учионици   опште намене (1 учионицa), нема кабинета и специјализованих учионица.
 • Радна соба за припремни предшколски програм не постоји.
 • Школа нема просторију за продужени боравак.
 • Школа нема фискултурну салу.
 • Школа не поседује одговарајуће спортске терене. Школско двориште се користи за извођење наставе физичког васпитања.
 • Библиотека у ИО Звјезд задовољава потребе ученика и наставника, располаже са 433 књигом.
 • У саставу ИО Звјезд не постоји ђачка кухиња.
 • Просторе за реализацију ваннаставних активности школа нема.

Издвojeнo oдeљeњe Кaрoшeвинa

             Основна школа „Михаило Баковић“, ИО Кaрoшeвинa

             Адреса: Кaрoшeвинa бб, 31 300 Пријепоље

               Број телефона/факса: нема

Просторни услови рада:

 • Настава у школи се одвија у учионици  опште намене (1 учионица), нема кабинета и специјализованих учионица.
 • Радна соба за припремни предшколски програм не постоји.
 • Школа нема просторију за продужени боравак.
 • У школи не постоји информатички кабинет .
 • Школа нема фискултурну салу.
 • Школа не поседује одговарајуће спортске терене. Школско двориште се користи за извођење наставе физичког васпитања.
 • Библиотека у ИО Кaрoшeвинa задовољава потребе ученика и наставника, располаже са 396 књига.
 • У саставу ИО Кaрoшeвинa не постоји ђачка кухиња.
 • Просторе за реализацију ваннаставних активности школа нема.

***Издвојено одељење Бабине

У школској 2020/2021. години настава се изводила у Матичној школи у Доњим Бабинама и ИО у Горњим Бабинама. Рад у ИО био је усклађен у свим елементима са радом у Матичној школи.

1.1. Број ученика и одељења у школи на крају школске 2020/2021.године

Укупан број ученика у школи је био:

ИО Доње Бабине –  6 ученика,

– ИО Горње Бабине – 1 ученик.

ТАБЕЛА 1. Број ученика и одељења на крају школске 2019/2020.године

    разред     I   II    III   IV     V   VI   VII   VIII  укупно  
          Школаброј ученикаброј одељењаброј ученикаброј одељењаброј ученикаброј одељењаброј ученикаброј одељењаброј ученикаброј одељењаброј ученикаброј одељењаброј ученикаброј одељењаб рој ученикаброј одељењаброј ученикаброј одељења
Доње Бабине11312163
Горње Бабине1111
Забрњи Тоци
Црквени Тоци
Ђурашићи
Врбово
СВЕГА1111312175

У школској 2020/2021. години сва није било комбинације разреда у једном одељењу.

OПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ

 

         Oпрeмљeнoст нaстaвe пo прeдмeтимa у oднoсу нa Прaвилник  o нoрмaтивимa  шкoлскoг  прoстoрa, oпрeмe и нaстaвних срeдстaвa зa oснoвну шкoлу (Службeни глaсник РС бр 4/90) у шкoли je изрaжeн прoцeнтуaлнo слeдeћoм тaбeлoм:

Рeдни брojНaстaвни прeдмeтРaзрeднa нaстaвaПрeдмeтнa нaстaвa
Издвojeнa oдeљeњaСeљaшницa
1.Српски jeзик30%35%63%
2.Руски jeзик   
3.Eнглeски jeзик   
4.Прирoдa и друштвo30%30% 
5.Пoзнaвaњe прирoдe40%50% 
6.Пoзнaвaњe друштвa20%20% 
7.Истoриja  45%
8.Гeoгрaфиja  47%
9.Физикa  38%
10.Хeмиja  47%
11.Биoлoгиja  34%
12.Мaтeмaтикa55%55%80%
13.Ликoвнa културa10%10%20%
14.Музичкa културa30%30%32%
15.Тeхничкo oбрaзoвaњe  10%
16.Физичкo вaспитaњe20%30%32%

Школа има дигиталну учионицу.

Школа нема службених аутомобила и других возила.

ЂАЧКА КУХИЊА

            У саставу школских објеката матичне школе и издвојених одељења Звјезда и Јабуке налазе се просторије које су намењене за рад ђачке кухиње. Рад кухиње у матичној школи почео је са радом 1. септембра 2020. а у издвојеном одељењу Јабука почео је са радом 1. септембра 2020. године, а престала са радом 22. јуна 2021. године.

            У матичној школи и издвојеном одељењу Јабука створени су сви услови за рад ђачке кухиње. У издвојеним одељењима Карошевина ,Звјезд, Горње и Доње Бабине  нe постоје услови за њен рад.

            Топли оброк у матичној школи припреман је у просеку за око 108 ученика, а оброк је припреман и за наставно особље. Два ученика  се хранило бесплатно. Проценат исхране ученика и наставника у току године у односу на укупан број: 95,39 % ученика и 30 % наставника.

            Ђачка кухиња у издвојеном одељењу Јабука припремала је храну за 4 ученика, и наставника. Бесплатно се није хранио ни један ученик . Процентуално, хранило се 100 % ученика и 100 % наставника.

            Јеловник за матичну школу и издвојено одељење Јабука утврђен је на основу извршеног тестирања ученика, а најчешће је био заступљен следећи јеловник: пасуљ са виршлом, кромпир чорба са пилетином, пире кромпир са гулашом, макарона са гулашом, сендвич са саламом, сендвич са виршлом, сендвич са паштетом, сендвич са еурокремом, пржено јаје на око, бурек са сиром, месом, кромпиром, кифла са џемом-кремом, пица сендвич. Додаци: чај, кисело млеко, сок. Јеловник на Јабуци био је допуњен палачинкама.

      Просечна месечна уплата по ученику у току године износила је 1000 динара.

      Храну су припремали у матичној школи квалификовани кувар Стиковић Танкосава, а у издвојеном одељењу Јабука квалификовани кувар Славојка Матовић

ПЛАН  УНАПРЕЂЕЊА  МАТЕРИЈАЛНО–ТЕХНИЧКИХ    УСЛОВА  РАДА

     У  школској 2020/21. години у школи je урађено следеће:

 • Урађен и усвојен план јавних набавки и финансијски план школе;
 • Спроведена јавна набавка за превоз ученика на релацији Јабука-Сељашница и превоз запослених на релацији Бостани-Бабине;
 • За матичну школу, са седиштем у Сељашници,  предата су потребна документа у Одељење за урбанизам Општине Пријепоље у циљу измене постојећег Решења број 351-290/06 од 07.12.2006. године како би школа добила одобрење за употребу целокупног објекта, тако да је добијена употребна дозвола на целокупни објекат школске зграде;
 • За издвојена одељења Јабуку и Звјезд,  као и за зграду за наставу физичког васпитања и трпезарију у Сељашници окончан је поступк прибављања документације за легализацију – озакоњење, дат је налог геодетској агенцији да изврши снимање објеката у циљу спровођења поступка озакоњења;
 • Аплицирање на конкурс за замену система грејања матичне школе код Министарства заштите животне средине Реконструкција топловодне котларнице на лож уље са заменом котлова на биоразградиво гориво-пелет, на катастарској парцели број 84/2 КО Сељашница. Школи је одобрен новац и у финансирању партиципирају Министарство заштите животне средине и Општина Пријепоље. Планирани радови започињу на пролеће 2022. године.
 • Током августа 2021. године замењене су дотрајале цеви за топловод цевима са хидроизолацијом у матичној школи. Истовремено су завршени радови на инвестиционом одржавању школског дворишта матичне школе где је порушено бетонско корито, извршено нивелисање површина, подизање шахта са поклопцем на предвиђену коту асфалта, уградња бетонских ивичњака и израда завршног слоја асфалта.

2. Кадровски услови

НАСТАВНИ КАДАР

Име и презимеВрста струч. спремеПредмети које предајеГод. рад. стажа у просветиЛиценца% ангаж.  у школи% ангажовања  у другој школи (којој)
1. Србољуб МарковићПрофесор српског језика и књижевностиСрпски језик (стручно) Грађанско васпитање16да95% 
2. Љиљана МатовићПрофесор енглеског језикаЕнглески језик (стручно)22да105% 
3. Злата ПодбићанинПрофесор енглеског језикаЕнглески језик11да10%ОШ“Светозар Марковић“ Бродарево 90%
4. Адела ГашанинПрофесор разредне наставеПрофесор разредне наставе4не  100% 
5.Александра КоковићМастер професор математикеМатематика  4не110% 
6.  Сабира ЧичићНаставник историјеИсторија (стручно)28да35%Техничка школа 65%
7.  Хилмо РовчанинНаставник географијеГеографија (стручно)28да15%ОШ“Свети Сава“ 35% и ОШ “Бошко Буха“ 40%
10. Џенита Ламежевић  СрнаНаставник физикеФизика (стручно)22да30%ОШ“Владимир Перић Валтер“50%
11. Борко РадовићПрофесор технике и информатикеТехничко и информатичко образовање (стручно)10не40%Пријепољска гимназија ,55%  
Информатика и рачунарство10не10%
12. Бајрам КозицаПрофесор физичке културеФизичко васпитање (стручно)  20  да40%Техничка школа Пријепоље 10%
13.Аница СвичевићПрофесор биологијеБиологија (стручно)1не20%ОШ“М.Стковић“ Ратајска
15.Ивана ФилиповићПрофесор ликовне културеЛиковна култура (стручно)12да60%ОШ“ Свети Сава“С.Марковић“40%
17. Дамир РондићПрофесор музичке културеМузички култура (стручно)17да25%ОШ“ Милосав Стиковић“35% , Пријепољска гимназија 50%
  18. Миланко Тошић  Професор технике и информатикеТехничко и информатичко образовање (стручно)  11  да  40%  ОШ“Вук Ст.Караџић“ 60%
19. Жана МатовићВероучитељВерска настава11не30%ОШ“Милосав Стиковић“45%
20. Ареф ДураковићВероучитељВерска настава3не20%Економско-трговинска школа40% Техничка школа40%, ОШ“Бошко Буха“ 5%
22. Зоран  ДивацНаставник разредне наставеРазредна настава (стручно)24да100% 
23. Љиљана Цвијовић  Професор разредне наставеРазредна настава (стручно)25да100% 
24. Славица ПузовићПрофесор разредне наставеРазредна настава (стручно)31    да100%       
25. Марина РадивојевићПрофесор разредне наставеРазредна настава (стручно)8да100% 
26. Радоман ПетрићПрофесор разредне наставеРазредна настава (стручно)31да100% 
27. Миланка МарићПрофесор разредне наставеРазредна настава (стручно)19да100% 
29. Драгана Каргановић  Дипломирани хемичарПредметна настава (стручно)      21да20%Техничка школа  50%, Економско-трговинска школа 30% 
30.Небојиша ТрмчићПрофесор разредне наставеРазредна настава (стручно)27да100% 
31.Ана СредојевићПрофесор разредне наставеНаставник математика (нестручно)4не66% 
32.Славка БрашанацПрофесор историје и географијеИсторија и географија (стручно)35да50%ОШ „Свети Сава“ Бостани
33.Јасмина ЋатовићПрофесор енглеског језикаЕнглески језик (стручно)11да55%ОШ „Свети Сава“ Бостани , ОШ „Бошко Буха“ Ивање
34. Младенка РужићПрофесор српског језика и књижевностиСрпски језик и књижевност (стручно)2не67% 
35. Бранислав ДивацПрофесор физичке културеФизичко васпитање , музичка култура , руски језик5не65%ОШ „Бошко Буха“ Ивање
36.Младен ТомашевићПрофесор историјеИсторија (стручно)1не25% 
37.Дарко ЧпајакМастер специјалних студија машинског инзењерства и информатикеТИО , ИР , физика8да75% 
38. Дијана МилановићПрофесор географијеГеографија3не40%ОШ“Владимир Перић Валтер“
39.Мунир МусићПрофесор физичке културеФизичко васпитање8не30%ОШ „Свети Сава“ Бостани, Техничка школа , ОШ „Душан Томашевић Ћирко“
40.Бајрам ХоџићПрофесор биологијеБиологија12да20%ОШ „Милосав Стиковић“ Коловрат , ОШ „Бошко Буха“ Ивање
41. Јелена СтаменковићПрофесор музичке културеМузичка култура6не20%ОШ „Душан Томашевић Ћирко“ ОШ“Владимир Перић Валтер“ ОШ“Бошко Буха „ Ивање
42.Марија ЧпајакПрофесор биологијеБиологија7да10%ОШ „Свети Сава“ ОШ“Владимир Перић Валтер“  

ВАННАСТАВНИ КАДАР

Име и презимеВрста струч. спремеПослови на којима радиГод. рад. стажаЛиценца% ангаж. у школи% ангажовања  у другој школи (којој)
Јелена ДрагутиновоћДипломирани педагогДиректор  13да100% 
Славица ПантовићДипл. педагог-андрагог  Педагог30да100% 
Снежана СвичевићДипл. правник  Секретар20да50%Музичка школа50%
Добрила ЧоловићРачуноводствени техничарРачуновођа31да50% 
Данка СредојевићПрофесор разредне наставеБиблиотекар13да50%ОШ“Бошко Буха“ 50%
       
Радоје ТописировићМајстор за водоводну инсталацијуДомар30 100% 
Милоранка ТошићКонфекционерСпремачица23 100% 
Сафија ЏиновићОсновна шолаСпремачица25 100% 
Смаил ЏиновићОсновна шолаСпремачица33 100% 
Милена ЈешићКуварСпремачица22 100% 
Јелица БезаревићОсновна шолаСпремачица22 100% 
Гојко МатовићАутолакирерПомоћни радник26 100% 
Танкосава СтиковићУгоститељско-туристички техничарКувар31 86% 
Славојка МатовићКувар  Кувар11 50% 
  Десимир ПузовићОсновна школаПомоћни радник29 100% 
Радиша ПлескоњићОсновна школаПомоћни радник35 100% 

 

II    ОРГАНИЗАЦИЈА   ВАСПИТНО–ОБРАЗОВНОГ

РАДА     ШКОЛЕ

1.  Бројно стање ученика и одељења

 

Припремни  предшколски  програм  у  организацији

школе

Број групаБрој деце
21+11
УКУПНО:12

 

Одељења  ученика  са  сметњама  у  развоју

У школи три  ученика  са сметњама у развоју су похађала  редовну наставу.

Продужени  боравак

Школа нема ученика у продуженом боравку.

К р е т а њ е  б р о ј а  у ч е н и к а

Школска годинаУкупан број ученика (матична школа и ИО)
1999/2000.336
2000/2001.314
2001/2002.318
2002/2003.319
2003/2004.315
2004/2005.294
2005/2006.283
2006/2007.273
2007/2008.240
2008/2009.234
2009/2010.226
2010/2011.194
2011/2012.183
2012/2013.180
2013/2014.172
2014/2015.168
2015/2016.171
2016/2017.173
2017/2018.154
2018/2019.147
2019/2020.142
2020/2021.122

 

Путовање  ученика  до  школе

Број ученика који путују аутобуским превозомБрој ученика пешака који пешаче у једном правцу преко 4 километра
4139

 

3. Кварталне промене организације и распореда у раду школе

 

Табеларни преглед кварталних промена

Квартални периодВреме извођењаСвега ученика ( II – VIII )Свега позитивних  %Свега негативних  %  Напомена
I11.11.2020.11371653635Ученици I разреда 8 ученика) – описно оцењени
II18.12.2020.113948215  18
III29.4.2021.11381723128
IV22.6.2021.113113100//

Број наставних дана по месецима био је следећи:

Месец IXXXIXIIIIIIIIIVVVIСвега
Наставни даниПлан.2222181491823211616179
Одрж.2222181491823211616179

*Због промене школског календара један наставни дан (на нивоу целе државе) је мањка.

** По препоруци МПНТР часови у току школске 2020/21.године су трајали 30 минута.

4. Остваривање календара значајних активности

Значајне културне активности и акције које је школа реализовала:

– Школска година почела је 1. септембра 2020. године, а завршила се 31. августа   2021. године;

  – Прво полугодиште почело је  1. септембра 2020. године;

– Први квартални период одржан је 11.11. 2020. године;

– Други квартални период одржан је 18. 12.  2020. године;

– Зимски распуст трајао од  21.децембра  2020. године до 15. јануара 2021. године -Друго полугодиште је почело 18. јануара 2021. године, а завршило се 8. јуна   2021. године за ученике VIII разреда, а за ученике од I до VII разреда  22. јуна 2021. године;

– Дан Светог Саве обележен је 27. јануара 2021. године;

– Трећи класификациони период одржан је 29.4.2021.године;

– Пролећни распуст трајао је од 30. априла 2021. године до 7. маја  2021. године;

– Дан школе , 14.мај ,  није обележен због короне вируса .

– Свечана подела ђачких књижица, сведочанстава и диплома за ученике осмих разреда обављена је 16. јуна 2021. године;

– Саопштење успеха ученика од I до VII разреда обављено је 28. јуна 2021. године;

– Летњи распуст трајао је од 23. јуна 2021. године до 31. августа 2021. године;

– Годишњи одмор радника трајао је у складу са законом о годишњим одморима;

– Ванредних испита кандидата који основно образовање полажу по наставном програму за одрасле није било, јер није било кандидата;

III   РИТАМ РАДА

 • Распоред звоњења у Матичној школи
улазак 7,25  ЧАСПОЧЕТАКЗАВРШЕТАК
1.7,308,00
2.8,058,35
3.8,409,10
4.9,3510.05
5.10,1010,40
6.10,4511,15
7.11,2012,10
 • Распоред звоњења у Издвојеним одељењима
улазак 7,55  ЧАСПОЧЕТАКЗАВРШЕТАК
1.8,008,30
2.8,359,05
3.9,109,40
4.10,1010,40
5.10,4511,15
 • Пoслe трећег часа је велики одмор у трајању oд 25 минутa, a измeђу oстaлих чaсoвa oдмoр трaje 5 минутa.
 • Настава у матичној школи и издвојеним одељењима се одвија у једној – преподневној смени.
 • Дан Школе је 14. Мај.

1.Подела одељења на наставнике и остала задужења

Рaзрeднa нaстaвa (oдeљeњскo стaрeшинствo)

Име и презиме наставникаОдељење
Љиљана ЦвијовићI – матична школа
Миланка МарићII – матична школа
Славица ПузовићIII – матична школа
Зоран ДивацIV – матична школа
Радоман ПетрићI, II и III  ИО Јабука
Марина РадивојевићII и IV – ИО Карошевина
Адела ГашанинII  – ИО Звјезд
Небојша ТрмчићIII – ИО Горње Бабине

 

Прeдмeтнa нaстaвa ( oдeљeњскo стaрeшинствo )

Име и презиме наставникаОдељење
Србољуб Марковић              V
Марија Чпајак              VI
Александра КоковићVII
Љиљана МатовићVIII
Славка БрашанацV
Младенка РужићVII
Јасмина ЋатовићVIII

Подаци о присуству акредитованим програмима са бројем часова:

Име и презимеБрој часова у установиБрој часова ван установе
Јелена Драгутиновић6030
Драгана Каргановић2210
Славица Пантовић5115
Србољуб Марковић1788
Љиљана Матовић2211
Џенита Ламежевић Срна5115
Борко Радовић2462
Бајрам Козица2015
Данка Средојевић5072
Жана Матовић19,5/
Ареф Дураковић//
Зоран Дивац5459,5
Љиљана Цвијовић5159,5
Славица Пузовић5164,5
Радоман Петрић5159,5
Миланка Марић5159,5
Адела Гашанин5159,5
Сабира Чичић104                       36
Младен Томашевић23,550
Марина  Радивојевић5159,5
Миланко Тошић4238
Дамир Рондић19, 532
Александра Коковић5540
Милена Дивац88
Небојиша Трмчић5151,5
Бранислав Дивац2416
Мунир  Мусић2416
Ивана Филиповић25/
Дарко Чпајак25/
Данка Рељић25/
Дијана Милановић50/
Младенка Ружић5132
Славка Брашанац35/
Ана Средојевић2111
Јасмина Ћатовић2211
Mарија Чпајак24/

3.  КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


4.  Распоред часова наставних и ваннаставних активности

При изрaди рaспoрeдa чaсoвa вoдило сe рaчунa o oснoвним пeдaгoшким зaхтeвимa:

 • Днeвнoм брojу чaсoвa, рaвнoмeрнoj рaспoрeђeнoсти нaстaвних прeдмeтa у тoку сeдмицe
 • Чaсoви дoдaтнoг и дoпунскoг рaдa, oдeљeњскe зajeдницe учeникa, чaсa oдeљeњскoг стaрeшинe, чaсoви слoбoдних aктивнoсти извoдили сe шeсти чaс и били угрaђeни у рaспoрeд чaсoвa

Рeaлизaциja чaсoвa вaннaстaвних aктивнoсти пoчeла је у другoj пoлoвини сeптeмбрa.

5.Проширена делатност школе

Не постоји проширена делатност школе.

IV        СТРУЧНИ,  РУКОВОДЕЋИ,

УПРАВНИ  И   САВЕТОДАВНИ   ОРГАНИ

ШКОЛЕ

1. Наставничко   веће

У школској 2020/2021. години Наставничко веће радило је према Годишњем програму рада школе. Одржано је 9 седница Наставничког већа са следећим садржајима:

– Анализа успеха и дисциплине ученика,

– Реализација програмских задатака (редовне, допунске, додатне наставе и слободних активности),

– Заузимање јединствених ставова према правилима понашања ученика, запослених радника и родитеља ученика – како и у којој мери се поштује кућни ред школе,

– Стручно усавршавање и обрада одређених тема од стране педагога школе,

            – Извештај стручних већа поводом уједначавања критеријума у оцењивању,

– Реализација свих видова наставе,

– Реализација Годишњег програма рада школе,

– Анализа рада стручних већа,

– Анализа рада Одељенског већа,

– Анализа рада одељенских старешина и реализација њихових планова рада,

– Информације наставника са одржаних семинара,

– Организација такмичења и смотри,

– Избор тима за самовредновање рада школе,

– Набавка уџбеника за ученике за школску 2021/2022. годину,

– Резултати такмичења ученика из појединих наставних предмета,

– Програм обележавања значајних датума ( Савиндана)

– Полагање квалификационих испита ученика VIII разреда,

– Додела Вукових диплома и посебних диплома ученицима VIII разреда који су стекли услов као и похвала за одличне ученике,

– Спровиђење квалификационих испита,

– Формирање комисије за израду Извештаја о раду школе за школску 2020/2021. годину и Годишњег програма рада школе за школску 2021/2022. годину,

– Израда распореда часова за школску 2021/2022. годину,

            – Утврђивање броја ученика и одељења за школску 2021/2022. годину,

– Подела предмета на наставнике за школску 2021/2022. годину као и разредног старешинства,

– Почетак и завршетак наставе и почетак извођења допунске, додатне наставе и слободних активности,

– Планови рада – глобални, оперативни, за редовну наставу и ваннаставне активности, планови већа, актива, ученичких организација и сл.

Садржаји рада Наставничког већа утврђени су на основу Записника о раду Наставничког већа у школској 2020/2021. години и Годишњег програма рада.

2. Одељењско   веће

У току школске године одржано је 5 седнице Већа од V до VIII разреда.

У овој школској години Одељенско веће је разматрало следеће садржаје:

– Израда планова рада свих видова активности: Одељењско веће, одељењску заједницу, план рада одељењског стрешине  и Савета родитеља

– Распоред писмених задатака и контролних вежби

– Израда годишњих и месечних планова рада

– Одржавање родитељског састанка

– Анализа успеха и дисциплине на крају I класификационог периода

-Реализација плана и програма на крају I класификационог периода

– Развијање код ученика правилног односа према раду и учењу

– Корелација међу предметима

– Квалитетно припремање и реализација наставе

– Одржавање родитељског састанка

– Анализа успеха на крају I полугодишта

– Дисциплина и васпитно –дисциплинске мере

– Реализација плана и програма на крају I полугодишта

– Похвале ученика

– Одржавање родитељског састанка

– Формирање комисије за рад ђачке кухиње

– Услови живота и рада ученика

– Формирање радних навика и значај континуитета у раду

– Резултати које смо постигли на такмичењима

– Анализа успеха на крају школске године

– Васпитно –дисциплинске мере: похвале и награде

– Реализација наставног плана и програма

– Припреме за завршни испит ученика осмог разреда

– Додела Вукових и посебних диплома

– Одржавање родитељских састанака

3. Одељењски   старешина

Школа је према Годишњем програму рада реализовала  од V до VII разреда по 36 часова, а у VIII разреду 34 часа одељењског стрешине.

Одељењске старешине старијих разреда реализовали су следеће садржаје:

 • Друштвене активности :

 сарадња са локалном заједницом, развијање здравог начина живота, поштовање разлика и уважавање својих и туђих потреба;

 • Активности општег типа:

упознавање ученика, поштовање разлика, разговори о проблемима ученика, договор и дискусије на задату тему;

 • Техничке активности:

развијање креативности, стваралачког рада, уредности, прецизности, уређење учионице, школског дворишта. Израђивање честитки, флајера;

 • Спортске активности:

развијање такмичарског духа, унапређење моторичких способности, брзине координација, изграђивање здравих навика;

 • Хуманитарне активности:

изградња и унапређење хуманог односа, поштују се разлике, развијање толеранције, такмичарски дух, решавање конфликтних ситуација;

 • Културне активности:

развијање опште културе, обилазак историјских споменика, развијање стваралачких активности, развијање маште, оригиналности, смисла за лепо, рад на бонтону, тимски рад.

4. Стручна  већа

Стручно веће наставника је стручно – педагошки орган школе чији је основни задатак да унапређује наставу појединих предмета и да брине о стручно – методичком, педагошко – психолошком и социолошко – информативном усавршавању својих чланова.

У школи су радили стручно веће млаћих разреда, стручно веће друштвених наука и стручно веће природних наука.

СТРУЧНО ВЕЋЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА

У току школске 2020/2020. године ово веће одржало је 11 седница – састанака са укупно укључених 8  учитеља – наставника.

Стручно веће је реализовало следеће садржаје:

– Годишње и месечно планирање и програмирање градива у свим областима васпитно – образовног рада,

            – Анализа успеха и дисциплине на свим класификационим периодима,

            – Информације са посећених семинара,

            – Праћење реализације плана и програма и остварених резултата,

          – Избор и набавка уџбеника,

            – Договор о учешћу у обележавању значајнијих датума за школу.

            Стручним већем је руководио  професор разредне наставе Радоман Петрић .

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

У школској 2020/2021. години одржано је укупно 9 седница Стручног већа друштвених наука. За време одржавања online наставе, седнице су одржаване путем Viber групе. Током школске године, најбитније тачке на дневном реду биле су:

-анализа иницијалних тестова и резултата на завршном пријемном испиту за школску 2020/2021. годину (о томе се расправљало на седници у октобру месецу).

-планирање угледних часова и пројектне наставе (планирано у новембру месецу, међутим због пандемије услед вируса Covid-19 и преласка на онлине наставу у току школске године, као и реализације часова у трајању од 30 минута, није била могућа њихова реализација).

-усавршавање наставника и унапређење васпитно-образовног процеса (већина наставника током школске године похађала је онлине семинаре, већина наставника положила је обуку „Дигитална учионица“).

-припреме за школска такмичења (општинска такмичења из свих предмета која припадају друштвеним наукама су отказана у марту месецу).

-избор издавача уџбеника (избор спроведен у марту месецу).

-анализа допунског и додатног рада (часови допунске и додатне наставе реализовани су по наставном плану и програму. У претходним месецима посебно је посвећена пажња ученицима 8. разреда и рад на садржајима из предмета које су полагали на завршном пријемном испиту – српски језик, географија и историја).

Председник већа

Дијана Милановић

:

Извештај већа Природних наука

У школској 2020/2021. години, одржано је укупно осам седница стручног већа Природних  наука. Током онлине наставе, услед пандемије изазване вирусом Covid-19, неколико седница одржано је путем вибер групе. Најзначајније тачке о којима се током школске године расправљало су:

-уједначавање критеријума оцењивања и реализацији часова у дигиталном кабинету;

 -планирање секција,  угледних часова и пројектне наставе (реализација отежана услед скраћених часова на 30 минута и повремених прелазака на онлине наставу);

-стручно усавршавање наставника (наставници су углавном похађали онлине обуке, скоро сви настваници похађали обуку „Дигитална учионица“);

-избор уџбеника(једино је из Хемије промењен издавач);

-припреме ученика за такмичење (из математике одржано једино школско и општинско такмичење а остала отказана на свим нивоима);

-анализа успеха ученика на крајевима класификационих периода.

                                                                                                          Председнк већа

                                                                                                        Александра Коковић

Стручно веће уметности, вештина и обавезних изборних предмета

 

Извeштај o раду стручнoг вeћа

физичког и естетског образовања

шк. гoдина 2019/2020.

Школске 2019/2020. године Стручно веће уметности су чинили: Дамир Рондић (председник стручног већа), Бајрам Козица, Мунир Мусић, Бранислав Дивац и Ивана Лазовић.

Стручнo вeћe  је oдржалo седам састанака на кoјима сe, уз мања oдступања, ангажoвалo на рeализацији задатака утврђeних Планoм рада стручнoг вeћа усвoјeнoм на пoчeтку шкoлскe гoдинe. Кoристeћи сe Тeoријским мoдeлoм oснoва прoграма рада стручних вeћа кoји јe прeдлoжилo Министарствo прoсвeтe, планиранe су активнoсти рада у oквиру слeдeћих oбласти:

I Планирањe и прoграмирањe рада вeћа

II Oрганизациoнo-тeхничка питања

III Рeализација oбразoвнo-васпитнoг рада

IV Oстваривањe сарадњe са другим вeћима, стручним сарадницима и устанoвама

V Стручнo усавршавањe

VI Аналитичкo-истраживачки рад

VII Праћeњe рeзултата рада актива.

O свакoм састанку и активнoсти Вeћа вoђeна јe eвидeнција и oдгoварајући записник.

У тoку школске године чланoви Вeћа су били вeoма ангажoвани у припрeми и рeализацији јавних културних и спортских манифeстација.

Активнo јe радиo Хoр школе, кoјим су рукoвoдио прoфeсoр музикe Дамир Рoндић. У овој школској години, професор музичке културе је, у сарадњи са члановима Већа за разредну наставу, учествовао у припреми и реализацији програма поводом пријема првака у Дечји савез, а у сарадњи са Већем за српски језик у припреми и реализацији Свечане академије поводом обележавања Савиндана У другом полугодишту није било активности због увођења ванредног стања у земљи изазваног пандемијом Корона вируса.

У oбласти ликoвнe културe, учeници су такoђe били вeoма ангажoвани активнoстима планираним радoм чланoва oвoг Стручнoг вeћа. Чланoви ликoвнe сeкцијe учeсници су више ликовних кoнкурса, а прирeђивали су и нeкoликo излoжби свoјих радoва у шкoли. У оквиру наставе физичког васпитања ученици су учествовали у више различитих такмичења – турнира, кросева, смотри – у баскету, малом фудбалу, одбојци и гимнастици.

На крају сваког класификационог периода чланови Већа су анализирали постигнути успех ученика, и предлагали мере за његово унапређење. Посебна пажња посвећена је изналажењу мотивационих поступака за побољшања у учењу и владању. Паралелно су праћени успеси који су остварени у оквиру рада секција, и планирана њихова јавна презентација. С тим у вези, посебно много активности било је усмерено ка организовању приредби, јавних наступа и изложби. Такође, вођена је брига да се осавремењује наставни процес, што кроз набавку опреме, што кроз осмишљавање савременијег наставног процеса.

Вођена је брига и о усавршавању наставника. Планиране су посете стручним семинарима, одржавани угледни часови, посећен Сајам књига у Београду и стално вршена тзв. хоризонтална евалуација унутар Већа, али и кроз контакте са наставницима из других школа. Периодично су прављени пресеци рада Већа и усаглашавани предлози за његово унапређење. Чланови Већа радили су и кроз бројне школске комисије, као и на изради бројних школских докумената, били чланови више школских тимова, и обављали своје редовне дужности везане за различите врсте дежурстава.

Прeдсeдник стручнoг вeћа:

Дамир Рoндић, прoф.

Извештај о раду хора у школској 2020/2021. години.

***Секција хора у школској 2020/21.години није реализована по препоруци  МПНТР.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ПЕДАГОШКОГ  КОЛЕГИЈУМА

Педагошки колегијум  је школске 2020/21. године је радио у следећем саставу:

 1. Јелена Драгутиновић, директор
 2. Славица Пантовић, педагог
 3. Данка Средојевић, библиотекар и председник Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе
 4. Радоман Петрић, председник стручног већа разредне наставе
 5. Дијана Милановић, председник стручног већа друштвених наука
 6. Александра Коковић, председник стручног већа природних наука
 7. Дамир Рондић, председник стручног већа физичког и естетског образовања
 8. Љиљана Матовић, координатор Тима за професионални развој
 9. Марија Чпајак, координатор тима за инклузивно образовање

 Педагошки колегијум је  радио на седницама које је сазивала и заказивала педагог школе у складу са усвојеним планом. Током школске 2020/21. године одржано је пет педагошких колегијума.

На седници одржаној 14.09.2020. године донет је план рада за наредну школску годину који и разматран је извештај о раду Педагошког колегијума за претходну школску годину који је саставни део Извештаја о раду. Изнети су предлози и смернице за начин рада Педагошког колегијума за школску 2020/21. годину . Констатовано је да је педагошка документација и извештај о раду стручних већа и тимова комплетан.Договорено је да наставници направе план стручног усавршавања унутар и ван установе, да се изврши усаглашавање термина око реализације угледних часова по предметима, а све у складу са препорукама које се односе на заштиту ученика и запослених од КОРОНА вируса.

Чланови су разматрали предлог мера за унапређивање квалитета наставе и учења и упознати су са сачињеним планом посете педагога и директора часовима у циљу реализације педагошко-инструктивног рада. Педагошком колегијуму је предочено шта план стручног усавршавања треба да садржи и како организовати стручно усавршавање унутар установе.

Договорено је да се укаже родитељима на обавезу поштовања термина за индивидуалне разговоре са наставницима.Обавештење о терминима за сваког наставника појединачно је истакнуто на огласној табли, у холу школе.

Дана 30.09.2020. године на састанку Педагошког колегијума чланови Тима за инклузивно образовање су констатовали да је  извршена идентификација ученика којима је потребна додатна подршка у раду. То је један ученик 6. разреда и два у ченика 3. разреда. На предлог  Тима за инклузивно образовање, разматран је индивидуални образовни план за ове  ученике, у складу са мишљењем Тимова за додатну подршку ученицима. Педагошки колегијум је усвојио предлоге планова једногласно.

На седници Наставничког већа формирани су тимови и стручна већа, изабрани координатори,председници и заменици. Закључено је да се састанци одржавају редовно, у складу са усвојеним планом.

Разматран је Анекс школског програма за 1,3,7. И 8. разреда. 

Чланови већа су упознати са динамиком реализације Развојног плана школе.

У складу са одлуком Наставничког већа, педагог школе је образложила да је Припремање, планирање и извештавање област квалитета која ће бити вреднована у 2020/21. године, да је Тим за самовредновање поделио задужења члановима и да ће радити у складу са планом.

      Седница одржана 21.12.2020. године садржи припрему и анализу организације васпитно образовног рада за унапређивање квалитета наставе на даљину.  Израђен је акциони план где су прецизиране активности школе у оквиру одабраних  показатеља које је потребно унапредити (Праћење напредовања ученика, Развијање дигиталних компетенција наставника организовањем обука у школи, Оптерећеност ученика, Оптерећеност ученика) .

 Педагошки колегијум је упознат са извештајем о резултатима са завршног испита по предметима.

            Педагошки колегијум је на седници одржаној 05.02.2021. године анализирао и  усвојио измене и допуне индивидуалних образовних планова.

            Констатовано је да је обавеза одељењских старешина да упознају родитеље и ученике са правилима понашања која су истачена у учионицама и свим видним местима.

 Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе се састао 31.08.2021.  како би, у складу са упутствима  и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, предложио начин организације наставе у школи према предложеним моделима и специфичностима, а све у складу ситуацијом због заразне болести КОВИД 19. Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе је донео следеће закључке:

 • Настава се остварује са одељењима у пуном саставу – сва одељења првог циклуса (уписати укупан број одељења у првом циклусу) 7
 • Настава се остварује са одељењима у пуном саставу – сва одељења другог циклуса (уписати укупан број одељења у другом циклусу) 6
 • Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу: Гугл учионица
 •  Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница):
 • Матична школа                         Издвојена одељења
 • 1.час: 7,30-8,15                                  8,00-8,45
 • 2.час: 8,20-9,05                                  8,50-9,35
 • Велики одмор 9,05-9,30                    9,35-10,00
 • 3. час: 9,30-10,15                               10,00 – 10,45
 • 4.час: 10,20-11,05                              10,50 – 11,35
 • 5.час: 11,10 -11,55                             11,40 – 12,25
 • 6.час: 12,00-12,45
 • 7.час: 12,50-13,35
 • Млађим разредима ће ужина из кухиње бити подељена у учионици, где ће, након тога,  излазити на главни излаз и током великог одмора боравити у том делу дворишта. Старијим  разредима ће ужина бити дељена у кухињи и излазиће на споредни излаз, а време великог одмора ће проводити на ограђеном спортском игралишту. У издвојеном одељењу Јабука, ужина ће се делити у ђачкој кухињи.
 •  Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:
 •  Праћење напредовања ученика наставници ће вршити кроз писмене и усмене провере, активности и рад на часу, учествовање у пројектима и односу према радним обавезама. 
 • Ученици ће добијати прецизну и конкретну повратну информацију од наставника о напретку  са препорукама за даљи рад кроз евиденцију у ЕС Дневнику. Наставници ће редовно бележити запажања о раду и напредовању ученика, редовно ће прегледати домаће задатке и дати коментар на предати рад.
 •  Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу на породични контекст:
 • Школа ће ученицима пружати сваки вид психо- социјалне подршке. Кроз родитељске састанке или индивидуалне разговоре са ученицима и њиховим родитељима, школа ће препознати специфичне потебе појединаца и омогућити равноправно учешће у животу и раду школе и упознати родитеље и ученике са препорукама за почетак образовно-васпитног рада у 2021-22. години.  
 • Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка…):
 • Ученици којима је потребна додатна помоћ и подршка у раду имаће личне пратиоце. У случају постојане сумње на респираторну инфекцију, у школи ће постојати одговорно лице које ће обавестити родитеље и надлежну институцију о томе. Школа ће редовно сарађивати са локалном самоуправом, школском управом, Центром за социјални рад Пријепоље, Домом здравља Пријепоље и  Црвеним крстом Пријепоље.
 • Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи према утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред):
РазредБрој ученика који не похађају наставу у школи
Први0
Други0
Трећи0
Четврти0
Пети0
Шести0
Седми0
Осми0
 • Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и недељном нивоу:
 • Школа нема групе продуженог боравка .
 •  Укупан број група продуженог боравка:
 • Укупан број ученика уписаних у продужени боравак:
 •  Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка:
 •  Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис):
 • Праћење модела рада у првом и другом циклусу ће на седмичном нивоу вршити директор и педагог школе увидом у електронски дневники педагошку  документацију сваког наставника појединачно.
 • О начину организације образовно-васпитног рада, директор школе ће наставнике обавестити на Наставничком већу, родитеље на родитељским састанцима заказаним за 31.08. 2021. године за ученике 1. и 5. разреда, а за остале разреде састанци ће бити одржани 02. и 03.09.2021. године.
 • Директор школе ће радити на поштовању свих препорука, стручног упутства и прописаних мера како би се васпитно-образовни рад неометано реализовао.
 •  Стучни сарадници ће сарађивати са наставницима и пружити им подршку у изради наставних материјала, наставних планова и њиховом прилагођавању различитим облицима реализације.
 • Одељењске старешине ће пратити дневну и недељну оптерећеност ученика, подстицати их на редовно учење и рад, пружаће им подршку и помоћ и редовно ће размењивати информације са родитељима.
 •  Циљ оперативног планирања је да се ученици што више укључе у различите видове учења, координисан рад наставника у припреми материјала и редовно извештавање о резултатима планирања на Наставничком већу, Педагошком колегијуму и стручним већима. Наставници ће редовно водити евиденцију о  праћењу и напредовању ученика до којих ће долазити различитим методама рада.     

                                                                        Директор: Јелена Драгутиновић

                                                                        Педагог: Славица Пантовић

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Тим за стручно усавршавање током 2020/2021. школске године је одржао укупно 5 седница према усвојеном плану рада на првој седници тима .Седнице су све евидентиране записником у коме је  наведено време одржавања седница, присуство као и активности.

Кроз рад тима  током школске године је анализирано целокупано стручно усваршавање запослених у установи и ван установе. На почетку су урађене табеле које су подељене како би запослени израдили индивидуалне планове стручног усавршавања. На основу индивидуалних планова израђени су планови стручног усавршавања у оквиру Стручних актива. Израђени планови су постављени на Огласној табли школе са посебним освртом на усавршавање у оквиру установе и одржавање угледних часова. Сви одржани угледни  часови су евидентирани у документацији школе и часовима су присутвовали директор школе и стручни сарадник. Током прекида наставе у школи и преласка на онлајн наставу нису реализовани угледни часови планирани за тај период. Што се тиче стручног усавршавања ван установе наставници су присуствовали следећим онлајн семинарима:

 • Онлајн семинар ,, Дигитална учионица“ 2. део
 • Обука наставника који подстиче критичко размишљање и решавање проблема
 • Обука наствника коју били дежурни наставници на завршном пријемном испиту за осмаке

            Доказ стручног усавршавања ван установе је уверење о присуству наставника одговарајућој обуци које носи одговарајући број бодова. Извештавање се врши у оквиру седница стручних већа и Наставничког већа. Наставници прате сопствено усавршавање уносом података у одговарајуће табеле а као доказ чувају оригинална уверења, припреме, решења и друга документа која доказују врсту стручног усавршавања као и број бодова. Поменута документа се чувају у оквиру портфолија наставника а копије се прилажу у документацију школе. Значајна активност тима је и сарадња са осталим стручним већима и активима у оквиру школе.

            Извештај рада тима у току школске године се анализира и подноси на седницама Наставничког већа и саставни је део Извештаја о остварености одишњег плана рада школе.

Председник тима

Александра Коковић

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

На седници наставничког већа од 28.08.2020. године  именован је Тим за професионални развој.

Чланови тима :

 1. Славица Пантовић
 2. Јелена Драгутиновић
 3. Љиљана Матовић (8.разред)
 4. Александра Коковић  (7.разред)
 5. Представници Ученичког парламента
 6.  Представници родитеља седмог и осмог разреда
 7. Стручњак за поједина питања

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција наставник и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика.

Стручно усавршавање представља стални, плански и систематизовани и програмирани процес а којим се обезбеђује: стицање нових и што савременијих педагошких, психолошких методичких и дидактичких знања и усавршавање тих знања до нивоа њихове примене у раду са ученицима и родитељима ученика, стално праћење нових достигнућа у струци, продубљивање и развој стеченог знања из области педагогије, психологије и методике у функцији остваривање наставних садржаја, полазећи од узраста детета и ученика, њихових психолошких карактеристика, могућности и потреба, увођење нових знања у образовни и васпитни рад са ученицима..

Tим за професионални развој, у оквиру својих активности, континуирано је радио на подршци професионалном развоју наставника школе. Активности су усмерене на стварању предуслова за успешан професионални развој запослених, али и на индивидуалном, личном учешћу појединих чланова овог тима у разним облицима стручног усавршавања. Тим је промовисао модел професионалног развоја кроз систем  угледно/огледних часова,едукацију кроз акредитоване програме које су одржане у школи,разне обуке и рад у великом броју тимова стручних већа по принципу хоризонталног стручног усавршавања.

        У току првог полугодишта школске 2020/2021.године, одржано је три састанка Тима за професионални разој. Записници о састанцима Тима су уредно вођени и заведени. Све активности предвиђене за реализацију у протеклом периоду су успешно реализоване. Прикупљени су и анализирани Годишњи извештаји наставника и стручних сарадника за претходну школску.годину. Прикупљени су и  анализирани Лични планови стручног усавршавања, на основу чега су предложени и изабрани семинари које ће наставници и стручни сарадници похађати.  Организовани су и реализовани  следећи семинари   у нашој школи који су акредитовани од стране Министарства просвете:

–           Програм обуке за запослене у образовању – дигитална учионица/дигитално компететентан наставник – увођење електронских уџбеника дигиталних образовних материјала, одржан је 24. 8. 2020.  ( 19,5 sati)

–     Дигитални свет – онлајн обука за наставнике разредне наставе (16 бодова)

–     Oбука за дежурне наставнике, супервизоре и председнике школских комисија на Завршном испиту-

–     Обука за запослене – породично насиље јун/ јул 2021 ( 16 бодова)

–    Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању јун/ јул 2021        ( 16 бодова)

Огледно-угледни часови за школску 2020/ 2021 годину планирани и реализовани су из предмета историја, географија и математика.

            

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИКУ

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

            На почетку школске године, донет је План и програм рада са истакнутим задацима, организован је састанак чланова тима и родитеља ученика Исмаила Кахровића који ради по ИОП-у, са циљем прикупљања нових информација за писање педагошког профила ученика, као и тимског планирања подршке ученику са посебним образовним потребама у даљем образовању, кроз писање ИОП-а.

            Сви наставници су урадили Персонализовани програм наставе и учења за прво полугодиште и друго полугодиште, а затим и потребно праћење спровођења и евалуације реализације исхода ИОП-а за прво и друго полугодиште (све се налази код педагога школе). Узимајући у обзир тренутну епидемиолошку ситуацију и трајање часова од 30 минута донета је одлука да ученик присуствује свим часовима.

            Посета дефектологу са циљем пружања додатне подршке ученику због тренутне епидмиолошке ситуације није реализована током првог и другог полугодишта.

            Неостварени исходи из свих предмета чија је реализација планирана током првог полугодишта поновљени су у другом полугодишту.

            Закључак је да у наставку школовања треба наставити са припремањем наставног материјала који прати одређене наставне садржаје. Код предмета где за то постоје услови оспособити ученика за праћење наставних садржаја који су за степен сложенији од досадашњих. Такође, потребно је даље развијање комуникацијских и социјалних вештина. У свим областима и даље су потребна прилагођавања у виду коришћења адекватног дидактичког материјала, већег сажимања садржаја, као и смањивања захтева и задатака. Прилагодити методе рада и наставна средства могућностима ученика како би усвајање предвиђених исхода било ефикасније. Уз помоћ разноврсних наставних средстава мотивисати ученика да што више ради и научи на часу.

            На крају првог и другог полугодишта урађена је и детаљна евалуација резултата предузетих корака и постигнутих резултата рада ученика.

Председник тима : Славица Пузовић                                                                              Координатор тима:

                                                                                                                    Марија Чпајак 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Тим је израдио план рада Тима за инклузивно образовање и реализација је током године текла у скалду са предвиђеним активностима .

Идентификовани су ученици којима је потребна додатна подршка .

То су : Ајлан Поровић , трећи разред ИОП 2, Исмаил Кахровић , шести разред  ИОП 2 , Радован Томашевић , трећи разред ИОП 1, за кога је упићем захтев Интересорној комисији за прелазак на ИОП 2. Формирани су тимови за додтану подршку за сваког ученика појединачно . Израђени су планови активности за поменуте ученике по предметима а на основу евалуације за предходну годину , такође на полугодишту и на крају школске године .

Велике тешкоће у раду је стварала епидемиолошка ситуација , начин реализације наставе посебно код Исмаила Кахровића  због здравственог стања које је додтано отежавало напредовање .

Преседник тима :

Славица Пантовић

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

            У току школске 2020 / 2021. год.  Стручни актив за развој школског програма одржао је 5 састанака, према усвојеном плану рада.

           Кроз рад тима током школске године Стручни актив се бавио развојем школског програма, као и његовом анализом.

  На основу података са Одељењских већа учитеља и наставника и увида у планове и програме наставних и ваннаставних активности дошли смо до закључка да се сви видови наставних и ваннаставних активности реализују по плану и програму школе.

Председник тима

Љиљана Цвијовић

 

 

5. Рад стручних сарадника школе

 ИЗВЕШТАЈ  РАДА  ПЕДАГОГА

Рад стручног сарадника – педагога у складу са Годишњим програмом рада школе односи се на следећа подручја рада:

– Планирање и програмирање образовно – васпитног рада и вредновање остварених резултата,

– Унапређење образовно – васпитног рада и инструктивно – педагошко – психолошки рад са наставницима,

– Рад са ученицима,

– Сарадња са родитељима,

– Истраживање васпитно–образовне праксе (аналитичко–истраживачки рад),

– Рад у стручним органима,

– Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином, стручно усавршавање,

– Вођење документације,

– Припреме за рад.

У оквиру тога реализовани су програмски садржаји у складу са предвиђеним терминима, а неки од њих су:

– Израда Годишњег програма рада школе,

 • Посећени су часови разредне и предметне наставе, наставницима су дати савети који би побољшали квалитет наставе.

Није у потпуности реализован план посета, због великог броја обавеза и преамбициозног плана који је истовремено реализовао педагог који је био на функцији директора.

– Током целе године одвијао се рад са ученицима који имају слаб успех, испољавају проблемске облике понашања или беже са часова, као и рад са даровитим ученицима и ученицима који учествују на такмичењима,

– Рад са децом која имају евидентиране психичке сметње,

– Сарадња са родитељима остврена је путем индивидуалних разговора и предавања.

Реализована су следећа предавања:

 1. Утицај награде и казне на учење
 2. Рационално коришћење слободног времена школског детета
 3. Како треба учити

У оквиру стручног усавршавања на нивоу Наставничког већа обрађене су следеће теме:

–    Принципи успешне комуникације у настави,

–    Провера и оцењивање успеха ученика.

Остварен је програм планираног стручног усавршавања.

– На свим класификационим периодима – полугодиштима извршена је анализа успеха ученика на општем нивоу и компаративна анализа по наставним предметима,

– Рад на професионалној оријентацији,

– Праћење реализације наставног програма, месечни планови и припреме наставника за рад,

– Учешће у раду стручних већа и стручних органа школе,

– Учешће у планираним манифестацијама,

– Реализовање психолошких радионица,

– Вођење педагошке документације и документације о свом раду

                                                    Извештај обрадио педагог школе Славица Пантовић.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА

У току школске  2020/2021.године библиотекар је реализовао следеће садржаје:

– Израђивање годишњих и месечних планова рада библиотекара,

– Непосредан рад са ученицима: развијање културе читања, потреба, навика,  интересовања код ученика за коришћење библиотечке књижевне и некњижевне грађе,

– Учешће у остваривању програма образовно – васпитног рада школе,

– Набављање библиотечке грађе и њена физичка обрада ( инвентарисње, класификација и каталогизација ),

– Вођење прописане евиденције и документације и заштите књижевне грађе,

– Учешће у планирању и реализацији културне и јавне делатности школе,

– Присуствовање седницама стручних органа школе,

– Праћење стручне и педагошке литературе из области библиотекарства.

– Ове школске 2020/2021.год. књижни фонд увећан за 31 књигу.  

-Према евиденцији инвентарне књиге , библиотека располаже са 9386 књига. Ревизија школске библиотеке биће завршена наредне школске године.

-Библиотекар није ишао на стручне семинаре из области библотекарства ,због недостатка финансијских средстава школе.

Послове библиотекара обавља професор разредне наставе Данка Средојевић.

                                                  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СЕКРЕТАРА

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ

-Праћење законских прописа;

-Израда нацрта статута, Колективног уговора и других општих аката;

-Праћење и спровођење поступака усаглашавања општиха аката са Законом и другим подзаконским актима и тумачење;

-Заступање школе пред судом и другим органима и организацијама;

-Обављање послова уписа у судски регистар, земљишне књиге и друге правне послове;

-Води рачуна о употреби и чувању печата и штамбиља Школе;

-Стара се о ажурности и уредности школске документације;

-Архивирање документације и старање о школској документацији која се трајно чува;

-Формирање матичне базе радника и ученика;
-Припремање документације за расписивање конкурса као и спровођење конкурса за пријем радника и директора школе;

-Израда одлука, уговора о раду, споразума о преузимању, решења, отказа уговора о раду, обавештења, записника, извештаја и дописа везаних за радне односе, распоређивање и друге статусе радника;

-Израда решења о 40-то часовном радном времену и годишњем одмору

-Учествује у изради годишњег програма, Годишњег извештаја о раду Школе и статистичких извештаја;
-Вођење деловодног протокола, пријем и експедиција поште;

-Присуствује седницама Школског одбора, Актива директора, припрема материјал за седницу, води записник и даје потребна тумачења и објашњења (израда одлука, закључака и других дописа)

-Припремање потребне документације, организовање и спровођење екскурзије ученика;

-Припремање документације за зздравствено осигурање радника и чланова породице, осигурање од незгода радника, ученика и имовине школе (оверава здравствене књижице и издаје пријаве за осигурање);

-Припремање и израда документације за тендер јавних набавки, текућег одржавања и инвестиција;

-Припремање и организовање полагања поправних, квалификационих, разредних испита и испита за основно образовање одраслих;
-Припремање и организовање школских такмичења и свечаности у школи;

-Организује правно-техничке послове око избора органа Школе и ради стручне послове за ове органе;

-Организовање рада на уређењу школског простора, дворишта и непосредне околине;

-Организује рад помоћног, техничког и административног особља;

-Вођење евиденције о присуству и одсуствовању са посла помоћном, административном и техничком особљу;

-Организује, ажурира и доставља спискове ученика за систематски и лекарски преглед;

-Организује годишњи попис основнох средстава и ситног инвентара;

-Вођење евиденције о досељеним и одсељеним ученицима, доставља преводнице, извештаје о упису ученика и издавање других јавних исправа;

-Израда спискова радника и ученика који користе градски превоз;

-Припремање и спровођење дисциплнинских пступака за раднике и ученике школе;

-Пружа помоћ у организовању и реализацији програма стручног усавршавања;

-Даје налог за набавку потрошног материјала, канцеларијског материјала и материјала за оправку и одржавање школских објеката;

-Учествује у инспекцијској контроли и надзору и спроводи наложене мере;

-Израда свих захтева и поднесака упућених Министарству просвете науке и технолошког развоја, инспекцијским службама, јавним установама, општини и другим оргабима и установама;

-Обавља и друге послове по налогу директора

-Школском одбору уредно подношени извештаји.

 5.Руководећи органи

ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

     У  школској 2020/21. години у школи je урађено следеће:

 • Урађен и усвојен план јавних набавки и финансијски план школе;
 • Спроведена јавна набавка за превоз ученика на релацији Јабука-Сељашница и превоз запослених на релацији Бостани-Бабине;
 • За матичну школу, са седиштем у Сељашници,  предата су потребна документа у Одељење за урбанизам Општине Пријепоље у циљу измене постојећег Решења број 351-290/06 од 07.12.2006. године како би школа добила одобрење за употребу целокупног објекта, тако да је добијена употребна дозвола на целокупни објекат школске зграде;
 • За издвојена одељења Јабуку и Звјезд,  као и за зграду за наставу физичког васпитања и трпезарију у Сељашници окончан је поступк прибављања документације за легализацију – озакоњење, дат је налог геодетској агенцији да изврши снимање објеката у циљу спровођења поступка озакоњења;
 • Аплицирање на конкурс за замену система грејања матичне школе код Министарства заштите животне средине Реконструкција топловодне котларнице на лож уље са заменом котлова на биоразградиво гориво-пелет, на катастарској парцели број 84/2 КО Сељашница. Школи је одобрен новац и у финансирању партиципирају Министарство заштите животне средине и Општина Пријепоље. Планирани радови започињу на пролеће 2022. године.
 • Током августа 2021. године замењене су дотрајале цеви за топловод цевима са хидроизолацијом у матичној школи. Истовремено су завршени радови на инвестиционом одржавању школског дворишта матичне школе где је порушено бетонско корито, извршено нивелисање површина, подизање шахта са поклопцем на предвиђену коту асфалта, уградња бетонских ивичњака и израда завршног слоја асфалта.

Директор школе је, такође, радио на следећим пословима:

Планирање и организовање реализације наставног плана и програма

-У протеклом периоду васпитно-образовни програм је остварен,на време је ангажован, углавном, стручан наставни кадар, обезбеђени материјално-технички услови,уређен простор за извођење наставе. 

-Редовно израђиван оперативни план за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса КОВИД 19.

         У првом циклусу, настава се остваривала са одељењима у пуном саставу – сва одељења првог циклуса. У матичној школи, у другом циклусу, ученици 6. разреда су се смењивали по групама, примењивао се комбиновани модел, а у 5,7. и 8. разреду настава се остваривала са одељењима у пуном саставу, примењује се основни модел, како у матичној школи, тако и у издвојеном одељењу Доње Бабине. Платформа која  се користила као допунска подршка ученицима у учењу: Гугл учионица

       Учешће у изради и праћењу остваривања Годишњег плана рада и Развојног плана школе, што подразумева организовање састанака и сарадњу са стручним тимовима школе и свим запосленим који учествују у реализацији планираних активности.

 Праћење модела рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса КОВИД 19 у првом и другом циклусу  на седмичном нивоу вршио је директор и педагог школе увидом у електронски дневник, Гугл платформу и педагошку  документацију сваког наставника појединачно.

         О начину организације образовно-васпитног рада, директор школе је дописом објављеним на сајту, огласној табли и на вибер групи упознао све запослене, ученике и родитеље о њиховим обавезама у школи и ван ње у случају реализације наставе на даљину. Наставницима који немају дигиталне уређаје  на реверс директор школе је доделио исте, у складу са могућностима школе.

        Директор школе је радио на развијању дигиталних компетенција наставника организовањем обука у школи током распуста и континуираним консултовањем наставника и наставника информатике и рачунарства како би наставници самостално и на прави начин користили електронске медије и Гугл учионицу и знали како да подстакну код  ученика електронским наставним материјалом критичко мишљење и иницијативу у раду.

     Стучни сарадници су сарађивали са наставницима и пружали им подршку у изради наставних материјала и њиховом прилагођавању различитим облицима реализације- непосредно или путем платформе.

      Одељењске старешине су пратили дневну и недељну оптерећеност ученика, подстицали их на редовно учење и рад, пружали им подршку и помоћ у коришћењу одабране платформе и редовно размењивали информације са родитељима.

       Циљ оперативног планирања у школи је био да се ученици што више укључе у различите видове учења, координација наставника у припреми материјала и редовно извештавање о резултатима планирања на Наставничком већу, Педагошком колегијуму и стручним већима. Наставници су редовно водили евиденцију о праћењу и напредовању ученика до којих су долазили различитим методама рада.     

Праћење одвијања наставе и педагошко –инструктивни рад

 • Вршен је редован увид у целокупну педагошку документацију, у сарадњи са педагогом вршена анализа и на седницама Наставничког већа излагана запажања. Редовно је праћен рад наставника у Гугл учионици и ЕС Дневнику. У првом полугодишту је  посећено 9 часова, вреднован је рад наставника на основу Протокола за праћење часова и заједничи утврђиван квалитет извођења наставе. Сви наставници су добили повратну информацију о квалитету часа у писаном облику. Због КОВИД-а 19, у циљу очувања здравља ученика и запослених, посете часовима су редуковане и прекинуте до даљњег.

            Реализације седница Наставничког већа и Одељењских већа су одржаване у складу са епидемиолошким препорукама.

            Сарадња са просветним институцијама и локалном самоуправом, Домом здравља, Центром за социјални рад, Црвеним крстом, Министарством унутрашњих послова, Интерресорном комисијом.

 • Редовно присуство састанцима, где је увек излагана проблематика, потребе и специфичност наше школе. Сарадња је одлична.

            Сарадња са родитељима и ученицима

 •  Обављен је велики број разговора, најчешће саветодавне и превентивне природе, где су предлози и одлуке доношени уз помоћ школских тимова. Донети су индивидуални образовни планови за ученике којима је потребна додатна помоћ и подршка и укључени лични пратиоци у рад са тим ученицима. У сарадњи са одељењским старешинама, редовно су обавештавани о упутствима за поступање у циљу заштите од КОВИД-а 19.

                          ИЗВЕШТАЈ  СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Стручни актив за развојно планирање је школске 2019/20. године радио је у следећем саставу:

 1. Јелена Драгутиновић, директор
 2. Славица Пантовић, педагог
 3. Борко Радовић, наставник технике и технологије
 4. Марина Радивојевић , професор разредне наставе
 5. Данка Средојевић – библиотекар
 6. Амел Хаџифејзовић, представник Савета родитеља
 7. Горан Пјановић – представник Локалне самоуправе
 8. Представници Ученичког парламента

Стручни актив за развојно планирање је констатовао следеће:

 1. У школској 2020/21. Години формирани су тимови у складу са Статутом школе.
 2. Стучна већа и Тимови су своје активности реализовали у складу са плановима. Извештаје су подносили периодично на Наставничком већу. Извршена је подела предмета на наставнике као и остала задужења у оквиру 40-о часовне радне недеље. 
 3. Наставници су израдили планове стручног усавршавања, направили распоред одржавања угледних часова и пројектне наставе, учествовали на обукама за остваривање програма наставе и учења оријентисаних на исходе. Реализација наведених активности је спроведена у складу са плановима.
 4. Спроведено је пробно тестирање ученика 8. разреда у складу са календаром васпитно-образовног рада . Предметни наставници су урадили детаљну анализу резултата пробног завршног испита, упознали са резултатима стручна већа и Наставничко веће. Анализа садржи мере за унапређивање успеха ученика на завршном испиту. Наставници су урадили распоред извођења часова припремне наставе.. Родитељи/ други законски заступници  и ученици су благовремено упознати са календаром активности и упутствима за спровођење завршног испита.
 5. Ученици су припремани за такмичења, услед корона вируса многа такмичења нису реализована према утврђеном плану.
 6. Тим за инклузивно образовање је редовно упознавао Наставничко веће и Педагошки колегијум са својим радом. Вршено је вредновање и усвајање индивидуалних образовних планова.
 7. Програмирање , планирање и извештавање  је  област квалитета на којој се интензивно радило током школске 2020/21. године. Тим за самовредновање ће са резултатима анализе упознати Наставничко веће ,Савет родитеља и Школски одбор. 
 8. Запослени у школи се континуирано и благовремено обавештавају о свим променама и новинама из области образовања, како би активно учествовали у животу и раду школе.

6.Управни органи

ШКОЛСКИ ОДБОР

Скупштина општине Пријепоље, на седници одржаној 24. 05. 2019. године, на предлог Општинског већа, на основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 39. Статута Општине Пријепоље донела је решење о именовању Школског одбора  Основне школе „Михаило Баковић“ у следећем саставу.

           Састав Школског одбора:

Име и презимеКо је овлашћени предлагач
Сања ЋатовићЛокална самоуправа
Мирослав ЈањушевићЛокална самоуправа
Горан ПјановићЛокална самоуправа
Амел ХаџифејзовићСавет родитеља
Рада ТопаловићСавет родитеља
Бранко СредојевићСавет родитеља
Миланко ТошићНаставничко веће
Радоје ТописировићНаставничко веће
Бајрам КозицаНаставничко веће

    Зорица Крповић је замењена Мирославом Јањушевићем због сукоба интереса. Славица Томашевић је замењена Бранком Средојевићем. Емина Чичић је замењена Бајрамом Козицом јер је напустила посао. Милоје Карача је замењен Радојем Тописировићем јер је отишао у пензију.

 Председник Школског одбора је Миланко Тошић , а заменик Рада Топаловић.

        Извештај о раду Школског одбора за период од 15. 09. 2020. до 23. 06. 2021. године.

Одржано је  седнице Школског одбора у складу са предвиђеним планом у Годишњем програму рада школе.

За сваку седницу је вођен записник.

Школски одбор је расправљао и доносио одлуке о следећем:

1. Информација о  припремљености школских објеката за школску 2020/2021. годину.

2. Извештај о кадровским потребама школе и бројно стање ученика.

3. Усвајање Извештаја о раду Школе за школску 2019/2020.годину.

4. Усвајање Годишњег програма рада школе за школску 2020/2021. годину.

5. Усвајање школског програма од I до VIII разреда за школску 2020/2021. годину.

6. Информација о успеху и дисциплини ученика по кварталима.

7. Избор кандидата по расписаном конкурсу (решавање по приговорима) .

8. Избор чланова комисије за попис основних средстава и ситног инвентара.

9. Извештај директора о свом раду.

10. Доношење финансијског плана за текућу календарску годину.

11. Усвајање статута и општих аката школе.

12. Извештај о пословању школе за текућу календарску годину.

13. Екскурзије ученика осмог разреда (избор агенције и финансијски извештај) .

14. Питања и предлози

V    ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА

1. Обавезна настава

У складу са календаром васпитно – образовног рада наставни програм је реализован у потпуности.

 

2. Додатна   настава

            ( реализован број  часова по разредима и број укључених ученика )

  ШКОЛА И ПРЕДМЕТРазред
IVVVIVIIVIII
час.учен.час.учен.час.учен.час.учен.час.учен.
MATИЧНА ШКОЛА          
Српски језик//        
Математика364 41/////
Биологија          
Енглески језик          
Физика  //      
Историја          
Географија          
Руски језик      ////
ИО ЈАБУКА          
Српски језик          
Математика          
ИО КАРОШЕВИНА/         
Српски језик//        
Математика//        
ИО Доње Бабине//        
ИО Горње Бабине//        

3. Допунска настава

4.   Изборни   предмети

Разредна настава

ПРЕДМЕТIIIIIIIVНаставник
уч.час.уч.час.уч.час.уч.час.
Верска наставаСељашница4/334/358/534/354/434/353/534/35Ареф Дураковић   Жана Матовић
Јабука132232132//
Карошевина//132//132
Звјезд//1  36////Жана Матовић
Чувари природе Сељашница, ,Карошевина,//////7+172Зоран Дивац Марина Радивојевић  
Слободне активности Сељашница , Карошевина , Звјезд Јабука Горње Бабине87016143970//Петрић Радоман Небојиша Трмчић Славица Пузовић Љиљана Цвијовић Миланка Марић Марина Радивојевић Адела Гашанин

Предметна настава  

ПРЕДМЕТVVIVIIVIIIНаставник
уч.час.уч.час.уч.час.уч.час.
Верска настава 103393313331630Жана Матовић
Верска настава 634734134//Ареф Дураковић
Грађанско васпитање ////335135Србољуб Марковић  
Информатика и рачунарство//////1468Борко Радовић Миланко Тошић

5. Област   предшколског   васпитања

У овој школској години, а преко Дечије заштите организоване су две предшколске групе са 12  полазника, који ће  у школској 2021/2022. години похађати први разред. Матична школа је организовала рад предшколске групе у издвојеном одељењу Карошевина  са једним  полазником.

Место рада предшколских група су просторије матичне школе и издвојеног  одељења.

Рад са припремном групом одвијао се у периоду од 4 сата, од 8h  до 12h

Рад у предшколској групи током 2020/2021. године одвијао се у оквиру васпитно – образовних области, кроз одређене циљеве и задатке, које обухватају методике васпитно – образовног рада. Током дана смењују се различите теме и активности по одређеном плану и програму који обухвата предшколска установа. Тај програм се коригује зависно од интересовања деце, са циљем да се усвоји што више знања, да деца самостално одлучују, запажају, учествују у свим активностима, и да се осећају заштићеним од стране васпитача, приликом адаптације првих дана уписа у групу.

Деца су солидно савладала предвиђени програм. Кроз игру су уведена у реализацију следећих садржаја:

 • методику развоја говора,
 • почетних математичких појмова,
 • методику упознавања околине,
 • методику физичког васпитања,
 • методику музичке културе,
 • методику ликовне културе.

Податке и извештај рада предшколских група су припремили: васпитачица Тамара Попадић и учитељица Марина Радивојевић.

6. Специјални   васпитно–образовни   рад

Родитељи три   ученика су прихватили ИОП са измењеним програмом. Ученици  похађају  наставу по редукаованом распореду. Ученик Поровић Ајлан је похађао Верску наставу. Ученик Исмаил Кахровић није похађао изборне предмете. Ученик Радован Томашевић је похађао све предмете.

7. Образовање   одраслих

У овој школској години није било лица заинтересованих за консултативну наставу, па таква настава у току године није ни организована.

 Школа поседује сређене спискове одраслих неписмених лица чија је старост у просеку негде око 50 година и таква лица нису зинтересована да стекну потпуно основно образовање.

У испитним роковима није било пријављених кандидата који би полагали основну школу по програму за основно образовање одраслих.

8 . Успех ученика Табела

Анализа пробног завршног испита

ИСТОРИЈА

У циљу провере савладаности градива код ученика осмог разреда, организована је проба завршног испита: из математике (09. 04), српског (матерњег) језика и комбиновани тест (10. 04). Резултати пробног завршног испита ће се искористити како би се порадило на областима које су ученици лошије савладали.

У Основној школи „Михаило Баковић“ из Сељашнице пробу завршног испита радило је 17 ученика (13 дечака и 4 девојчице) из матичне школе и издвојеног одељења у Доњим Бабинама. Успех ученика приказан је у следећој табели:

Редни број задаткаКомбиновани тест – Историја
1771 %
1859 %
1918 %
2024 %

Анализа по питањима:

 1. Област из које је било прво питање ради се у петом разреду (Основи историјског истраживања, Хронологија – рачунање времена). Иако успешност од 71 % (12 / 17) делује добро, чињеница да питање везано за рачунање времена и термине деценија, век спада у основни ниво постигнућа не оставља лепу слику. Ствар постаје озбиљнија ако узмемо у обзир то да ће тема на коју се односи питање пратити ученика током целог живота, односно није искључиво везана за области историје.

Мера за унапређење за завршни испит: ако погледамо анализу првог питања видимо да је већи део ученика успешно савладао ову област. Међутим, код неколико ученика потребно је на часовима припремне наставе појачати рад из области хронологије како би покушали да дођемо до нивоа где сви ученици знају да објасне којој деценији, веку, миленијуму и ери припада одређена година.

 • Област из које је било друго питање ради се у шестом разреду (Европа, Средоземље и српске земље у позном средњем веку – Немањићи). Успешност код другог задатка је 59 % (10 / 17). Иако делује да је успешност добра, не можемо се са тим сложити јер је реч о основним подацима из средњовековне националне историје, нешто што се чак може подвести под појам опште информисаности.

Мера за унапређење за завршни испит: ако погледамо анализу другог питања долазимо до закључка да је већи број ученика морао да да тачан одговор. И ово питање можемо сврстати међу она са основним нивоом постигнућа. То је разлог зашто се са ученицима на припремној настави мора појачати рад из области средњовековне националне историје.

 • Треће питање захтева од ученика да повеже историјску личност са временским периодом. Успешност је 18 % (3 / 17). Иако делује слично првом питању, треће је знатно теже. Захтева од ученика да знају периодизацију историје (лакше) и време од кад до кад је одреена личност живела, односно деловала (теже). Међутим ово се не може узети као олакшавајућа околност за лошу успешност јер се понуђени одговори односе на битне личности националне историје средњег, новог века и савременог доба.  

Мера за унапређење за завршни испит: ако погледамо анализу трећег питања видимо да јако мали број ученика може успешно да повеже важну личност националне историје са временским периодом у коме је деловао. На часовима припремне наставе мора се постићи да ученици знају периодизацију прошлости (временске границе периода) и које су личности националне историје обележиле те периоде.

 • Област из које је било четврто питање учи се у осмом разреду (Први светски рат). Успешност код овог задатка је 24 % (4 / 17). Само питање захтева знање не само из историје, већ и из географије.

Мера за унапређење за завршни испит: ученици морају знати главне фронтове из Првог светског рата, као и најважније битке, што битка на Марни свакако јесте. Очигледно је да са ученицима на припремној настави треба више порадити из области Првог / Другог светског рата и других важнијих окршаја. Ученици морају знати у којој земљи или на којем фронту су се одиграле најважније битке. Сходно томе, било би добро направити сарадњу са наставником географије.

Невезано за градиво, са ученицима би морало да се поради на мотивацији, преданости и начину израде задатака код завршног испита. Поразније од тога да је мали број ученика дао тачан одговор је то да је чак 92 % ученика (12 / 13) од оних који нису дали тачан одговор на четврто питање нису чак ни покушали да одговоре.

                                                                                Предметни наставник:

                                                                                  Младен Томашевић

БИОЛОГИЈА

На пробном завршном испиту, КОМБИНОВАНИ ТЕСТ, предмет биологија, ученици су радили 5 задатака из следећих области:

Питање број 1. Област: особине живих бића – ОН

Питање број 2. Област: репродуктивно здравње – СН

Питање број 3. Област: размножавање – СН

Питање број 4. Област: размножавање – НН

Питање број 5. Област: екологија и животна средина(основни биоми на Земљи) – НН

Од укупно 17 (15 ученика из матичне школе и два ученика из ИО Доње Бабине) сви ученици су радили  пробни завршни испит из биологије.

Прво питање од 17 ученика тачно је одговорило 6 ученика, што је 35,29%, 11 ученика је погрешно одговорило, што је 64,71%

Друго питање од 17 ученика тачно је одговорило 15 ученика, што је 88,24 %, 2 ученика су погрешно одговорила,што је 11,76%.

Треће питање од 17 ученика тачно је одговорило 5 ученика, што је 29,41%, 5 ученика су одговорила половично тачно што је 29,41%, 7 ученика је погрешно одговорило, што је 41,18%

Четврто питање од 17 ученика тачно је одговорило 2 ученика, што је 11,76%, половично тачно је одговорило 12 ученика, што је 70,59%, 3 ученика су погрешно одговорила на питање, што је 17,65%.

Пето питање од 17 ученика тачно су одговорила 4 ученика, што је 23,53%, док 13 ученика је  погрешно или никако одговорило, што је 76,47%.

Предлог мера за унапређење успеха за завршни испит школске 2020/2021.године:

1. На редовним и часовима допунске наставе појачати рад са ученицима и обновити градиво  петог и шестог разреда које се односи на упоредни преглед грађе живих бића – ово одрадити кроз конкретне примере и израду тестова из збирки и које настаник сам направи.

2. На часовима припремне наставе,кроз индивидуализацију са ученицима одрадити и поновити размножавање и циклусе развића код живих бића-упоредни преглед

3. Посебну пажњу треба посветити основним еколошким појмовима и заштити животне средине, давањем отворених и проблемских питања, где ће ученици допуњавати одговоре.

4. Кроз припремну наставу ученицима задавати што више проблемских задатака из свих области (градиво од петог до осмог) да самостално решавају, са посебним освртом на грађу људског тела и болестима система органа.

У Сељашници, 17.4.2021.год.                                                              Предметни наставници:

                                                                                                                      Бајрам Хоџић

                                                                                                                   Аница Свичевић

ГЕОГРАФИЈА

Укупно ученика:15

Дечаци: 11

Девојчице: 4

На комбинованом тесту, ученици су решавали 4 задатка. Резулати су следећи:

-4 задатка – ниједан ученик није тачно одговорио на сва питања;

-3 задатка – тачно је урадило 6 ученика;

-2 задатка – тачно је урадило 5 ученика;

-1 задатак – тачно су урадила 3 ученика;

Један ученик има 0 бодова, т.ј. није дао тачан одговор ни на једно питање.

      *     *    *

-Први задатак (заокруживање) тачно је урадило 7 ученика;

-Други задатак (заокруживање) тачно је урадило 10 ученика;

-Трећи задатак (повезивање) тачно је урадило 9 ученика (3 су добила 0,5 бодова);

-Четврти задатак (заокруживање) тачно је урадило 9 ученика.

ИО у Доњим Бабинама

Укупно ученика:2

3 задатка – тачно је урадио 1 ученик;

1 задатак – тачно је урадио 1 ученик.

*     *    *

-Први задатак (заокруживање) тачно је урадио 1 ученик;

-Други задатак (заокруживање) тачно су урадила оба ученика;

-Трећи задатак (повезивање) тачно је урадио 1 ученик;

-Четврти задатак (заокруживање) није урадио ниједан ученик.

Препоруке ѕа будући рад:

С обзиром на успешност у решавању задатака из географије на комбинованом тесту, препоруке за будући рад су да је потребно да ученици обрате пажњу на наставне садржаје из 5. и 7. разреда. Конкретно, у овом случају су то области Ротација и револуција Земље (5. разред) и слабо сналажење на карти света везано за градиво из 7. разреда јер је најмањи број тачних одговора био везан управо за ове две области.

Дијана Милановић

ФИЗИКА

ПрезимеИме1.задатак2.задатак3.задатак4.задатакСума
ДивацКристијан1110.53.5
ВујашевићЛена1110.53.5
ТопаловићПетар1110.53.5
БајовићСофија1110.53.5
ЈусовићАднан1100.52.5
ТосићДушан1100.52.5
ЈанковићЛазар1100.52.5
СимићЖивко1010.52.5
РељићМатеја11002
ШљукићФилип10001
ЋуковићСтефан10001
ОхрименкоСофија00101
МатовићЛазар0000.50.5
СредојевићИвана00000
ШљукићМилован00000
       
ШљукићМарко11002
ВуковићСтефан0100.51.5
       
  71%59%35%29%49%
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
       
       

Увидом у пробни тест из предмета  физика, може се закључити да су ученици остварили очекиване исходе. У даљем раду наставља се континуитет. Тест је био прилагођен околностима под којим ученици тренутно  похађају наставу.

  Наставник физике

Џенита Ламежевић Срна  13.04.2021. године

МАТЕМАТИКА

09.04.2021.

Основна школа  ,,Михаило Баковић“   ,  Сељашница

Пробни пријемни је лоше урађен. Од  17 ученика , два ученика су урадила више од пола задатака, тј. имали су 12 и 12,5 поена. Сви остали су имали мање од половине урађених задатака.  Најлошије су урађени задаци из обалсти полинома, вредност израза, површина неке фигуре, проценти, размера…

       Како су резултати на пробном завршном испиту лоши  , да се то не би поновило , да би ученици осмог разреда постигли добре резултате на предстојећем завршном испиту, треба предузети неке од следећих мера:

 • Обавестити ученике и родитеље на шта треба да обрте пажњу приликом рада задатка у којима су грешили
 • Повећати број допунске наставе , колико је могуће услед  тренутне ситуације са Корона вирусом
 • Чешћи индивидуални разговори са родитељима ученика који имају лошије оцене
 • Припремна настава у што већем броју часова и присутсво свих ученика на датим припремама.

ХЕМИЈА

Укупно ученика: 17

Дечаци: 15

Девојчице: 2

На комбинованом тесту из хемије, ученици су решавали 3 задатка, редни број на тесту : 5,6. и 7.  Резулати су следећи:

-5. задатак – 10 ученика тачно одговорило;

-6. задатак – 3 ученика дала половичан одговор ;

-7. задатак – 7 ученика тачно одговорило;

-1 задатак – тачно су урадила 3 ученика;

 Од укупно 17 ученика, 1 ученик има 2,5 ободова, 4 ученика имају 2 бода, 2 ученика 1,5 бодова, 5 ученика по 1 бод, а 5 ченика нису одговорили ни на једно питање.

Очигледно је да се ученици нису припремали за пробни завршни испит јер су резултати забрињавајући.Потребно је реализовати све часове припремне наставе и обратити пажњу на целокупан наставни материјал и обавезати ученике да реодовно похађају припремну наставу.

АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Извештај о успеху ученика на завршном тесту из српског језика

Завршни тест из српског језика у јуну  2021. године радило је седамнаест ученика.

Остварили су следећи успех:

ОдељењеИме и презимеБрој поена
81Софија Бајовић18,5
81Лена Вујашевић14
81Кристијан Дивац17
81Лазар Јанковић11
81Аднан Јусовић10
81Лазар Матовић7,5
81Софија Охрименко10,5
81Матеја Рељић12
81Живко Симић8
81Ивана Средојевић16,5
81Петар Топаловић15
81Душан Тошић7,5
81Стефан Ћуковић9
81Милован Шљукић11
81Филип Шљукић8,5
82Стефан Вуковић7
82Марко Шљукић11

Ученици су на нивоу школе имали су у просеку 11,8 бодова, што је испод оствареног успеха на нивоу округа (13,43). Ученица са највише освојених бодова је Софија Бајовић (18,5), а Стефан Вуковић има најмање (7).

Бодови по задацима

Редни број питањаОбластТачноНетачно0,5
 Вештина читања и разумевање прочитаног151/
 Вештина читања и разумевање прочитаног493
 Граматика, лексика, народни и књижевни језик (фонетика и фонологија)151/
 Граматика, лексика, народни и књижевни језик (врсте речи)106/
 Граматика, лексика, народни и књижевни језик (врсте речи – глаголски облици)2104
 Граматика, лексика, народни и књижевни језик (зависне речнице )97/
 Граматика, лексика, народни и књижевни језик (служба речи у реченици)79/
 Граматика, лексика, народни и књижевни језик (гласовне промене)0133
 Граматика, лексика, народни и књижевни језик (синтагме )88/
 Граматика, лексика, народни и књижевни језик (лексикологија)610/
 Граматика, лексика, народни и књижевни језик (историја књижевног језика)142/
 Писано изражавање (писање великог слова)151/
 Писано изражавање (писање речце не )124/
 Писано изражавање (писање глаголских облика)115/
 Књижевност (аутори и дела)124/
 Књижевност (облици приповедања)160/
 Књижевност  (разумевање дела)142/
 Књижевност (стилске фигуре)88/
 Књижевност (разумевање дела)313/
 Књижевност (разумевање дела)214/

Спецификација теста знања из српског језика за ученике осмог разреда  – јун 2021.-

Редни број питањаОбластСтанНивоТип задатка
 Вештина читања и разумевање прочитаногСЈ.1.1.7.  Основни Вишеструки избор
 Вештина читања и разумевање прочитаногСЈ.3.1.3.   НапредниВишеструки избор
 Граматика, лексика, народни и књижевни језик (фонетика и фонологија)СЈ.1.3.1.  ОсновниВишеструки избор
 Граматика, лексика, народни и књижевни језик (врсте речи)СЈ.1.3.4.   ОсновниВишеструки избор
 Граматика, лексика, народни и књижевни језик (врсте речи – глаголски облици)СЈ.2.3.3. СредњиОтворени одговор
 Граматика, лексика, народни и књижевни језик (зависне речнице )СЈ.2.3.5.   СредњиВишеструки избор
 Граматика, лексика, народни и књижевни језик (служба речи у реченици)СЈ.2.3.6.   СредњиВишеструки избор
 Граматика, лексика, народни и књижевни језик (гласовне промене)СЈ.3.3.2. НапредниОтворени одговор
 Граматика, лексика, народни и књижевни језик (синтагме )СЈ.3.3.5. НапредниОтворени одговор
 Граматика, лексика, народни и књижевни језик (лексикологија)СЈ.2.3.10СредњиВишеструки избор
 Граматика, лексика, народни и књижевни језик (историја књижевног језика)СЈ.1.3.17.ОсновниВишеструки избор
 Писано изражавање (писање великог слова)СЈ.1.2.8.ОсновниВишеструки избор
 Писано изражавање (писање речце не )СЈ.1.2.8.ОсновниВишеструки избор
 Писано изражавање (писање глаголских облика)СЈ.2.2.5.СредњиВишеструки избор
 Књижевност (аутори и дела)СЈ.1.4.1.ОсновниВишеструки избор
 Књижевност (облици приповедања)СЈ.1.4.5.ОсновниВишеструки избор
 Књижевност  (разумевање дела)СЈ.1.4.7.ОсновниВишеструки избор
 Књижевност (стилске фигуре)СЈ.2.4.5.СредњиВишеструки избор
 Књижевност (разумевање дела)СЈ.2.4.6.СредњиВишеструки избор
 Књижевност (разумевање дела)СЈ.3.4.6.НапредниВишеструки избор

Посматрано по нивоима постигнућа, задаци су били распоређени по тежини на:

Основни         46% (9 питања)

Средњи          29% (7 питања)

Напредни25% (4 питања)

3. Постигнуће:

Успех на завршном тесту је мерен према следећем критеријуму:

o          неадекватан: мање од 49% постигнутих критеријума;

o          задовољавајући: 50% до 75% постигнутих критеријума ;

o          добар: 76% до 95% постигнутих критеријума;

o          изванредан: 96% до 100% постигнутих критеријума.

            Од  17 ученика шест ученика је имало неадекватан успех, односно имали су мање од 9 поена, осам ученика је имали задовољавајући успех, односно имали су од 10 до 15 поена, а три ученика су имала добар успех. Није било ученика који је задовољио изванредан успех, односно није било ученика са 19 или 20 поена.

            Ако се посматра по питањима ученици су остварили следећи успех:

o          изванредан успех су имали на 1. питању (вештина читања и разумевања прочитаног), 3 (граматика) и  16. питању (књижевност). У сва три  питања је био вишеструки избор;

o          добар успех су имали на 11. (граматика, лексикологија, народни и књижевни језик), 12. питању (писано изражавање); и 17. питању (књижевност);

o          задовољавају успех су имали на 4,6. и  9. питању (граматика, лексикологија, народни и књижевни језик); 13.  питању (писано изражавање); 15. И 18. питању  (књижевност);

o          незадовољавајући успех су имали на 2. питању (вештина читања и разумевања прочитаног); 5,7, 8. и 10. питању (граматика, лексикологија, народни и књижевни језик); 14.  питању (писано изражавање);  19. и 20. питање (књижевност)

На основу постигнутих резултата може се закључити да су ученици савладали градиво на основном нивоу из читања и разумевања прочитаног, правописа, књижевности и граматике. Приметно је да у области правописа показују несигурност у растављеном писању речце не.

На средњем нивоу савладана је област стилских фигура (књижевност), зависне реченице и служба речи у реченици (граматика). Глаголски облици, лексика (граматика), писање глаголских облика (писано изражавање) и разумевање дела (књижевност)  су области које нису задовољавајуће савладане. Број ученика који су успешно одговорили на ова питања је испод 50%.

На напредном нивоу издваја се 8.задатак. Нико није дао потпуно тачан одговор на питање о гласовним променама.

            Треба узети у обзир да су ученици у претходном периоду имали два пута наставу на даљину по више недеља, да је зимски распуст трајао месец дана и да су часови у школи били скраћени на тридесет минута. Све наведено је утицало на мотивисаност  и успех ученика.

 План подршке:

            Како на редовној настави, тако и на допунској и припремној настави, потребно је више радити на једноставнијим примерима. Велики број ученика не одређује тачно глаголске облике (14.питање), има проблена да разуме прочитано књижевно дело  (19. И 20. питање), не зна гласовне промене (8.питање). Уочава се да у области граматике, лексикологије, народног и књижевног  језика има доста проблема у савладавању градива

Наставници  Младенка Ружић и Србољуб Марковић

МАТЕМАТИКА

Увидом у резултате завршног пријемног испита из математике одржаног  24.06.2021. године извршена је анализа постигнућа. Од 17 ученика осмог разреда, свега 5 ученика је урадило половину или више од половине задатака. Један ученик је имао 18 поена. Дакле мање од трећине ученика урадило је половину или више од половине задатака што је боље од резултата пробног пријемног испита али опет није на високом нивоу. Најлошије су урађени задаци из следећих области круг(површина круга), вредност израза, површина и запремина неких тела, проценти, пропорције, квадратни корен…

       Како  резултати  на завршном  испиту нису били на високом нивоу  , да се то не би поновило , да би ученици осмог разреда  наредне школске године постигли одличне резултате треба предузети неке од следећих мера:

 • Обавестити ученике  осмог разреда и  њихове родитеље на почетку школске године о озбиљности пријемног испита,
 • Повећати број допунске наставе , додатне наставе и присуство свих ученика
 • Чешћи индивидуални разговори са родитељима ученика који имају лошије оцене и који се слабије сналазе у горе наведеним областима
 • Припремна настава у што већем броју часова и присутсво свих ученика на датим припремама                                                

                                                                                         Наставник: Александра Коковић

ФИЗИКА

PrezimeIme1.zadatak2.zadatak3.zadatak4.zadatakSuma
DivacKristijan11114
VujaševićLena11114
TopalovićPetar10012
BajovićSofija11114
JusovićAdnan11114
TosicDusan10113
JankovicLazar11114
SimićZivko11114
ReljicMateja11114
ŠljukicFilip11114
ĆukovičStefan10001
OhrimSofija11114
MatovicLazar11114
SredojevicIvana10113
ŠljukicMilovan10113
ŠljukićMarko10102
VukovićStefan01102
94%65%88%82%82%

Uvidom u završni test iz predmeta  fizika, može se zaključiti da su učenici otvarili sve očekivane ishode. Test je bio prilagođen okolnostima pod kojim učenici trenutno  pohadjaju nastavu.

Najveću ostvarenost učenici su postigli na prvom, zatim trećem, četvrtom a najmanju na drugom pitanju.

Upoređujući probni završni ispit učenici su ozbiljno pristupali pripremnoj nastavi , te su rezultatu mnogo bolji nego na probnom testu.

U daljem radu, nameravam da koristim isti model pripreme jer sam zadovoljna postignutim rezultatima.

    Nastavnik fizike

                                                                        Dzenita Lamežević Srna

БИОЛОГИЈА

На завршном испиту, КОМБИНОВАНИ ТЕСТ, предмет биологија, ученици су радили 5 задатака из следећих области:

Питање број 1. Област: Јединство грађе и функције као основа живота – ОН

Питање број 2. Област: Човек и здравље – ОН

Питање број 3. Област: Јединство грађе и функције као основа живота – СН

Питање број 4. Област: Живот у екосистему – СН

Питање број 5. Област: Наслеђивање и еволуција – НН

Од укупно 17 (15 ученика из матичне школе и два ученика из ИО Доње Бабине) сви ученици су радили  завршни испит из биологије.

Прво питање од 17 ученика тачно је одговорило 16 ученика, што је 94,12 %, 1 ученик је погрешно одговорио, што је 5,88 %

Друго питање од 17 ученика тачно су одговорили сви ученици, сто је 100 %.

Треће питање од 17 ученика тачно је одговорило 6 ученика, што је 35,29 %, 11 ученика су одговорили погрешно што је  64,71 %

Четврто питање од 17 ученика тачно је одговорило 16 ученика, што је 94,12 %, један ученик је одговорио погрешно што је 5,88 %.

Пето питање од 17 ученика нико није одговорио тачно на питање што је 100 %.

Предлог мера за унапређење успеха за завршни испит школске 2020/2021.године:

1. На редовним и часовима допунске наставе појачати рад са ученицима и обновити градиво  из области наслеђивање и еволуција – ово одрадити кроз конкретне примере и израду тестова из збирки и које настаник сам направи.

2. На часовима припремне наставе,кроз индивидуализацију са ученицима одрадити и поновити -упоредни преглед грађе између кичмењака и бескичмањака.

3. С а ученицима преко вежбања у облику проблемских задатака поновити еколошке појмове и односе у екосистемима.

4. Ученике треба форсирати да кроз израду тестова што више самостално раде и закључују и самостално проналазе одговоре кроз примере и асоцијације које им наставник наводи.

У Сељашници, 27.8.2021.год.                                           Предетни наставници:  Аница Свичевић

                                                                                                                                      Бајрам Хоџић

                     ГЕОГРАФИЈА

У Основној школи „Михаило Баковић“ из Сељашнице завршни пријемни испит радило је 17 ученика (13 дечака и 4 девојчице) из матичне школе и издвојеног одељења у Доњим Бабинама.

Укупно ученика:17

Дечаци: 13

Девојчице: 4

Редни број задаткаКомбиновани тест – Историја
1382 %
1494 %
1559 %
1665 %

На комбинованом тесту, ученици су решавали 4 задатка. Резулати су следећи:

-4 задатка – тачно је урадило 6 ученика;

-3 задатка – тачно је урадило 7 ученика;

-2 задатка – тачно је урадило 3 ученика;

-1 задатак – нема ученика;

Један ученик има 0 бодова, т.ј. није дао тачан одговор ни на једно питање.

      *     *    *

-Први задатак (заокруживање) тачно је урадило 14 ученика (област из које је било прво питање ради се у шестом разреду);

-Други задатак (заокруживање) тачно је урадило 16 ученика (област из које је било друго питање ради се у осмом разреду);

-Трећи задатак (заокруживање) тачно је урадило 10 ученика (област из које је било треће питање ради се у седмом разреду);

-Четврти задатак (заокруживање) тачно је урадило 11 ученика (област из које је било четврто питање ради се у осмом разреду).

ИО у Доњим Бабинама

Укупно ученика:2

3 задатка – тачно је урадио 1 ученик;

2 задатка – тачно је урадио 1 ученик.

-Први задатак (заокруживање) тачно су урадила оба ученика;

-Други задатак (заокруживање) тачно су урадила оба ученика;

-Трећи задатак (заокруживање) тачно је урадио 1 ученик;

-Четврти задатак (заокруживање) није урадио ниједан ученик.

Препоруке ѕа будући рад:

С обзиром на успешност у решавању задатака из географије на завршном испиту, препоруке за будући рад су да је потребно да ученици обрате пажњу на наставне садржаје 7. и 8. разреда. Конкретно, у овом случају су то области Географија Европе (6. разред) и Реке Србије везано за градиво из 8. разреда јер је најмањи број тачних одговора био везан управо за ове две области.

Оно што могу закључити, ако упоредим резултате са пробног и завршног пријемног исита, јесте да су ученици много боље урадили питања из географије на завршном пријемном испиту.

                      Предметни наставник:

Дијана    Милановић

 ИСТОРИЈА

Дана 25. јуна 2021. године ученици осмог разреда радили су комбиновани тест. На основу резултата можемо видети у којој су мери ученици савладали градиво током школовања, односно на чему траба радити у наредном периоду како би се резултати поправили.

У Основној школи „Михаило Баковић“ из Сељашнице завршни испит радило је 17 ученика (13 дечака и 4 девојчице) из матичне школе и издвојеног одељења у Доњим Бабинама. Успех ученика приказан је у следећој табели:

Редни број задаткаПробни тест – ИсторијаЗавршни тест – Историја
1771 %35 %
1859 %94%
1918 %29%
2024 %24%

У следећој табели дати су подаци на колико питања су ученици дали тачан одговор:

ПитањаБрој ученикаПроценат
Једно питање635 %
Два питања847 %
Три питања318 %
Четири питања00 %

Из приложене табеле, можемо видети да ниједан ученик није дао тачан одговор на сва четири питања из историје, док је мали број њих дао тачан одговор на три питања.

Анализа по питањима:

 1. Код првог питања из историје је трабало одредити деценију и век којима одређена година припада (сама година односила се на градиво из седмог разреда). Сама та област (Хронологија) изучава се у петом разреду. Важно је напоменути да се само питање не односи искучиво на историју, већ је у питању општа информисаност, нешто што ће ученике пратити кроз цео живот. Успешност код првог питања из историје на завршном тесту била је 35 %, што је доста лошије у односу на пробни тест када је на питање из исте области успешност била 71 %. Резултат са пробног теста није био повољан, а овај са завршног је поражавајући.

Мера за унапређење за завршни испит: ако погледамо анализу првог питања видимо да се ученици нису на најбољи савладали ову област. Како би у наредном периоду резултати били много бољи потребно је на самим часовима историје, кад год се помене нека година, тражити од ученика да одреде деценију и век. Такође, на часовима припремне наставе појачати рад из области хронологије како би покушали да дођемо до нивоа где сви ученици знају да објасне којој деценији, веку, миленијуму и ери припада одређена година.

 • Област из које је било друго питање ради се у петом разреду (Стари Рим), али је такође потребно знање и из географије. Успешност код другог задатка је 94 % (16 / 17). Сјајан резултат, ако узмемо у обзир остала питања. На онову понуђених одговора делује да је било лако заокружити тачан одговор, али то не  умањује успех ученика.

Мера за унапређење за завршни испит: већ је наглашено да су ученици готово перфектно урадили друго питање из историје. Међутим, треба нагласити да су ученици имали лош резултат на слично питање на пробном тесту. Због тога не би требало дозволити да дође до опуштања, већ треба додатно обратити пажњу на историјску географију и на часовима историје и на припремним часовима.

 • Треће питање захтева од ученика да повеже историјску личност са временским периодом. Успешност је била 29 %. Видимо да је успешност боља од оне са пробног теста, али и даље то није оно што се очекује.   Већ смо у извештају за пробни тест нагласили да ученици морају да знају периодизацију историје (лакше) и време од кад до кад је одређена личност живела, односно деловала (теже). Међутим ово се не може узети као олакшавајућа околност за лошу успешност јер се понуђени одговори односе на битне личности светске историје старог, средњег и новог века.   

Мера за унапређење за завршни испит: ако погледамо анализу трећег питања видимо да јако мали број ученика може успешно да повеже важну личност са временским периодом у коме је деловала. На часовима историје и припремне наставе мора се постићи да ученици знају периодизацију прошлости (временске границе периода) и које су личности светске историје обележиле те периоде.

 • Област из које је било четврто питање је Први светски рат. Догађај који се код нас често помиње и онда када то нема везе са историјом. Нешто што је дубоко утиснуто у наше национално биће и државност. Све ово нам говори да би људи требали доста тога да знају о Првом светском рату, а исто то се очекује и од ученика осмог разреда, нарочито када су у питању основне стваре као што је објава рата Србији, на шта се питање односило. Успешност код овог задатка је 24 % (4 / 17), што нам говори да су ученици ово питање јако лоше урадили.

Мера за унапређење за завршни испит: ученици морају знати основне ствари везане за Први светски рат. Очигледно је да са ученицима на часовима историје и припремној настави треба више порадити из области Првог / Другог светског рата. Ученици морају са више концентрације да решавају питања где се тражи анализа историјског извора, јер је можда и брзоплетост ученика утицала на разултат. Ипак то није оправдање за лошу успешност.

Остаје констатација као код пробног теста, да ученици морају са више мотивације и преданости да приступе припремама и изради завршног испита. У прилог томе иде и податак да је резултат школе на комбинованом тесту лошији у односу на окружни и републички ниво.

ХЕМИЈА

Завршни испит школске 2020/2021. године радило је 18 ученика.

Резултати су следећи:

БРОЈ ЗАДАТАКА123
Потпуно урађен задатак (90%) (67%) (90%)
Непопуњен задатак00 (6%)
Нетачно урађен задатак (10%) (13%) (3%)

Мере за побољшање успеха на завршном испиту :

 • Редовно похађање припремне наставе
 • Укључивање ученика у допунску наставу
 • Унапређење пажње ученика и разумевање наставног садржаја

Предметни наставник

Драгана Каргановић

Носилац  ‘‘Вукове дипломе‘‘:

Софија Бајовић

Посебна  диплома:

Софија Охрименко – ликовна култура

8. Васпитне   мере   и   изостанци

РАЗРЕДНаграђеноПохваљеноКажњеноБрој ученика са изостанцима
број%број%број%ученикаоправ.учениканеоправ.
I//////7156//
II//1262,50//13503//
III//440//7402//
IV  560//7288//
V//527,78//1696422
VI  629//16382522
VII  316,6//1810401638
VIII    526,66//15100622
I– VIII//4028//   16641412564

VI      ОСТВАРИВАЊЕ  ВАННАСТАВНИХ  АКТИВНОСТИ

1. Друштвене   и   слободне   активности

Сви ученици матичне школе и издвојених одељења  (млађи разреди) укључени су у рад слободних активности. За ученике првог, другог и трећег разреда организоване су слободне активности комбинованог типа, а ученици четвртог разреда Матичне школе укључени су у секције заједно са ученицима старијих разреда. У издвојеним одељењима ученици четвртог ра зреда укључени су  у слободне активности комбинованог типа.

Слободне активности комбинованог типа реализоване су кроз следеће активности:

– драмско – рецитаторске активности,

– културно – уметничке активности,

– музичке активности,

– ликовне активности,

– спортске активности.

– библиотечка секција: руководилац Данка Средојевић ( одржано 18 часова са 10 ученика).

Свака од ових активности имала је разрађен план рада који је реализован у току школске године.

На реализацији ових слободних активности били су укључени сви учитељи који су изводили наставу од 1. до 3. разреда и учитељи 4. разреда у издвојеним одељењима.

Ученици 4. разреда били су укључени у спортске активности које су реализовали учитељи.

Екскурзије , излети и посете

Екскурзије, излети, посете нису реализоване у овој школској години .

Такмичења ученика

 • Такмичења су  организована у складу са календаром Министарства просвете (јануар/фебруар / март 2020.)
Врста такмичења  ( разред )Број ученикаРанг такмичењаПласман
IIIIIIIVV
  СРПСКИ ЈЕЗИК   ( V – VIII ) школско
 општинско
 регионално
  МАТЕМАТИКА (V – VIII)   11школско
2општинско
регионално
  МАТЕМАТИКА  (III – IV)4школско4
општинско
регионално
  БИОЛОГИЈА    (V-VII)школско
општинско
регионално
  Историјашколско
општинско
регионално
  Рецитатори    10школско2
4општинско
регионално
  Енглески језикшколско
општинско
регионално
СТОНИ ТЕНИС10школско
4општинско
регионално
  ФУДБАЛ8школско
8општинско
регионално
ОДБОЈКА (мушка и женска екипа)      –школско
општинско
регионално
Атлетика и мини атлетика15школско
5општинско13
2регионално
 међурегионално
  Шта знаш о црвеном крсту3школско
општинско
регионално
Техничко и информатичко образовање (шта знаш о саобраћају)школско
општинско
регионално
 • На кросу „ За срећније детињство“, учествовали су ученици од првог до осмог разреда.Осам  ученика је освојило прво, осам друго и осам треће место.

****Остала такмичења нису реализовна због корона вируса.

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

ОБЛАСТ: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ИЗВЕШТАВАЊЕ

Тим за самовредновање:, Србољуб Марковић, Дијана Милановић (наставници), Славица Пантовић (педагог), Амел Хаџифејзовић (родитељ)  и  Горан Пјановић   (локална самоуправа). Неким седницама је присуствовала и  директора Јелена Драгутиновић.

       Самовредновање рада у школи  је спроведено :

-остваривањем увида у школске евиденције и користећи сајт школе;

-праћењем  активности у школи;

-прикупљањем  података;

-кроз разговор, дискусију и анализу на стручним састанцима;

-анкетирањем;

     Колектив је редовно информисан о планираним активностима самовредновања рада у школи, у оквиру ових  кључних области, путем огласне табле и  електронске поште.

У школској 2020/21. години је процесом самовредновања обухваћена кључна област СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ, област квалитета

1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ.

 Упитник је састављен за потребе истраживања као једне од области самовредновања рада школе.

• Самовредновање је вршено у првом полугодишту 2018/2019.

Прва фаза: Израда плана самовредновања (подела задужења за спрoвођење истраживања)                                                                                                                                                   

Друга фаза:Спровођење истраживања (анкетирање испитаника)

Трећа фаза:Обрада и анализа података, израда извештаја

Четврта фаза:Анализа осталих извора доказа за кључну област

Пета фаза:Израда извештаја о самовредновању за кључну област

Шеста фаза:Израда акционог плана унапређења области квалитета 1

Седма фаза: Презентовање Наставничком већу и Педагошком колегијуму извештаја о самовредновању и акционог плана унапређења

Област квалитетаСтандарди и индикаториКоментариПроцена остварености (%)
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА   1         ПЛАНИРАЊЕ,   ПРОГРАМИРАЊЕ   И   ИЗВЕШТАВАЊЕ1.1.  Програмирање образовно-васпитног рада  је у функцији  квалитетног  рада школе. 1.1.1 Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа. 1.1.2 У  изради развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе (наставници,  стручни сарадници,  директор, ученици, родитељи, локална заједница). 1.1.3 Садржај кључних школских докумената одржава специфичности установе. 1.1.4 Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима  и проценама квалитета рада установе. 1.1.5 У  програмирању  рада уважавају  се узрасне,  развојне  и  специфичне потребе ученика.1.1. Школски програм и годишњи план рада школе су урађени у складу са Законом и садрже све прописане  садржаје. Свим  елементима  је  дат  одговарајући  значај.  Школским  програмом  обезбеђује се остваривање  наставних планова  и програма  у складу са  потребама  ученика и родитеља, школе и града и заснован је на реалним потенцијалима школе. При изради Годишњег плана рада школе 2020/2021. пошло се од: – Закона о основном образовању и васпитању, – Закона о основама система образовања и васпитања – Правилника о Наставном плану и програму,  – Уредби о организовању и остваривању верске наставе и наставе грађанског васпитања, -Правилника о школском календару 2020/2021., – Правилника о норми часова непосредног рада, – Статута школе,  – Школског програма  – Развојног плана школе  – резултата спољашњег вредновања – резултата самовредновања рада школе, – Протокола о заштити деце од дискриминације, насиља, злостављања  и занемаривања. – свих Правилника у складу са Законом У изради  развојног  плана  установе  учествовале  су  кључне  циљне   групе и у складу  са потребама и могућностима исте донет је развојни план. Садржај кључних школских докумената одражава специфичности  установе: индивидуализовани рад са ученицима кроз  иоп-1,  иоп2,  иор,  ангажовање специјалног педагога,  пројекат „Школа без насиља.“, Програмирање рада школе заснива се на аналитичко-истраживачким активностима и прикупљању података  кроз  анкете  за  родитеље,  ученике  и  наставнике.  Заснива  се  на  евалуацији  рада  школе  у свим  сегменатима  (настава, ваннаставне активности, сарадње школе, рада тимова, органа, анализа рада Ученичког парламента, Вршњачког тима, анализа постигнућа  ученика  на  такмичењима и завршном  испиту, као и упису у средње  школе, опремљеност,  донације ИКТ). У програмирању рада уважавају се узрасне , развојне и специфичне потребе ученика које су подржане  индивидуалним и индивидуализованим  плановима  рада  кроз   поменуте  начине подршке у образовању  и васпитању  ученика  и кроз  подршку  за  социјалне, здравствене и психолошке потребе.   На  основу  анализе  упитника  дошло  се  до  закључка  да  је   програмирање образовно-васпитног рада  у  функцији квалитетног  рада школе.  На  прецизан и оперативан  начин  су  предвиђени  време, место, начин и носиоци остваривања програма уважавајући  све специфичности школе.1.1.     100%
1.2. Планирање  рада  органа, тела и тимова  је у функцији ефикасног и ефективног рада  у школи 1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу  са школским програмом,  развојним планом  и годишњим календаром 1.2.2.  У  оперативним/акционим плановима  органа,  тела,  тимова, стручних сарадника  и директора, конкретизовани су циљеви из наставног плана  и  школског програма  и уважене су актуелне потребе школе 1.2.3.Планови органа, тела  и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују промене на свим нивоима деловања. 1.2.4.Оперативно планирање органа, тела  и тимова  предвиђа  активности и  механизме  за праћење  рада и извештавање  током  школске године.         1.2.5.  Годишњи  извештај  садржи  релевантне информације о раду  школе и усклађен  је  са садржајем годишњег плана рада1.2 Циљеви и задаци  петогодишњег  развојног  плана  унети  су у  годишњи  план  рада  који  је донет у складу са школским програмом.  У оперативним плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и  директора планиране су  активности у складу  са  циљевима  развојног  плана и школског  програма и  уважене  су актуелне потребе школе. Планирање свих активности је у складу са актуелним потребама школе. Оперативно планирање је предвидело механизме  и  активности за праћење рада  и извештавање  кроз  записнике,  мејлове, презентације, фотографије,  уверења, извештаје  које појединци, односно  тимови  достављају  Наставничком  већу, стучној  служби, Педагошком колегијуму, Савету родитеља и Школском одбору. Годишњи  извештај  садржи  потребне  информације о раду  школе  и потпуно  је  усклађен  са садржајем годишњег плана рада.  У  годишњи план рада школе је  уграђен акциони план школског развојног плана  и оперативно су разрађени структурни елементи школског програма.     Планирање  рада  органа, тела и тимова  је у функцији  ефикасног   рада школе. У  годишњи план рада је уграђен акциони план школског развојног плана,  разрађени су структурни елементи школског програма,  али у  оперативним  плановима нису програми наставних  предмета међусобно садржајно усклађени.1.2     100%
1.3.  Планирање образовно/васпитног рада усмерено је на развој иостваривање циљева образовања  и  васпитања стандарда постигнућа,  исхода  у  наставним предметима  и  општих предметних  и међупредметних компентенција. 1.3.1.Наставници користе међупредметне  и предметне компентенције  и  стандарде за глобално планирање наставе  и  исходе постигнућа за оперативно планитање наставе.  1.3.2.  У оперативним  плановима  наставника и у њиховим  дневним  припремама  видљиве  су методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу 1.3.3.Планирање  допунске  наставе и додатног рада је функционално  и  засновано је на праћењу постигнућа ученика. 1.3.4.У  планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања интересовања ученика 1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је аналитичко/истраживачким подацима, спецфичним  потребама  ученика  и  условима неповољног окружења. 1.3.6.  Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника  и/или напомене о реализацији наставних активности.1.3. У глобалним плановима  наставника  користе се међупредметне и предметне компентенције за планирање наставе као и исходи за  оперативно планирање наставе. Образовни стандарди су  присутни у  глобалном  планирању  наставе у разредима у којима  није  дошло  до  промене плана и програма (4. и 8.раз.). Нису у свим оепративним  плановима наставника видљиви исходи, методе и технике којима је планирано активно учешће учемика на часу Не користе сви наставници у глобалном плнирању предметне и међуредметне компетенције и стандарде.  Планирање допунске наставе и додатног рада је засновано на праћењу  постигнућа  ученика и  њиховим потребама које процењују предметни  наставници и учитељи. У планирању  слободних  активности  ученика  углавном  се  уважавају  резултати  усменог испитивања  ученичког интересовања. Предлажемо писану анкету за изјашњавање . Планирање васпитног рада засновано је на аналитичко/истраживачким подацима, специфичним потребама ученика, њиховом окружењу  и  видљиво је  кроз активности: Ученичког  парламента,  тематске  наставе,  Програм  заштите  ученика  од  дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања, рад Вршњачког тима, као и актуелним дешавањима и потребама.  У припремама наставника постоји област самовредновање релаизације активности.   Годишњи план рада школе омогућава развој  циљева  и  стандарда образовања и васпитања. Планирање је функционално и засновано је на праћењу  конкретних  специфичности и потреба   школе.  Нису у свим оперативним  плановима  наставника  видљиви  исходи,  методе  и технике којима је планирано активно  учешће ученика на часу. Не  користе  сви  наставници  у  глобалном  плнирању  предметне  и међуредметне компетенције и  стандарде.                  1.3.     80%
Одлука о евалуацији са образложењима и доказимаОд укупно 16 показатеља остварености стандарда квалитета, 9 је у потпуности остварено,  4 на задовољавајућем нивоу, у 3 случаја постоје предлози за корекцију и унапређење.   *Годишњег плана рада школе 2020/2021; *Школског програма 2015-2019.;  – Закон о основама образовања и васпитања,  – Правилник о Наставном плану и програму;  – Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе грађанског васпитања;  – Правилник о школском календару 2018/2019.;  – Правилник о норми часова непосредног рада;  – Статут школе;  – Развојни план школе;  – Резултати самовредновања рада школе;  – Протокол о заштити деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;  – Годишњи планови наставних предмета; – Оперативни/месечни планови наставника.
Кључне снагеОбученост наставника Редовно стручно усавршавање Добра сарадња чланова колектива, Подршка педагошко-психолошке службе
Кључне слабостиНису у свим оперативним плановима наставника видљиви исходи , методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу Не користе сви наставници у глобалном планирању предметне и међупредметне компетенције и стандарде. Писмено анкетирање интересовања ученика за укључивање у ваннаставне активности.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ У ВРЕДНОВАНОЈ ОБЛАСТИ, за школску 2020/2021.годину

Област самовред.Стандарди индикаториУочене слабостиМере унапређења (активности)Време реализацијеНосиоци активностиЦиљеви  унапређењаПраћење реализација унапређивања
ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ИЗВЕШТАВАЊЕ1.3. Планирање образовно/васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и васпитања стандарда постигнућа, исхода у наставним предметима и општих предметних и међупредметнихкомпентенција. 1.3.1.Наставници користе међупредметне и предметне компентенције и стандарде заглобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планитање наставе.  1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часуНису у свим оепративним плановима наставника видљиви исходи, методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу.     Не користе сви наставници у глобалном плнирању предметне и међуредметне компетенције и стандарде.Доношење и усвајање јединствених образаца за израду оперативних и глобалних планова рада.школска  2021/2022.Стручна већа Наставничко већеПланирање образовно васпитног рада које је усмерено на развој и остваривање циљева образовања и  васпитања стандарда постигнућа,  исхода у наставним предметима и општих предметних и међупредметних компентенцијаТим за самовред.
 1.3. Планирање образовно/васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и васпитања стандарда постигнућа, исхода у наставним предметима и општих предметних и међупредметнигх компентенција. 1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања интересовања ученикаНедостатак писменог анкетирања ученика1. Спровођење испитивања интересовања ученика 2. Реализација ваннаставних активности у складу са спороводеном анкетомСептембар , октобар 2019.Предметни наставници, одељењске старешине, координатори секцијаРазвијање Склоности  ученика за самопредељивање и развијање ученичких потенцијала.Тим за самовред.

 

VIII    ОСТВАРИВАЊЕ     ПОСЕБНИХ    ПЛАНОВА И

 

ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1. Остваривање програма за заштиту деце, ученика од насиља, злостављања и занемаривања

На седници Наставничког већа од 28.08.2019. године именован је Тим за заштиту деце – ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

Чланови тима су:

 1. Славица Пантовић, педагог
  1. Јелена Драгутиновић- директор
  1. Снежана Свичевић – секретар

По потреби се укључују :

 • Наставник /учитељ
 • Родитељ /законски заступник
 • Представници ученичког параламента
  • Рада Топаловић – Представник Општине Пријепоље
  • Стручњак за поједина питања

Циљ: Унапређење квалитета живота ученика кроз:

 • Мере превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика
 • Мере интрвенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање

Специфични циљеви у превенцији:

1.     Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања

2. Укључивање свих интересних група (ученици, наставници, сарадници, административно и помоћно особље, директор, родитељи, старатељи, локална заједница) у превентивне активности

3.   Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања

4.  Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља

5.  Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља

6. Унапређење компетенција наставног и ненаставног особља, деце, ученика, родитеља, старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања

Специфични циљеви у интервенцији:

1. Спровођење поступака и процедура у ситуацијама насиља

2. Успостављање ефикасне заштите деце у случајевима насиља

3. Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности програма заштите

4. Ублажавање и уклањање последица насиља и реинтеграција детета у заједницу вршњака и живот установе

5. Саветодавни рад са децом која трпе насиље, која врше насиље или су посматрачи насиља

2. Остали програми

Програм   професионалне   оријентације

Садржаји професионалне оријентације остварени су путем наставних програма, слободних ученичких активности, у оквиру рада одељенске заједнице, кроз предавања, разговоре и изложбе. Остварен ја на три узрасна нивоа:

Први ниво:   I, II, III

Други ниво:   IV, V, VI

Трећи ниво:    VII, VIII

Према програму професионалне оријентације који је саставни део Годишњег програма рада школе садржаји и планиране активности везане за професионалну оријентацију су током године реализовани.

Резултат таквог начина рада је:

– упознавање ученика са светом рада и занимања, стицање реалног појма о себи и идентификовање занимања и послова које за њега долазе у обзир за опредељивање.

– Оспособљавање ученика за палнирање властитог професионалног развоја тако да пре уписа могу да донесу реалне професионалне одлуке.

У више наврата ученици су организовали изложбе везане за свет рада и занимања (фотографије, исечци из новина везани за професионалну оријентацију) и систем средњег образовања.

Урађен је пано професионалне оријентације са припремљеним информацијама о струкама и занимањима у средњим школама у Пријепољу који је изложен у холу школе ( за ученике и родитеље ).

Заинтересовани ученици имали су на располагању брошуру: ‘‘Куда после основне школе?‘‘.

Ученици осмих разреда упознати су са потребама за кадровима и незапосленим радницима.

Ученицима који су били заинтересовани испитани су професионални интереси и жеље. Програм је реализовао педагог школе.

Програм   здравствене   превенције

Основни задатак овог програма био је остваривање свестране личности способне да брине за сопствено здравље, здравље своје породице, ближе околине и шире друштвене заједнице, развијање љубави и смисла тзв. вредновање животне средине, подстицање младих на активно учешће у њеном очувању и унапређењу односа међу људима као пут ослобађања човека од свих предрасуда.

Школа је у оквиру наставних предмета и других садржаја рада овом виду посветила посебну пажњу.

Здравствена заштита ученика организована је у сарадњи са Домом здравља, педијатријском и стоматолошком сужбом, тако да  су сви ученици били обухваћени сиситематским и стоматолошким прегледом. Вршене су редовне вакцинације.

 

Програм   еколошке   заштите,   животне средине

и   естeтског   уређења   школе

Реализација програма еколошке заштите је текла по предвиђеном ‘‘Програму еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе‘‘ који је саставни део Годишњег програма рада школе, затим ‘‘Плану рада еколошке секције за школску 2019/2020. годину‘‘.

У оквиру овог програма континуирано је посвећивана пажња естетском уређењу школе, изгледу и чистоћи учионица, зборнице, ходника, канцеларија и школског дворишта.

– учионице и остале просторије у школи су оплемењене различитим врштама цвећа,

– школско двориште је стално одржавано чистим и уредним,

– посебна пажња посвећивана је зеленим површинама, травњацима и цветњак је прекопан, засађено је ново цвеће, окопано постојеће, по цветњаку је посут хумус и цвеће је заливено по потреби,

– очишћено је корито реке Сељашнице,

– очишћене су и уређене речне обале од школе до сеоског трга,

– очишћен је сеоски трг и простор око спомен обележја,

– очишћен је школски стадион.

У оквиру наставних предмета за ученике свих разреда реализовани су наставни садржаји који се односе на заштиту животне средине и естетско уређење школе кроз часове редовне наставе и слободних активности.

Неки од реализованих садржаја су следећи:

– уређивање тематских изложби, разних збирки ( шумских плодова ),

– књижевни и ликовни прилози,

– Дан борбе против пушења.

Програм   превенције   малолетничке деликвенције

У нашој школи нема евидентиран ниједан ученик ипак су у оквиру овог програма у складу са планираним предузете следеће активности:

– Благовремени систем надзора, опомена, контроле, спречавања и онемогућавања ширења девијантног понашања у оквиру кога је реализован – упознавање ученика са кућним редом школе,

–  Упознавање са правилником о изрицању васпитно – дисциплинских мера за повреду обавеза ученика,

– За ситне преступе примењиване су толерантне казне које су се показале знатно ефикасним од система строжијих казни,

– Рано откривање и идентификовање социјалних тешкоћа и тешкоћа у адаптацији као превентивне за антисоцијално и неприлагођено понашање – организовање слободног времена ученика ( слободне и спортске активности ),

– Редовна сарсдња са породицом и центром за социјални рад,

– Реализоване су активности које доприносе прилагођавању деце животу и раду у школи као и јачању њиховог здравља – реализовани су програми здравствене превенције , Конвенције о правима детета, Програм еколошке заштите и Програм за развој, мир и толеранцију.

Едукативни   и   образовни   програм   за  развој,   мир   и   толеранцију

Реализован је кроз васпитне задатке и активности на три узрасне групе:

I фаза       ( I, II, III )  

II фаза      ( IV, V, VI ) 

III фаза     ( VII, VIII )

Циљ је развијање свести о једнакости и равноправности људи у половима и дужностима, слобода и достојанство, лочно поштовање, искреност, отвореност, дружељубивост, несебичност и солидарност са другима.

Нека од предавања обрађена кроз часове редовне наставе и часове одељенске заједнице су:

– Односи  у породици родитељ – дете,

– Узајамно поштовање и другарство,

– Полне разлике између дечака и девојчица,

– Лепо понашање,

– Борба против ружних речи, свађа и туча,

– На прагу пубертета,

– Физичке и психичке промене у пубертету,

– Прва љубав.

Програм   примене   Конвенције   o   правима детета  –  пројекат   ‘‘Буквар   дечијих   права‘‘

            Уз ‘‘Буквар дечијих права‘‘ ширене су поруке Конвенције о правима деце и њихово укључивање за остваривање дечијих права.

            – Деца су информисана о својим правима,

            – У акцијама дечије солидарности током целе године је пружана помоћ деци која су сиромашна и без родитеља,

            – У оквиру дечије недеље деци су уручени беџеви и добродошлице у част ступања првака у Дечији савез,

            – Током целе године изложбе дечијег стваралаштва (ликовног и литерарног): Свети Сава, (остали видови нису реализовани због корене вируса)

            – Учешће ученика на такмичењима

            – Информисање одраслих о правима деце – укључивање локалних информативних гласила у сва збивања у школи.

 

IX         РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Сарадња са друштвеном средином обухвата све васпитно – образовне актибности којима школа непосредно остварује сарадњу са ужом и широм друштвеном средином, друштвеним организацијама , институцијама, јавним установама, преко приватних предузећа, појединаца и посебно са родитељима ученика.

 

1.Сарадња   са   родитељима

Сарадња са родитељима одвијала се кроз:

– Реализацију плана Савета родитеља на нивоу школе,

– Преко општих и одељенских родитељских састанака и

– Преко индивидуалног и групног разговора са родитељима.

У току школске године одржана су 5 састанка Савета родитеља на којима су разматрана следећа питања:

 • Упознавање са извештајем о раду Школе за школску 2019/2020. годину;
 • Упознавање са годишњим програмом и Школским програмом за школску 2019/2020. годину;
 • Рад ђачке кухиње, превоз ученика;
 • Информације о успеху ученика по класификационим периодима;
 • Екскурзије и излети;
 • Завршни тест;
 • Остваривање школског календара.

            У току школске године одржано је 5 одељенских родитељских састанака. Реализован је следећи садржај рада:

            – Конституисање Савета родитеља;

            – Рад ђачке кухиње, осигурање ученика, снадбевеност уџбеницима и   школским прибором,

            – Успех и дисциплина по кварталима;

            – Проблеми учења ученика, радни дани и слободно време ученика;

            – Понашање ученика на јавним местима;

            – Чување школске имовине;

            -Реализоване су теме за Савет родитеља:

 1. Утицај награде и казне на учење
 2. Рационално коришћење слободног времена школског детета
 3. Како треба учити

2.   Сарадња   са   осталим   организацијама   и институцијама   у   окружењу   школе

 Сарадња се одвијала првенствено са:

     1. Министарством просвете, науке и технолошког развоја– одељење у Ужицу,

     2. Основним и средњим школама општине Пријепоље,

3. Дечијом установом ‘‘Миша Цвијовић‘‘

     4.  Медицинским центром,

5. Центром за социјални рад,

6. Скупштином општине Пријепоље,

7. Домом културе у Пријепољу,

8. Музејом у Пријепољу,

9. Месним заједницама у Сељашници, Јабуци , Звјезду , Карошевини и Бабинама .

 

X    РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА

Интерни   маркетинг

У протеклој школској години омогућено је свим учесницима да искажу своје стваралачке способности као облик васпитног деловања ученика и школе као институције.

На огласним таблама школе излагани су литерарни радови ученика, програм и реферат за ученике и родитеље, као и раднике школе посвећен школској слави Светом Сави, учешће ученика на школским, општинским и окружним такмичењима, стручна предавања за ученике и родитеље, обележавање и других значајних датума.

 

Екстерни   маркетинг

Јавност је била обавештена о учешћу ученика наше школе на значајним такмичењима, учешћу на општинским и окружним такмичењима и резултатима такмичења.

Успешно је остварена сарадња са Домом здравља из Пријепоља, Домом културе, сарадња са општинском организацијом Црвеног крста освајањем награде за акцију ‘‘Крв живот значи‘‘.

XI       РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА

            Реализација годишњег програма рада школе за школску 2019/2020. годину редовно је праћена од стране стручних органа школе, Одељенског већа и Стручног већа учитеља, док је Школски одбор у току године ово питање имао два пута на свом дневном реду (на крају I и II полугодишта), а известилац је био директор школе.

            Инструменти на основу којих је праћена реализација Годишњег програма рада школе су:

            – Распоред часова,

            – Скалер за евалуацију наставних часова,

            – Скалер за евалуацију слободних активности ученика,

            – Тестови за испитивање зрелости при поласку ученика у I разред,

            – Листа категорија за процењивање наставних учила,

            – Планови рада наставника који се односе на ваннаставне активности: одељенску заједницу ученика, ученичке организације, корективни рад са ученицима, друштвено – користан рад.

            – Посебни програми васпитно – образовниг рада,

            – Програм професионалне оријентације, здравствене превенције, превенције малолетничке деликвенције, едукативни програм ‘‘За развој, мир и толеранцију‘‘, Програм еколошке заштите животне средине као и програм Конвенције о правима детета,

            – Програм стручног усавршавања наставника ,

            – Рад директора школе, рад стручних органа Школе, Школског одбора,

            – Праћење свакодневног календара рада Школе: фонд наставних дана, фонд часова свих облика рада, фонд остварених седмица.

            Успешно су реализовани планови осамостаљивања ученика за рад, растерећења ученика у мери могућег, стимулисања ученика за рад, мотивисања ученика за учешће на такмичењима. Може се констатовати да је Комисија посебно ценила напор који се улаже у стварање бољих и квалитетнијих услова за рад ученика и радника школе, културној и јавној делатности Школе, опремања Школе наставним училима, одговорној дисциплини и раду ученика и радника школе као одговорне државне институције.

Извештај сачинили:

 1. Јелена Драгутиновић – директор
 2. Славица Пантовић –педагог
 3. Бајрам Козица – професор физичке културе
 4. Миланка Марић – професор разредне наставе
 5. Марина Радивојевић  – професор разредне наставе

ИЗВЕШТАЈ ДОСТАВИТИ:                                                                          

 1. Министарству просвете, науке и технолошког развоја                                      
 2. СО Пријепоље – служби образовања                                   
 3. Архиви школе

        Председник ШО-а                                                 Директор: 

 Миланко Тошић                                            Јелена Драгутиновић

Садржај

I     УСЛОВИ     РАДА.. 3

1. Материјално–технички   услови. 3

М А Т И Ч Н А  Ш К О Л А.. 3

И З Д В О Ј Е Н А  О Д Е Љ Е Њ А.. 3

OПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ.. 6

ЂАЧКА КУХИЊА.. 6

ПЛАН  УНАПРЕЂЕЊА  МАТЕРИЈАЛНО–ТЕХНИЧКИХ    УСЛОВА  РАДА.. 7

2. Кадровски услови. 8

НАСТАВНИ КАДАР. 8

ВАННАСТАВНИ КАДАР. 11

II    ОРГАНИЗАЦИЈА   ВАСПИТНО–ОБРАЗОВНОГ.. 12

РАДА     ШКОЛЕ.. 12

1.  Бројно стање ученика и одељења. 12

Припремни  предшколски  програм  у  организацији. 12

школе. 12

Одељења  ученика  са  сметњама  у  развоју. 12

Продужени  боравак. 12

К р е т а њ е  б р о ј а  у ч е н и к а. 12

Путовање  ученика  до  школе. 13

3. Кварталне промене организације и распореда у раду школе. 13

4. Остваривање календара значајних активности. 14

III   РИТАМ РАДА.. 15

1.Подела одељења на наставнике и остала задужења. 16

Рaзрeднa нaстaвa (oдeљeњскo стaрeшинствo) 16

Прeдмeтнa нaстaвa ( oдeљeњскo стaрeшинствo ) 16

Подаци о присуству акредитованим програмима са бројем часова: 17

3.  КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ.. 19

4.  Распоред часова наставних и ваннаставних активности. 20

5.Проширена делатност школе. 20

IV        СТРУЧНИ,  РУКОВОДЕЋИ, 21

УПРАВНИ  И   САВЕТОДАВНИ   ОРГАНИ.. 21

ШКОЛЕ.. 21

1. Наставничко   веће. 21

2. Одељењско   веће. 21

3. Одељењски   старешина. 22

4. Стручна  већа. 23

СТРУЧНО ВЕЋЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА.. 23

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА.. 23

Извештај већа Природних наука. 24

Стручно веће уметности, вештина и обавезних изборних предмета. 24

Извeштај o раду стручнoг вeћа. 24

физичког и естетског образовања. 24

Извештај о раду хора у школској 2020/2021. години. 25

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ПЕДАГОШКОГ  КОЛЕГИЈУМА.. 26

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ.. 29

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ. 29

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИКУ.. 30

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ.. 31

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА.. 31

5. Рад стручних сарадника школе. 31

ИЗВЕШТАЈ  РАДА  ПЕДАГОГА.. 31

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА.. 32

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СЕКРЕТАРА.. 33

6.Руководећи органи. 34

ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ.. 34

ИЗВЕШТАЈ  СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ.. 36

7.Управни органи. 37

ШКОЛСКИ ОДБОР. 37

V    ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА.. 38

1. Обавезна настава. 38

2. Додатна   настава. 38

3. Допунска настава. 38

4.   Изборни   предмети. 39

5. Област   предшколског   васпитања. 40

6. Специјални   васпитно–образовни   рад. 41

7. Образовање   одраслих. 41

8 . Успех ученика Табела. 42

Анализа пробног завршног испита и завршног испита. 42

VI      ОСТВАРИВАЊЕ  ВАННАСТАВНИХ  АКТИВНОСТИ.. 57

1. Друштвене   и   слободне   активности. 57

Екскурзије , излети и посете. 57

Такмичења ученика. 58

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ.. 59

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ У ВРЕДНОВАНОЈ ОБЛАСТИ, за школску 2020/2021.годину. 66

VIII    ОСТВАРИВАЊЕ     ПОСЕБНИХ    ПЛАНОВА И.. 67

ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА.. 67

1. Остваривање програма за заштиту деце, ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 67

2. Остали програми. 68

Програм   професионалне   оријентације. 68

Програм   здравствене   превенције. 68

Програм   еколошке   заштите,   животне средине. 69

и   естeтског   уређења   школе. 69

Програм   превенције   малолетничке деликвенције. 69

Едукативни   и   образовни   програм   за  развој,   мир   и   толеранцију. 70

Програм   примене   Конвенције   o   правима детета  –  пројекат   ‘‘Буквар   дечијих   права‘‘ 70

IX         РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ… 71

1.Сарадња   са   родитељима. 71

2.   Сарадња   са   осталим   организацијама   и институцијама   у   окружењу   школе. 71

X    РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА.. 72

Интерни   маркетинг. 72

Екстерни   маркетинг. 72

XI       РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА.. 72