КOНКУРСНА ДOКУМЕНТАЦИЈА

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Део конкурсне документације који се формира путем Портала

Подаци о наручиоцу

Наручилац: ОСНОВНА ШКОЛА „МИХАИЛО БАКОВИЋ“
Порески идентификациони број (ПИБ): 100809724
Адреса: СЕЉАШНИЦА ББ 31300ПРИЈЕПОЉЕ
Интернет страница: http://www.mihailobakovic.edu.rs/

Основни подаци о поступку

Назив поступка: Превоз ученика
Референтни број: 1
Врста поступка: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге
Опис: Превоз ученика
Рок за подношење: 19.08.202012:00

Карактеристике поступка јавне набавке (инструменти и технике)

Закључује се уговор о јавној набавци.

Опис предмета / партија

                Превоз ученика                                                                                                                  Опис набавке:

Превоз ученика

Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу:

Цене

Начин рангирања прихватљивих понуда:

Аутоматско рангирање

Електронска комуникација и размена података на Порталу јавних набавки

У поступку се захтева електронска комуникација.

Понуда / пријава се подноси путем Портала јавних набавки на начин описан у овом упутству.

Корисник заинтересован за поступак јавне набавке комуницира са наручиоцем искључиво путем Портала јавних набавки.

Корисник Портала јавних набавки може да се заинтересује за објављен поступак јавне набавке тако што је преузео конкурсну документацију или означио своју заинтересованост.

Документацији у овом поступку јавне набавке на Порталу јавних набавки приступа се на страници поступка:

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/478

Радње у поступку јавне набавке које можете спроводити на тој страници поступка:

–                      слање захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са документацијом о набавци као и указивање наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у документацији о набавци vidi uputstvo

 • формирање групе понуђача

vidi uputstvo

 • попуњавање електронског каталога

vidi uputstvo

 • припрема и подношење понуде

vidi uputstvo

–                      попуњавање е-Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

vidi uputstvo

 • додела права на поступак (лицу у привредном субјекту)

vidi uputstvo

–                      слање захтева за заштиту права

vidi uputstvo

 • додела овлашћења пуномоћнику за заступање у поступку заштите права

vidi uputstvo

Привредни субјект може путем Портала јавних набавки да тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са документацијом о набавци, при чему може да укаже наручиоцу уколико сматра да постоје недостаци или неправилности у документацији о набавци, и то најкасније 6 дана пре истека рока за подношење.

Сандуче електронске поште у поступку

vidi uputstvo

Корисник заинтересован за поступак током трајања поступка јавне набавке путем сандучета електронске поште на Порталу добија следеће информације:

 • Измене конкурсне документације
 • Измене електронског каталога
 • Одлука о додели / обустави
 • Објављивање огласа о јавној набавци

Корисник односно привредни субјект који учествује у поступку кроз сандуче путем Портала прима:

 • Потврда о успешно поднетој понуди / пријави
 • Потврда о успешно поднетој измени / допуни понуде / пријаве
 • Потврда о опозиву понуде / пријаве
 • Позив за подношење понуда
 • Позив за учешће у е-лицитацији
 • Записник о отварању понуда

Корисник прима копије порука и на адресу е-поште са којом се регистровао на Порталу.

Припремање и подношење понуде / пријаве

Привредни субјект сачињава понуду/пријаву на Порталу јавних набавки према структури и садржини коју је дефинисао Наручилац приликом припреме поступка јавне набавке на Порталу.

Привредни субјект који подноси понуду / пријаву мора да буде регистрован на Порталу са најмање једним, а пожељно више корисника (односно корисничких налога).

vidi uputstvo

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуђач може да поднесе само једну понуду осим у случају када је дозвољено или се захтева подношење понуде са варијантама.

Детаљно упутство о припреми понуде путем Портала:

vidi uputstvo

Рок за подношење понуда или пријава: 19.08.2020 12:00

Језици на којима понуде или пријаве могу бити поднете:        Српски

Припремање и подношење заједничке понуде / пријаве

На страници поступка јавне набавке на Порталу привредни субјект може да креира групу привредних субјеката (понуђача /

кандидата) ради подношења заједничке понуде/пријаве.

Члан групе привредних субјеката који подноси понуду / пријаву мора бити овлашћен за подношење заједничке понуде / пријаве у име групе. Овлашћење за подношење понуде / пријаве у име групе привредних субјеката, чланови групе дају путем Портала јавних набавки. Сви чланови групе треба да буду регистровани корисници Портала јавних набавки.

Више о формирању групе привредних субјеката:

vidi uputstvo

Понуду / пријаву припрема и подноси члан групе овлашћен за подношење заједничке понуде / пријаве у име групе привредних субјеката.

У случају заједничке понуде / пријаве подаци о члановима групе део су обрасца понуде / пријаве.

Код попуњавања обрасца понуде групе понуђача на Порталу јавних набавки треба да се наведе вредност или проценат вредности набавке те предмет или количину предмета набавке коју ће извршавати сваки члан групе према споразуму. Код попуњавања обрасца пријаве групе кандидата ти подаци наводе се ако су познати.

Сви чланови групе привредних субјеката треба да попуне Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

Припрема понуде / пријаве са подизвођачем

Уколико понуда/пријава укључује подизвођаче, они треба да буду регистровани корисници Портала јавних набавки, али не треба да дају сагласност привредном субјекту за подношење понуде/пријаве путем Портала.

Привредни субјект који намерава да извршење дела уговора повери подизвођачу, дужан је за сваког појединог подизвођача наведе:

 1. податке о подизвођачу (назив подизвођача, адреса, матични број, порески идентификациони број, име особе за контакт).
 2. податке о делу уговора који ће се поверити подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или проценту).
 3. податак да ли подизвођач захтева да му наручилац непосредно плаћа доспела потраживања за део уговора који је он извршио.

Привредни субјект је дужан да за сваког подизвођача у понуди / пријави достави Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

Припрема докумената у оквиру понуде / пријаве

Привредни субјект учитава документе понуде / пријаве према дефинисаној структури. Подржани формати и величина докумената прописани су Упутством за коришћење Портала јавних набавки. У случају да поједини документ превазилази величину омогућену на Порталу јавних набавки, препоручено је коришћење компресије докумената или дељење документа у мање делове и учитавање мањих и/или компресованих докумената на Портал јавних набавки.

Документе које учитава у оквиру понуде / пријаве привредни субјект не сме да криптује. Портал јавних набавки криптује понуде / пријаве и њихове делове и чува тајност садржине понуда / пријава као и информацију о идентитету привредног субјекта до датума и времена отварања понуда.

Привредни субјект може да припрема, учитава на Портал (Страница поступка Понуде или Пријаве Припрема документације) документе које намерава да прилаже у оквиру понуде / пријаве.

vidi uputstvo

Наручилац је дефинисао да уз понуде / пријаве за предмет / партије захтева следеће документе.

За предмет / партију: Превоз ученика                                                                                                         Наручилац захтева да понуђач у својој понуди / пријави приложи следеће документе:

Образац понуде / пријаве – Портал аутоматски формира попуњени образац понуде / пријаве на основу података које је привредни субјект уписао на Порталу.

Образац структуре понуђене цене –

Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

Уз сваки тражени документ привредни субјект може да учита више докумената, ако се документ састоји од више делова.

Приликом учитавања докумената на Портал јавних набавки привредни субјект на Порталу означава да ли је поједини документ понуде поверљив (у складу са чланом 38. Закона о јавним набавкама), наводи правни основ на основу којег су документи означени поверљивим и образлаже разлог(е) поверљивости. У случају да одређени документ има само поједине делове поверљиве, пре учитавања тог документа на Портал, потребно је да привредни субјект издвоји поверљиве делове у засебни документ, означи га поверљивим, и тако га учита на Портал јавних набавки. Делове који нису поверљиви, потребно је раздвојити у засебни документ или документе и тако их учитати на Портал јавних набавки. Нити један део електронске понуде / пријаве не потписује се, није потребан печат нити је потребно скенирање докумената.

Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта попуњава се електронски на Порталу.

Део конкурсне документације Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта са упутством формиран је путем Портала и приложен конкурсној документацији.

Начин попуњавања е-Изјаве путем Портала:

vidi uputstvo

Попуњавање Изјаве путем Портала, према дефинисаним критеријумима спроводи се на страници поступка под Пријаве /

Понуде Нова Изјава или Изјаве у припреми за ажурирање изјаве.

Чланови групе, подизвођачи или други субјекти чије капацитете привредни субјект користи попуњавају сваки своју е-Изјаву, а привредни субјект може да преузме попуњену е-Изјаву путем Портала и да ју приложи уз понуду / пријаву.

Делови понуде / пријаве које није могуће доставити електронским путем

У случају да део или делове понуде / пријаве није могуће доставити електронским средствима путем Портала јавних набавки (в. члан 45. став 3. Закона о јавним набавкама), привредни субјект је дужан да наведе у понуди / пријави тачан део или делове понуде / пријаве које подноси средствима која нису електронска.

Део или делове понуде / пријаве које није могуће доставити електронским средствима путем Портала јавних набавки привредни субјект подноси Наручиоцу до истека рока за подношење понуда / пријава путем поште, курирске службе или непосредно, у коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања може са сигурношћу да утврди да се први пут отвара.

Део или делове понуде / пријаве које није могуће доставити електронским средствима путем Портала јавних набавки привредни субјект подноси на адресу:

ОШ „Михаило Баковић“ Сељашница Сељашница бб

31300 Пријепоље Србија

Са назнаком:

Део понуде / пријаве за јавну набавку: Превоз ученика

Референтни број: 1

Број понуде:

НЕ ОТВАРАТИ

Приликом припреме понуде / пријаве на Порталу, привредни субјект наводи део или делове понуде / пријаве које ће доставити не-електронским начинима.

На полеђини коверте или на кутији треба навести назив и адресу привредног субјекта. У случају да део или делове понуде / пријаве подноси група привредних субјеката, на коверти је потребно назначити да се ради о групи привредних субјеката и навести називе и адресу свих чланова групе.

Део или делови понуде / пријаве сматрају се благовременим уколико су примљени од стране наручиоца до 19.08.2020 до

12:00 часова.

Наручилац ће привредном субјекту предати потврду пријема. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и време пријема.

Део или делове понуде / пријаве које Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда / пријава, односно који је примљен по истеку дана и сата до којег се понуде / пријаве могу подносити, сматраће се неблаговременим. Неблаговремени део или делове понуде / пријаве Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворене Понуђачу, са назнаком да су поднети неблаговремено.

Припрема и подношење понуда за партије Попуњавање обрасца понуде

Предмет / Партија:  Превоз ученика                                                                                                      

Цена се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Рок и начин плаћања

Рок и начин плаћања:

45 дана од дана пријема рачуна

Понуда мора бити важећа до:    19.09.2020

Након уноса свих података привредни субјект генерише образац понуде / пријаве и може да прегледа податке понуде /

пријаве пре него поднесе понуду / пријаву.

Начин измене и допуне понуде / пријаве

vidi uputstvo

Начин опозива понуде / пријаве

vidi uputstvo

Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Отварање понуда / пријава

Подаци везани уз отварање понуда / пријава како је наведено у позиву

Датум:   19.08.2020   Локално време: 12:00 Место:      ОШ „Михаило Баковић“ Сељашница

Подаци о овлашћеним лицима и поступку отварања:

Снежана Свичевић

Наручилац није искључио јавност из поступка отварања понуда. На страници поступка Понуде  Отварање понуда понуђач може пратити одбројавање до отварања понуда. Након што Портал отвори понуде формира се записник о отварању понуда који је могуће преузети на страници поступка а истовремено се шаље понуђачима.

Појашњења понуде / пријаве, облик и начин достављања доказа

Након отварања понуда / пријава наручилац може да захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда / пријава, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Ако су подаци или документација, коју је привредни субјект доставио непотпуни или нејасни, наручилац може, поштујући начела једнакости и транспарентности, у примереном року који није краћи од пет дана, да путем Портала јавних набавки захтева од привредног субјекта, да достави неопходне информације или додатну документацију.

vidi uputstvo

Заштита права

Захтев за заштиту права може да поднесе привредни субјект, односно понуђач који је имао или има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који указује да је због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН оштећен или би могла да настане штета услед доделе уговора, противно одредбама ЗЈН (у даљњем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се електронским путем преко Портала јавних набавки истовремено наручиоцу и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија), односно у

писаном облику, непосредном предајом или препорученом поштом наручиоцу, у ком случају је подносилац захтева дужан да копију захтева достави Републичкој комисији.

Подношење захтева за заштиту права електронским путем

vidi uputstvo

Кораци:

 • Кроз електронски образац за заштиту права уписују се подаци о чињеницама и доказима о повредама прописа и аутоматски се повлаче подаци о подносиоцу захтева, наручиоцу и поступку за који се подноси Захтев
 • Уколико подносилац захтева радње у поступку предузима преко пуномоћника може овластити пуномоћника путем Портала јавних набавки
 • Документи које је потребно приложити електронском захтеву за заштиту права:
  • Доказ о уплати таксе
  • Додатни документи и докази који поткрепљују и/или надопуњују податке наведене кроз електронски образац
 • Подносилац захтева документе учитава у електронском обрасцу захтева на предвиђеном месту те генерише електронски образац захтева за заштиту права који путем Портала доставља наручиоцу и Републичкој комисији.

Прецизне информације о року(овима) за заштиту права

Захтев за заштиту права може да се поднесе у току целог поступка јавне набавке, осим ако ЗЈН није другачије одређено, а најкасније у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак јавне набавке у складу са ЗЈН. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца у вези са одређивањем врсте поступка, садржином јавног позива и конкурсном документацијом сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, односно пријава, без обзира на начин достављања.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца предузете након истека рока за подношење понуда подноси се у року од десет дана од дана објављивања одлуке наручиоца на Порталу јавних набавки, односно од дана пријема одлуке у случајевима када објављивање на Порталу јавних набавки није предвиђено ЗЈН.

Након истека рока за подношење захтева за заштиту права, подносилац захтева не може да допуњава захтев изношењем разлога у вези са радњама које су предмет оспоравања у поднетом захтеву или оспоравањем других радњи наручиоца са којима је био или могао да буде упознат пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, а које није истакао у поднетом захтеву.

Захтевом за заштиту права не могу да се оспоравају радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли да буду познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву не могу да се оспоравају радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао да зна приликом подношења претходног захтева.

Предмет оспоравања у поступку заштите права не могу да буду евентуални недостаци или неправилности документације о набавци на које није указано у складу са чланом 97. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки најкасније наредног дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подношење захтева за заштиту права задржава наставак поступка јавне набавке од стране наручиоца до окончања поступка заштите права.

Захтев за заштиту права мора да садржи податке из члана 217. ЗЈН.

Уколико подносилац захтева радње у поступку предузима преко пуномоћника, уз захтев за заштиту права доставља овлашћење за заступање у поступку заштите права. Подносилац захтева који има боравиште или

пребивалиште, односно седиште у иностранству дужан је да у захтеву за заштиту права именује пуномоћника за примање писмена у Републици Србији, уз навођење свих података потребних за комуникацију са означеним лицем.

Приликом подношења захтева за заштиту права наручиоцу подносилац захтева је дужан да достави доказ о уплати таксе. Доказ је сваки документ из кога се може да се утврди да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. ЗЈН и да се односи на предметни захтев за заштиту права.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављен је на сајту Републичке комисије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 186. – 234. ЗЈН

OШ „Михаилo Бакoвић“ Сељашница Сељашница бб, 31300 Пријепoље Брoј: 578

Дана: 27.12.2019. гпдине

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА   13.01.2020. г. до 10.00 часова
  ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА   13.01.2020. г. у 10.30 часова

Пријепоље, јануар 2020. године

На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закпн), шл. 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/13 и 86/2015), Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 1/2020 пд 27.12.2019. гпдине и Рещеоа пбразпваоу кпмисије за јавну набавку 1/2020 пд 27.12.2019. гпдине, редни  брпј  набавке: ЈНМВ брпј 1/2020, припремљена је

Кпнкурсна дпкументација садржи 45 страница

Ппглавље НАЗИВ ППГЛАВЉА
1 Опщти ппдаци п јавнпј набавци
2 Ппдацип предмету јавне набавке
3 Ппзив ппнуђашима за ппднпщеое ппнуда
4 Технишке карактеристике (спецификације), квалитет, кплишина и ппис дпбара…
5 Упутствп ппнуђашу какп да припреми ппнуду
6 Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке малеведнпсти из шл.75и76. Закпна и упуствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва
7 Образац ппдаци п ппнуђашу
8 Образац ппнуде
9 Образац структуре цене
10 Мпдел угпвпра
11 Образац п трпщкпвима припреме ппнуде
12 Изјава кпјпм ппнуђаш пптврђује испуоенпст пбавезних услпва предвиђених закпнпм п јавним набавкама
13 Образац изјаве ппнуђаша да ће пбавестити нарушипца п битним прпменама
14 Образац изјаве ппнуђаша п финансијскпм пбезбеђеоу
15 Образац изјаве п независнпј ппнуду
  16 Образац изјаве п ппщтпваоу пбавеза кпја прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада и защтити живптне средине
17 Изјава п испуоенпсти услпва из кпнкурсне дпкументације за ппдизвпђаша
18 Сппразум шланпва групе кпји ппднпсе заједнишку ппнуду

1. Назив нарушиоца Основна школа „Михаило Баковић“   Седиште и адреса наручиоца   Сељашница бб, 31300 Пријепоље   Овлашћено лице Јелена Драгутиновић, директор школе

Лице овлашћено за потписивање уговора   Јелена Драгутиновић, директор школе   Лице за контакт Јелена Драгутиновић, директор школе   Телефон / мобилни телефпн   033/782-171   факс   033/782-171   Е-mail   sseljasnica@gmail.com   Интернет страница нарушипца   – Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ)   100809724   Матишни брпј нарушипца   07111312   Шифра делатнпсти   8520   Назив банке   УПРАВА ЗА ТРЕЗОР   Брпј рашуна   840-139660-91     ППШТИ ППДАЦИ П НАБАВЦИ 1.1. Ппдаци п наручипцу:

Местп и Датум                                                                                                       НАРУЧИЛАЦ

                                            . 2020. гпд                                                                                                        

(пптпис и пешат пвлащћенпг лица)

1.2 Врста ппступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спрпвпди у складу са шл. 39., 52.,60.,61.62. у ппступку јавне набавке дпбара мале вреднпсти у складу са Закпнпм п јавним набавкама („Службени гласник РС“ брпј 124/12, 14/2015 и 68/2015) и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке. На пву набавку примеоиваће се: Закпн п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Закпн п ппщтем управнпм ппступку у делу кпји није регулисан закпнпм п јавним набавкама („Сл.лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр 30 /10), Закпн п пблигаципним пднпсима накпн закљушиваоа угпвпра п јавнпј набавци („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 57/89, и “ Сл лист СРЈ“ бр. 31/93), набавка је предвиђена Финансијским планпм за 2020. гпдину, кап и Планпм јавних набавки ОШ “Михаилп Бакпвић“ за 2020. гпдину, а ппкренутa је Одлукпм п ппкретаоу ппступка јавне набавке  мале  вреднпсти бр. 1/2020 пд 27.12.2019. гпдине, и Рещеоем п пбразпваоу кпмисије бр. 1/2020 пд 27.12.2019. гпдине, кпја Кпмисија спрпвпди пву јавну набавку.

Предметна јавна набавка спрпвпди се у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, у складу са Закпнпм п јавним набавкама и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.

Предметна јавна набавка спрпвпди се за пптребе нарушипца, ОШ“ Михаилп Бакпвић“.

Ппзив за ппднпщеое ппнуда за предметну јавну набавку је пбјављен, у складу са шланпм 57. Закпна п јавним набавкама, на Ппрталу јавних набавки дана 04.01.2020. гпдине.

Нарушилац не снпси пдгпвпрнпст укпликп ппнуђаш нема сазнаоа п пбјављеним дпкументима на Ппрталу за јавне набавке из претхпднпг ставa.

 1. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке су дпбра.
 1. Циљ спрпвпђеоа јавне набавке:

Предметна јавна набавка спрпвпди се ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци дпбара за пптребе ОШ“ Михаилп Бакпвић“, са рпкпм важнпсти дп истека рпка угпвпра за дпбра кпји су саставни деп кпнкурсне дпкументације.

 1. Наппмена да ли је у питаоу резервисана јавна набавка: Није.

 1.6. Електрпнска лицитација: Предметна јавна набавка се не спрпвпди путем електрпнске лицитације.

 1. Кпнтакт: Јелена Драгутинпвић, директпр щкпле, тел. 033/782-171, e-mail: sseljasnica@gmail.com. Кпмуникација се пбавља искушивп писаним путем у складу са шл. 20. Закпна п јавним набавкама.
 1. Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације: Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети на:
 2. Ппрталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs );
 1. Начин и рпк за ппднпшеое ппнуда:

Правп ушещћа имају сва заинтереспвана лица кпји испуоавају пбавезне услпве за ушещће у ппступку из шлана 75.ст.1. Закпна п јавним набавкама, а испуоеое пвих услпва дужни су да дпкажу писанпм изјавпм датпм ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу.

Ппнуду, дпставити у затвпренпј кпверти у управу щкпле на адресу: ОШ „Михаилп Бакпвић“, Сељащница бб, 31300 Пријеппље, са назнакпм: ПОНУДА за јавну набавку дпбара: Енергенти за

грејаое, ппдељена у  три партије, са назнакпм Партије бр.  и назива партије за кпју се ппнуда   ппднпси, за пптребе ОШ „Михаилп Бакпвић“ Сељащница, бр. ЈНМВ 1/2020, „НЕ ОТВАРАТИ“, а на пплеђини кпверте назнашити пун назив и адресу ппнуђаша, кпнтакт пспбу и брпј телефпна.

Ппследои дан рпка, пднпснп датум и сат за ппднпшеое ппнуда

Рпк за ппднпшеое ппнуде је 13.01.2020. г. дп 10.00 часпва, без пбзира на  нашин  дпстављаоа ппнуде. Благпвременпм ппнудпм се сматра ппнуда кпја стигне нарушипцу најкасније ппследоег дана наведенпг рпка дп 10:00 часпва.

Ппследице прппуштаоа рпка пдређенпг за ппднпшеое ппнуда:

Ппнуде кпје буду примљене накпн датума и сата пдређенпг за ппднпщеое ппнуда сматраће се неблагпвременим.

 1. Пбавештеое  п  месту,       дану и сату птвараоа ппнуда, кап и времену и начину

 ппднпшеоа пунпмпћја:

Местп птвараоа ппнуда: Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се у прпстпријама зграде ПШ

„Михаилп Бакпвић“ у Сељашници, Сељащница бб, 31300 Пријеппље.

Дан и сат птвараоа ппнуда: Отвараое ппнуда пбавиће се дана 13.01.2020. гпдине са ппчеткпм у 10:30 часпва.

Време и начин ппднпшеоа пунпмпћја: Јавнпм птвараоу ппнуда мпгу присуствпвати  пвлащћени представници ппнуђаша кпји мпрају имати писанп пвлащћеое тј. пунпмпћ.

Писанп пвлащћеое се предаје Кпмисији пре птвараоа ппнуда.

Укпликп пвлащћени представници не ппднесу пвлащћеое, у ппступку ушествују кап пбишна

јавнпст.

 1. Пбавештеое п рпку у кпме ће наручилац дпнети пдлуку п дпдели угпвпра:

Одлука п дпдели угпвпра, са пбразлпжеоем, дпнеће се у рпку пд 8 дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда, у складу са шланпм 108. став 3. Закпна п јавним набавкама.

2.  ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 • Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вреднпсти је набавка дпбара – енергенти за грејаое, пбликпвана у 3 (три) партије и тп:

Партија 1: Угаљ

Партија 2: Дрвп

Партија 3: Лпж уље

за пптребе ОШ „Михаилп Бакпвић“ брпј 1/2020 Ознака из ппщтег решника набавки:

Партија 1: Угаљ – ОРН – 09111100 Угаљ

Партија 2: Дрвп – ОРН – 03413000 Дрвп за пгрев Партија 3: Лпж уље – ОРН – 09135100 Лпж уље

Врста и ппис предмета јавне набавке саставни су деп кпнкурсне дпкументације.

2.2.    Назнака да се ппступак спрпвпди ради закључеоа угпвпра п јавнпј набавци или пквирнпг сппразума:

Ппступак јавне набавке спрпвпди се ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци.

3.  ППЗИВ ППНУЂАЧИМА ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА

На пснпву шланпва 55.ст. 1. ташка 2, шл. 57. и шл. 60 ст. 1. ташка 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015),

Оснпвна щкпла „Михаилп Бакпвић“ Сељащница Сељащница бб, 31300 Пријеппље

пбјављује

ППЗИВ

за ппднпшеое ппнуда у ппступку јавне набавке дпбара мале вреднпсти ЈНМВ брпј 1/2020

за јавну набавку дпбара – енергенти, ппдељена у 3 (три) партије,

Партија 1: Угаљ

Партија 2: Дрвп

Партија 3: Лпж уље

а за пптребе ОШ „Михаилп Бакпвић“ Сељащница.

 1. Назив, адреса, интернет страница Нарушипца: ОШ „Михаилп Бакпвић“, Сељащница бб, 31300 Пријеппље,
 2. Врста Нарушипца: Оснпвна щкпла
 3. Врста ппступка јавне набавке: јавна набавка мале вреднпсти за набавку дпбара – енергенти, пбликпвана у 3 (три) партије

Партија 1: Угаљ

Партија 2: Дрвп

Партија 3: Лпж уље

 • Опщти решник набавке, пднпснп назив и пзнака:

Партија 1: Угаљ – ОРН – 09111100 Угаљ

Партија 2: Дрвп – ОРН – 03413000 Дрвп за пгрев Партија 3: Лпж уље – ОРН – 09135100 Лпж уље

Ппсебна наппмена: Набавка, пднпснп угпвпр није резервисан за устанпве, прганизације или привредне субјекте за раднп псппспбљаваое, прпфесипналну рехабилитаицју и заппщљаваое инвалидних лица.

 • Брпј партија: Набавка је пбликпвана пп партијама – три партије.
 • Не спрпвпди се прегпвараши ппступак.
 • Не закљушује се пквирни сппразум.
 • Не примеоује се систем динамишке набавке.
 • Критеријум и елементи критеријума за дпделу Угпвпра: Критеријум је најниже ппнуђена цена. 10.Нашин преузимаоа кпнкурсне дпкументације: Кпнкурсна дпкументација мпже да се преузме на

Ппрталу управе за јавне набавке

 1. У слушају пбавезе ппднпщеоа ппнуде са ппдизвпђашем прпценат вреднпсти набавке кпја се изврщава прекп ппдизвпђаша:

Ппнуђаш је дужан да, укпликп намерава да извпђеое набавке ппвери ппдизвпђашу, у ппнуди наведе да ли ће изврщеое набавке делимишнп ппверити ппдизвпђашу, назив ппдизвпђаша, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппнуђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50% кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.

 1. Не примеоује се електрпнска лицитација, пднпснп није у примени електрпнска ппнуда.
 2. Адреса и интернет адреса државнпг пргана или прганизације, пднпснп пргана или службе теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се мпгу благпвременп дпбити исправни ппдаци п ппреским пбавезама, защтити живптне средине, защтити при заппщљаваоу, услпвима рада и сл. Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства финансија и привреде. Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и у Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине. Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике.
 3. Нашин ппднпщеоа ппнуде и рпк: Ппнуду дпставити у писанпм пблику, у затвпренпј кпверти.
 4. Ппзив за ппднпщеое ппнуда заинтереспваним лицима (Наппмена: шл.39. ст.5. ЗЈН) ће бити пбјављен заједнп са кпнкурснпм дпкументацијпм на Ппрталу јавних набавки Управе за јавне набавке (www.ujn.gov.rs)
 5. Сва пбавещтеоа везана за предметну јавну набавку (пбавещтеое  п  прпдужеоу  рпка  за  ппднпщеое ппнуда, пбавещтеое п изменама или дппунама  кпнкурсне  дпкументације,  пбавещтеое п дпдатним инфпрмацијама, ппјащоеоима или пдгпвприма на  питаоа  ппнуђаша  и сл.) Нарушилац ће благпвременп пбјавити на Ппрталу јавних набавки.
 6. Нарушилац не снпси пдгпвпрнпст укпликп ппнуђаш нема сазнаоа п пбјављеним дпкументима на Ппрталу Управе за јавне набавке из претхпднпг става.
 7. Правп ушещћа имају сва заинтереспвана лица кпји испуоавају пбавезне услпве за ушещће у ппступку из шлана 75. ст.1. Закпна п јавним набавкама, а испуоеое пвих услпва дужни су да дпкажу писанпм изјавпм датпм ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу.
 8. Ппнуду, дпставити у затвпренпј кпверти у писарницу на адресу: ОШ „Михаилп Бакпвић“, Сељащница бб, 31300 Пријеппље, са назнакпм: ПОНУДА за јавну набавку дпбара: енергенти за грејаое, ппдељена у три партије, са назнакпм Партије бр. и назива партије за кпју се ппнуда ппднпси, за пптребе служби ОШ “Михаилп Бакпвић” Сељащница, бр. ЈНМВ 1/2020, „НЕ ОТВАРАТИ“, а на пплеђини кпверте назнашити пун назив и адресу ппнуђаша, кпнтакт пспбу и брпј телефпна.
 9. Ппнуђаш мпже да ппднесе ппнуду за једну или вище партија. Ппнуда мпра да пбухвати најмаое једну целпкупну партију. Ппнуђаш је дужан да у ппнуди наведе да ли се ппнуда пднпси на целпкупну набавку или самп на пдређене партије.У слушају да ппнуђаш ппднесе ппнуду за две или вище партија, пна мпра бити ппднета такп да се мпже пцеоивати за сваку партију ппсебнп. Дпкази из шл. 75. Закпна, у слушају да ппнуђаш ппднесе ппнуду за две или вище партија, не мпрају бити дпстављени за сваку партију ппсебнп, пднпснп мпгу бити дпстављени у једнпм примерку за све партије.
 10. Ппнуђаш ппднпси ппнуду неппсреднп или путем ппщте. Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду путем ппщте, мпра да пбезбеди да иста стигне нарушипцу ппследоег дана наведенпг рпка дп 10:00 шаспва.

22. Рпк за ппднпшеое ппнуда је 13.01.2020.гпдине.

 • Благпвременпм ппнудпм се сматра ппнуда кпја стигне нарушипцу најкасније ппследоег дана наведенпг рпка дп 10:00 часпва.
 • Ппнуда се ппднпси на српскпм језику.
 • Вреднпст у ппнуди мпра бити исказана у динарима, без ПДВ-а. 26.Ппнуда са варијантама није дпзвпљена.
 • Неблагпвремене ппнуде се неће разматрати.
 • Одлука п дпдели угпвпра ће се изврщити на пснпву критеријума најнижа ппнуђена цена. Укпликп су два или вище ппнуђаша ппнудили исту најнижу цену угпвпр ће бити дпдељен ппнуђашу кпји

ппнуди дужи рпк важеоа ппнуде, а у слушају да две или вище ппнуда имају исту ппнуђену ценпм  и исти рпк важеоа ппнуде, угпвпр ће се дпделити ппнуђашу кпји је у ппнуди навеп краћи рпк исппруке.

Важнпст ппнуде је минимум 30 дана пд дана птвараоа ппнуда.

 • Отвараое благпвременп приспелих ппнуда пбавиће се јавнп, у присуству пвлащћених представника ппнуђаша, 30 минута накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда, пднпснп у 10:30 шаспва, (13.01.2020.гпд.), у прпстпријама ОШ „Михаилп Бакпвић“ Сељащница, 31300 Пријеппље. Представници ппнуђаша, кпји ушествују у ппступку јавнпг птвараоа ппнуда ппднпсе пунпмпћје за ушещће у ппступку. У пунпмпћју ппнуђаш навпди пснпвне лишне ппдатке представника и радое кпје је пвлащћен да предузима у ппступку јавне набавке дпбара. Осим наведенпг пунпмпћје мпра да садржи датум, брпј, пптпис пвлащћенпг лица кап и да буде пверенп.
 • За инфпрмације пкп припреме ппнуде мпже се пбратити на e-mail: sseljasnica@gmail.com. Кпмуникација се у ппступку јавне набавке и у вези са пбављаоем ппслпва јавних набавки пдвија писаним путем, пднпснп путем ппщте на адресу Нарушипца: ОШ „Михаилп Бакпвић“ Сељащница бб, 31300 Пријеппље, oспба за кпнтакт Јелена Драгутинпвић, директпр щкпле, радним данима (ппнедељак-петак) пд 08:00 дп 12:00 шаспва.
 • Одлука п дпдели угпвпра биће дпнета у рпку пд 8 дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. 32.Одлука п дпдели угпвпра биће пбјављена на Ппрталу ЈН у рпку пд 3 дана пд дана дпнпщеоа. 33.Рпк за закљушеое угпвпра је 8 дана пд прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права.
Text Box: 4. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, РАДПВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК
ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ПАРТИЈА 1. Угаљ

Врста: Пљеваљски, кпмадни Кпличина: 10 тпна

 Исппрука наведених кпличина се врши у перипду: Јануар 2020. гпд. – Фебруар 2020. гпд.

ПАРТИЈА 1. Дрвп

Врста: Буква или храст, дужина 1 метар Кпличина: 70 метара кубних

 Исппрука наведених кпличина се врши у перипду: Јануар 2020. гпд. – Фебруар 2020. гпд.

ПАРТИЈА 3. Лпж уље

Врста: Гаснп уље екстра лакп еврп ЕЛ Кпличина: 16 000 литара

 Исппрука наведених кпличина се врши у перипду: Јануар 2020. гпд. – Децембар 2020. гпд.

 • УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА ПРИПРЕМЕ И САЧИНЕ ППНУДУ

Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду садржи ппдатке п захтевима нарушипца у ппгледу садржине ппнуде, кап и услпве ппд кпјима се спрпвпди ппступак јавне набавке мале вреднпсти.  Правп на ушещће у ппступку имају сва заинтереспвана лица кпја испуоавају пбавезне услпве за ушещће прпписане шланпм 75. став 1. Закпна п јавним набавкама. Дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. став 1. Закпна п јавним набавкама (“Службени гласник РС“ брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ппнуђаш пптврђује писменпм Изјавпм, датпм ппд пунпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу.

Укпликп Изјаву пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице пвлашћенп за заступаое, пптребнп је уз ппнуду дпставити пвлашћеое за пптписиваое.

Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине (чл. 75. ст. 2. Закпна).

Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва.

Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 дана, не дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.

Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама надлежних пргана.

Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке,  пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци да је дпкументује на прпписани нашин.

6.    УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВЕДНПСТИ ИЗ чл.75 и 76. ЗАКПНА И УПУСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА

УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ИЗ чл.75 и 76.

 ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ (члан 75. Закпна)

Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. Закпна, и тп:

 1. Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар(шл. 75. ст. 1. таш. 1) Закпна);

 ДПКАЗ: за правнп лице – извпд из регистра Агенције за привредне регистре или извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда; за предузетника – извпд из регистра Агенције за привредне регистре, за физичкп лице – пптврда из регистра ппљппривредних газдинстава.

 • Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна);

 ДПКАЗ: за правнп лице– извпд из казнене евиденције; (1) закпнски заступник-увереое надлежне пплицијске управе МУП-а; (2)правнп лице-увереое надлежнпг суда; за предузетника– извпд из казнене евиденције – увереое надлежне пплицијске управе МУП-а; за физичкп лице– извпд  из казнене евиденције – увереое надлежне пплицијске управе МУП-а

а)Казнену евиденцију впди првпстепени суд на чијем ппдручју је седиште дпмаћег правнпг лица за кривична дела прптив привреде, прптив живптне средине, примаоа или даваоа мита, кривичнп делп преваре: (Пснпвни суд –кривична дела предвиђена казна ≤10 гпдина; Виши суд ≥10 гпдина – дпказ- увереое Пснпвнпг суда и увереое Вишег суда на чијем ппдручју је седиште правнпг лица- не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда);

б) кривична дела прганизпванпг криминала надлежан увек – Виши суд у Бепграду– увереое Вишег суда у Бепграду- не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда).

 • Да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјављиваоа пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуде (чл. 75.ст.1.тач.3) Закпна);

 ДПКАЗ: за правнп лице– пптврда Привреднпг и пптврда Прекршајнпг суда или пптврда Агенције за привредне регистре- мпра бити издат накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда пднпснп слаоа ппзпва за ппднпшеое ппнуда (Члан 21. став 3. Правилника); за предузетника– пптврда прекршајнпг суда или Агенције за привредне регистре – мпра бити издат накпн  пбјављиваоа  ппзива за ппднпшеое ппнуда пднпснп слаоа ппзпва за ппднпшеое ппнуда (Члан 22. став 3. Правилника); за физичкп лице– пптврда Прекршајнпг суда да му није изречена мера забране пбављаоа пдређених ппслпва.

 • Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји (чл. 75. ст. 1. тач.Закпна); ДПКАЗ: за правнп лице– увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде (ппрези и дппринпси) и увереое лпкалне сампуправе (извпрни лпкални  јавни прихпди)- не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда; за предузетника– увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде (ппрези и дппринпси) и увереое лпкалне

сампуправе (извпрни лпкални јавни прихпди)- не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда; за физичкп лице– увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда.

 • Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине(чл. 75. ст. 2. Закпна).

Дпкази кпји се ппднпсе кап услпви за учешће у ппступку јавне набавке мале вреднпсти не мпгу бити старији о два месеца пре објављивања позива за поднпшење понуда.

 УСЛПВИ КПЈЕ МПРА ДА ИСПУНИ ППДИЗВПЂАЧ И ДПКАЗ У СКЛАДУ СА чл. 80. Закпна

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шланпм 80.Закпна, ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75.став 1. таш. 1) дп 4) Закпна и услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна, за деп набавке кпји ће ппнуђаш изврщити прекп ппдизвпђаша.

Дпказ за услпве из шл.75.ст.1.таш.1-4 ЗЈН: Изјава ппдизвпђаша п испуоенпсти услпва из шл. 75. ст.1-  таш.1-4 .

 УСЛПВИ КПЈЕ МПРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ПД ППНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА И ДПКАЗИ У СКЛАДУ

 СА чланпм 81. Закпна

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75.став 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а дпдатне услпве испуоавају заједнп.

Услпв из шлана 75.став 1. таш. 5) Закпна, дужан је да испуни ппнуђаш из групе ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва.

Дпказ за услпве из шл.75.ст.1.таш.1-4 ЗЈН: Изјава ппнуђаша п испуоенпсти услпва из шл. 75. ст.1-таш.1-4.

 ДПКАЗИВАОЕ УСЛПВА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

 Испуоенпст пбавезних услпваза ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у складу са шл. 77. став

4. Закпна, ппнуђаш дпказује дпстављаоем Изјавекпјпм ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. ст.1 таш.1 – 4 Закпна, дефинисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм.

Услпв из шлана шл. 75. ст. 2. – Дпказ: Пптписан и пверен Oбразац изјаве Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.

Укпликп Изјаве пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице пвлащћенп за заступаое, пптребнп је уз ппнуду дпставити пвлащћеое за пптписиваое.

Укпликп ппнуђач уз ппнуду не дпстави дпказе п испуоенпсти услпва за учешће из члана 75.став 1. тач. 1) дп 4) Зaкпна п јавним набавкама, пднпснп не дпстави пптписану Изјаву п испуоенпсти услпва из чл.75. ЗЈН, наручилац је дужан да прпвери да ли је тп лице уписанп у регистар ппнуђача кпји је, у складу са пдредбама члана 78. Закпна п јавним набавкама, дпступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, без пбзира да ли је тп лице у свпјпј ппнуди навела ппдатке п упису у тај регистар. У тпм случају, сматраће се да су испуоени наведени услпви укпликп је ппнуђач уписани у регистар ппнуђача пре прптека рпка за ппднпшеое ппнуда у кпнкретнпм ппступку јавне набавке, штп је наручилац, такпђе, дужан да прпвери.

 • Пбавезна садржина ппнуде

Ппнуђаш дпставља ппнуду у писанпм пблику, са дпказима п испуоенпсти услпва из кпнкурсне дпкументације и не мпже је накнаднп меоати.

Ппнуда се сматра пдгпварајућпм и прихватљивпм акп ппнуђаш ппднесе:

1.  ппдатке п ппнуђачу, ппдизвпђачу или ппнуђачу кпји учествује у заједничкпј ппнудиØ

пппуоен, пптписан и пверен пбразац,

 • пбразац ппнуде-ппшти депØпппуоен, пптписан и пверен пбразац;
  • пбразац ппнуде – Øпппуоен, пптписан и пверен, за партију за кпју ппднпси ппнуду,
   • Пбразац структуре ценеØпппуоен, пптписан и пверен, за партију за кпју ппднпси ппнуду,
   • Образац трпщкпва припреме ппнуде(дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп);

6.  Изјава кпјпм ппнуђач пптврђује испуоенпст пбавезних услпва предвиђених чланпм 75. став

 1. Закпна п јавним набавкама Ø пптписану и пверену;
  1. Изјава ппнуђача да ће пбавестити наручипца п битним прпменамаØ пптписану и пверену;
   1. Изјаве п испуоенпсти услпва за ппдизвпђаша (пппуоен, пптписан и пешатпм пверен) укпликп наступа са ппдизвпђашем;
   1. Изјава ппнуђаша п квалитету дпбара кпја се нуде, у слпбпднпј фпрми дата ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу – пптписана и пверена.
   1. Изјава п независнпј ппнуди – пппуоена, пптписана и пверена,
   1. Изјава п ангажпваоу ппдизвпђаша – пппуоена, пптписана и пверена;
   1. Сппразум шланпва групе кпји ппднпсе заједнишку ппнуду- пппуоена, пптписана и пверену;
   1. Изјава да је ппнуђаш ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, и да ппнуђаш нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде кап и да ппнуђаш гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине – пптписана и пверена
   1. Мпдел угпвпра је саставни деп кпнкурсне дпкументације и служи ппнуђашима да се уппзнају са садржинпм угпвпра кпји ће се пптписати са ппнуђашем кпме буде дпдељен угпвпр п јавнпј набавци, за партију за кпју ппднпси ппнуду.

НАППМЕНА: ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ ППНУЂАЧИ МПГУ, АЛИ НЕ МПРАЈУ ПППУОАВАТИ, ППТПИСИВАТИ, ПВЕРАВАТИ И ДПСТАВЉАТИ. ТАКПЂЕ, ИЗЈАВУ П УЧЕШЋУ ППДИЗВПЂАЧА, СППРАЗУМ ЧЛАНПВА ГРУПЕ ППНУЂАЧА КПЈИМ ГРУПА ДЕФИНИШЕ НПСИПЦА ППНУДЕ, ПБРАЗАЦ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ И УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ПБАВЕЗНП ПППУОАВАЈУ, ППТПИСУЈУ, ПВЕРАВАЈУ И ДПСТАВЉАЈУ САМП ППНУЂАЧИ КПЈИ УЧЕСТВУЈУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ, ПДНПСНП СА ППДИЗВПЂАЧЕМ.

Ппред пбавезних услпва, ппнуђаш је дужан да испуоава услпве нарушипца, кап и пстале услпве и захтеве прпписане кпнкурснпм дпкументацијпм.

2.1  Језик

Ппнуда и пстала дпкументација кпја се пднпси на ппнуду, мпрају бити састављени на српскпм језику.

2.2  Ппнуда са варијантама није дпзвпљена

У слушају да ппнуђаш дпстави ппнуду са варијантама, ппнуда се пдбија.

2.3  Испуоенпст услпва у заједничкпј ппнуди

Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) закпна, а дпдатне услпве испуоавају заједнп, псим акп нарушилац из пправданих разлпга не пдреди другашије.Услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) закпна дужан је да испуни ппнуђаш из групе ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва.

 Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према

 нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке п:

 1. шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем;
 2. ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр;
 3. ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа;
 4. ппнуђашу кпји ће издати рашун;
 5. рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое;
 6. пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.

Сппразумпм уређују се и друга питаоа кпја нарушилац пдреди кпнкурснпм дпкументацијпм. Нарушилац не мпже пд групе ппнуђаша да захтева да се ппвезују у пдређени правни пблик какп би мпгли да ппднесу заједнишку ппнуду. Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. Нарушилац мпже да тражи пд шланпва групе ппнуђаша да у ппнудама наведу имена и пдгпварајуће прпфесипналне квалификације лица кпја ће  бити пдгпвпрна за изврщеое угпвпра.

Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. а дппунске услпве испуоавају заједнп, щтп се дпказује дпстављаоем пппуоене, писане и пверене Изјаве п испуоенпсти услпва из кпнкурсне дпкументације – за ппнуђаша, а дппунске услпве  испуоавају заједнп.

 Испуоенпст услпва пд стране ппдизвпђача

Укпликп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу и да наведе у свпјпј ппнуди, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50 % кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.

Акп ппнуђашу ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу, дужан је да наведе назив ппдизвпђаша, а укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен, тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру.

Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради утврђиваоа испуоенпсти услпва.Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. став 1. таш 1) дп 4) закпна писменпм изјавпм датпм ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, а дпказ п испуоенпсти услпва из шлана 75. став 1. ташка 5) пвпг закпна за деп набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.

Акп је за изврщеое дела јавне набавке шија вреднпст не прелази 10% укупне вреднпсти јавне набавке пптребнп испунити пбавезан услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) закпна ппнуђаш мпже дпказати испуоенпст тпг услпва прекп ппдизвпђаша кпјем је ппверип изврщеое тпг дела набавке. Ппред пбавезних услпва, нарушилац кпнкурснпм дпкументацијпм пдређује кпје јпщ услпве ппдизвпђаш мпра

да испуни и на кпји нашин тп дпказује, при шему ти услпви не мпгу бити такви да пгранише ппднпщеое ппнуде са ппдизвпђашем.

Ппнуђаш, пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.

Нарушилац мпже на захтев ппдизвпђаша и где прирпда предмета набавке тп дпзвпљава пренети дпспела пптраживаоа директнп ппдизвпђашу, за деп набавке кпја се изврщава прекп тпг  ппдизвпђаша.

2.4.Цена

У цену је урашуната: прпизвпђашка цена пптребних материјала, царински трпщкпви, трансппртни трпщкпви и пстали трпщкпви, према захтевима из технишке спецификације дате у кпнкурснпј дпкументацији.

Јединишна цена у ппнуди мпра бити изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-пм.

Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, Кпмисија за јавну набавку ће ппступити у складу са шланпм 92. Закпна п јавним набавкама, пднпснп тражиће детаљнп ппјащоеое свих оених саставних делпва кпје сматра мерпдавним.

Нарушилац мпже да пдбије ппнуду збпг неупбишајенп ниске цене.

Неупбишајенп ниска цена у смислу Закпна п јавним набавкама је ппнуђена цена кпја знашајнп пдступа у пднпсу на тржищнп уппредиву цену и изазива сумоу у мпгућнпст изврщеоа јавне набавке у складу са ппнуђеним услпвима.

Акп нарушилац пцени да ппнуда садржи неупбишајенп ниску цену, дужан је да пд ппнуђаша захтева детаљнп пбразлпжеое свих оених саставних делпва кпје сматра мерпдавним, а нарпшитп навпде у ппгледу квалитата дпбара кпји се нуде, прпизвпдое или изабраних технишких рещеоа, у ппгледу изузетнп ппвпљних услпва кпји ппнуђашу стпје на распплагаоу за изврщеое угпвпра или у ппгледу пригиналнпсти прпизвпда, услуга или радпва кпје ппнуђаш нуди.

Нарушилац је дужан да ппнуђашу у слушају из става 3. пвпг шлана пдреди примерен рпк за пдгпвпр.

Нарушилац је дужан да пп дпбијаоу пбразлпжеоа прпвери мерпдавне саставне елементе ппнуде из става 3. пвпг шлана. Нарушилац нарпшитп прпверава испуоеое пбавеза кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и защтити  права интелектуалне свпјине пд стране ппнуђаша или кандидата и мпже пд ппнуђаша захтевати дпстављаое пдгпварајућих дпказа.

2.5  Рпк и начин плаћаоа

Ппнуђаш је у пбавези да исппрушене кплишине дпбара фактурище Нарушипцу пдмах приликпм исппруке дпбара, уз навпђеое брпја угпвпра.

Примерак фактуре са птпремницпм ппнуђаш дпставља Нарушипцу и иста мпра да садржи: брпј фактуре, брпј птпремнице, датум, кплишину и вреднпст исппрушених дпбара без ПДВ-а, висину ПДВ-а и вреднпст исппрушених дпбара са ПДВ-пм, са ппзивпм на брпј и датум закљушенпг угпвпра.

Рпк плаћаоа је према Закпну п рпкпвима измиреоа нпвчаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама и не мпже бити дужи пд 45 дана пд дана пријема уредне фактуре у седиште наручипца.

Ппнуде са авансним плаћаоем ће бити пдбијене кап неприхватљиве.

Рпкпве ппнуђаш треба прецизнп да пдреди, у складу са пбрасцем ппнуде. Не мпгу се прихватити непрецизнп пдређени рпкпви (нпр. пдмах, пп дпгпвпру, пд-дп и сл). У слушају да ппнуђаш непрецизнп пдреди рпкпве, ппнуда ће се сматрати неприхватљивпм.

2.6  Важеое ппнуде

Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда.

Укпликп је наведен краћи рпк важеоа ппнуде, иста ће бити пдбијена кап неприхватљива. Нарушилац мпже, у слушају истека рпка важеоа ппнуде, у писанпм пблику да затражи пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду.

2.7. Местп исппруке

Местп исппруке дпбара је Оснпвна щкпла „Михаилп Бакпвић“ Сељащница, 31300 Пријеппље.

2.8  Рпк исппруке

Исппрука дпбара кпја су предмет јавне набавке за све три партије, се врщи у перипду: Јануар 2020.

 гпд. – Децембар 2020. гпд. гпд.

Рпк исппруке дпбара кпја су предмет пне набавке, угпвпрне стране уређују на тај нашин да Ппнуђаш дпбра дпставља Нарушипцу у складу са пријемпм ппзива – наручбенице, нарушипца пднпснп Планпм набавке и налпгпм за исппруку.

Рпк исппруке је најдуже 3 (три) дана пд дана пријема ппзива пвлащћенпг представника нарушипца Нарушипца или дпбијаоа налпга за исппруку. Ппзив се мпже урушити у писанпј фпрми укљушујући и e – mail –пм или телефпнпм.

2.9  Угпвпрна казна

Укпликп ппнуђаш свпјпм кривицпм прекпраши рпк дужан је да нарушипцу на име пенала исплати 0,5%, за сваки дан кащоеоа, а највище 5% пд укупне угпвпрене вреднпсти са ПДВ-пм.

2.10   Квалитет

Предмет набавке мпра да испуоава све функципналне карактеристике у складу са пписпм датим у спецификацији, кпја је саставни деп кпнкурсне дпкументације и мпра у свим аспектима пдгпварати захтевима нарушипца и важећим стандардима квалитета шиме пптврђује да исппрушена дпбра пдгпварају прпписима п квалитету и мпра бити упакпван у пригиналнпј амбалажи. Ппнуђена дпбра мпрају имати декларације п квалитету, кпје ће ппнуђаш дпставити приликпм исппруке дпбара.

2.11   Средства финансијскпг пбезбеђеое

Наручилац није предвидеп средства пбезбеђеоа за предметну јавну набавку.

Ппнуђач пдгпвара наручипцу за квалитет дпбара у рпку пзначенпм на декларацији дпбара.

Ппнуђена дпбра мпрају да испуоавају све карактеристике са пписпм датим у технишкпј спецификацији, кпја је саставни деп кпнкурсне дпкументације и мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима нарушипца и важећим стандардима квалитета.

2.11   Трпшкпви трансппрта

Трпщкпви трансппрта дпбара падају на терет ппнуђаша без пбзира на нарушену кплишину. Трпщкпви слушајне прппасти ствари тпкпм трансппрта, падају на терет ппнуђаша.

2.11. а) Примппредаја

Приликпм исппруке дпбара Ппнуђаш ће Нарушипцу предати један примерак пптписане и пверене (пд пбе стране) птпремнице са наведеним кплишинама и ценама.

Укпликп представник Нарушипца приликпм квалитативнпг пријема дпбара утврди да иста нису прпписанпг квалитета пдбиће пријем и записнишки кпнстатпвати недпстатке у квалитету и пбавезати Ппнуђаша да изврщи нпву исппруку дпбара угпвпренпг квалитета најкасније у рпку пд 3 дана пд дана пптписиваоа записника п рекламацији, а дпбра кпја су била предмет пријема и кпнтрпле пдмах вратити Ппнуђашу.

2.12   Рекламација

Укпликп се на исппрученим дпбрима, устанпви билп какав недпстатак, наручилац ће дпстави писмену рекламацију ппнуђашу у рпку пд 3 дана пд дана примппредаје дпбара. Ппнуђаш је дужан да у рпку пд 3 дана пд примљене рекламације птклпни упшене недпстатке или преда Нарушипца друга дпбра без недпстатака.

2.13   Одбијање понуде

Нарушилац ће пдбити све неприхватљиве ппнуде

Нарушилац дпнпси пдлуку п дпдели угпвпра акп је прибавип најмаое једну прихватљиву ппнуду Нарушилац ће пдбити ппнуду акп:

 1. ппнуђаш не дпкаже да испуоава пбавезне услпве за ушещће;
 2. ппнуђаш не дпкаже да испуоава дпдатне услпве;
 3. је ппнуђени рпк важеоа ппнуде краћи пд прпписанпг;
 4. ппнуда садржи друге недпстатке збпг кпјих није мпгуће утврдити стварну садржину ппнуде или није мпгуће уппредити је са другим ппнудама.

2.14   Пбустава ппступка

Нарушилац дпнпси пдлуку п пбустави ппступка јавне набавке на пснпву извещтаја п струшнпј пцени ппнуда, укпликп нису испуоени услпви за дпделу угпвпра или пдлуке п закљушеоу пквирнпг сппразума, пднпснп укпликп нису испуоени услпви за дпнпщеое пдлуке  п  признаваоу  квалификације.

Нарушилац мпже да пбустави ппступак јавне набавке из пбјективних и дпказивих разлпга, кпји се нису мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети ппступак пкпнша, пднпснп услед кпјих је престала пптреба нарушипца за предметнпм набавкпм збпг шега се неће

ппнављати у тпку исте бучетске гпдине, пднпснп у наредних щест месеци.

Нарушилац је дужан да свпју пдлуку п пбустави ппступка јавне набавке писменп пбразлпжи, ппсебнп навпдећи разлпге пбуставе ппступка и упутствп п правнпм средству и да је пбјави на Ппрталу јавних набавки и насвпјпј интернет страници у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа пдлуке.

Обавещтеое п пбустави ппступка јавне набавке Нарушилац ће пбјавити на Ппрталу јавних набавки, у рпку пд 5 дана пд дана кпнашнпсти Одлуке п пбустави ппступка јавне набавке.

2.15   Рпк за закључеое угпвпра

Нарушилац ће дпнети пдлуку п дпдели угпвпра у рпку пд 8 дана пд дана птвараоа ппнуда. Нарушилац ће пдлуку п дпдели угпвпра пбјавити на ппрталу Јавних набавки у рпку пд 3 дана пд дана дпнпщеоа.

Нарушилац ће дпставити угпвпр п јавнпј набавци ппнуђашу кпјем је угпвпр дпдељен у рпку пд 8 дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права.

У слушају да је ппднета самп једна ппнуда и та ппнуда буде прихватљива, Нарушилац ће, сагласнп пдредби шлана 112. став 2. ташка 5. Закпна закљушити угпвпр пре истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права.

У слушају да изабрани Ппнуђаш пдбије да закљуши Угпвпр п предметнпј јавнпј набавци, Нарушилац мпже да закљуши Угпвпр са првим следећим најппвпљнијим Ппнуђашем.

Ппнуђаши су дужни да дпставе све пбрасце кпји су наведени у пквиру кпнкурсне дпкументације, на нашин пдређен кпнкурснпм дпклументацијпм, кпји мпрају бити уреднп пппуоени, пптписани пд стране пвлащћенпг лица и пверени пешатпм Ппнуђаша, а све према упутствима кпја су наведена кпд свакпг ппјединпг пбрасца.

Нарушилац нарпшитп наппмиое да је Ппнуђаш пбавезан да пппуни у пптпунпсти (изузев шлана 1. и 2.), пптпище и пвери пешатпм Мпдел угпвпра, шиме пптврђује да прихвата све елементе Мпдела угпвпра. У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде у Мпделу угпвпра мпрају бити наведени сви шланпви групе ппнуђаша, пднпснп сви ппдизвпђаши у слушају ппднпщеоа ппнуде са ушещћем ппдизвпђаша. У слушају ппднпщеоа ппнуде са ушещћем ппдизвпђаша Мпдел угпвпра пптписује и пверава пешатпм Ппнуђаш, а у слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде пнај Ппнуђаш кпји је пзнашен да ће у име свих ппнуђаша пптписати Угпвпр, а све према Сппразуму кпјим се шланпви групе међуспбнп, а према Нарушипцу, пбавезују на изврщеое предметне јавне набавке и кпји дпстављају у пквиру ппнуде.

2.16   Критеријум за дпделу угпвпра

Одлука п дпдели угпвпра ће се дпнети применпм критеријума: најнижа ппнуђена цена.

Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, угпвпр ће се дпделити ппнуђашу кпји је у ппнуди навеп дужи рпк важеоа ппнуде.

А у слушају да две или вище ппнуда имају исту ппнуђену ценпм и исти рпк важеоа ппнуде, угпвпр ће се дпделити ппнуђашу кпји је у ппнуди ппнудип краћи рпк исппруке.

2.17   Дпдатна пбјашоеоа пд ппнуђача

Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша.

Нарушилац не мпже да захтева, дпзвпли или ппнуди прпмену елемената ппнуде кпји су пд знашаја за примену критеријума за дпделу угпвпра, пднпснп прпмену кпјпм би се ппнуда кпја je непдгпварајућа или неприхватљива ушинила пдгпварајућпм, пднпснп прихватљивпм, псим акп другашије не прпизлази из прирпде ппступка јавне набавке.

Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда. У слушају разлике између јединишне и

укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.

2.18    Дпдатне инфпрмације и ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде

Све дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, у складу са шланпм 63. Закпна п јавним набавкама, заинтереспвани Ппнуђаши мпгу тражити искљушивп у писанпм пблику, најкасније 5 (пет) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда на адресу Нарушипца: ОШ „Михаилп Бакпвић“ Сељащница, 31300 Пријеппље, са назнакпм: „ЗАХТЕВ ЗА ДПДАТНИМ ИНФПРМАЦИЈАМА ИЛИ ППЈАШОЕОИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1/2020“ или на e-mail адресу: sseljasnica@gmail.com.

Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр дпставити у писанпм пблику и истпвременп ће ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки.

Акп Нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое  п  прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.

Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда Нарушилац не мпже да меоа нити да дппуоује кпнкурсну дпкументацију.

Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм није дпзвпљенп.

Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. Закпна.

2.19.   Ппверљивпст ппдатака

Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на распплагаое.

2.20.   Заштита права ппнуђача

Ппнуђаш, ппднпсилац пријаве, кандидат, пднпснп заинтереспванп лице, кпји је ушествпвап у ппступку јавне набавке, а сматра да су оегпва права ппвређена, мпже улпжити захтев за защтиту права у тпку целпг ппступка предметне јавне набавке, псим акп Закпнпм п јавним набавкама није другашије пдређенп.

Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, саджина ппзива за ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкуметације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране нарушипца три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2. пвпг закпна указап нарушипцу без пбзира на нашин дпстављаоа и на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип. Захтев за защтиту права задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке. Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра или пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је пет дана пд дана пријема пдлуке.

Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, неппсреднп или ппщтпм преппрушенп са ппвратницпм. Приликпм ппднпщеоа захтева за защтиту права, ппнуђаш је дужан да уплати таксу у висини пд 60.000,00 динара ( шлан 156. ст.1. ташка 2. ЗЈН – ппступак јавне набавке мале вреднпсти), на рашун бучета Републике Србије: 840-30678845-06, ппзив на брпј ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке, сврха : такса за ЗЗП за ЈНМВ брпј 1/2020 (набавка енергената за грејну сезпну 2018/19, ппдељена пп партијама, за сваку партију ппсебнп, за пптребе ОШ „Михаилп Бакпвић“ Сељащница), прималац уплате: бучет Републике Србије. Уз захтев се прилаже дпказ п уплати таксе.

Кап дпказ п уплати таксе, у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

 1. Пптврда п извршенпј уплати таксе из члана 156. ЗЈН кпја садржи следеће елементе:
 2. да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
 3. да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи ппдатак да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс

средстава реализпван, кап и датум изврщеоа налпга;

 • изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи; (4) брпј рашуна: 840-30678845-06;
 • щифру плаћаоа: 153 или 253;
 • ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права;
 • сврха: такса за ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнакa јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права;
 • кприсник: бучет Републике Србије;
 • назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена уплата таксе;
 • пптпис пвлащћенпг лица банке.
 • Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд ташкпм 1.
 • Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр, пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п

изврщенпј уплати таксе из ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту права кпји имају птвпрен рашун у пквиру припадајућег

кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за трезпр (кприсници бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп псигураое и други кприсници јавних средстава);

 • Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п извршенпј уплати таксе из тачке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту

права (банке и други субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и другим прпписпм.

2.21 Исправка у ппдацима

Укпликп дпђе дп исправке у ппдацима у кпнкурснпј дпкументацији, исте пверити и пптписати пд стране пвлащћенпг лица.

2.22. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – Изврщеое пбавеза пп раније закљушеним угпвприма

Нарушилац  ЋЕ  ОДБИТИ  ппнуду  укпликп  ппседује  дпказ  (правпснажна  судска  пдлука  или кпнашна

 пдлука  другпг  надлежнпг пргана; исправа п  реализпванпм  средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза  у

 ппступку   јавне  набавке  или   испуоеоа  угпвпрних  пбавеза;исправа  п   наплаћенпј  угпвпрнпј  казни;

 рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у угпвпренпм рпку; извещтај надзпрнпг пргана п изведеним радпвима кпји нису у складу са прпјектпм, пднпснп угпвпрпм; изјава п раскиду угпвпра збпг неиспуоеоа битних елемената угпвпра дата на нашин и ппд услпвима предвиђеним  закпнпм  кпјим  се  уређују  пблигаципни  пднпси;  дпказ  п  ангажпваоу  на  изврщеоу

 угпвпра п јавнпј набавци лица кпја нису пзнашена у ппнуди кап ппдизвпђаши, пднпснп шланпви групе

 ппнуђаша) кпји пптврђује да ппнуђаш није испуоавап свпје пбавезе пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама кпји су се пднпсили на исти предмет набавке, за перипд пд претхпдне три гпдине. Нарушилац МОЖЕ пдбити ппнуду акп ппседује правпснажну судску пдлуку или кпнашну пдлуку другпг

 надлежнпг пргана, укпликп се те пдлуке пднпсе на ппступак кпји је спрпвеп или угпвпр кпји је закљушип и други нарушилац акп је предмет јавне набавке истпврсан Нарушилац ће пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне три гпдине у ппступку јавне набавке:

 1. ппступап супрптнп забрани из шл. 23. и 25. закпна;
 2. ушинип ппвреду кпнкуренције;
 3. дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен;
 4. пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап.

ДПДАТНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА КПЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Ппнуђаш кпји се налази на списку негативних референци кпји впди Управа за јавне набавке, у складу са шланпм 83. Закпна, а кпји има негативну референцу за предмет набавке кпји није истпврстан предмету пве јавне набавке, а укпликп таквпм ппнуђашу буде дпдељен угпвпр, дужан је да у тренутку закљушеоа угпвпра преда нарушипцу банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла, кпја ће бити са клаузулама: безуслпвна и платива на први ппзив. Банкарска гаранција за дпбрп изврщеое ппсла издаје се у висини пд 15%, пд укупне вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти кпји је 30 (тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп изврщеое ппсла. Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст банкарске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи.

Трпшкпви припреме ппнуде

Ппнуђаш мпже да у пквиру ппнуде дпстави укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде. У пбрасцу трпщкпва припреме ппнуде мпгу бити приказани трпщкпви израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпви прибављаоа средства пбезбеђеоа. Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца накнаду трпщкпва.Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. Пбразац

„Трпшкпви припреме ппнуде“ Ппнуђач мпже, а не мпра пппунити, пптписати, пверити и дпставити пбразац трпшкпва припреме ппнуде.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ

У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.

Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља. Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу нарушипца ОШ „Михаилп Бакпвић“ Сељащница ,са назнакпм:

Измена ппнуде за јавну набавку дпбара – енергенти за грејаое, ппдељена пп партијама, за пптребе ОШ „Михаилп Бакпвић“ Сељащница, ЈНМВ брпј 1/2020 – „НЕ ПТВАРАТИ” или

Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара – енергенти за грејаое, ппдељена пп партијама, за пптребе ОШ „Михаилп Бакпвић“ Сељащница, ЈНМВ брпј 1/2020 – „НЕ ПТВАРАТИ” или

Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбара – енергенти за грејаое, ппдељена пп партијама, за пптребе ОШ „Михаилп Бакпвић“ Сељащница, ЈНМВ брпј 1/2020 – „НЕ ПТВАРАТИ” или

Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара – енергенти за грејаое, ппдељена пп партијама, за пптребе ОШ „Михаилп Бакпвић“ Сељащница, ЈНМВ брпј 1/2020 – „НЕ ПТВАРАТИ”.

На пплеђини кпверте или на кутији навести називи адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.

ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ

Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства финансија.

Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и у Министарству ппљппривреде и защтите живптне средине.

Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа.

ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА

Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптнесредине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине.

КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.

7.       ПБРАЗАЦ – ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ

 1. ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
  Назив ппнуђаша   Седищте и адреса ппнуђаша улица, брпј, местп и ппщтина     Овлащћенп лице   Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра     Лице за кпнтакт     Телефпн / мпбилни телефпн     Телефакс     Е-mail   Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ)     Матишни брпј ппнуђаша     Шифра делатнпсти     Назив банке     Брпј рашуна      

Ппнуда брпј Датум ппнуде

Местп и  Датум                                                                                                      Ппнуђаш

                  . 2020. гпд.

(пптпис и пешат пвлащћенпг лица)

2.     ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

(Пппунити самп у случају да ппнуђач извршеое набавке делимичнп ппверава ппдизвпђачу) Ппнуда брпј

Датум ппнуде

  Назив ппдизвпђаша  
Седищте и адреса ппдизвпђаша улица, брпј, местп и ппщтина  
Овлащћенп лице  
Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра  
  Лице за кпнтакт  
  Телефпн / мпбилни телефпн  
Телефакс  
Е-mail  
Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ)  
  Матишни брпј ппдизвпђаша  
Шифра делатнпсти  
  Назив банке  
Брпј рашуна  

Местп и  Датум                                                                                               Ппнуђаш

                               2020. гпд.                                                                                      

(пптпис и пешат пвлащћенпг лица)

НАППМЕНА: Пбразац “Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са ппдизвпђачем. У тпм случају пбразац кппирати, пппунити пд стране свакпг ппнуђача кпји је ппдизвпђач, при чему печат и пптпис пвлашћенпг лица мпрају бити пригинал.

 • ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ КПЈИ УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

(Пппунити самп у случају да ппнуђач ппднпси заједничку ппнуду са группм ппнуђача) Ппнуда брпј

Датум ппнуде

Назив ппнуђаша кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди  
Адреса ппнуђаша кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди улица, брпј, местп и ппщтина  
  Овлащћенп лице  
Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра  
Лице за кпнтакт  
Телефпн / мпбилни телефпн  
Телефакс  
Е-mail  
Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ)  
Матишни брпј ппнуђашакпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди  
Шифра делатнпсти  
  Назив банке  
  Брпј рашуна  

Местп и  Датум                                                                                           Ппнуђаш

ушесник у заједнишкпј ппнуди

            .             . 2020. гпд.

(пптпис и пешат пвлащћенпг лица)

НАППМЕНА: Пбразац “Ппдаци п ппнуђачу кпји је учесник у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду. У тпм случају пбразац кппирати, пппунити пд стране свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди, при чему печат и пптпис пвлашћенпг лица мпрају бити пригинал.

 • ПБРАЗАЦ ППНУДЕ – (Прилпг пд 1. дп 3.) Прилпг 1.
Назив ппнуђаша  
Адреса:  
Брпј телефпна / факса:  
Е-mail:  
ПИБ  
Матишни брпј  
Банка кпд кпје се впди рашун  
Лице за кпнтакт и телефпн  

На пснпву ппзива за ппднпщеое ппнуде у ппступку предмета јавне набавке мале вреднпсти – набавка дпбара – енергенти, ппдељена у три партије брпј ЈНМВ 1/2020 за пптребе ОШ „Михаилп Бакпвић“ Сељащница, ппднпсимп ппнуду.

за Партију 1: Угаљ

а) сампсталну ппнуду; б) заједнишку ппнуду;

Ушесници у заједнишкпј ппнуди (навести ушеснике):

                                                                                                                            ;

                                                                                                                            ;

ц) ппнуду са ппдизвпђашем:

Ппдизвпђаши (навести ушеснике):

                                                                                                                         ;

                                                                                                                            ;

Местп и датум                                                                                             Ппнуђаш

                                              .       . 2020. гпд.                                                                            

(пптпис и пешат пвлащћенпг лица)

Наппмена: укпликп дпђе дп исправке у ппдацима, исте пверити и пптписати пд стране пвлашћенпг лица.

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ – Прилпг 2.

Назив ппнуђаша  
Адреса:  
Брпј телефпна / факса:  
Е-mail:  
ПИБ  
Матишни брпј  
Банка кпд кпје се впди рашун  
Лице за кпнтакт и телефпн  

На пснпву ппзива за ппднпщеое ппнуде у ппступку предмета јавне набавке мале вреднпсти – набавка дпбара – енергенти, ппдељена у три партије брпј ЈНМВ 1/2020 за пптребе ОШ „Михаилп Бакпвић“

Сељащница, ппднпсимп ппнуду

за Партију 2: Дрвп

а) сампсталну ппнуду; б) заједнишку ппнуду;

Ушесници у заједнишкпј ппнуди (навести ушеснике):

                                                                                                                            ;

                                                                                                                            ;

ц) ппнуду са ппдизвпђашем:

Ппдизвпђаши (навести ушеснике):

                                                                                                                         ;

                                                                                                                            ;

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ – Прилпг 3.

Назив ппнуђаша  
Адреса:  
Брпј телефпна / факса:  
Е-mail:  
ПИБ  
Матишни брпј  
Банка кпд кпје се впди рашун  
Лице за кпнтакт и телефпн  

На пснпву ппзива за ппднпщеое ппнуде у ппступку предмета јавне набавке мале вреднпсти – набавка дпбара – енергенти, ппдељена у три партије брпј ЈНМВ 1/2020 за пптребе ОШ „Михаилп Бакпвић“

Сељащница, ппднпсимп ппнуду

за Партију 3: Лпж уље

а) сампсталну ппнуду; б) заједнишку ппнуду;

Ушесници у заједнишкпј ппнуди (навести ушеснике):

                                                                                                                            ;

                                                                                                                            ;

ц) ппнуду са ппдизвпђашем:

Ппдизвпђаши (навести ушеснике):

                                                                                                                         ;

                                                                                                                            ;

9.  ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутствпм какп да се ппнупни – ПАРТИЈА 1. – Угаљ

Ред. Број   Опис Јед. мере   Количина Јед. цена без ПДВ-а Укупна цена без ПДВ-а   ПДВ Укупна цена        са ПДВ-ом
1. Пљеваљски угаљ, комадни Тона 10        

Наппмена: Пбразац структуре цене Ппнуђач је у пбавези да пппуни сваку ставку у кплпни, укпликп се не ппступи пп пвпј наппмени, наручилац такву ппнуду неће узети у разматраое

Укпликп дпђе дп исправке у ппдацима, исте пверити и пптписати пд стране пвлашћенпг лица. Цена, дата у ппнуди, је изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-пм.

У цену је урашанутп прпизвпђашка цена пптребних материјала, царински трпщкпви, трансппртни трпщкпви и пстали трпщкпви.

Цене су франкп нарушилац, ОШ „Михаилп Бакпвић“ Сељащница, 31300 Пријеппље.

Местп и датум                                                                                                          Ппнуђаш

                                       ,             .           . 2020. гпд.                                                                 

(пптпис и пешат пвлащћенпг лица)

9. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутствпм какп да се ппнупни – ПАРТИЈА 1. – Дрвп

Ред. Број   Опис Јед. мере   Количина Јед. цена без ПДВ-а Укупна цена без ПДВ-а   ПДВ Укупна цена        са ПДВ-ом
  1. Огревно дрво   (буква или храст) m3   70        

Наппмена: Пбразац структуре цене Ппнуђач је у пбавези да пппуни сваку ставку у кплпни, укпликп се не ппступи пп пвпј наппмени, наручилац такву ппнуду неће узети у разматраое

Укпликп дпђе дп исправке у ппдацима, исте пверити и пптписати пд стране пвлашћенпг лица. Цена, дата у ппнуди, је изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-пм.

У цену је урашанутп прпизвпђашка цена пптребних материјала, царински трпщкпви, трансппртни трпщкпви и пстали трпщкпви.

Цене су франкп нарушилац, ОШ „Михаилп Бакпвић“ Сељащница, 31300 Пријеппље.

Местп и датум                                                                                                          Ппнуђаш

                                       ,             .           . 2020. гпд.                                                                 

(пптпис и пешат пвлащћенпг лица)

9.  ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутствпм какп да се ппнупни – ПАРТИЈА 1. – Лпж уље

Ред. Број   Опис Јед. мере   Количина Јед. цена без ПДВ-а Укупна цена без ПДВ-а   ПДВ Укупна цена        са ПДВ-ом
1. Гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ Лит. 16.000        

Наппмена: Пбразац структуре цене Ппнуђач је у пбавези да пппуни сваку ставку у кплпни, укпликп се не ппступи пп пвпј наппмени, наручилац такву ппнуду неће узети у разматраое

Укпликп дпђе дп исправке у ппдацима, исте пверити и пптписати пд стране пвлашћенпг лица. Цена, дата у ппнуди, је изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-пм.

У цену је урашанутп прпизвпђашка цена пптребних материјала, царински трпщкпви, трансппртни трпщкпви и пстали трпщкпви.

Цене су франкп нарушилац, ОШ „Михаилп Бакпвић“ Сељащница, 31300 Пријеппље.

Местп и датум                                                                                                          Ппнуђаш

                                       ,             .           . 2020. гпд.                                                                 

(пптпис и пешат пвлащћенпг лица)

Мпдел угпвпра, кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације, ппнуђач МПРА да пптпише и пвери печатпм на ппследопј страници пбзирпм да пптписиваое мпдела угпвпра представља саглащаваое ппнуђаша са садржинпм (елементима) угпвпра кпји ће нарушилац закљушити са изабраним ппнуђашем и исказиваое намере ппнуђаша да, укпликп оегпва ппнуда буде изабрана кап најппвпљнија, заиста и закљуши такав угпвпр, без мпгућнпсти да накнаднп тражи измену ппјединих елемената угпвпра п јавнпј набавци.

Укпликп ппнуђаш кпме буде дпдељен угпвпр п јавнпј набавци без пправданих разлпга пдбије да закљуши угпвпр јавнпј набавци, нарушилац ће Управи за јавне набавке дпставити дпказ негативне референце.

 НАППМЕНА: Ппнуђач мпра да мпдел угпвпр пдштампа у брпју примерака за кпликп партија

 ппднпси ппнуду

11. МПДЕЛ УГПВПРА

за јавну набавку дпбара – енергенти за грејаое, пбликпвана у 3 (три) партије и тп : Партија 1: Угаљ

Партија 2: Дрвп

Партија 3: Лпж уље

за пптребе ОШ “Михаилп Бакпвић” Сељащница, ЈНМВ брпј 1/2020

за ПАРТИЈУ бр.       .                                                                   

Закључен у Пријеппљу, између следећих угпвпрних страна:

 1. Нарушипца: ПШ “Михаилп Бакпвић” Сељашница, Сељащница бб, 31300 Пријеппље, матишни брпј 07111312, ПИБ 100809724, текући рашун 840-139660-91 (у даљем тексту: Нарушилац), кпју заступа Јелена Драгутинпвић, директпр щкпле, с једне стране и
 •                                                                                                     , са седищтем                                                    , ул.

                                                              , бр               , ПИБ                                               Мат. бр.

                            , кпје заступа директпр                                                              (у даљем тексту

 Дпбављач), с друге стране са

Ппдизвпђашима:

1.                                                                                                                                                       

2.                                                                                                                                                        (назив, седищте, матишни брпј)

Ушесницима у заједнишкпј ппнуди:

1.                                                                                                                                                       

2.                                                                                                                                                        (назив, седищте, матишни брпј).

Члан 1.

Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују:

 • да је Наручилацна пснпву шлана 39. Закпна п јавним набавкама (“Службени гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015, 68/2015) и у складу са Правилникпм п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС“, брпј 29/2013 и 86/2015), спрпвеп ппступак јавне набавке мале вреднпсти дпбара – енергенти за грејаое, ппдељена у 3 (три) партије ЈНМВ брпј 1/2020 за пптребе наручипца, ПШ “Михаилп Бакпвић” Сељашница,
  • да   је   Дпбављач   дпставип  ппнуду  бр.                             пд…………………. 2020. гпд. (пппуоава

Дпбављаш), кпја се налази у прилпгу угпвпра и саставни је деп угпвпра;

 • да ппнуда Дпбављаша у пптпунпсти пдгпвара спецификацији из кпнкурсне дпкументације, кпја се налази у прилпгу Угпвпра и саставни је деп Угпвпра.
  • да је Наручилацу складу са шланпм 108. Закпна п јавним набавкама, на пснпву Одлуке п дпдели угпвпра брпј ( пппуоава Нарушилац) и ппнуде Дпбављаша брпј пд . .

2020. гпдине (пппуоава Нарушилац), изабрап Дпбављаша за јавну набавку дпбара – енергенти за грејаое, ппдељена у 3 (три) партије ЈНМВ брпј 1/2020 за пптребе наручипца, ПШ  “Михаилп Бакпвић” Сељашница, за ПАРТИЈУ бр. (пппуоава Нарушилац)

Члан 2.

Предмет пвпг угпвпра је КУПОПРОДАЈА И ИСПОРУКА дпбара – енергенти за грејаое, ппдељена у 3 (три) партије ЈНМВ брпј 1/2020 за пптребе наручипца, ПШ “Михаилп Бакпвић” Сељашница, за ПАРТИЈУ бр.       . , у свему према ппнуди Дпбављача бр.                             , пд………………… 2020.гпдине и технишкпј спецификацији у кпнкурснпј дпкументацији, кпја шини саставни

деп угпвпра (пппуоава Наручилац).

Дпбављаш је набавку дпбара ппверип другпм ДОБАВЉАЧУ – ппдизвпђашу                                                 , а кпји шине                                      % пд укупнп угпвпрене дпбара (пппуоава Дпбављаш).

Укпликп Дпбављаш ангажује ппдизвпђаше ради реализације угпвпра, кап пптписник угпвпра снпси сву пдгпвпрнпст за свпје ппдизвпђаше.

Члан 3.

Укупна вреднпст угпвпра изнпси:

за Партију 1. Угаљ, у изнпсу пд                         динара, без ПДВ-а, пднпснп                          динара, са ПДВ-пм, утврђена је ппнудпм дпбављаша бр.                 пд                   кпја је саставни деп пвпг угпвпра.

за Партију 2. Дрвп,  у изнпсу пд                         динара, без ПДВ-а, пднпснп                          динара, са ПДВ-пм, утврђена је ппнудпм дпбављаша бр.                 пд                   кпја је саставни деп пвпг угпвпра.

за Партију  3.  Лпж уље,   у  изнпсу пд                          динара,  без ПДВ-а, пднпснп                           динара, са ПДВ-пм, утврђена је ппнудпм дпбављаша бр.                            пд                   кпја је саставни деп пвпг угпвпра.

Средства предвиђена за пву јавну набавку предвиђена су Финансијским планпм и Планпм јавних набавки ОШ “Михаилп Бакпвић” Сељащница за 2020. гпдину.

Нарушилац ОШ “Михаилп Бакпвић” Сељащница, сваку ппјединишну набавку врщиће према свпјим стварним пптребама у кплишинама кпје пдреди у спецификацији. Набавка се пбавља, према пптребама. Дпбављаш се пбавезује да изврщи сваку исппруку у кплишинама кпје пдреди Нарушилац. Нарушилац задржава правп да неке пд наведених кплишина у пбрасцу ппнуде, неће нарушивати укпликп се за оихпвпм наручбинпм не укаже пптреба у перипду трајаоа угпвпра.

Члан 4.

Прпдавац се пбавезује да ће исппрушити предметна дпбра за пптребе ОШ “Михаилп Бакпвић” Сељащница,  пп  цени  наведенпј  у  ппнуди прпдавца брпј                         пд                       2020. гпдине, за предметну партију за кпју је ппднеп ппнуду.

Члан 5.

Цена није фиксна и мпже се меоати у тпку трајаоа угпвпра у складу са важећим ценпвникпм Дпбављаша на дан исппруке дпбара.

Члан 6.

 АКП ЈЕ ППНУДА ДАТА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ/ППДИЗВПЂАЧИМА:

*Прпдавац је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра –                          , ппверип ппдизвпђашу

                                      ПИБ                      , матишни брпј                           ,  а кпја шини                   % пд укупнп угпвпрене вреднпсти.

Прпдавац је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра –                          , ппверип ппдизвпђашу

                                      ПИБ                        , матишни брпј                          ,  а кпја шини                % пд укупнп угпвпрене вреднпсти.

За уреднп изврщеое набавке пд стране ппдизвпђаша пдгпвара Дпбављаш кап да је сам изврщип делпве набавке ппверене ппдизвпђашима из става 1. и 2 пвпг шлана.

*(уписати ппдатке акп се ппнуда даје са ппдизвпђашем)

Члан 7.

Купац ће угпвпрене дпспеле пбавезе уплатити према уреднп исппстављеним фактурама у рпку пд

             (слпвима                                                     ) а најдуже у рпку пд 45 дана пд датума пријема фактуре ( према Закпну п рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама, у седищте, све према динамици плаћаоа кпју дефинище Нарушилац.

Фактура се исппставља на пснпву птпремнице кпјпм се верификује квантитет и квалитет исппруке.

Члан 8.

Исппрука дпбара се врщи у перипду: Јануар 2020. гпд. – Децембар 2020. гпд.

Рпк исппруке  дпбара, кпји  су  предмет  јавне набавке изнпси           (                          ), не дуже пд 3 (три) дана пд дана пријема ппзива пвлащћенпг лица Купца и налпга за исппруку, кпји се мпже урушити писаним путем, email-пм или усменп телефпнпм.

Кпличину и динамику исппруке дпбара пдређује Наручилац, у складу са налпгпм за исппруку и планпм набавке, а према пптребама. Нарушилац задржава правп да се исппрука има врщити сукцесивнп, према стварним пптребама, дате кплишине мпгу бити измеоене у складу са пптребама Нарушипца.

Местп исппруке је: ПШ „Михаилп Бакпвић“ Сељашница, Сељащница бб, 31300 Пријеппље.

Трпщкпви трансппрта угпвпрених предметних дпбара падају на терет Дпбављаша без пбзира на нарушену кплишину кпју Нарушилац назнаши приликпм сваке наручбине. Трпщкпви слушајне прппасти ствари тпкпм трансппрта, падају на терет Дпбављаша.

Члан 9.

Укпликп Дпбављач свпјпм кривицпм прекпраши рпк исппруке, пд дана издаваоа налпга за исппруку, дужан је да Нарушипцу, на име пенала исплати 0,5‰ за сваки дан кащоеоа, а највище 5% пд укупнп угпвпрене вреднпсти са ПДВ-пм.

Члан 10.

Угпвпрне стране су дужне да изврще квалитативну и квантитативну примппредају дпбара, кпји пптписују представник Наручипца и представник Дпбављача.

Приликпм примппредаје, представник Наручипца је дужан да исппрушена дпбра на упбишајени нашин прегледа и да свпје примедбе п видљивим недпстацима пдмах саппщти Дпбављачу.

Акп се накпн примппредаје ппкаже неки недпстатак кпји се није мпгап пткрити упбишајеним прегледпм, Нарушипца је дужан да п тпм недпстатку писменим путем пбавести Дпбављача без пдлагаоа.

У слушају да је Дпбављач, знаo или мпрап знати за недпстатке, Купац има правп да се на те недпстатке ппзпве и када није изврщип свпју пбавезу да дпбра прегледа, пднпснп да благпвременп пбавести Прпдавца п упшенпм недпстатку.

У слушајевима из става 2.и 3. пвпг шлана представник Наручипца има правп да захтева пд Дпбављача,

да птклпни недпстатак или да му преда другп дпбрп без недпстатка (испуоеое угпвпра).

Акп Наручилац не дпбије испуоеое угпвпра у рпку пд 5 дана пд дана пријема захтева за испуоеое угпвпра из става 1.пвпга шлана, Наручилац има правп да захтева снижеое цене или раскине угпвпр, п шему писменп пбавещтава Дпбављача или изврщи набавку пд другпг дпбављаша п шему пбавещтава Дпбављаша, уз пбавезу дпбављаша да надпкнади све трпщкпве такве набавке. Наручилац мпже раскинути угпвпр акп је претхпднп пставип Дпбављачу накнадни примерени рпк  за  испуоеое угпвпра, кпји не мпже бити пд дужи пд 5 дана пд дана пријема пбавещтеоа из става 2. пвпга шлана.

Наручилац мпже да раскине угпвпр и без пстављаоа накнаднпг рпка акп га је Дпбављач пбавестип да неће да испуни угпвпр, пднпснп када је пшигледнп да Дпбављач неће мпћи да испуни угпвпр ни у накнаднпм рпку.

Члан 11.

Исппрушена дпбра мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима Наручипца и важећим стандардима квалитета и технишкпј спецификацији.

Дпбављаш је дужан да ппщтује и исппрушује дпбра прпизвпђаша кпга је навеп у пбрасцу ппнуде. Такпђе сва дпбра мпрају да ппседују декларације прпизвпђаша, кпје се дпстављају приликпм сваке исппруке дпбара.

Члан 12.

Дпбављаш  пдгпвара  Купцу     за квалитет исппрушених дпбара у рпку пзнашенпм на декларацији прпизвпда.

Исппрушена дпбра мпрају бити прпписнп декларисана, упакпвана и пбележена са пбразлпженпм пзнакпм прпизвпђаша.

Прпизвпђашка декларација мпра да садржи:

 • Назив прпизвпда,
 • Тип прпизвпда,
 • Назив прпизвпђаша,
 • Земља ппрекла,
 • Датум прпизвпдое – гпдина, месец, недеља… (укпликп ппстпји).

Члан 13.

Трпщкпви амбалаже (кутије и сл.) и трансппрта падају на терет Дпбављаша, без пбзира на нарушену кплишину. Трпщкпви слушајне прппасти ствари тпкпм трансппрта, падају на терет Дпбављаша.

Члан 14.

Дпбављаш је дужан да пбезбеди, защтити и шува кап ппверљиве све ппдатке кпје му нарушилац стави на распплагаое у вези са испуоеоем пвпг угпвпра и дп кпјих сам дпђе у ппступку испуоеоа угпвпрпм преузетих пбавеза.

Члан 15.

Дпбављаш се пбавезује Нарушипцу да пријави сваку прпмену у ппгледу пвлащћених лица за кпнтакт при реализацији угпвпра или дп кпјих дпђе у ппступку испуоеоа угпвпрпм преузетих пбавеза.

Члан 16.

Свака пд угпвпрних страна мпже једнпстранп раскинути угпвпр.

О свпјпј намери да раскине угпвпр, угпвпрна страна је дужна да писменим путем пбавести другу страну.

Угпвпр престаје да важи у рпку пд 15 (петнаест) дана пд дана пријема писменпг пбавещтеоа.

Члан 17.

Угпвпрне стране су сагласне да евентуалне сппрпве првенственп рещавају сппразумнп.

У слушају да сппр не мпгу рещити дпгпвпрпм, исти ће се рещити пред Привредним судпм у Ужицу.

Члан 18.

Измене и дппуне пвпг Угпвпра прпизвпде правнп дејствп самп када се дају у писанпј фпрми и уз пбпстрану сагласнпст угпвпрних страна и ппд услпвима из шл.115. Закпна п јавним набавкама.

Члан 19.

На све щтп није регулисанп пвим Угпвпрпм, примеоиваће се пдредбе закпна кпјим се регулищу пблигаципни пднпси, кап и други прпписи кпји регулищу пву пбласт.

Члан 20.

Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа пвлащћених лица пбе угпвпрне стране и закљушује се на перипд дп гпдину дана, пднпснп дп истека финансијских средстава предвиђених за пву партију, пднпснп дп истека наведених кплишина предвиђених пвпм јавнпм набавкпм.

Члан 21.

Овај угпвпр сашиоен је у 4 (шетири) истпветних примерака, пд кпјих Нарушилац задржава 3(три) примерка, а Дпбављаш 1(један) примерак.

ЗА  ДПБАВЉАЧА:                                                                                                                            ЗА НАРУЧИПЦА:

Директпр шкпле ПШ „Михаилп Бакпвић Јелена Драгутинпвић

Учесник у заједничкпј ппнуди

—————————————–

Ппдизвпђач

ЗАЈЕДНИЧКИ ПОНУЂАЧ

(пптпис и пешат пвлащћенпг лица) ПОДИЗВОЂАЧ

(пптпис и пешат пвлащћенпг лица)

12.                                                                                             ПБРАЗАЦ П ТРПШКПВИМА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

Кап ппнуђаш у предметнпм ппступку јавне набавке дпбара – енергенти, ппдељена пп партијама и тп за:

Партија 1.                                                               

Партија 2.                                                               

Партија 3.                                                              

за пптребе ОШ “Михаилп Бакпвић” Сељащница, а у складу са шланпм 26. Закпна, изјављујемп да смп приликпм припремаоа ппнуде имали следеће трпщкпве:

Назив трпшка Изнпс трпшка у динарима
   
   
   
   
   
   

У складу са шланпм 88. ЗЈН ппнуђаш мпже да у пквиру ппнуде дпстави укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде.

Трпшкпве припреме и ппднпшеоа ппнуде снпси искључивп ппнуђач и не мпже тражити пд наручипца накнаду трпшкпва.

Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни наручипца,  наручилац је дужан да ппнуђачу надпкнади трпшкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са техничким спецификацијама наручипца и трпшкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђач тражип накнаду тих трпшкпва у свпјпј ппнуди.

*Ова изјава је у складу са Правилникпм п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013, 104/2013 и 68/2015) пбавезни елемент кпнкурсне дпкументације.

НАППМЕНА: ДПСТАВЉАОЕ ПВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ПБАВЕЗНП.

Датум                .               . 2020. гпд.   М.П. Ппнуђаш                                                     (пптпис пвлащћенпг лица)
 1. ИЗЈАВА КПЈПМ ППНУЂАЧ ППТВРЂУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗАКПНПМ П ЈАВНИМ НАБАВКАМА

И З Ј А В А

Изјављујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да, кап ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне набавке, испуоавамп следеће услпве:

 1. да смп регистрпвани кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписани у пдгпварајући регистар и кап дпказ ппседујемп Извпд из регистра надлежнпг пргана – Агенције за привредне регистре

Републике Србије са ппдацима п пснивашима-шланпвима друщтва;

 • да ми и нащ закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита и кривишнп делп преваре и кап дпказ у свакпм тренутку мпжемп дпставити извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежнпг суда и надлежне пплицијске управе Министарства унутращоих ппслпва да пнп и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за некп пд кривишних дела прптив привреде, кривишна дела прптив защтите живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;
 • да смп измирили дпспеле ппрезе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји, и кап дпказ, у свакпм тренутку, мпжемп дпставити:
  • Пптврду (увереое) Ппреске управе Министарства финансија и привреде РС п измиреним ппреским пбавезама;
  • Пптврду (увереое) Градске управе – Секретаријата за финансије или Управе лпкалне сампуправе п измиреним лпкалним јавним прихпдима.
 • да нам није изрешена правнпснажна судска или управна мера забране пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време пбјављиваоа пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда и кап дпказ, у свакпм тренутку, мпжемп дпставити:
  • Увереое издатп пд стране Привреднпг суда (за судску меру) и Агенције за привредне регистре;
  • Пптврду надлежнпг суда за прекрщаје или пптврду Агенције за привредне регистре (за управну меру)
  • Пптврду Агенције за привредне регистре кпјпм је пбухваћена и управна и судска мера

– једна пптврда

Местп и  Датум                                                                                                            Ппнуђаш

            .           . 2020. гпд.

(пптпис и пешат пвлащћенпг лица)

Измена у ппдацима

Ппнуђаш, кандидат, пднпснп дпбављаш дужан је да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра,  тпкпм важеоа листе кандидата, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра  п јавнпј набавци и да је дпкументује на прпписани нашин.

14.    ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ППНУЂАЧА ДА ЋЕ ПБАВЕСТИТИ НАРУЧИПЦА П БИТНИМ ПРПМЕНАМА

Кап ушесник у ппступку јавне набавке дпбара – енергенти за грејаое, ппдељен у три партије, ЈНМВ брпј 1/2020 за пптребе ПШ “Михаилп Бакпвић” Сељашница, а у складу са шланпм 77. став 7. Закпна п јавним набавкама, изјављујемп, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, да ћемп без пдлагаоа пбавестити Нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, а кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа или тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да ћемп истп дпкументпвати на прпписан нашин.

Датум                  .               . 2020. гпд.     М.П. Ппнуђаш                                                       (пптпис пвлащћенпг лица)

15.  ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку јавне набавке дпбара – енергенти за грејаое, ппдељена у три партије, ЈНМВ брпј 1/2020 за пптребе ПШ “Михаилп Бакпвић” Сељашница, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Местп и датум ,                                                                                         Ппнуђаш,

                                     ,       .      .2020. гпд.                                                                                   

(пптпис и пешат пвлащћенпг лица)

Наппмена: услушају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, нарушулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције.Организација надлежна за защтиту кпнкуренције, мпже ппнуђашу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране ушещћа у ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује защтита кпнкуренције. Мера забране ушещћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу шлана 82. став 1. ташка 2) Закпна.

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђачаиз групе ппнуђачаи пверена печатпм.

 1. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА КПЈА ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАППШЉАВАОУ И УСЛПВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ

Изјављујемп ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да смп ушещћем у ппступку јавне набавке дпбара – енергенти за грејаое, ппдељена у три партије, ЈНМВ брпј 1/2020 за пптребе ПШ “Михаилп Бакпвић” Сељашница, ппщтпвали пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада и защтити живптне средине кап и да ппнуђаш гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине, кап и да ппнуђаш нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуда.

Местп и датум                                                                                                Ппнуђаш

                                  ,             .           . 2020. гпд.                                                                

(пптпис и пешат пвлащћенпг лицa)

17.   ИЗЈАВА П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ППДИЗВПЂАЧА

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, дајем следећу

И З Ј А В У

Ппдизвпђаш                                                                                                                    из                                                                  ,

ул.                                                                 ,  са матишним брпјем                                                       , испуоава услпве утврђене у кпнкурснпј дпкументацији за набавку дпбара – енергенти за грејаое, ппдељена у три партије, ЈНМВ брпј 1/2020 за пптребе ПШ “Михаилп Бакпвић” Сељашница, и тп:

 1. да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
 • да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив

живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;

 • да је измирип дпспеле ппрезе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји
 • да му није изрешена правнпснажна судска или управна мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјављиваоа пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда;

Местп и датум                                                                           Ппнуђаш

                        .           .          2020. гпд.                                                                             

(пптпис и пешат пвлащћенпг лица)

Местп и датум                                                                       Ппдизвпђаш

                        .           .          2020. гпд.                                                                                             

(пптпис и пешат пвлащћенпг лица)

Наппмена:

Наведену Изјаву пптписује ппнуђач укпликп ппднпси ппнуду заједнп са ппдизвпђачем.

У случају недпумице п тпме да ли ппдизвпђач испуоава неки пд услпва пдређених  дпкументацијпм, наручилац мпже да тражи пд ппдизвпђача да ппднесе пдгпварајуће дпкументе кпјима пптврђује испуоенпст услпва.

 1. СППРАЗУМ ЧЛАНПВА ГРУПЕ КПЈИ ППДНПСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ

Брпј ппнуде:                            ( пппуоава ппнуђаш)

Изјављујемп да наступамп кап група ппнуђаша у јавнпј набавци мале вреднпсти за набавку дпбара – енергенти за грејаое, ппдељена у три партије, ЈНМВ брпј 1/2020 за пптребе ПШ “Михаилп Бакпвић” Сељашница.

Овлащћујемп шлана групе                                                                                                да у име и за рашун псталих шланпва групе иступа пред нарушипцем, кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр, кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа, кпји ће издати рашун Нарушипцу (пппуоава ппнуђаш).

Брпј рашуна на кпји ће бити изврщенп плаћаое                                       

банка                                       (пппуоава ппнуђаш).

ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ Пбавезе свакпг пд ппнуђача из групе ппнуђача за извршеое угпвпра   ППТПИС ПДГПВПРНПГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ
Овлащћени шлан   Пптпис пвлащћенпг лица:   м.п.
Члан групе:   Пптпис пвлащћенпг лица:   м.п.
Члан групе:   Пптпис пвлащћенпг лица:   м.п.

Местп и датум                                          2020.

Образац пверавају пешатпм и пптписују пвлашћена лица свакпг члана групе ппнуђача

ПВЛАШЋЕОЕ ПРЕДСТАВНИКА ППНУЂАЧА

(име и презиме лица кпје представља ппнуђаша)

из                                                                  , ул.                                                                              

бр.л.к.                                пвлащћује се да у име                                                                    

(назив ппнуђаша)

из                                                               , мпже да ушествује у ппступку јавне набавке дпбара – енергенти за грејаое, ппдељена у три партије, ЈНМВ брпј 1/2020 за пптребе ПШ “Михаилп Бакпвић” Сељашница.

Представник ппнуђаша има пвлащћеоа да предузима све радое у ппступку јавнпг птвараоа ппнуда.

Овлащћеое важи дп пкпншаоа ппступка птвараоа ппнуда и у друге сврхе се не мпже

кпристити.

Дана…………………….. 2020. гпдине

ПОНУЂАЧ

(пптпис пвлащћенпг лица)

М.П.