ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2019/2020.г.

Основна школа „Михаило Баковић “ СЕЉАШНИЦА

 И  З   В   Е   Ш   Т   А   Ј

о раду школе

(школска 2019/2020.год.)

А в г у с т ,2020. год
 
И З В Е Ш Т А Ј

О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ‘‘МИХАИЛО БАКОВИЋ‘‘

У СЕЉАШНИЦИ

У ШКОЛСКОЈ 2019/ 2020.ГОДИНИ

          Извештај о раду Основне школе ‘‘Михаило Баковић‘‘ у Сељашници за школску 2019 / 2020. годину урађен је на основу теза за израду извештаја достављених од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

          Извештај је обухватио све садржаје и активности рада школе у овој школској години водећи при томе рачуна да обухваћени садржаји буду што конкретнији и концизнији:

I     УСЛОВИ     РАДА

1.Материјално–технички услови

  М А Т И Ч Н А  Ш К О Л А

          Основна школа „Михаило Баковић“

          Адреса: Сељашница бб, 31 300 Пријепоље

          Број телефона/факса: 033/782 171

E-mail: sseljasnica@gmail.com

Просторни услови рада:

 • Настава у школи се одвија у учионицама опште намене (13 учионица), нема кабинета и специјализованих учионица.
 • Радна соба за припремни предшколски програм обезбеђује услове за квалитено извођење припремног програма.
 • Школа нема просторију за продужени боравак.
 • У школи постоји потпуно опремљена дигитална учионицаса три сервера, 20 радних станица за ученике и радном станицом наставника. Школа поседује стари кабинет информатике са 6 рачунара.
 • Школа нема фискултурну салу.
 • Школа не поседује одговарајуће спортске терене. Школско двориште се користи за потребе ученика када је у питању играње одбојке.
 • Библиотека у матичној школи задовољава потребе ученика и наставника,и у току школске 2019/2020. године школска библиотека обогаћена је са фондом од 164 нове  књига.
 • У саставу школског објеката матичне школе постоји ђачка кухиња која ради.
 • Просторе за реализацију ваннаставних активности школа нема.

И З Д В О Ј Е Н А  О Д Е Љ Е Њ А

Издвojeнo oдeљeњe Jaбукa

            Основна школа „Михаило Баковић“, ИО Јабука

            Адреса: Јабука бб, 31 300 Пријепоље

           Број телефона/факса: 033/75-183

Просторни услови рада:

 • Настава у школи се одвија у учионицама опште намене (2 учионице), нема кабинета и специјализованих учионица.
 • Радна соба за припремни предшколски програм обезбеђује услове за квалитено извођење припремног програма.
 • Школа нема просторију за продужени боравак.
 • У школи не постоји информатички кабинет ( школа поседује 4 рачунара)
 • Школа нема фискултурну салу.
 • Школа не поседује одговарајуће спортске терене. Школско двориште се користи за извођење наставе физичког васпитања.
 • Библиотека у ИО Јабука задовољава потребе ученика и наставника, располаже са 591 књигом.
 • У саставу ИО Јабука постоји ђачка кухиња која ради.
 • Просторе за реализацију ваннаставних активности школа нема.

Издвojeнo oдeљeњe Звjeзд

             Основна школа „Михаило Баковић“, ИО Звјезд

            Адреса: Звјезд бб, 31 300 Пријепоље

            Број телефона/факса: 033/75-074

Просторни услови рада:

 • Настава у школи се одвија у учионицама опште намене (2 учионицa), нема кабинета и специјализованих учионица.
 • Радна соба за припремни предшколски програм не постоји.
 • Школа нема просторију за продужени боравак.
 • Школа нема фискултурну салу.
 • Школа не поседује одговарајуће спортске терене. Школско двориште се користи за извођење наставе физичког васпитања.
 • Библиотека у ИО Звјезд задовољава потребе ученика и наставника, располаже са 433 књигом.
 • У саставу ИО Звјезд не постоји ђачка кухиња.
 • Просторе за реализацију ваннаставних активности школа нема.

Издвojeнo oдeљeњe Кaрoшeвинa

             Основна школа „Михаило Баковић“, ИО Кaрoшeвинa

             Адреса: Кaрoшeвинa бб, 31 300 Пријепоље

             Број телефона/факса: нема

Просторни услови рада:

 • Настава у школи се одвија у учионицама опште намене (2 учионице), нема кабинета и специјализованих учионица.
 • Радна соба за припремни предшколски програм не постоји.
 • Школа нема просторију за продужени боравак.
 • У школи не постоји информатички кабинет .
 • Школа нема фискултурну салу.
 • Школа не поседује одговарајуће спортске терене. Школско двориште се користи за извођење наставе физичког васпитања.
 • Библиотека у ИО Кaрoшeвинa задовољава потребе ученика и наставника, располаже са 396 књига.
 • У саставу ИО Кaрoшeвинa не постоји ђачка кухиња.
 • Просторе за реализацију ваннаставних активности школа нема.

***Издвојено одељење Бабине

У школској 2019/2020. години настава се изводила у Матичној школи у Доњим Бабинама и ИО у Горњим Бабинама. Рад у ИО био је усклађен у свим елементима са радом у Матичној школи.

1.1. Број ученика и одељења у школи на крају школске 2019/2020.године

Укупанброј ученика у школи је био:

– ИО Доње Бабине –  10 ученика,

– ИО Горње Бабине – 1 ученик.

ТАБЕЛА 1. Број ученика и одељења на крају школске 2019/2020.године

    разред     I   II    III   IV     V   VI   VII   VIII  укупно  
          Школаброј ученикаброј одељењаброј ученикаброј одељењаброј ученикаброј одељењаброј ученикаброј одељењаброј ученикаброј одељењаброј ученикаброј одељењаброј ученикаброј одељењаб рој ученикаброј одељењаброј ученикаброј одељења
Доње Бабине1131214104
Горње Бабине1111
Забрњи Тоци
Црквени Тоци
Ђурашићи
Врбово
СВЕГА111131214105

У школској 2019/2020. години сва одељења су била чиста одељења, није било комбинације.

OПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ

 

       Oпрeмљeнoст нaстaвe пo прeдмeтимa у oднoсу нa Прaвилник  o нoрмaтивимa шкoлскoг прoстoрa, oпрeмe и нaстaвних срeдстaвa зa oснoвну шкoлу(Службeни глaсник РС бр 4/90) у шкoли je изрaжeн прoцeнтуaлнo слeдeћoм тaбeлoм:

Рeдни брojНaстaвни прeдмeтРaзрeднa нaстaвaПрeдмeтнa нaстaвa
Издвojeнa oдeљeњaСeљaшницa
1.Српски jeзик30%35%63%
2.Руски jeзик   
3.Eнглeски jeзик   
4.Прирoдa и друштвo30%30% 
5.Пoзнaвaњe прирoдe40%50% 
6.Пoзнaвaњe друштвa20%20% 
7.Истoриja  45%
8.Гeoгрaфиja  47%
9.Физикa  38%
10.Хeмиja  47%
11.Биoлoгиja  34%
12.Мaтeмaтикa55%55%80%
13.Ликoвнa културa10%10%20%
14.Музичкa културa30%30%32%
15.Тeхничкo oбрaзoвaњe  10%
16.Физичкo вaспитaњe20%30%32%

Школа има дигиталну учионицу.

Школа нема службених аутомобила и других возила.      

ЂАЧКА КУХИЊА

          У саставу школских објеката матичне школе и издвојених одељења Звјезда и Јабуке налазе се просторије које су намењене за рад ђачке кухиње. Рад кухиње у матичној школи почео је са радом 3. септембра 2018. а у издвојеном одељењу Јабука почео је са радом 3. септембра 2018. године, а престала са радом 14. јуна 2019.године.

          У матичној школи и издвојеном одељењу Јабука створени су сви услови за рад ђачке кухиње. Уиздвојеним одељењима Карошевина и Звјезд нe постоје услови за њен рад.

          Топли оброк у матичној школи припреман је у просеку за око 145 ученика, а оброк је припреман и за наставно особље.Два ученика  се хранило бесплатно.Проценат исхране ученика и наставника у току године у односу на укупан број: 95,39 % ученика и 30 % наставника.

          Ђачка кухиња у издвојеном одељењуЈабука припремала је храну за 11 ученика, предшколаца и наставника. Бесплатно сеније хранио ни један ученик . Процентуално, хранило се 100 % ученика и 100 % наставника.

          Јеловник за матичну школу и издвојено одељење Јабука утврђен је на основу извршеног тестирања ученика, а најчешће је био заступљен следећи јеловник: пасуљ са виршлом, кромпир чорба са пилетином, пире кромпир са гулашом, макарона са гулашом, сендвич са саламом, сендвич са виршлом, сендвич са паштетом, сендвич са еурокремом, пржено јаје на око, бурек са сиром, месом, кромпиром, кифла са џемом-кремом, пица сендвич. Додаци: чај, кисело млеко, сок. Јеловник на Јабуци био једопуњен палачинкама.

      Просечна месечна уплата по ученику у току године износила је 885 динара.

Храну су припремали у матичној школи квалификовани кувар Стиковић Танкосава, а у издвојеном одељењу Јабука квалификовани кувар Јелена Брашанац .

Издвојено одељење у Бабинама нема ђачку кухињу .

ПЛАН  УНАПРЕЂЕЊА  МАТЕРИЈАЛНО–ТЕХНИЧКИХ    УСЛОВА  РАДА

     У школској 2019/2020. години  урађено је следеће:

 • Урађен и усвојен план јавних набавки и финансијски план школе;
 • Спроведена јавна набавка за превоз ученика на релацији Јабука-Сељашница за период фебруар-јун и септембар – јануар;
 • Спроведена јавна набавка за енергенте;
 • Спроведена јавна набавка за извођење екскурзије и излета;
 • Организован образовно – васпитни рад на даљину због инфекције КОВИД 19
 • Реализоване обуке наставника за Гул учионицу;
 • Вршено редовно седмично извештавање о оперативном планирању на нивоу школе;
 • Извршена дезинфекција и дератизација дворишта и шкоских просторија у матичној школи и издвојеним одељењима;
 • Редовно ажурирање ИС Доситеј;
 • Замењена столарија и извршена санација зидова у издвојеном одељењу Карошевине;
 • Инсталација АМРЕС мреже у матичној школи.

2. Кадровски услови

НАСТАВНИ КАДАР

Име и презимеВрста струч. спремеПредмети које предајеГод. рад. стажа у просветиЛиценца% ангаж.  у школи% ангажовања  у другој школи (којој)
1. СрбољубМарковићПрофесор српског језика и књижевностиСрпски језик (стручно) Грађанско васпитање15да95% 
2. Љиљана МатовићПрофесор енглеског језикаЕнглески језик (стручно)21да105% 
3. Злата ПодбићанинПрофесор енглеског језикаЕнглески језик10да10%ОШ“Светозар Марковић“ Бродарево 90%
4. Јелена СтиковићПрофесор разредне наставеПрофесор разредне наставе4не100% 
5.Александра КоковићМастер професор математикеМатематика  3не88,88% 
6.  Сабира ЧичићНаставник историјеИсторија (стручно)27да35%Техничка школа65%
7.  Хилмо РовчанинНаставник географијеГеографија (стручно)27да15%ОШ“Свети Сава“ 35% и ОШ “Бошко Буха“ 40%
10. Џенита Ламежевић  СрнаНаставник физикеФизика (стручно)21да30%ОШ“Владимир Перић Валтер“50%
11.Борко РадовићПрофесор технике и информатикеТехничко и информатичко образовање (стручно)9не40%Пријепољска гимназија ,55%  
Информатика и рачунарство9не10%
12. БајрамКозицаПрофесор физичке културеФизичко васпитање (стручно)  19  да40%Техничка школа Пријепоље 10%
13.Сеад КухињаПрофесор биологијеБиологија (стручно)16да40%Пријепољска гимназија 25% ОШ „Д.Т. Ћирко“50%,
15.Ивана ФилиповићПрофесор ликовне културеЛиковна култура (стручно)11да35%ОШ“ Свети Сава“С.Марковић“30%
17. Дамир РондићПрофесор музичке културеМузички култура (стручно)16да25%ОШ“ Милосав Стиковић“35% , Пријепољска гимназија 50%
  18. Миланко Тошић  Професор технике и информатикеТехничко и информатичко образовање (стручно)  10  да  40%  ОШ“Вук Ст.Караџић“ 60%
19. Жана МатовићВероучитељВерска настава10не30%ОШ“Милосав Стиковић“45%
20. Ареф ДураковићВероучитељВерска настава2не20%Економско-трговинска школа40%Техничка школа40%, ОШ“Бошко Буха“ 5%
22. Зоран ДивацНаставник разредне наставеРазредна настава (стручно)23да100% 
23. ЉиљанаЦвијовић  Професор разредне наставеРазредна настава (стручно)24да100% 
24. СлавицаПузовићПрофесор разредне наставеРазредна настава (стручно)30    да100%       
25. Марина РадивојевићПрофесор разредне наставеРазредна настава (стручно)7да100% 
26. РадоманПетрићПрофесор разредне наставеРазредна настава (стручно)30да100% 
27. МиланкаМарићПрофесор разредне наставеРазредна настава (стручно)18да100% 
29. Драгана Каргановић  Дипломирани хемичарПредметна настава (стручно)      20да20%Техничка школа  50%, Економско-трговинска школа 30% 
30.Небојиша ТрмчићПрофесор разредне наставеРазредна настава (стручно)26да100% 
31.Ана СредојевићПрофесор разредне наставеНаставник математика (нестручно)3не66% 
32.Славка БрашанацПрофесор историје и географијеИсторија и географија (стручно)34да50%ОШ „Свети Сава“ Бостани
33.Јасмина ЋатовићПрофесор енглеског језикаЕнглески језик (стручно)10да55%ОШ „Свети Сава“ Бостани , ОШ „Бошко Буха“ Ивање
34. Младенка РужићПрофесор српског језика и књижевностиСрпски језик и књижевност (стручно)1не67% 
35. Бранислав ДивацПрофесор физичке културеФизичко васпитање , музичка култура , руски језик4не65%ОШ „Бошко Буха“ Ивање
36.Милена ДивацПрофесор разредне наставеРазредна настава (стручно)8да100% 
37.Дарко ЧпајакМастер специјалних студија машинског инзењерства и информатикеТИО , ИР , физика7да75% 
38.Данка РељићПрофесор биологијеБиологија3не50% 
39.Минир МусићПрофесор физичке културеФизичко васпитање7не30%ОШ „Свети Сава“ Бостани, Техничка школа , ОШ „Душан Томашевић Ћирко“
40.Фарук АлендаревићПрофесор историјеИсторија11да30%ОШ „Милосав Стоковић“ , ОШ „В.П.Валтер“

ВАННАСТАВНИ КАДАР

Име и презимеВрста струч. спремеПослови на којима радиГод. рад. стажаЛиценца% ангаж. у школи% ангажовања  у другој школи (којој)
Јелена ДрагутиновоћДипломирани педагогДиректор  12да100% 
Славица ПантовићДипл. педагог-андрагог  Педагог29да100% 
Снежана СвичевићДипл. правник  Секретар19да50%Музичка школа50%
Добрила ЧоловићРачуноводствени техничарРачуновођа30да50% 
Данка СредојевићПрофесор разредне наставеБиблиотекар12да50%ОШ“Бошко Буха“ 50%
       
Радоје ТописировићМајстор за водоводну инсталацијуДомар29 100% 
Милоранка ТошићКонфекционерСпремачица22 100% 
Сафија ЏиновићОсновна шолаСпремачица24 100% 
Смаил ЏиновићОсновна шолаСпремачица32 100% 
Милена ЈешићКуварСпремачица21 100% 
Јелица БезаревићОсновна шолаСпремачица21 100% 
Гојко МатовићАутолакирерПомоћни радник25 100% 
Танкосава СтиковићУгоститељско-туристички техничарКувар30 86% 
Јелена БрашанацКувар  Кувар10 50% 
Дамјан ИвезићСредња стручна школаПомоћни радник2 85% 
  Десимир ПузовићОсновна школаПомоћни радник28 100% 
Радиша ПлескоњићОсновна школаПомоћни радник34 100% 
Драгина ТомашевићОсновна школаПомоћни радник7 30% 

II    ОРГАНИЗАЦИЈА   ВАСПИТНО–ОБРАЗОВНОГ

РАДАШКОЛЕ

1.  Бројно стање ученика и одељења

  Припремни  предшколски  програм  у  организацији

школе

Број групаБрој деце
27+1
УКУПНО:8

  Одељења  ученика  са  сметњама  у  развоју

У школи три  ученика  са сметњама у развојусу похађала  редовну наставу.

  Продужени  боравак

Школа нема ученика у продуженом боравку.

К р е т а њ е  б р о ј а  у ч е н и к а

Школска годинаУкупан број ученика (матична школа и ИО)
1999/2000.336
2000/2001.314
2001/2002.318
2002/2003.319
2003/2004.315
2004/2005.294
2005/2006.283
2006/2007.273
2007/2008.240
2008/2009.234
2009/2010.226
2010/2011.194
2011/2012.183
2012/2013.180
2013/2014.172
2014/2015.168
2015/2016.171
2016/2017.173
2017/2018.154
2018/2019.147
2019/2020.142

Путовање  ученика  до  школе

Број ученика који путују аутобуским превозомБрој ученика пешака који пешаче у једном правцу преко 4 километра
4139

3. Кварталне промене организације и распореда у раду школе

 

Табеларни преглед кварталних промена

Квартални периодВреме извођењаСвега ученика ( II – VIII )Свега позитивних  %Свега негативних  %  Напомена
I15.11.2019.1269877,162321,25Ученици I разреда 16 ученика) – описно оцењени
II30.01.2020.1261068015  20
III
IV16.06.2020.126126100//

Број наставних дана по месецима био је следећи:

Месец IXXXIXIIIIIIIIIVVVIСвега
Наставни даниПлан.2123202017922162014180
Одрж.21 23202017522162014180

*Због продуженог зимског распуста , часови су надокнађени према препоруци Министарства просвете.

** Од 16.03.2020. године , настава се одржавала онлајн . због короне вируса.

4. Остваривање календара значајних активности

Значајне културне активности и акције које је школа реализовала:

– Школска година почела је 2. септембра 2019. године, а завршила се 31. августа   2020. године;

 – Прво полугодиште почело је  2. септембра 2019. године;

– Први квартални период одржан је 15.11. 2019. године;

– Други квартални период одржан је 30. 1.  2020. године;

– Зимски распуст трајао од30.децембра  2019. године до 7. јануара 2020. годинеи од 03. фебруара 2020. до 17. фебруара 2020.;

– Друго полугодиште је почело 24.фебруара2020. године, а завршило се 02. јуна   2020. године за ученике VIII разреда, а за ученике од I до VII разреда  16. јуна 2020. године;

– Дан Светог Саве обележен је 27. јануара 2020. године;

– Трећи класификациони период није одржан због епидемиолошке ситуације у нашој земљи .

– Пролећни распуст трајао је од 17. априла 2020. године до 20.априла2020. године;

– Дан школе , 14.мај ,  није обележен због короне вируса .

– Свечана подела ђачких књижица, сведочанстава и диплома за ученике осмих разреда обављена је 23.јуна 2020. године;

– Саопштење успеха ученика од I до VII разреда обављено је 26. јуна 2020. године;

– Летњи распуст трајао је од 17. јуна 2020. године до 31. августа 2020. године;

– Годишњи одмор радника трајао је у складу са законом о годишњим одморима;

– Ванредних испита кандидата који основно образовање полажу по наставном програму за одрасле није било, јер није било кандидата;

– Због редукованог распореда ученик Исмаил Кахровић био је упућен на разредни испит из предмета : ликовна култура , информатика и рачунарство и веронаука (исламска). Ученик је положио разредни испит са оценом довољан (2).

III   РИТАМ РАДА

 • Распоред звоњења у Матичној школи
улазак 7,25  ЧАСПОЧЕТАКЗАВРШЕТАК
1.7,308,15
2.8,209,05
3.9,3010,15
4.10,2011,05
5.11,1011,55
6.12,0012,45
7.12,5013,35
 • Распоред звоњења у Издвојеним одељењима
улазак 7,55  ЧАСПОЧЕТАКЗАВРШЕТАК
1.8,008,45
2.8,509,35
3.10,0010,45
4.10,5011,35
5.11,4012,25
 • Пoслe другoг чaсa je вeлики oдмoр oд 20 минутa, a измeђу oстaлих чaсoвa oдмoр трaje 5 минутa.
 • Настава у матичној школи и издвојеним одељењима се одвија у једној – преподневној смени.
 • Дан Школе је 14. Мај.
 1. Подела одељења на наставнике и остала задужења

Рaзрeднa нaстaвa (oдeљeњскo стaрeшинствo)

Име и презиме наставникаОдељење
Миланка МарићI – матична школа
Славица ПузовићII– матична школа
Зоран ДивацIII– матична школа
Љиљана ЦвијовићIV – матична школа
Радоман ПетрићI, IIи IV ИО Јабука
Марина РадивојевићI и III – ИО Карошевина
Јелена СтиковићIи  IV– ИО Звјезд
Небојиша ТрмчићIV – Доње Бабине
Милена ДивацII – Горње Бабине

Прeдмeтнa нaстaвa ( oдeљeњскo стaрeшинствo )

Име и презиме наставникаОдељење
Mарија ЧпајакV
Aлександра КоковићVI
Љиљана МатовићVII
Србољуб МарковићVIII
Младена РужићVI
Јасмина ЋатовићVII
Славка БрашнацVIII

Подаци о присуству акредитованим програмима са бројем часова:

Име и презимеБрој часова у установиБрој часова ван установе
Јелена Драгутиновић5120
Драгана Каргановић2210
Славица Пантовић5115
Србољуб Марковић1788
Љиљана Матовић2211
Џенита Ламежевић Срна5115
Борко Радовић2462
Бајрам Козица1810
Данка Средојевић508
Жана Матовић//
Ареф Дураковић//
Зоран Дивац544
Љиљана Цвијовић51/
Славица Пузовић5111
Радоман Петрић5111
Миланка Марић51/
Јелена Стиковић51/
Сабира Чичић12016
Kухиња Сеад50/
Марина  Радивојевић51/
Миланко Тошић3656
Дамир Рондић1632
Александра Коковић5540
Милена Дивац88
Небојиша Трмчић51/
Бранислав Дивац2416
Мунир  Мусић2416
Ивана Филиповић25/
Дарко Чпајак25/
Данка Рељић25/
Дијана Милановић50/
Младенка Ружић5132
Славка Брашанац35/
Ана Средојевић2111
Јасмина Ћатовић2211
Mарија Чпајак24/

3.  КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”МИХАИЛО

4.  Распоред часова наставних и ваннаставних активности

При изрaди рaспoрeдa чaсoвa вoдило сe рaчунa o oснoвним пeдaгoшким зaхтeвимa:

 • Днeвнoм брojу чaсoвa, рaвнoмeрнoj рaспoрeђeнoсти нaстaвних прeдмeтa у тoку сeдмицe
 • Чaсoви дoдaтнoг и дoпунскoг рaдa, oдeљeњскe зajeдницe учeникa, чaсa oдeљeњскoг стaрeшинe, чaсoви слoбoдних aктивнoсти извoдили сe шeсти чaс и били угрaђeни у рaспoрeд чaсoвa

Рeaлизaциja чaсoвa вaннaстaвних aктивнoсти пoчeла је у другoj пoлoвини сeптeмбрa.

 • Проширена делатност школе

Не постоји проширена делатност школе.

IV   СТРУЧНИ,  РУКОВОДЕЋИ,

 УПРАВНИ  И   САВЕТОДАВНИ   ОРГАНИ

ШКОЛЕ

1. Наставничко веће

У школској 2019/2020. години Наставничко веће радило је према Годишњем програму рада школе. Одржано је 9 седница Наставничког већа са следећим садржајима:

– Анализа успеха и дисциплине ученика,

– Реализација програмских задатака (редовне, допунске, додатне наставе и слободних активности),

– Заузимање јединствених ставова према правилима понашања ученика, запослених радника и родитеља ученика – како и у којој мери се поштује кућни ред школе,

– Стручно усавршавање и обрада одређених тема од стране педагога школе,

          – Извештај стручних већа поводом уједначавања критеријума у оцењивању,

– Реализација свих видова наставе,

– Реализација Годишњег програма рада школе,

– Анализа рада стручних већа,

– Анализа рада Одељенског већа,

– Анализа рада одељенских старешина и реализација њихових планова рада,

– Информације наставника са одржаних семинара,

– Организација такмичења и смотри,

– Избор тима за самовредновање рада школе,

– Набавка уџбеника за ученике за школску 2020/2021. годину,

– Резултати такмичења ученика из појединих наставних предмета,

– Програм обележавања значајних датума ( Савиндана)

– Полагање квалификационих испита ученика VIII разреда,

– Додела Вукових диплома и посебних диплома ученицима VIII разреда који су стекли услов као и похвала за одличне ученике,

– Спровиђење квалификационих испита,

– Формирање комисије за израду Извештаја о раду школе за школску 2019/2020. годину и Годишњег програма рада школе за школску 2020/2021. годину,

– Израда распореда часова за школску 2020/2021. годину,

          – Утврђивање броја ученика и одељења за школску 2020/2021. годину,

– Подела предмета на наставнике за школску 2020/2021.годину као и разредног старешинства,

– Почетак и завршетак наставе и почетак извођења допунске, додатне наставе и слободних активности,

– Планови рада – глобални, оперативни, за редовну наставу и ваннаставне активности, планови већа, актива, ученичких организација и сл.

Садржаји рада Наставничког већа утврђени су на основу Записника о раду Наставничког већа у школској 2019/2020. години и Годишњег програма рада.

2. Одељењско веће

У току школске године одржано је 5 седнице Већа од V до VIII разреда.

У овој школској години Одељенско веће је разматрало следеће садржаје:

– Израда планова рада свих видова активности: Одељењско веће, одељењску заједницу, план рада одељењског стрешине  и Савета родитеља

– Распоред писмених задатака и контролних вежби

– Израда годишњих и месечних планова рада

– Одржавање родитељског састанка

– Анализа успеха и дисциплине на крају I класификационог периода

-Реализација плана и програма на крају I класификационог периода

– Развијање код ученика правилног односа према раду и учењу

– Корелација међу предметима

– Квалитетно припремање и реализација наставе

– Одржавање родитељског састанка

– Анализа успеха на крају I полугодишта

– Дисциплина и васпитно –дисциплинске мере

– Реализација плана и програма на крају I полугодишта

– Похвале ученика

– Одржавање родитељског састанка

– Формирање комисије за рад ђачке кухиње

– Услови живота и рада ученика

– Формирање радних навика и значај континуитета у раду

– Резултати које смо постигли на такмичењима

– Анализа успеха на крају школске године

– Васпитно –дисциплинске мере: похвале и награде

– Реализација наставног плана и програма

– Припреме за завршни испит ученика осмог разреда

– Додела Вукових и посебних диплома

– Одржавање родитељских састанака

3. Одељењски старешина

Школа је према Годишњем програму рада реализовала  од V до VII разреда по 36 часова, а у VIII разреду 34 часа одељењског стрешине.

Одељењске старешине старијих разреда реализовали су следеће садржаје:

 • Друштвене активности :

 сарадња са локалном заједницом, развијање здравог начина живота, поштовање разлика и уважавање својих и туђих потреба;

 • Активности општег типа:

упознавање ученика, поштовање разлика, разговори о проблемима ученика, договор и дискусије на задату тему;

 • Техничке активности:

развијање креативности, стваралачког рада, уредности, прецизности, уређење учионице, школског дворишта. Израђивање честитки, флајера;

 • Спортске активности:

развијање такмичарског духа, унапређење моторичких способности, брзине координација, изграђивање здравих навика;

 • Хуманитарне активности:

изградња и унапређење хуманог односа, поштују се разлике, развијање толеранције, такмичарски дух, решавање конфликтних ситуација;

 • Културне активности:

развијање опште културе, обилазак историјских споменика, развијање стваралачких активности, развијање маште, оригиналности, смисла за лепо, рад на бонтону, тимски рад.

4. Стручна  већа

Стручно веће наставника је стручно – педагошки орган школе чији је основни задатак да унапређује наставу појединих предмета и да брине о стручно – методичком, педагошко – психолошком и социолошко – информативном усавршавању својих чланова.

У школи су радили стручно веће млаћих разреда,стручно веће друштвених наука и стручно веће природних наука.

СТРУЧНО ВЕЋЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА

У току школске 2019/2020. године ово веће одржало је 9 седница – састанака са укупно укључених 9  учитеља – наставника.

Стручно веће је реализовало следеће садржаје:

– Годишње и месечно планирање и програмирање градива у свим областима васпитно – образовног рада,

            – Анализа успеха и дисциплине на свим класификационим периодима,

          – Информације са посећених семинара,

          – Праћење реализације плана и програма и остварених резултата,

 – Избор и набавка уџбеника,

          – Договор о учешћу у обележавању значајнијих датума за школу.

          Стручним већем је руководила професор разредне наставе Миланка Марић .

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

                   Стручно веће друштвених наука одржало је 5састанака са укључених 8 наставника предметне наставе.

          У току школске године Веће је реализовао следеће садржаје:

         – Конституисање сручног већа,

– Доношење годишњих и оперативних планова рада за редовну наставу,

допунски и додатни рад и слободне активности,

– Распоред писмених задатака,

– Анализа уџбеника и њихове функционалности,

– Стучни часописи  који ће се користити у овој школској години,

          – Набавка савремене стручне литературе и стручних часописа који ће се

          користити  у школској години,

– Корелација међу предметима,

– Анализа успеха на крају класификационих периода,

– Припреме за школско такмичење,

          – Припреме за прославу Савиндана,

          – Анализа и резулатати школских такмичења,

          – Резултати додатног и допунског рада и мере за побољшање,

          – Усавршавање наставника и унапређење васпитно – образовног рада

 – Унапређење васпитно – образовног процеса увођењем иновација и боља

          организација рада,

          – Коришћење библотеке,

          – Проблеми у настави,

          – Садржај, облици и методе креативне наставе

          – Садржаји ванредних седница Стручних већа

          – Предлог расподеле одељења за следећу школску годину,

– Избор председника  Стручног већа за следећу школску годину,

Већем је руководио наставник српског језика Србољуб Марковић.

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА

Извештај о раду стручног већа природних наука-школска 2019/2020.година

Стручно веће природних наука чине наставници:математике,физике,хемије,биологије,рачунарства и информатике и технике и технологије како у матичној школи тако  и у издвојеном удељењу Бабинама. Током школске године одржано је пет састанака.На самом почетку договорено је да наставници одаберу ученике за ваннаставне активности и такмичења али тако да исти ученици не иду на више секција и такмичења како не би били преоптерећени.Наставници су направили планове реализације часова у гледних часова,часова пројектне наставе као и планове личног усавршавања током школске 2019/20.године Сви чланови већа прошли су обуку за употребу електронског дневника.Констатовано је да је употреба овог вида евиденције у настави успешно започета наставници информатике су увек на располагању уколико постоје проблеми или недоумице приликом коришћења електронског дневника. Председник стручног већа посетио је Сајам књига у Београду 25.10.2019.године.

Након месец дана рада са учеником петог разреда Кахровић Исмаилом констатовано је да се са овим учеником мора радити по ИОП-у 2.Сви предметни наставници који предају Исмаилу израдили су педагошки профил овог ученика а затим и персонализован програм наставе и учења по којем ће радити са Исмаилом у првом полугодишту.Реализација je почeла одмах.Персонализовани програм наставе и учења као и педагошки профил наставници су достављали  одељењском старешини петог разреда Марији Чпајак.На крају првог полугодишта као и на крају школске године педагогу школе предати су извештаји о раду наставника по ИОП-у 2 уз анализу напретка ученика Кахровић Исмаила у остваривању исхода наставе и учења

Од 16.03.2020.године због пандемије Корона вируса у циљу превенције настава се одвијала на даљину.Наставници су оформили вибер групе и  разне платформе попут гугл учионице преко којих се одвијао васпитно образовни рад.Преко РТС ових канала ученици су могли да прате наставу.Велика већина ученика је била материјално технички опремљена за овакав начин рада.Седнице су током овог периода реализоване електронским путем.Тако је извршен и избор уџбеника за наредну школску годину.

Након сваког класификационог периода вршена је анализа успеха и дисциплине ученика и предлагане су мере за побољшање истих.Сви видови наставе   (редовна,припремна,додатна,допунска… )успешно су реализоване .Реализован је и један час биологије у четвртом разреду као вид припреме ученика за предметну наставу. Планирани часови угледне и пројектне наставе у другом полугодишту нису реализовани јер се настава одвијала на даљину. Завршни испит је успешно реализован а наставници  су били ангажовани на спровођењу истог.

Стручно веће природних наука-изабрани уџбеници за школску 20020/21.год.

Редни бројНаставни предметИздавач                                     Назив уџбеникаИме/имена аутораБрој и датум решења министра
1.Биологија„НОВИ ЛОГОС”Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе (први и други део);  Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски650-02-00594/2019-07 од 11.2.2020.
  2.     Физика   KLLETФизика 7, уџбеник за седми разред основне школе. Физика 7, збирка задатака са лабараториским вежбама за седми разред   Марина Радојевић  650-02-00462/2019-07 од 4.2.2020.
    3.Техника и технологија„Нови логос“Техника и технологија уџбеник за седми разред основне школе;  Иван Ђисалов, Дијана Каруовић, Иван Палинкаш.  650-02-00464/2019-07 од 12.2.2020.
      4.Информатика и рачунарство„ЕДУКА”Информатика и рачунарство, уџбеник  за седми разред основне школе; ћирилицаКатарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић650-02-00521/2019-07 од 27.2.2020.
          5.МатематикаKLETTМатематика, уџбеник за седми разред основне школе Математика, збирка задатака за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица    Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић650-02-00536/2019-07 од 20.1.2020.
6ХемијаЛОГОСУџбеник и збирка задатака  
      
Редни бројНаставни предметИздавач                                     Назив уџбеникаИме/имена аутораБрој и датум решења министра
    1.Техника и технологија„Нови логос“Техника и технологија уџбеник за шести разред основне школе;  Жељко Васић, Иван Ћисалов, Дијана Каруовић, Марија Бокан650-02-00089/2019-07 од 21.5.2019.
    2.Информатика и рачунарство„ЕДУКА”Информатика и рачунарство Удџбеник са дигиталним материјалима на  компакт диску за шести разред основне школе; ћирилицаКатарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић650-02-00073/2019-07 од 21.5.2019.

                                                                                                                     Председник стручног већа

                                                                                                                               Сеад Кухиња

Стручно веће уметности, вештина и обавезних изборних предмета

Извeштај o раду стручнoг вeћа

физичког и естетског образовања

шк. гoдина 2019/2020.

Школске 2019/2020. године Стручно веће уметности су чинили: Дамир Рондић (председник стручног већа), Бајрам Козица, Мунир Мусић, Бранислав Дивац и Ивана Лазовић.

Стручнo вeћe  је oдржалo седам састанака на кoјима сe, уз мања oдступања, ангажoвалo на рeализацији задатака утврђeних Планoм рада стручнoг вeћа усвoјeнoм на пoчeтку шкoлскe гoдинe. Кoристeћи сe Тeoријским мoдeлoм oснoва прoграма рада стручних вeћа кoји јe прeдлoжилo Министарствo прoсвeтe, планиранe су активнoсти рада у oквиру слeдeћих oбласти:

I Планирањe и прoграмирањe рада вeћа

II Oрганизациoнo-тeхничка питања

III Рeализација oбразoвнo-васпитнoг рада

IV Oстваривањe сарадњe са другим вeћима, стручним сарадницима и устанoвама

V Стручнo усавршавањe

VI Аналитичкo-истраживачки рад

VII Праћeњe рeзултата рада актива.

O свакoм састанку и активнoсти Вeћа вoђeна јe eвидeнција и oдгoварајући записник.

У тoку школске године чланoви Вeћа су били вeoма ангажoвани у припрeми и рeализацији јавних културних и спортских манифeстација.

Активнo јe радиo Хoр школе, кoјим су рукoвoдио прoфeсoр музикe Дамир Рoндић. У овој школској години, професор музичке културе је, у сарадњи са члановима Већа за разредну наставу, учествовао у припреми и реализацији програма поводом пријема првака у Дечји савез, а у сарадњи са Већем за српски језик у припреми и реализацији Свечане академије поводом обележавања Савиндана У другом полугодишту није било активности због увођења ванредног стања у земљи изазваног пандемијом Корона вируса.

У oбласти ликoвнe културe, учeници су такoђe били вeoма ангажoвани активнoстима планираним радoм чланoва oвoг Стручнoг вeћа. Чланoви ликoвнe сeкцијe учeсници су више ликовних кoнкурса, а прирeђивали су и нeкoликo излoжби свoјих радoва у шкoли. У оквиру наставе физичког васпитања ученици су учествовали у више различитих такмичења – турнира, кросева, смотри – у баскету, малом фудбалу, одбојци и гимнастици.

На крају сваког класификационог периода чланови Већа су анализирали постигнути успех ученика, и предлагали мере за његово унапређење. Посебна пажња посвећена је изналажењу мотивационих поступака за побољшања у учењу и владању. Паралелно су праћени успеси који су остварени у оквиру рада секција, и планирана њихова јавна презентација. С тим у вези, посебно много активности било је усмерено ка организовању приредби, јавних наступа и изложби. Такође, вођена је брига да се осавремењује наставни процес, што кроз набавку опреме, што кроз осмишљавање савременијег наставног процеса.

Вођена је брига и о усавршавању наставника. Планиране су посете стручним семинарима, одржавани угледни часови, посећен Сајам књига у Београду и стално вршена тзв. хоризонтална евалуација унутар Већа, али и кроз контакте са наставницима из других школа. Периодично су прављени пресеци рада Већа и усаглашавани предлози за његово унапређење. Чланови Већа радили су и кроз бројне школске комисије, као и на изради бројних школских докумената, били чланови више школских тимова, и обављали своје редовне дужности везане за различите врсте дежурстава.

Прeдсeдник стручнoг вeћа:

Дамир Рoндић, прoф.

Извештај о раду хора у школској 2019/2020. години

У школској 2018/2019. години хор OШ „ Михаило Баковић “ je похађалo укупно 40 чланова, ученика свих разреда Школе: петог разреда једанаест ученика, шестог шест, седмог и осмог двадесет три ученика. Одржано је укупно 30 часова хора, од тога двадесет један у првом и девет у другом полугодишту. Пробе су одржаване углавном као седми час у првој смени.

Циљеви и задаци секције су упознавање ученика са примерима музике различитих жанрова, неговање истих, развијање код ученика свести и љубави за словенску уметност на пољу музике, поезије, развијање њихових гласовних могућности, неговање хорског и соло a cappella и певања уз музичку пратњу, неговање двогласног певања, развијање солидарности и другарства међу ученицима различитих узрасних група, способности за сарадњу и тимски рад, ширење сазнања о националној и другим културама. Велика важност придаје се и подизању нивоа самопоштовања и изграђивања става и самосвести код ученика – како појединачно, тако и као групе, тј. тима.

Репертоар Хора је разноврстан. Припремана су дела домаћих и страних композитора уметничке музике, али и дела савремених ствараоца из области популарне и филмске музике. Обрађено је и неколико традиционалних народних песама из Србије и Црне Горе.

Дана 09. 10. 2019. године одржана је приредба поводом пријема првака у Дечји савез. Хор је изводио две дечје песме и једну нумеру из анимираног филма.

Дана 27. 01. 2020. године Хор је наступао на Свечаној академији поводом обележавања школске славе – Савиндана. Поред Светосавске химне, изведено је више традиционалних народних песама.

Поред наступа у оквиру хора, припремани су вокални солисти, као и инструментални солиста на хармоници.

Руководилац  хора

Дамир Рондић, проф.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

Педагошки колегијум  је школске 2019/20. године је радио у следећем саставу:

 1. Јелена Драгутиновић, директор
 2. Славица Пантовић, педагог
 3. Данка Средојевић, библиотекар и председник Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе
 4. Радоман Петрић, председник стручног већа разредне наставе
 5. Дијана Милановић, председник стручног већа друштвених наука
 6. Александра Коковић, председник стручног већа природних наука
 7. Дамир Рондић, председник стручног већа физичког и естетског образовања
 8. Љиљана Матовић, координатор Тима за професионални развој
 9. Марија Чпајак, координатор тима за инклузивно образовање

Педагошки колегијум је  радио на седницама које је сазивала и заказивала педагог школе у складу са усвојеним планом. Током школске 2019/20. године одржано је пет педагошких колегијума.

На седници одржаној 12.09.2019. године донет је план рада за наредну школску годину који и поднет је извештај о раду Педагошког колегијума за претходну школску годину који је саставни део Извештаја о раду. Изнети су предлози и смернице за начин рада Педагошког колегијума за школску 2019/20. годину . Констатовано је да је педагошка документација и извештај о раду стручних већа и тимова комплетан.Договорено је да наставници направе план стручног усавршавања унутар и ван установе, да се изврши усаглашавање термина око реализације угледних часова по предметима.

Чланови су разматрали предлог мера за унапређивање квалитета наставе и учења и упознати су са сачињеним планом посете педагога и директора часовима у циљу реализације педагошко-инструктивног рада. Педагошком колегијуму је предочено шта план стручног усавршавања треба да садржи и како организовати стручно усавршавање унутар установе.

Констатовано је да се од школске 2019/20. године уведе електронски дневник у школу. Пошто школа не располаже квалитетном мрежом, планирано је увођење интернета у свим учионицама. План је реализован у периоду јануар-фебруар 2020. године. Договорено је да дигитална опрема Министарство просвете, науке и технолошког развоја буде распоређена у складу са приоритетима. Опрема у виду пет лап топова је приспела у октобру 2019. године и задужили су је учитељи у матичној школи и један учитељ у издвојеном одељењу Звјезд.

Договорено је да се укаже родитељима на обавезу поштовања термина за индивидуалне разговоре са наставницима.Обавештење о терминима за сваког наставника појединачно је истакнуто на огласној табли, у холу школе.

Дана 17.10.2019. године на састанку Педагошког колегијума чланови Тима за инклузивно образовање су констатовали да је  извршена идентификација ученика којима је потребна додатна подршка у раду. То је један ученик 5. разреда,и два ученика 2. разреда. На предлог  Тима за инклузивно образовање, разматран је индивидуални образовни план за ове  ученике, у складу са мишљењем Интерресорне комисије. Педагошки колегијум је усвојио предлоге планова једногласно.

На седници Наставничког већа формирани су тимови и стручна већа, изабрани координатори,председници и заменици. Закључено је да се састанци одржавају редразредовно, у складу са усвојеним планом.

Разматран је Анекс школског програма за 2,6. и 7. разреда. 

Чланови већа су упознати са динамиком реализације Развојног плана школе.

У складу са одлуком Наставничког већа, педагог школе је образложила да је ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА област квалитета која ће бити вреднована у 2019/20. године, да је Тим за самовредновање поделио задужења члановима и да ће радити у складу са планом.

            Седница одржана 25.11.2019. године садржи анализу вођења педагошке документације и извештај о извршеном прегледу електронског дневника. Договорено је да се на нивоу стручних већа изврши одабир пројектних идеја. Педагошки колегијум је упознат са извештајем о резултатима са завршног испита по предметима.

          Педагошки колегијум је на седници одржаној 28.02.2020. године анализирао и  усвојио измене и допуне индивидуалних образовних планова. Чланови су упознати са финансијским средствима којима школа располаже и да је предлогом финансијског плана за 2019. годину предвиђена набавка техничке опреме и учила.

          Констатовано је да је обавеза одељењских старешина да упознају родитеље и ученике са правилима понашања која су истачена у учионицама и свим видним местима, да инсистирају на редовности присуствовања родитељским састанцима и поштовању распореда пријема родитеља.

          Урађен је распоред одржавања угледних часова и часова пројектне наставе и видно истачен у зборници.

 Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе се састао 27.08.2020.  како би, у складу са упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, предложио начин организације наставе у школи према предложеним моделима и специфичностима, а све у складу са новонасталом ситуацијом због заразне болести КОВИД 19. Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе је донео следеће закључке:

– настава се остварује са одељењима у пуном саставу – сва одељења првог циклуса;

– у матичној школи, у другом циклусу ученици 6. разреда се смењују по групама, примењује се комбиновани модел, а у 5,7. и 8. разреду настава се остварује са одељењима у пуном саставу, примењује се основни модел;

– Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу : Гугл учионица;

         – Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница):

1.час: 7,30-8,00

2.час: 8,05-8,35

3. час: 8,40-9,10

Велики одмор 9,10-9,30

4.час: 9,35-10,05

5.час: 10,10 -10,40

6.час: 10,45-11,15

7.час: 11,20-11,50

Млађим разредима ће ужина из кухиње бити подељена у учионици, где ће, након тога,  излазити на главни излаз и током великог одмора боравити у том делу дворишта. Старијим  разредима ће ужина бити дељена у кухињи и излазиће на споредни излаз, а време великог одмора ће проводити на ограђеном спортском игралишту.

Вредновање ученика у данима када се остварује настава на даљину ће се реализовати путем одабране платформе и подразумева интензивнију комуникацију између ученика и наставника. То ће омогућити наставницима да добију повратну информацију од ученика о степену савладаног градива и ефектима примењених метода рада. Наставници могу ученицима прослеђивати тестове, радни материјал, квизове и све потребне информације  путем платформе. На исти начин ће ученици враћати своје радове наставницима који ће формирати ученички портфолио у циљу сумативног оцењивања.

Ученике који ће похађати наставу по основном моделу наставници ће пратити кроз писмене и усмене провере, активности и рад на часу, учествовање у пројектима, односу према својим радним обавезама. 

          Школа ће пружати сваки вид психо- социјалне подршке. Кроз родитељске састанке и индивидуалне разговоре са ученицима и њиховим родитељима препознати специфичне потебе појединаца и омогућити равноправно учешће у животу и раду школе. Ученици којима је потребна додатна помоћ и подршка у раду имаће личне пратиоце. У случају постојане сумње на респираторну инфекцију, у школи ће постојати одговорно лице које ће обавестити родитеље и надлежну институцију о томе. Школа ће редовно сарађивати са локалном самоуправом, школском управом, Центром за социјални рад Пријепоље, Домом здравља Пријепоље и  Црвеним крстом Пријепоље.

Праћење основног и комбинованог модела рада ће се вршити увидом у електронску документацију сваког наставника појединачно као и праћењем напредовања ученика.

 Стучни сарадници ће сарађивати са наставницима и пружити им подршку у изради наставних материјала и њиховом прилагођавању различитим облицима реализације- непосредно или путем платформе.

Одељењске старешине ће пратити дневну у недељну оптерећеност ученика, подстицати их на редовно учење и рад, пружаће им подршку и помоћ у коришћењу одабране платформе.

 Циљ оперативног планирања је да се ученици што више укључе у различите видове учења, координисан рад наставника у припреми материјала и редовно извештавање о резултатима планирања на Наставничком већу, Педагошком колегијуму и стручним већима. Наставници ће редовно водити евиденцију о праћењу и напредовању ученика до којих ће долазити различитим методама рада.   

На седници Наставничког већа одржаној 31.08.2020. године усвојен је предлог о начину реализације наставе у школској 2020/21. Школској години. 

Извештај Тима за стручно усвршавање

Тим за стручно усавршавање током 2019/2020. школске године је одржао укупно 3 седнице према усвојеном плану рада на првој седници тима уз одређена одступања због епидемиолошке ситуације, увођења ванредног стања, преласка на онлајн наставу и забране окупљања у оквиру школе. Седнице су све евидентиране записником у коме је  наведено време одржавања седница, присуство као и активности.

Кроз рад тима  током школске године је анализирано целокупано стручно усваршавање запослених у установи и ван установе. На почетку су урађене табеле које су подељене како би запослени израдили индивидуалне планове стручног усавршавања. На основу индивидуалних планова израђени су планови стручног усавршавања у оквиру Стручних актива. Израђени планови су постављени на Огласној табли школе са посебним освртом на усавршавање у оквиру установе и одржавање угледних часова. Сви одржани угледни часови су евидентирани у документацији школе и часовима су присутвовали директор школе и стручни сарадник. Током прекида наставе у школи и преласка на онлајн наставу нису реализовани угледни часови планирани за тај период. Што се тиче стручног усавршавања ван установе наставници су присуствовали следећим семинарима:

 • Обука наставника за коришћење програмског језика Пајтон у седмом и осмом разреду,
 •  Начини унапређивања инклузивне праксе у основним школама и хоризонтално учење,
 • Самовредновање рада школе,
 • Дигитални уџбеници.

Доказ стручног усавршавања ван установе је уверење о присуству наставника одговарајућој обуци које носи одговарајући број бодова. Извештавање се врши у оквиру седница стручних већа и Наставничког већа. Наставници прате сопствено усавршавање уносом података у одговарајуће табеле а као доказ чувају оригинална уверења, припреме, решења и друга документа која доказују врсту стручног усавршавања као и број бодова. Поменута документа се чувају у оквиру портфолија наставника а копије се прилажу у документацију школе. Значајна активност тима је и сарадња са осталим стручним већима и активима у оквиру школе.

Извештај рада тима у току школске године се анализира и подноси на седницама Наставничког већа и саставни је део Извештаја о остварености одишњег плана рада школе.

Председник тима

Миланко Тошић

Извештај Тима за професионални развој

На седници наставничког већа од 28.08.2019. године  именован је Тим за професионални развој.

Чланови тима :

 1. Славица Пантовић
 2. Јелена Драгутиновић
 3. Љиљана Матовић (7.разред)
 4. Србољуб Марковић (8.разред)
 5. Софија Бајовић , Лена Средојевић (ученички параламент)
 6. Марина Дивац , Бранка Ћуковић (представници родитеља седмог и осмог разреда)
 7. Стручњак за поједина питања

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција наставник и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика.

Стручно усавршавање представља стални, плански и систематизовани и програмирани процес а којим се обезбеђује: стицање нових и што савременијих педагошких, психолошких методичких и дидактичких знања и усавршавање тих знања до нивоа њихове примене у раду са ученицима и родитељима ученика, стално праћење нових достигнућа у струци, продубљивање и развој стеченог знања из области педагогије, психологије и методике у функцији остваривање наставних садржаја, полазећи од узраста детета и ученика, њихових психолошких карактеристика, могућности и потреба, увођење нових знања у образовни и васпитни рад са ученицима..

Тим за професинални развој је одржао два састнака током школске 2019/20.године.

Кроз рад тима  током школске године је анализирано целокупано стручно усваршавање запослених у установи и ван установе.

На основу индивидуалних планова израђени су планови стручног усавршавања у оквиру Стручних актива. Израђени планови су постављени на Огласној табли школе са посебним освртом на усавршавање у оквиру установе и одржавање угледних часова. Сви одржани угледни часови су евидентирани у документацији школе и часовима су присутвовали директор школе и стручни сарадник. Током прекида наставе у школи и преласка на онлајн наставу нису реализовани угледни часови планирани за тај период.

Доказ стручног усавршавања ван установе је уверење о присуству наставника одговарајућој обуци које носи одговарајући број бодова. Сви докази налазе се у портфолију наставника.

Извештај о раду еколошке секције –школска 2019/2020.године

Секција броји 9 чланова.То су ученици заинтересовани за природне науке и љубитељи природе и ученици који учествују на такмичњима из биологије.Одржано је укупно 5 часова.У Првом полугодишту реализована су три часа еколошке секције

1 час.02.09 2019.-Осмишљавање и израда паноа за биолошки кабинет-Цртање паноа и уређење учионице и кабинета

2.час 27.11.2019.-Предавање и дебата на тему ХИВ И СИДА

3.час 27.12.2019-Великани биолошких наука-Претраживање интернет страница

У другом полугодишту због пандемије Корона вируса настава је реализована на даљину.

Путем Гугл учионице реализована су два часа еколошке секције

1.час 22.04.2020.-Бука као еколошки фактор

2.час 18.05.2020-Еколошка култура

                                                                                              Руководилац секције

                                                                                                   Сеад Кухиња

Извештај о раду Тима за додатну подршку ученику

        У току школске 2019/ 2020 . Тим за додатну подршку ученику одржао је  4  састанака.

               Тим се бавио израдом педагошког профила ученика који имају потребу за додатном подршком, израдом Индивидуалних образовних планова, анализом постигнућа ученика који су савладали наставу по принципу индивидуализације, као и на основу ИОП – а.

               Тим је радио у сарадњи са Тимом за инклузивно образовање и Службом за образовање оптине Пријепоље.

Председник тима

Славица Пузовић

Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма

            У току школске 2019 / 2020. год.  Стручни актив за развој школског програма одржао је 5 састанака, према усвојеном плану рада.

           Кроз рад тима током школске године Стручни актив се бавио развојем школског програма, као и његовом анализом.

  На основу података са Одељењских већа учитеља и наставника и увида у планове и програме наставних и ваннаставних активности дошли смо до закључка да се сви видови наставних и ваннаставних активности реализују по плану и програму школе.

Председник тима

Љиљана Цвијови

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

            На почетку школске године, донет је План и програм рада са истакнутим задацима, организован је састанак чланова СТИО, одељенских старешина и родитеља ученика који раде по ИОП-у, са циљем прикупљања нових информација за писање педагошког профила ученика, као и тимског планирања подршке ученицима са посебним образовним потребама у даљем образовању, кроз писање ИОП-а.

          Анализирана је актуелна ситуација и евидентирани су ученици обухваћени ИОП-ом као и усвајање ИОП-а од стране Педагошког колегијума. Сви наставници су урадили Персонализовани програм наставе и учења за прво полугодиште и друго полугодиште, а затим и потребно праћење спровођења и евалуације реализације исхода ИОП-а за прво и друго полугодиште (све се налази код педагога школе). У току школске године реализована је сарадња са Интерресорном комисијом и Центром за социјални рад.

          У даљем раду треба унапредити стратегију праћења напредовања ученика који раде по ИОП-у. Пожељно је континуирано праћење напредовања ученика који раде по ИОП-у као и да благовремено буде дата квалитетна повратна информација одељенском старешини тог ученика. Такође, осмислити квалитетнију стратегију сарадње са родитељима деце која се образују по ИОП-у. Потребно је, са појединим родитељима, унапредити разговор по питању давања писане сагласности на образовање њиховог детета по ИОП-у.

          На крају школске године урађена је и детаљна евалуација резултата предузетих корака и постигнутих резултата рада.

Председник тима

Марија Чпајак

 

 

5. Рад стручних сарадника школе

ИЗВЕШТАЈ  РАДАПЕДАГОГА

Рад стручног сарадника – педагога у складу са Годишњим програмом рада школе односи се на следећа подручја рада:

– Планирање и програмирање образовно – васпитног рада и вредновање остварених резултата,

– Унапређење образовно – васпитног рада и инструктивно – педагошко – психолошки рад са наставницима,

– Рад са ученицима,

– Сарадња са родитељима,

– Истраживање васпитно–образовне праксе (аналитичко–истраживачки рад),

– Рад у стручним органима,

– Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином, стручно усавршавање,

– Вођење документације,

– Припреме за рад.

У оквиру тога реализовани су програмски садржаји у складу са предвиђеним терминима, а неки од њих су:

– Израда Годишњег програма рада школе,

 • Посећени су часови разредне и предметне наставе, наставницима су дати савети који би побољшали квалитет наставе.

Није у потпуности реализован план посета, због великог броја обавеза и преамбициозног плана који је истовремено реализовао педагог који је био на функцији директора.

– Током целе године одвијао се рад са ученицима који имају слаб успех, испољавају проблемске облике понашања или беже са часова, као и рад са даровитим ученицима и ученицима који учествују на такмичењима,

– Рад са децом која имају евидентиране психичке сметње,

– Сарадња са родитељима остврена је путем индивидуалних разговора и предавања.

Реализована су следећа предавања:

 1. Утицај награде и казне на учење
 2. Рационално коришћење слободног времена школског детета
 3. Како треба учити

У оквиру стручног усавршавања на нивоу Наставничког већа обрађене су следеће теме:

–    Принципи успешне комуникације у настави,

–    Провера и оцењивање успеха ученика.

Остварен је програм планираног стручног усавршавања.

– На свим класификационим периодима – полугодиштима извршена је анализа успеха ученика на општем нивоу и компаративна анализа по наставним предметима,

– Рад на професионалној оријентацији,

– Праћење реализације наставног програма, месечни планови и припреме наставника за рад,

– Учешће у раду стручних већа и стручних органа школе,

– Учешће у планираним манифестацијама,

– Реализовање психолошких радионица,

– Вођење педагошке документације и документације о свом раду

Извештај обрадио педагог школе Славица Пантовић.

ИЗВЕШТАЈ    РАДА   БИБЛИОТЕКАРА

У току школске  2019/2020.године библиотекар је реализовао следеће садржаје:

– Израђивање годишњих и месечних планова рада библиотекара,

– Непосредан рад са ученицима: развијање културе читања, потреба, навика,  интересовања код ученика за коришћење библиотечке књижевне и некњижевне грађе,

– Учешће у остваривању програма образовно – васпитног рада школе,

– Набављање библиотечке грађе и њена физичка обрада ( инвентарисње, класификација и каталогизација ),

– Вођење прописане евиденције и документације и заштите књижевне грађе,

– Учешће у планирању и реализацији културне и јавне делатности школе,

– Присуствовање седницама стручних органа школе,

– Праћење стручне и педагошке литературе из области библиотекарства.

– Ове школске 2019/2020.год. књижни фонд увећан за 164 књиге и 40 часописа листа „Школарка“углавном донацијом Министарства просвете и Дневног листа „Блиц“.

-Према евиденцији инвентарне књиге , библиотека располаже са 9355 књига. Ревизија школске библиотеке биће завршена наредне школске године.

-Библиотекар није ишао на стручне семинаре из области библотекарства ,због недостатка финансијских средстава школе.

Послове библиотекара обавља професор разредне наставе Данка Средојевић.

ИЗВЕШТАЈ РАДА  СЕКРЕТАРА

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ

-Праћење законских прописа;

-Израда нацрта статута, Колективног уговора и других општих аката;

-Праћење и спровођење поступака усаглашавања општиха аката са Законом и другим подзаконским актима и тумачење;

-Заступање школе пред судом и другим органима и организацијама;

-Обављање послова уписа у судски регистар, земљишне књиге и друге правне послове;

-Води рачуна о употреби и чувању печата и штамбиља Школе;

-Стара се о ажурности и уредности школске документације;

-Архивирање документације и старање о школској документацији која се трајно чува;

-Формирање матичне базе радника и ученика;
-Припремање документације за расписивање конкурса као и спровођење конкурса за пријем радника и директора школе;

-Израда одлука, уговора о раду, споразума о преузимању, решења, отказа уговора о раду, обавештења, записника, извештаја и дописа везаних за радне односе, распоређивање и друге статусе радника;

-Израда решења о 40-то часовном радном времену и годишњем одмору

-Учествује у изради годишњег програма, Годишњег извештаја о раду Школе и статистичких извештаја;
-Вођење деловодног протокола, пријем и експедиција поште;

-Присуствује седницама Школског одбора, Актива директора, припрема материјал за седницу, води записник и даје потребна тумачења и објашњења (израда одлука, закључака и других дописа)

-Припремање потребне документације, организовање и спровођење екскурзије ученика;

-Припремање документације за зздравствено осигурање радника и чланова породице, осигурање од незгода радника, ученика и имовине школе (оверава здравствене књижице и издаје пријаве за осигурање);

-Припремање и израда документације за тендер јавних набавки, текућег одржавања и инвестиција;

-Припремање и организовање полагања поправних, квалификационих, разредних испита и испита за основно образовање одраслих;
-Припремање и организовање школских такмичења и свечаности у школи;

-Организује правно-техничке послове око избора органа Школе и ради стручне послове за ове органе;

-Организовање рада на уређењу школског простора, дворишта и непосредне околине;

-Организује рад помоћног, техничког и административног особља;

-Вођење евиденције о присуству и одсуствовању са посла помоћном, административном и техничком особљу;

-Организује, ажурира и доставља спискове ученика за систематски и лекарски преглед;

-Организује годишњи попис основнох средстава и ситног инвентара;

-Вођење евиденције о досељеним и одсељеним ученицима, доставља преводнице, извештаје о упису ученика и издавање других јавних исправа;

-Израда спискова радника и ученика који користе градски превоз;

-Припремање и спровођење дисциплнинских пступака за раднике и ученике школе;

-Пружа помоћ у организовању и реализацији програма стручног усавршавања;

-Даје налог за набавку потрошног материјала, канцеларијског материјала и материјала за оправку и одржавање школских објеката;

-Учествује у инспекцијској контроли и надзору и спроводи наложене мере;

-Израда свих захтева и поднесака упућених Министарству просвете науке и технолошког развоја, инспекцијским службама, јавним установама, општини и другим оргабима и установама;

-Обавља и друге послове по налогу директора

-Школском одбору уредно подношени извештаји.

 •  Руководећи органи

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2019 / 20. ГОДИНУ

 • Урађен и усвојен план јавних набавки и финансијски план школе;
 • Спроведена јавна набавка за превоз ученика на релацији Јабука-Сељашница за период фебруар-јун и септембар – јануар;
 • Спроведена јавна набавка за енергенте;
 • Спроведена јавна набавка за извођење екскурзије и излета;
 • Организован образовно – васпитни рад на даљину због инфекције КОВИД 19
 • Реализоване обуке наставника за Гул учионицу;
 • Вршено редовно седмично извештавање о оперативном планирању на нивоу школе;
 • Извршена дезинфекција и дератизација дворишта и шкоских просторија у матичној школи и издвојеним одељењима;
 • Редовно ажурирање ИС Доситеј;
 • Замењена столарија и извршена санација зидова у издвојеном одељењу Карошевине;
 • Инсталација АМРЕС мреже у матичној школи.

Директор школе је, такође, радио на следећим пословима:

Планирање и организовање реализације наставног плана и програма

-У протеклом периоду васпитно-образовни програм је остварен,на време је ангажован, углавном, стручан наставни кадар, обезбеђени материјално-технички услови,уређен простор за извођење наставе. 

Учешће у изради и праћењу остваривања Годишњег плана рада и Школског развојног плана што подразумева организовање састанака и сарадњу са стручним тимовима школе и свим запосленим који учествују у реализацији планираних активности.

Праћење одвијања наставе и педагошко –инструктивни рад

 • Вршен је редован увид у целокупну педагошку документацију, у сарадњи са педагогом вршена анализа и на седницама Наставничког већа излагана запажања. Посећено је 15 часова, вреднован је рад наставника на основу Протокола за праћење часова и заједничи утврђиван квалитет извођења наставе. Наставницима су уручени извештаји директора са посећених часова.

          Сазивање и руковођење седницама Наставничког већа и организовање и присуство Одељењским већима.

                   Сарадња са просветним институцијама и локалном самоуправом, Домом здравља, Центром за социјални рад, Црвеним крстом, Министарством унутрашњих послова, Интерресорном комисијом.

 • Редовно присуство састанцима, где је увек излагана проблематика, потребе и специфичност наше школе. Сарадња је одлична.

          Сарадња са родитељима и ученицима

 Обављен је велики број разговора, најчешће саветодавне и превентивне природе, где су предлози и одлуке доношени уз помоћ школских тимова. Донети су индивидуални образовни планови за ученике којима је потребна додатна помоћ и подршка и укључени лични пратиоци у рад са тим ученицима. Школа је пружала сваки вид психо- социјалне подршке током наставе на даљину. Кроз родитељске састанке и индивидуалне разговоре са ученицима и њиховим родитељима препознате специфичне потебе појединаца и омогућити равноправно учешће у животу и раду школе.

Организовање такмичења и пробног завршног испита

 • Школске 2019/20. били смо домаћини општинског такмичења из историје.
 • Онлајн пробно тестирање је спроведено према планираној динамици 22, 23. и 24. Априла. Сви ученици су имали техничке могућности и  приступили су изради онлај  тестова у складу са Упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
 • Спроведен је завршни испит ученика осмог разреда у 17, 18 и 19. јуна, у скаду са календаром васпитно-образовног рада и упутствима.
 • Екскурзија ученика 8. разреда и једнодневниизлет ученика од 1. до 7. разреда није реализована због инфекције КОВИД19.  

Извештај стручног актив за развојно планирање

Стручни актив за развојно планирање је школске 2019/20. године радио је у следећем саставу:

 1. Јелена Драгутиновић, директор
 2. Славица Пантовић, педагог
 3. Борко Радовић, наставник технике и технологије
 4. Марина Радивојевић , професор разредне наставе
 5. Данка Средојевић – библиотекар
 6. Амел Хаџифејзовић, представник Савета родитеља
 7. Горан Пјановић – представник Локалне самоуправе
 8. Лена Средојевић – представник Ученичког параламента

 Стручни актив за развојно планирање је констатовао следеће:

 1. У школској 2019/20. Години формирани су тимови у складу са Статутом школе.
 2. Стучна већа и Тимови су своје активности реализовали у складу са плановима. Извештаје су подносили периодично на Наставничком већу. Извршена је подела предмета на наставнике као и остала задужења у оквиру 40-о часовне радне недеље. 
 3. Наставници су израдили планове стручног усавршавања, направили распоред одржавања угледних часова и пројектне наставе, учествовали на обукама за остваривање програма наставе и учења оријентисаних на исходе. Реализација наведених активности је спроведена у складу са плановима.
 4. Спроведено је пробно тестирање ученика 8. разреда у складу са календаром васпитно-образовног рада .Ученици су један део тестова радили онлајн , док је  други део организован у школи уз поштовање свих епидемиолошких мера. Предметни наставници су урадили детаљну анализу резултата пробног завршног испита, упознали са резултатима стручна већа и Наставничко веће. Анализа садржи мере за унапређивање успеха ученика на завршном испиту. Наставници су урадили распоред извођења часова припремне наставе. Припремна настава се одвијала онлајн . Родитељи/ други законски заступници  и ученици су благовремено упознати са календаром активности и упутствима за спровођење завршног испита.
 5. Ученици су припремани за такмичења, услед корона вируса многа такмичења нису реализована према утврђеном плану.
 6. Тим за инклузивно образовање је редовно упознавао Наставничко веће и Педагошки колегијум са својим радом. Вршено је вредновање и усвајање индивидуалних образовних планова.
 7. Организација рада школе и управљање људским и материјалним ресурсима је  област квалитета на којој се интензивно радило током школске 2019/. године. Тим за самовредновање ће са резултатима анализе упознати Наставничко веће ,Савет родитеља и Школски одбор.  
 8. Запослени у школи се континуирано и благовремено обавештавају о свим променама и новинама из области образовања, како би активно учествовали у животу и раду школе.
 • Управни органи

ШКОЛСКИ ОДБОР

Скупштина општине Пријепоље, на седници одржаној 24. 05. 2018. године, на предлог Општинског већа, на основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 39. Статута Општине Пријепоље донела је решење о именовању Школског одбора  Основне школе „Михаило Баковић“ у следећем саставу.

Састав Школског одбора:

Име и презимеКо је овлашћени предлагач
Сања ЋатовићЛокална самоуправа
Зорица Крповић Мирослав ЈањушевићЛокална самоуправа
Горан ПјановићЛокална самоуправа
Амел ХаџифејзовићСавет родитеља
Рада ТопаловићСавет родитеља
Славица Томашевић Бранко СредојевићСавет родитеља
Миланко ТошићНаставничко веће
Милоје Карача Радоје ТописировићНаставничко веће
Емина Чичић Бајрам КозицаНаставничко веће

Зорица Крповић је замењена Мирославом Јањушевићем због сукоба интереса. Славица Томашевић је замењена Бранком Средојевићем. Емина Чичић је замењена Бајрамом Козицом јер је напустила посао. Милоје Карача је замењен Радојем Тописировићем јер је отишао у пензију.

Председник Школског одбора јеМиланко Тошић , а заменик Рада Топаловић.

Извештај о раду Школског одбора за период од 15. 09. 2019. до 23. 06. 2020. Године.

Одржаноје  седнице Школског одбора у складу са предвиђеним планом у Годишњем програму рада школе.

За сваку седницу је вођен записник.

Школски одбор је расправљао и доносио одлуке о следећем:

1. Информација о  припремљености школских објеката за школску 2018/2019. годину.

2. Извештај о кадровским потребама школе и бројно стање ученика.

3. Усвајање Извештаја о раду Школе за школску 2019/2020.годину.

4. Усвајање Годишњег програма рада школе за школску 2019/2020. годину.

5. Усвајање школског програма од I до VIII разреда за школску 2019/2020. годину.

6. Информација о успеху и дисциплини ученика по кварталима.

7. Избор кандидата по расписаном конкурсу (решавање по приговорима) .

8. Избор чланова комисије за попис основних средстава и ситног инвентара.

9. Извештај директора о свом раду.

10. Доношење финансијског плана за текућу календарску годину.

11. Усвајање статута и општих аката школе.

12. Извештај о пословању школе за текућу календарску годину.

13. Екскурзије ученика осмог разреда (избор агенције и финансијски извештај) .

14. Питања и предлози

VОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА

1. Обавезна настава

У складу са календаром васпитно – образовног рада наставни програм је реализован у потпуности.

2.Додатна настава

          ( реализован број  часова по разредима и број укључених ученика )

  ШКОЛА И ПРЕДМЕТРазред
IVVVIVIIVIII
час.учен.час.учен.час.учен.час.учен.час.учен.
MATИЧНА ШКОЛА          
Српски језик//15592143136
Математика3651047484710
Биологија          
Енглески језик          
Физика  //      
Историја          
Географија  ////8282
Руски језик      32//
ИО ЈАБУКА          
Српски језик//        
Математика36285444331
ИО КАРОШЕВИНА/         
Српски језик//        
Математика//        
ИО Доње Бабине//        
ИО Горње Бабине//        

3. Допунска настава

4.Изборни предмети

Разредна настава

ПРЕДМЕТIIIIIIIVНаставник
уч.час.уч.час.уч.час.уч.час.
Верска наставаСељашница4/832/334/332/335/332/335/932/33Ареф Дураковић   Жана Матовић
Јабука234134//434
Карошевина134//134//
Звјезд134////134 
Чувари природе Сељашница, Звјезд,Карошевина,////9721572Зоран Дивац Љиљана Цвијовић Славица Пузовић Марина Радивојевић Јелена Стиковић  
Од играчке до рачунара Јабука Доње Бабине//////572Петрић Радоман Небојиша Трмчић

Предметна настава      

ПРЕДМЕТVVIVIIVIIIНаставник
уч.час.уч.час.уч.час.уч.час.
Верска настава 123413341436434Жана Матовић
Верска настава 734135//734Ареф Дураковић
Грађанско васпитање //535135  2031Србољуб Марковић  
Информатика и рачунарство//////2868Борко Радовић Миланко Тошић

5. Област предшколског васпитања

У овој школској години, а преко Дечије заштите организоване су двепредшколске групе са 8полазника, који ће  у школској 2019/2020. години похађати први разред. Матична школа је организовала рад предшколске групе у издвојеном одељењу Јабука, Карошевина и Звјезд са по једним полазником.

Место рада предшколских група су просторије матичне школе и издвојених  одељења.

Рад са припремном групом одвијао се у периоду од 4 сата, од 8h до 12h

Рад у предшколској групи током 2019/2020. године одвијао се у оквиру васпитно – образовних области, кроз одређене циљеве и задатке, које обухватају методике васпитно – образовног рада. Током дана смењују се различите теме и активности по одређеном плану и програму који обухвата предшколска установа. Тај програм се коригује зависно од интересовања деце, са циљем да се усвоји што више знања, да деца самостално одлучују, запажају, учествују у свим активностима, и да се осећају заштићеним од стране васпитача, приликом адаптације првих дана уписа у групу.

Деца су солидно савладала предвиђени програм. Кроз игру су уведена у реализацију следећих садржаја:

 • методику развоја говора,
 • почетних математичких појмова,
 • методику упознавања околине,
 • методику физичког васпитања,
 • методику музичке културе,
 • методику ликовне културе.

Податке и извештај рада предшколских група су припремили: васпитачица Тамара Попадићи учитељ Радоман Петрић .

6. Специјални васпитно–образовни рад

Родитељи три  ученика су прихватили ИОП са измењеним програмом. Ученици  похађају  наставу по редукаованом распореду. Ученик Поровић Ајлан је похађао Верску наставу. Ученик Исмаил Кахровић није похађао изборне предмете. Ученик Радован Томашевић је похађао све предмете.

7. Образовање одраслих

У овој школској години није било лица заинтересованих за консултативну наставу, па таква настава у току године није ни организована.

 Школа поседује сређене спискове одраслих неписмених лица чија је старост у просеку негде око 50 година и таква лица нису зинтересована да стекну потпуно основно образовање.

У испитним роковима није било пријављених кандидата који би полагали основну школу по програму за основно образовање одраслих.

8 . Успех ученика

Табела

Анализа завршног испита школске 2019/2020.

Завршни испит је реализован уз стручно упутство за спровођење пробног завршног испита  и завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2019/2020.годину.

Полагање завршног теста ученика осмог разреда школске 2018/2019 , организовано је у школи уз све мере предострожности збох корона вируса.

Припремна настава за ученике осмог разреда је реализована онлајн путем гугл учионице где су сви предметни настваници одржали по десет часова припремне наставе .

Од укупно 28 ученика сви ученици су приступили завршном испиту и положили завршни испит .

Просечно постигнуће на завршном испиту по ученику је 60,20 поена што је више од просечног броја поена .

На основу анализе из базе података о листама жеља коју су ученици попунили може се закључити да је од укупно 28 ученика њих 19 уписало школу према првој жељи . Шест  ученика је уписало другу наведену жељену школу а само два трећу школу према попуњеној листи жеља .

Четири ученика су уписала Гимназију , а двадесет и четири средњу стручну школу. Најчешће бирана школа је Економско трговинска школа .

Међу седам основних школа у општини Пријепоље најбољи успех на завршном испиту постигли су ученици Основне школе „Михаило Баковић“ Сељашница .

Завод за унапређивање образовања и васпитања још увек није објавио детаљну анализу завршног испита па школа није била у могућности да изврши детаљну анализу по нивоима .

Мере за побољшање успеха на завршном испиту :

 • Редовно похађање припремне наставе
 • Укључивање ученика у допунску наставу
 • Унапређење пажње ученика и разумевање наставног садржаја
 • Упознавање родитеља са корацима завршног ипита и резултатима анализе
 • Израда распореда писмених и контролних провера

Носиоци ‘‘Вукове дипломе‘‘:

Лена Средојевић   – Сељашница

Страхиња Ирић – Доње Бабине

Посебне дипломе:

Лена Средојевић- ђак генерације

Амра Козица – физичко васпитање

Тијана Марић – техничко и информатичко образовање

Александар Врањеш , Младен Средојевић , Белма Бајровић – историја

8. Васпитне мереи изостанци

РАЗРЕДНаграђеноПохваљеноКажњеноБрој ученика са изостанцима
број%број%број%ученикаоправ.учениканеоправ.
I//////13346//
II//562,50//9400//
III//9100//6299//
IV//1260//18503//
V//731,81//2185412
VI//627,77//18956//
VII//526,66//17130622
VIII    810  833,3310,7028145411
I– VIII830,555234,6910,70    109  611845

VIОСТВАРИВАЊЕ  ВАННАСТАВНИХ  АКТИВНОСТИ

1. Друштвене и слободне активности

Сви ученици матичне школе и издвојених одељења  (млађи разреди) укључени су у рад слободних активности. За ученике првог, другог и трећег разреда организоване су слободне активности комбинованог типа, а ученици четвртог разреда Матичне школе укључени су у секције заједно са ученицима старијих разреда. У издвојеним одељењима ученици четвртог разреда укључени су  у слободне активности комбинованог типа.

Слободне активности комбинованог типа реализоване су кроз следеће активности:

– драмско – рецитаторске активности,

– културно – уметничке активности,

– музичке активности,

– ликовне активности,

– спортске активности.

За више разреде реализоване су следеће секције:

-еколошка секција руководилац Сеад Кухиња.

– драмска секција руководилац Србољуб Марковић, одржано 12 часа са укупно 13 ученика.

– хорска секција: руководилац Дамир Рондић ( одржано 10 часова са 23 ученика);

– библиотечка секција: руководилац Данка Средојевић ( одржано 18 часова са 10 ученика).

Свака од ових активности имала је разрађен план рада који је реализован у току школске године.

На реализацији ових слободних активности били су укључени сви учитељи који су изводили наставу од 1. до 3. разреда и учитељи 4. разреда у издвојеним одељењима.

Ученици 4. разреда били су укључени у спортске активности које су реализовали учитељи.

Екскурзије , излети и посете

Екскурзије,излети, посете нису реализоване у овој школској години .

Такмичења ученика

 • Такмичења су организована у складу са календаром Министарства просвете (јануар/фебруар / март 2019.)
Врста такмичења  ( разред )Број ученикаРанг такмичењаПласман
IIIIIIIVV
  СРПСКИ ЈЕЗИК ( V – VIII ) школско
 општинско
 регионално
  МАТЕМАТИКА (V – VIII)  11школско
2општинско
регионално
  МАТЕМАТИКА(III – IV)5школско
3општинско
регионално
  БИОЛОГИЈА  (V-VII)школско
општинско
регионално
  Историјашколско
општинско
регионално
  Рецитатори10школско2
4општинско
регионално
  Енглески језикшколско
општинско
регионално
СТОНИ ТЕНИС10школско
4општинско
регионално
  ФУДБАЛ8школско
8општинско
регионално
ОДБОЈКА (мушка и женска екипа)      –школско
општинско
регионално
Атлетика и мини атлетика15школско
5општинско13
2регионално
 међурегионално
  Шта знаш о црвеном крсту3школско
општинско
регионално
Техничко и информатичко образовање (шта знаш о саобраћају)школско
општинско
регионално
 • На кросу „ За срећније детињство“, учествовали су ученици од првог до осмог разреда.Осам ученика је освојило прво, осам друго и осам треће место.

****Остала такмичења нису реализовна због корона вируса.

ИЗВЕШТАЈ

о раду Тима за самовредновање током школске 2019/2020.

Тим за смовредновање рада у школи конституисан је на почетку школске године, у саставу: Србољуб Марковић, Зоран Дивац, Александра Коковић, Дамир Рондић (наставници), Славица Пантовић (педагог), Амел Хаџифејзовић (родитељ) и Горан Пјановић (локална самоуправа). Неким седницама је присуствовала и директора Јелена Драгутиновић.

Према годишњем плану самовредновања, израђени су годишњи акциони планови и реализовано самовредновање ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

 • току школске године одржано је пет састанака Тима, на којима су се редовно анализирале спроведене активности и правио план рада, са задужењима за наредни месец. Записници са састанака су редовно вођени. У другом полугодишту састанци тима су били прилагођени условима током ванредног стања, одржавани су преко вибер групре.

Самовредновање рада у школи је спроведено :

-остваривањем увида у школске евиденције и користећи сајт школе;

-праћењем активности у школи;

-прикупљањем података;

-кроз разговор, дискусију и анализу на стручним састанцима; -анкетирањем;

Колектив је редовно информисан о планираним активностима самовредновања рада у школи, у оквиру ових кључних области, путем огласне табле и електронске поште.

6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе.

У овом подручју вредновања сагледавају се следеће показатељи:

6.1.1. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности.

6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школа и компетенцијама запослених.

6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету њиховог рада.

6.1.4. Директор обезбеђује услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља активно учествују у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе.

6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених.

Да бисмо сагледали ове показатеље тражили смо и добили на увид извештај о раду директора у првом полугодишту школске 2019/20 .године. (у прилогу).

На основу извештаја закључили смо да је директорка успешно и благовремено планирала и организовала програм образовања и васпитања у установи. Директорка је присуствовала седницама појединих тимова, укључујући и Тим за самовредновања и активно учествовала у дискусијама у циљу побољшања наставе. У сарадњи директорке са секретаром и шефом рачуноводства урађен је план јавних набавки и план набавки за 2019. годину. У току првог полугодишта школа и директор имали су јакодобру сараду са Општином Пријепоље, остварена је сарадња и са Домом здравља, месном заједницом, МУП Пријепоље, Аутопревоз Јањушевић а.д. Директорка редовно присуствује и руководи седницама Актива директора основних и средњих школа Пријепоља. Директорка благовремено информише наставнике о свим битним дешавањима у школи. Остварена је сарадња са родитељима.

  Чланови Тима за самовредновање саставили су, проследили а затим и анализирали анкету под назовом Руковођење. Анкетирано је десет запослених . Анкета и детаљна анализа анкете су у прилогу.

     Анкету су урадили и чланови Школског одбора. На основу анализе анкете коју су урадили чланови школског одбора може да се закључи да Школски одбор сматра да директор поштује и исправно обавља све ставке неопходне за функционисање школе и унапређивање процеса образовања.Чланови школског одбора   позитивно су одговорило на питања о квалитету руковођења Основном школом “Михаило Баковић”. Анализа накета налази се у записнику четврте седнице.

Већина сматра да директор својим радом и понашањем служи за пример запосленима у школи, да доприноси афирмацији и угледу школе, да развија поверење, уважава различита мишљења и обезбеђује добру комуникацију. Директорка је спремна да преузме одговорност у доношењу одлука.Већина сматра да веома добро развија сарадњу са локалном заједницом. Скоро сви сматрају да директорка захтева одговорност и радну дисциплину и да је у већој мери тачно. Већина колектива сматра даправовремено информише запослене, да их мотивише на професионални однос према раду, да поставља јасне и прецизне захтеве који доприносе ефективности рада школе, да усмерава и усклађује рад стручних органа школе, да промовише, подстиче и организује тимски рад, да подстиче и подржава стручно усавршавање наставника у финанасијским могућностима школе. Током школске године 2019/2020. припојена  је Основна школа „10.октобар“ из Бабина, проглашено је ванредно стање због пандемије корона вируса током периода март-јун. Наставници нису били у могућности да похађају физички семинаре, већ су то радили преко интернета. 

          Примећује се недостатак присуство представника ђачког парламента на седницама Школског одбора.  (Из записника са седница Школског одбора се види да се представници ђачког парламента повремено позивају.)

На основу извештаја, анализа, разговора, анкета и записника  закључујемо да је се овакво руковођење вреднује као ниво 3.

6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада.

У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље:

6.2.1. Директор редовно остваруjе инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад.

6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднуjу образовно-васпитни рад и предлажу мере за побољшање квалитета рада.

6.2.3. Тим за самовредновање остваруjе самовредновање рада школе у функциjи унапређивања квалитета.

6.2.4. У школи се користе подаци из jединственог информационог система просвете за вредновање и унапређивање рада школе.

6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости школе.

6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и вредновања.

          У записницима стручних већа налази се организација угледних часова и пројектне наставе. Извештаји са посећених часова су код педагога школе. Уочава се да је специфична ситуација (припајање школе из Бабина и проглашење ванредног стања) пореметило ритам рада. Прелазак на онлајн наставу  је организовано у другом полугодишту. Наставници су користили гугл учионицу и вибер групе. Ученицима који нису имали могућност приступа интернету материјал је прослеђиван преко школе.

          У школи је успостављена АМРЕС мрежа која  је битно унапредила квалитет интернета и олакшала рад наставницима.  Школа је добила пет лаптопава који су прослеђени наставницима разредне наставе, а ученици осмог разреда који нису имали приступ интернет мрежи су добили од Министарства просвете  картице за мобилне телефоне са бесплатним интернетом.

          Организован је хуманитарни новогодишњи вашар у просторијама школе . Прикупљени новац  је планиран као финансијска помоћ ученицима слабијег материјалног стања за одлазак на ексурзију/излет. Екскурзије/излети нису били    остварени због услова (епидемиолошко стање није било задовољавајуће). Новац  се налази на рачуну школе и биће искоришћен током школске 2020/2021. године.

На основу извештаја, анализа, разговора, сајта школе закључујемо да је се оваква организација рада школе вреднује као ниво 4.

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развоj школе.

6.3.1. Директор своjом посвећеношћу послу и понашањем даjе пример другима.

6.3.2. Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе.

6.3.3. Директор промовише вредности учења и развиjа школу као заjедницу целоживотног

учења.

6.3.4. Директор планира лични професионални развоj на основу резултата спољашњег

вредновања и самовредновања свог рада.

Руководилац Тима за развојно планирање је упознала Тима за самовредновање са свим тачкама Развојног плана.

Све што је било испланирано за овај период углавном је реализовано. Ефекти реализације су видљиви. Ограда око школе доприноси већој безбедности ученика. Модерно опремљенa учионицa кабинета информатике доприноси модернизацији наставе. Ушколи се налази видео надзор.

Тим је Скалу процене Развојног плана школе (садржај, структура и ефекти) преузео из приручника за самовредновање и вредновање рада шкле. Скала је прослеђена члановима Педагошког колегијума, као представницима својих тимова и актива. Упитник је попунило десет чланова.

Анализа Скале процене Развојног плана школе: Већина педагошког колегијума сматра да се у развојном плану  препознају специфичности школе и вредности које се у њој негују (40% присутно у потпуности, а 60% у већој мери тачно), дат је преглед тренутног стања у школи  (50% присутно је у потпуности, а 50% у већој мери тачно). Већина сматра развојни циљеви указују на промену која се жели остварити (40% присутно у потпуности, а 60% у већој мери тачно), и да је дефинисан  начин на који ће се промена остварити (кроз задатке и план активности) (50% присутно у потпуности, а 40% у већој мери тачно и 10% у мањој мери тачно). Већина сматра да су у плану активности разрађени су кораци, носиоци активности и време реализације. (50% присутно у потпуности, а 50% у већој мери тачно), да су дефинисани су мерљиви показатељи промена (50% присутно у потпуности, а 50% у већој мери тачно). Већина сматра да се реализација се одвија у складу са планом(40% присутно у потпуности, а 60% у већој мери тачно),  и да су одступања од плана  аргументована и документована анексима развојног плана(40% присутно у потпуности, а 60% у већој мери тачно). Већина сматра да се план реализује тимски са особама из различитих интересних група- (30% присутно у потпуности, а 70% у већој мери тачно), и да се информисање свих интересних група о реализацији плана  редовно и документовано (води се евиденција о томе(40% присутно у потпуности, а 60% у већој мери тачно). Већина сматра да су ефекти реализације  усаглашени са очекивањима(30% присутно у потпуности, а 70% у већој мери тачно). Реализацијом плана остварени су и евидентирани и други позитивни ефекти који нису очекивани (50% присутно у потпуности, а 50% у већој мери тачно,. Већина уочава да су видљиве промене у квалитету наставе и учења (50% присутно у потпуности, а 50% у већој мери тачно), и да се материјална средства се ефикасно користе у функцији наставе и учења (60% присутно у потпуности, а 40% у већој мери тачно). Сви сматрају да се на основу остварених промена иницирају се нови циљеви и активности (60% присутно у потпуности, а 40% у већој мери тачно).

На основу анализе „Реализације Развојног  плана школе “, Тим за Самовредновање закључује:

 • да је Развојни план школе предвиђен за период од четири године, у трајању од 2018/2019. до 2022/2023. године;
 • да је Развојни план школе усвојен од стране Наставничког већа и од Школског одбора 13.09.2018. године;
 • да је Развојног  плана школе стављен на увид свим заинтересованим странама и постављен на сајт школе;
 • реализација Развојног  плана школе се одвија у складу са планираним активностима и актуелном ситуацијом;
 • извештаји се пишу на крају првог и другог полугодишта;
 • редовно се извештава Наставничко веће, Педагошки колегијум и директор школе;
 • присутна је флексибилност у примени планираног у складу са тренутним потребама

Тим за самовредновање закључује да – Развојни план школе садржи све потребне елементе: податке из анализе стања, мисију и визију, циљеве, задатке, активности и начин евалуације. Развојни план је донет за период од три до пет година. У развојном плану се препознају специфичности школе и вредности које се у њој негују. Препознаје се јасна визија развоја. Дат је реалистичан преглед тренутног стања и онога што је школа до сада урадила у одабраним областима квалитета. Приоритетне области квалитета које су разрађене у плану проистичу из процене стања у школи. Развојни циљеви су разрађени тако да се јасно види промена која се жели остварити и начин на који ће се она остварити, као и то ко ће имати користи од те промене. План активности за текућу годину је разрађен тако да су јасно одређени кораци, носиоци активности и време реализације. Постоји план вредновања у коме су дефинисани одговарајући (мерљиви и релевантни) показатељи промена, начин, време и особа задужена за снимања показатеља. Развојни план је настао кроз процес у којем су учествовали представници свих интересних група и већина колектива и усвојен је на наставничком већу и Школском одбору, о чему постоји документација. Планом реализације је обухваћено 50% колектива школе.

Реализација се одвија у складу са планом и актуелном ситуацијом. Присутна је флексибилност у примени планираног у складу са тренутним потребама, променама и ситуацијом. Одступања од плана у реализацији су аргументована и документована анексима развојног плана. У реализацију је укључен велики број особа из различитих интересних група, најмање 50% колектива школе. Ради се тимски. Праћење реализације и информисање свих интересних група о реализацији је редовно и континуирано, са повратном информацијом. Подаци о реализацији се редовно прикупљају и документују. Планирани резултати су остварени.

Постигнути ефекти су у великој мери усаглашени са очекиваним. Видљиве су промене у квалитету рада школе. Остварене промене иницирају нове циљеве и активности. Процес развоја се наставља и шири и повећава се број наставника и представника других интересних група који су мотивисани за даљи развој школе. Унапређен је квалитет тимског рада и иницирано је формирање других, нових тимова и пројеката.

На основу ове анализе тим закључује да се оваква пракса вреднује као ниво 3.

6.4. Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе.

6.4.1. Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове за

његово остваривање у складу са могућностима школе.

6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања

планираjу и унапређуjу професионално деловање.

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и

умрежавањем између школа вреднуjу и унапређуjу наставу и учење.

6.4.4. Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се усавршавали.

Међу запосленим је урађена анкета о Обезбеђивању квалитета у школи.

Упитник је прослеђен запосленима преузет је из Приручника за Самовредновање.

Упитник је урадило 10 запослених. Упитник су радили и помоћни радници.

Упитник има две врсте питања. Процењује колико је нешто важно или неважно и колико је то присутно у школи (тачно, нетачно).

На основу анкете закључујемо: Већина запослених је позитивно одговорила на питање о спровођењу самовредновања у школи на основу утврђених критеријума (80% врло важно, 20% важно; 90%присутно у потпуности, 10% увећој мери тачно). Већина сматра да су укључени у процес самовредновања (60% врло важно, 30% важно, 10% мало важно; 60%присутно у потпуности, 20% увећој мери тачно, 20% у мањој мери тачно), али што се тиче вођења евиденције о свом самовредновању већина мисли да је 60% врло важно, 40% важно; 70% присутно у потпуности, 20% увећој мери тачно, 10% у мљњој мери тачно. На  питање израђивања свог акционог плана за превазилажење уочених слабости сматра  60% врло важно, 40% важно; 70% присутно у потпуности, 20% увећој мери тачно и 10 % у мањој мери тачно. На питање праћења ефекта предузетих корака у оквиру свог акционог плана одговорила 50% као врло важно, 50% важно; 40%присутно у потпуности, 30% увећој мери тачнои 30% у мањој мери тачно. Што се тиче распоређивања обавеза и задужења на основу стручности, знања и способности80% сматра врло важно, 20% важно;  60% присутно у потпуности, 30% увећој мери тачно и 10% у мањој мери тачно. Позитивно је одговорило да су задужења и обавезе јасни, прецизни, правовремени и да доприносе ефикасности рада школе (70% врло важно, 30% важно; 50% присутно у потпуности, 40% увећој мери тачно и 10% у мањој мери тачно).Тимови формирају на основу стручности, знања и способности чланова (60% врло важно, 40% важно; 60% присутно у потпуности, 40% увећој мери тачно). Запослени мисле да је врло важна да се ефективност и ефикасност рада у тиму мотивише и стимулише (60% врло важно, 40% важно; 50%присутно у потпуности, 20% увећој мери тачно и 30% у мањој мери тачно). Што се тиче да правилна расподела послова обезбеђује ефикасност рада школе одговорила је 60% врло важно, 40% важно; 50%присутно у потпуности, 30% увећој мери тачно и 20% у мањој мери тачно.Запослени сматрају да се у школи прати ефективност

 • ефикасност сваког запосленог  као 50% врло важно, 50% важно; 50% присутно у потпуности, 20% увећој мери тачно и 30% у мањој мери тачно. Да школа има прецизно прописане критеријуме за похваљивање и награђивање запослених позитивно 50% је одговорило врло важно, 50% важно; 40%присутно у потпуности, 30% увећој мери тачно и 30% у мањој мери тачно. Ис похваљивање и награђивање примењују 30% врло важно, 70% важно; 20%присутно у потпуности, 50% увећој мери тачно и  30% у мањој мери тачно. Да у школи постоји добра координација рада стручних и других органа сматр 70% врло важно, 30% важно; 60%присутно у потпуности, 30% увећој мери тачно и 10% у мањој мери.Да у школи постоји добра координација рада одељенских старешина и стручне службе мисли 80% врло важно, 10% важно и 10%мало важно; 70%присутно у потпуности, 30% у мањој мери тачно.

На основу ове анкете може да се закључи да тачка на коју треба да се обрати пажња у наредном периоду јесте:

 • Да сваки запослени води евиденцију о свом самовредновању
 • –         Да сваки запослени мора да има свој акциони план за превазилажење уочених слабости на основу своје евиденције о самовредновању

Мере превазилажења:

 • Да се на педагошком колегијуму направи договор о прављењу уједначене табеле о сопственом самовредновању сваког наставника.
 • Усвајање табеле на наставничком већу
 • Мере акције у случају непоштовања сопственог самовредновања и прављења сопственог акционог плана.
 • Препорука Тима за самовреновање је да у наредном периоду постане пракса да се чешће покреће иницијатива за похваљивање и награђивање запослених, која може да потекне од одељенског већа, Наставничког већа, руководилаца тимова, Стручних већа и директора школе. Предлог се доставља Наставничком већу на разматрање

Закључује да се у школи спроводи самовредновање плански и доследно (осим наведене тачке). На основу самовредновања редовно се процењује квалитет рада школе и о томе постоји евиденција. Добијени резултати из самовредновања су се анализирали и на основу њих су се изграђивали акциони планови. Како истиче квартал самовредновање сви добијени резултати искористиће се за израђивање акционих планова којим ће се отклонити постојеће слабости.

На основу ове анализе тим закључује да је оцена остварености Обезбеђивању квалитета рада школе 3.

6.5. Материjално-технички ресурси користе се функционално.

6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких ресурса.

6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања

квалитета наставе.

6.5.3. Материjално-технички ресурси ван школе (културне и научне институциjе,

историjски локалитети, научне институциjе, привредне и друге организациjе и сл.) користе

се у функциjи наставе и учења.

          Постојећи материјално-технички ресурси се користе оптимално. Урађена је анкета мећу наставницима на десет испитаних.

          Десет испитаних је одговорило да школски простор пружа одговарајуће могућности за реализацију наставних и ваннаставних активниости са да (100%). Свих десет испитаних је одговрило потврдно да се просторије у школи адекватно одржавају као и да су све просторије добро осветљење. Да су у уређивању школског простора укључени  наставници и ученици изјаснило се свих десет испитаних са да (100%). Да  је школски намештај функционалан и да су наставна средства у функцији позитивно  је одговорило вих десет анкетираних (100%). Наставници разредне наставе и наставник информатике изводе кабинетску наставу, а остали наставници предметне наставе немају могућност кабинетске наставе. Да наставници имају и користе просторије за припремање наставе позитивно је одговорило 5 (50%), негативно 5 (50%). Да у  школи нема просторија које су одвојене за окупљање и дружење ученикав, изјаснило  се осам испитаних (80%). У школи постоји посебна просторија за пријем родитеља. Да школска библиотека располаже довољним фондом књига за потребе ученика и наставника, девет испитаника је одговорило са да (90%), а један са не (10%). Сви испитани су се сагласили да се школска библиотека редовно допуњује и осавремењује новим издањима.   Свих десет испитаника се изјаснило да у школи не постоји добро опремљена медијатека и самим тим настаници немају могућност коришћења школске медијатеке.  Приступ интернету имају сви наставници. Да се материјал за потребе наставе обезбеђује у довољној мери, седам испитаних се изјаснило потврдно (70%), а три негативно (30%). Школа има прилагођене учионице за извођење наставе физичког васпитања, самим тим сала не одговоара Нормативима. Позитивно је оценило уређеност спортских терена три анкетирана (30%), док је седам одговорило негативно (70%).  Свих десет испитаних је потврдно одговрило да наставници и ученици могу да користе спортске терене после наставе.

          Ученици су посетили Градски музеј, Дом културе, Градску библиотеку „Вук Караџић“ почетком првог полугодишта. Представници МУП-а Пријепоље у школи су одржали предавање о безбедности у саобраћају, школу су посетили и ватригасци да прикажу рад  ватрогасне јединице. Проглашење ванредног стања зауставило је даље посете културним институцијама , привредним и другим организацијама.

На основу ове анкете може да се закључи да  треба да се обрати пажња у наредном периоду на:

 • Опремање и организовање школске медиатеке
 • Организовање кабинетске наставе
 • Обезбећивање просторије за дружење и окупљање ученика.
 • Недостатак фискултурне сале.

На основу ове анализе тим закључује да је оцена остварености  материjално-техничких  ресурса који се користе  функционално        3.

6.6. Школа подржава инициjативу и развиjа предузетнички дух.

6.6.1. Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и

непривредним организациjама и локалном заjедницом у циљу развиjања предузетничких

компетенциjа ученика.

6.6.2. У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште и

међупредметне компетенциjе.

6.6.3. Школа кроз школске проjекте развиjа предузимљивост, ориjентациjу ка

предузетништву и предузетничке компетенциjе ученика и наставника.

6.6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима

квалитета.

6.6.5. Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних

компетенциjа за целоживотно учење ученика и наставника.

          Тим за професионалну орјентацију сарађује са другим средњим стручним школама из локалне средине и  окружења. У школу су долазили промотери Техничке школе, Економско-трговинска школа, Гимназија из Пријепоља, Пољопривредна школа са домом ученика „Љубо Мићић“ из Пожеге, Техничка школа „Радоје Љубичић“.

          На почетку сваке школске године на састанцима стручних већа бирају се пројектни задаци у којима учествује више наставника. У оквиру пројектних задатака деле се задужења међу ученицима и наставницима и тако се развија тимски рад, сарадња и предузетнички дух.

          Кроз манифестације Дечје недеље, Новогодишњи вашар, Трка за срећније детињство под покровитеаством и организацијом Црвеног крста Пријепоља  укључени су ученици и њихови родитељи.

У Сељашници 17.08.2019.године

Тим за самовредновање рада у школи

VIII  ОСТВАРИВАЊЕ   ПОСЕБНИХ  ПЛАНОВА И

ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1. Остваривање програма за заштиту деце, ученика од насиља, злостављања и занемаривања

На седници Наставничког већа од 28.08.2019. године именован је Тим за заштиту деце – ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

Чланови тима су:

 1. Славица Пантовић, педагог
  1. Јелена Драгутиновић- директор
  1. Снежана Свичевић – секретар

По потреби се укључују :

 • Наставник /учитељ
 • Родитељ /законски заступник
 • Представници ученичког параламента
  • Рада Топаловић – Представник Општине Пријепоље
  • Стручњак за поједина питања

Циљ: Унапређење квалитета живота ученика кроз:

 • Мере превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика
 • Мере интрвенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање

Специфични циљеви у превенцији:

1.     Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања

2. Укључивање свих интересних група (ученици, наставници, сарадници, административно и помоћно особље, директор, родитељи, старатељи, локална заједница) у превентивне активности

3.   Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања

4.  Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља

5.  Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља

6. Унапређење компетенција наставног и ненаставног особља, деце, ученика, родитеља, старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања

Специфични циљеви у интервенцији:

1. Спровођење поступака и процедура у ситуацијама насиља

2. Успостављање ефикасне заштите деце у случајевима насиља

3. Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности програма заштите

4. Ублажавање и уклањање последица насиља и реинтеграција детета у заједницу вршњака и живот установе

5. Саветодавни рад са децом која трпе насиље, која врше насиље или су посматрачи насиља

2. Остали програми

Програм професионалне оријентације

Садржаји професионалне оријентације остварени су путем наставних програма, слободних ученичких активности, у оквиру рада одељенске заједнице, кроз предавања, разговоре и изложбе. Остварен ја на три узрасна нивоа:

Први ниво:   I, II, III

Други ниво:   IV, V, VI

Трећи ниво:    VII, VIII

Према програму професионалне оријентације који је саставни део Годишњег програма рада школе садржаји и планиране активности везане за професионалну оријентацију су током године реализовани.

Резултат таквог начина рада је:

– упознавање ученика са светом рада и занимања, стицање реалног појма о себи и идентификовање занимања и послова које за њега долазе у обзир за опредељивање.

– Оспособљавање ученика за палнирање властитог професионалног развоја тако да пре уписа могу да донесу реалне професионалне одлуке.

У више наврата ученици су организовали изложбе везане за свет рада и занимања (фотографије, исечци из новина везани за професионалну оријентацију) и систем средњег образовања.

Урађен је пано професионалне оријентације са припремљеним информацијама о струкама и занимањима у средњим школама у Пријепољу који је изложен у холу школе ( за ученике и родитеље ).

Заинтересовани ученици имали су на располагању брошуру: ‘‘Куда после основне школе?‘‘.

Ученици осмих разреда упознати су са потребама за кадровима и незапосленим радницима.

Ученицима који су били заинтересовани испитани су професионални интереси и жеље. Програм је реализовао педагог школе.

Програм здравствене превенције

Основни задатак овог програма био је остваривање свестране личности способне да брине за сопствено здравље, здравље своје породице, ближе околине и шире друштвене заједнице, развијање љубави и смисла тзв. вредновање животне средине, подстицање младих на активно учешће у њеном очувању и унапређењу односа међу људима као пут ослобађања човека од свих предрасуда.

Школа је у оквиру наставних предмета и других садржаја рада овом виду посветила посебну пажњу.

Здравствена заштита ученика организована је у сарадњи са Домом здравља, педијатријском и стоматолошком сужбом, тако да су сви ученици били обухваћени сиситематским и стоматолошким прегледом. Вршене су редовне вакцинације.

Програм еколошке заштите, животне средине

и естeтског уређења школе

Реализација програма еколошке заштите је текла по предвиђеном ‘‘Програму еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе‘‘ који је саставни део Годишњег програма рада школе, затим ‘‘Плану рада еколошке секције за школску 2019/2020. годину‘‘.

У оквиру овог програма континуирано је посвећивана пажња естетском уређењу школе, изгледу и чистоћи учионица, зборнице, ходника, канцеларија и школског дворишта.

– учионице и остале просторије у школи су оплемењене различитим врштама цвећа,

– школско двориште је стално одржавано чистим и уредним,

– посебна пажња посвећивана је зеленим површинама, травњацима и цветњак је прекопан, засађено је ново цвеће, окопано постојеће, по цветњаку је посут хумус и цвеће је заливено по потреби,

– очишћено је корито реке Сељашнице,

– очишћене су и уређене речне обале од школе до сеоског трга,

– очишћен је сеоски трг и простор око спомен обележја,

– очишћен је школски стадион.

У оквиру наставних предмета за ученике свих разреда реализовани су наставни садржаји који се односе на заштиту животне средине и естетско уређење школе кроз часове редовне наставе и слободних активности.

Неки од реализованих садржаја су следећи:

– уређивање тематских изложби, разних збирки ( шумских плодова ),

– књижевни и ликовни прилози,

– Дан борбе против пушења.

Програм превенције малолетничкеделиквенције

У нашој школи нема евидентиран ниједан ученик ипак су у оквиру овог програма у складу са планираним предузете следеће активности:

– Благовремени систем надзора, опомена, контроле, спречавања и онемогућавања ширења девијантног понашања у оквиру кога је реализован – упознавање ученика са кућним редом школе,

–  Упознавање са правилником о изрицању васпитно – дисциплинских мера за повреду обавеза ученика,

– За ситне преступе примењиване су толерантне казне које су се показале знатно ефикасним од система строжијих казни,

– Рано откривање и идентификовање социјалних тешкоћа и тешкоћа у адаптацији као превентивне за антисоцијално и неприлагођено понашање – организовање слободног времена ученика ( слободне и спортске активности ),

– Редовна сарсдња са породицом и центром за социјални рад,

– Реализоване су активности које доприносе прилагођавању деце животу и раду у школи као и јачању њиховог здравља – реализовани су програми здравствене превенције , Конвенције о правима детета, Програм еколошке заштите и Програм за развој, мир и толеранцију.

Едукативни и образовни програм заразвој, мир и толеранцију

Реализован је кроз васпитне задатке и активности на три узрасне групе:

I фаза       ( I, II, III )

II фаза      ( IV, V, VI )

III фаза     ( VII, VIII )

Циљ је развијање свести о једнакости и равноправности људи у половима и дужностима, слобода и достојанство, лочно поштовање, искреност, отвореност, дружељубивост, несебичност и солидарност са другима.

Нека од предавања обрађена кроз часове редовне наставе и часове одељенске заједнице су:

– Односи  у породици родитељ – дете,

– Узајамно поштовање и другарство,

– Полне разлике између дечака и девојчица,

– Лепо понашање,

– Борба против ружних речи, свађа и туча,

– На прагу пубертета,

– Физичке и психичке промене у пубертету,

– Прва љубав.

Програм примене Конвенцијеo правимадетета– пројекат‘‘Буквар дечијих права‘‘

          Уз ‘‘Буквар дечијих права‘‘ ширене су поруке Конвенције о правима деце и њихово укључивање за остваривање дечијих права.

          – Деца су информисана о својим правима,

          – У акцијама дечије солидарности током целе године је пружана помоћ деци која су сиромашна и без родитеља,

          – У оквиру дечије недеље деци су уручени беџеви и добродошлице у част ступања првака у Дечији савез,

          – Током целе године изложбе дечијег стваралаштва (ликовног и литерарног): Свети Сава, (остали видови нису реализовани због корене вируса)

          – Учешће ученика на такмичењима

          – Информисање одраслих о правима деце – укључивање локалних информативних гласила у сва збивања у школи.

 

IXРЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Сарадња са друштвеном средином обухвата све васпитно – образовне актибности којима школа непосредно остварује сарадњу са ужом и широм друштвеном средином, друштвеним организацијама , институцијама, јавним установама, преко приватних предузећа, појединаца и посебно са родитељима ученика.

1.Сарадња са родитељима

Сарадња са родитељима одвијала се кроз:

– Реализацију плана Савета родитеља на нивоу школе,

– Преко општих и одељенских родитељских састанака и

– Преко индивидуалног и групног разговора са родитељима.

У току школске године одржана су 5 састанка Савета родитеља на којима су разматрана следећа питања:

 • Упознавање са извештајем о раду Школе за школску 2019/2020. годину;
 • Упознавање са годишњим програмом и Школским програмом за школску 2019/2020. годину;
 • Рад ђачке кухиње, превоз ученика;
 • Информације о успеху ученика по класификационим периодима;
 • Екскурзије и излети;
 • Завршнитест;
 • Остваривање школског календара.

          У току школске године одржано је 5 одељенских родитељских састанака. Реализован је следећи садржај рада:

          – Конституисање Савета родитеља;

          – Рад ђачке кухиње, осигурање ученика, снадбевеност уџбеницима и   школским прибором,

          – Успех и дисциплина по кварталима;

          – Проблеми учења ученика, радни дани и слободно време ученика;

          – Понашање ученика на јавним местима;

          – Чување школске имовине;

          -Реализоване су теме за Савет родитеља:

 1. Утицај награде и казне на учење
 2. Рационално коришћење слободног времена школског детета
 3. Како треба учити

2.   Сарадња саосталим организацијама  иинституцијамау окружењу школе

 Сарадња се одвијала првенствено са:

1. Министарством просвете,науке и технолошког развоја– одељење у Ужицу,

2. Основним и средњим школама општине Пријепоље,

3. Дечијом установом ‘‘Миша Цвијовић‘‘

4. Медицинским центром,

5. Центром за социјални рад,

6. Скупштином општине Пријепоље,

7. Домом културе у Пријепољу,

8. Музејом у Пријепољу,

9. Месним заједницама у Сељашници, Јабуци , Звјезду , Карошевини и Бабинама .

XРЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА

 1. Интерни маркетинг

У протеклој школској години омогућено је свим учесницима да искажу своје стваралачке способности као облик васпитног деловања ученика и школе као институције.

На огласним таблама школе излагани су литерарни радови ученика, програм и реферат за ученике и родитеље, као и раднике школе посвећен школској слави Светом Сави, учешће ученика на школским, општинским и окружним такмичењима, стручна предавања за ученике и родитеље, обележавање и других значајних датума.

 • Екстерни маркетинг

Јавност је била обавештена о учешћу ученика наше школе на значајним такмичењима, учешћу на општинским и окружним такмичењима и резултатима такмичења.

Успешно је остварена сарадња са Домом здравља из Пријепоља, Домом културе, сарадња са општинском организацијом Црвеног крста освајањем награде за акцију ‘‘Крв живот значи‘‘.

XIРЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА

          Реализација годишњег програма рада школе за школску 2019/2020. годину редовно је праћена од стране стручних органа школе, Одељенског већа и Стручног већа учитеља, док је Школски одбор у току године ово питање имао два пута на свом дневном реду (на крају I и II полугодишта), а известилац је био директор школе.

          Инструменти на основу којих је праћена реализација Годишњег програма рада школе су:

          – Распоред часова,

          – Скалер за евалуацију наставних часова,

          – Скалер за евалуацију слободних активности ученика,

          – Тестови за испитивање зрелости при поласку ученика у I разред,

          – Листа категорија за процењивање наставних учила,

          – Планови рада наставника који се односе на ваннаставне активности: одељенску заједницу ученика, ученичке организације, корективни рад са ученицима, друштвено – користан рад.

          – Посебни програми васпитно – образовниг рада,

          – Програм професионалне оријентације, здравствене превенције, превенције малолетничке деликвенције, едукативни програм ‘‘За развој, мир и толеранцију‘‘, Програм еколошке заштите животне средине као и програм Конвенције о правима детета,

          – Програм стручног усавршавања наставника ,

          – Рад директора школе, рад стручних органа Школе, Школског одбора,

          – Праћење свакодневног календара рада Школе: фонд наставних дана, фонд часова свих облика рада, фонд остварених седмица.

          Успешно су реализовани планови осамостаљивања ученика за рад, растерећења ученика у мери могућег, стимулисања ученика за рад, мотивисања ученика за учешће на такмичењима. Може се констатовати да је Комисија посебно ценила напор који се улаже у стварање бољих и квалитетнијих услова за рад ученика и радника школе, културној и јавној делатности Школе, опремања Школе наставним училима, одговорној дисциплини и раду ученика и радника школе као одговорне државне институције.

Извештај сачинили:

 1. Јелена Драгутиновић–директор
 2. Славица Пантовић –педагог
 3. Бајрам Козица – професор физичке културе
 4. Миланка Марић – професор разредне наставе
 5. Марина Радивојевић  – професор разредне наставе
 6. Александра Коковић- професор математике

ИЗВЕШТАЈ ДОСТАВИТИ:

 1. Министарству просвете, науке и технолошког развоја                                   
 2. СО Пријепоље – служби образовања              
 3. Архивишколе

Председник ШО-аДиректор:

Јелена Драгутиновић

С   А   Д   Р   Ж   А   Ј

                                                                                                                                            страна

I           УСЛОВИ РАДА                                                                                                  3

 1. Материјално – технички услови………………………………………………………      3

Матична школа …………………………………………………………………………………..    3

Издвојено одељења Јабука, Звјезд и Карошевине, Доње и Горње Бабине   ………. ………………………  3

Опремљеност школе  ………………………………………………………………………….     6

Ђачка кухиња   ……………………………………………………………………………………    7

План унапређења материјално-техничких услова рада…………………………..8

        2. Кадровски услови  …………………………………………………………………………….9

            Наставни кадар    ………………………………………………………………………………….10

            Ваннаставникадар……………………………………………………………………………….11

II          ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

        1.  Бројно стање ученика  и одељења……………………………………………..             12

        2.  Кварталне промене организације и распореда у раду школе…………..      14

       3.Остваривање календара значајних активности  …………………… 15

III  РИТАМ РАДА

        1.   Распоред звоњења……………………………………………………………………….  16

   Подела одељења на наставнике и остала задужења ……………………..     ….17

               Разредна настава …………………………………………………………………………..      17

               Предметна настава …………………………………………………………………………     17

        2.    Подаци о присуству акредитованим програмима са бројем часова……….18

        3.   Школски календар значајних активности у школи………………………………. 20

        4.   Распоред часова наставних и ваннаставних активности……………………….. 21

        5.   Проширена делатност школе…………………………………………………………….    21

IV       СТРУЧНИ,РУКОВОДЕЋИ, УПРАВНИ И САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ

        ШКОЛЕ

        1.   Наставничко веће  …………………………………………………………………………..     22

        2.   Одељенско веће  ……………………………………………………………………………..23

        3.   Одељенски старешина  …………………………………………………………………….    24

        4.   Стручнa већа  ……………………………………………………………………………………. 21

Стручно веће млађих разреда …………………………………………………………….  25

              Стручно веће друштвених наука  ……………………………………………………….  25

              Стручно веће природних наука…………………………………………………………….26

Стручно веће уметности, вештина и обавезних изборних предмета…….             ..29

Извештај  о раду хора…………………………………………………………………………30

Извештај о реализацијиплана рада педагошког колегијума….                 31

              Извештај тима  за Стручно усавршавање …………………………………………… 34

               Извештај Тима за професионалну орјентацију……………………………………..36

              Извештај о раду  еколошке секције ……………………………………………………..37

              Извештај тима за додатну подршку …………………………………………………….37

              Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма ………….38

              Извештај тима за инклузивно образовање…………………………………………….38

        5     Рад стручних сарадника школе…………………………………………………………….39

               Извештај рада педагога   ……………………………………………………………………..39

               Извештај рада библиотекара  ………………………………………………………………40

               Извештај рада секретара        ……………………………………………………………….41

       6.     Руководећи органи

               Извештај рада директора школе ………………………………………………………….43

              Извештај  Стручног актива за развојно планирање …………………………….45

       7.     Управни органи

               Школски одбор …………………………………………………………………………………..46

V          ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА

        1.   Обавезна настава  ………………………………………………………………………   ….47

2.   Додатна настава ………………………………………………………………………………48

3.   Допунска настава  …………………………………………………………………………….49

4   Изборни предмети  …………………………………………………………………………..   50

5.   Област предшколског васпитања…………………………………………………………51

6.   Специјални васпитно – образовни рад  …………………………………………….     52

7.   Образовање одраслих ………………………………………………………………………… 52

              Успех ученика……………………………………………………………………………………..53

             Анализа завршнпг испита ученика.                             54

8.  Васпитне мере и изостанци  ……………………………………………………………     55

VI           ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

 1. Друштвене и слободне активности   ……………………………………….        56
 2. Екскурзије, излети, посете            …………………………………………….    57
 3. Такмичење ученика  ………………………………………………………..       58

VIIСАМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

       1.  Акциони  план    ………………………………………………………………..59

VIIIOСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО

              ВАСПИТНОГ РАДА

 1. Остваривање програма за заштиту деце,ученика од насиља,злостављања и занемаривања…………………………………………………………………………………………70
 2. Остали програми ……………………………………………………………………………….71
 3. Програм здравствене превенције ………………………………………………………… 72
 4. Програм еколошке заштите,животне средине и естетског уређења школе 72
 5. Програм превенције малолетничке деликвенције ………………………………….73
 6. Едукативни и образовни програм и образовни програм за развој , мир и толеранцију…………………………………………………………………………………………..73
 7. Програм примене Конвенције о правима детета – пројекат „Буквар дечјих права“…………………………………………………………………………………………………74

IX      РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ

            СРЕДИНОМ

 1. Сарадња са родитељима   …………………………………………………………………      74
 2. Сарадња са осталим организацијама и институцијама

у окружењу школе  ………………………………………………….. ……………………..      75

XРЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА

 1. Интерни маркетинг …………………………………………………………………………..      76
 2. Екстерни маркетинг  ………………………………………………………………………..       76

   XII    РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА   ………………………………….. 77