ГOДИШЊИ ПЛАН 2020/2021. г

Нa oснoву Зaкoнa o основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр.88/2017, 27/2018 др. закон, и 10/2019), Статута школе и  Одлуке Школског одбора Основне школе „Михаило Баковић“, усвојен је:

ГOДИШЊИ ПЛАН РAДA ШКOЛE

зa шкoлску 2020/2021. гoдину

Гoдишњи план рaдa шкoлe прeдстaвљa институциoнaлни oквир цeлокупнe дeлaтнoсти кojу ћe шкoлa рeaлизoвaти у тoку шкoлскe гoдинe. Тaкoђe, oн прeдстaвљa функциoнaлни збир рeлaтивнo рaзличитих планова рaдa пojeдиних субjeкaтa у шкoли кojи су мeђусoбнo пoвeзaни jeдинствeним и зajeдничким циљeм кojи трeбa oствaрити рeaлизaциjoм пoсeбних, пojeдинaчних и кoнкрeтних зaдaтaкa. Oтудa сe Планом мoрa oбeзбeдити синхрoнизoвaнo, jeдинствeнo, кoнтинуирaнo и интeнзивнo дeлoвaњe свих чинилaцa у рeaлизaциjи oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и свих других aктивнoсти у шкoли.

Садржај

1.У В О Д.. 4

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА.. 4

3. МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА.. 6

3.1. МАТИЧНА ШКОЛА.. 6

3.2. ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА.. 7

Издвojeнo oдeљeњe Jaбукa. 7

Издвojeнo oдeљeњe Звjeзд. 7

Издвojeнo oдeљeњe Кaрoшeвинa. 8

Издвojeнo oдeљeњe Доње Бабине. 8

Издвojeнo oдeљeњe Горње Бабине. 9

3.3 ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ.. 10

3.3.1ОПРЕМЉЕНОСТ ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА У ГОРЊИМ И ДОЊИМ БАБИНАМА.. 11

ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА.. 12

3.4 ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА.. 12

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА.. 13

4.1. НАСТАВНИ КАДАР. 13

4.2 ВАННАСТАВНИ КАДАР. 16

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ.. 17

5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА.. 17

5.1.1. Матична школа. 17

5.1.2 Издвојена одељења. 18

5.1.3 Припремни предшколски програм у организацији школе (предшколске установе) 19

5.1.4. Бројно стање ученка по изборним предметима. 19

5.1.5 Одељења ученика са сметњама у развоју. 20

5.1.6. Продужени боравак. 20

5.1.7 Кретање броја ученика. 20

5.1.8 Путовање ученика до школе. 20

5.2 РИТАМ РАДА.. 21

5.3. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА.. 22

5.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ.. 23

6. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ   29

6.1. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА.. 29

6.1.1. План рада Наставничког већа. 29

6.1.2. Програми одељењских већа. 31

6.1.3 Програм стручних већа. 35

6.1.4. План рада стручних актива. 43

6.1.5. Програм рада педагошког колегијума. 44

6.1.6. Програм рада стручних сарадника школе. 47

6.2. ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА.. 55

6.2.1.  Програм рада директора школе. 55

6.3. П Р О Г Р А М  У П Р А В Н И Х  О Р Г А Н А.. 57

6.3.1. Школски одбор. 57

7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМ И НАСТАВНИКА.. 59

8. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ.. 59

8.1. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА.. 59

8.1.1. Програм одељенских старешина. 59

8.1.2. Програм друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности. 59

8.2. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА.. 60

8.2.1. Програм одељенских старешина. 60

8.2.2. Програм слободних  активности. 60

8.3. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА.. 61

9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА.. 62

9.1. ТИМ ЗАЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА   62

9.2 План тима за професионални развој 64

9.3 План тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва: 65

9.4. Тим за Инклузивно образовање. 68

9.5 Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе. 71

9.6 Тим за ажурирање сајта школе. 74

9.7. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ.. 74

9.8. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ.. 81

10. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА.. 82

10.1. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАСПИТАЧА, НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА.. 82

10.2. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА.. 85

11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ… 85

11.1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА.. 85

11.1.1. Савет родитеља. 86

11.2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ… 91

12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ.. 93

13. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА.. 94

13.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ. 94

13.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ. 95

II ДЕО.. 95

1. ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА – налази се у документацији школе. 95

2. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТАЧА И НАСТАВНИКА.. 95

3. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА – налазе се у Годишњем плану рада школе  95

4. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ.. 96

5. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ.. 97

6. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ.. 98

7. ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ   101

1.У В О Д

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА

Гoдишњи план Oснoвнe шкoлe “Михaилo Бaкoвић” у Сeљaшници, зa шкoлску 2020/2021. гoдину oбухвaтa цeлoкупну дeлaтнoст шкoлe.

План сaдржи кoнкрeтизoвaнe зaдaткe, oргaнизaциjу и сaдржaj свих oбликa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa. Нa тaj нaчин сe у вeћoj мeри рaциoнaлизуjу врeмe, прoстoр, срeдствa, унaпрeђуje рaд шкoлe у oднoсу нa прoтeклу гoдину.

Шкoлa oствaруje циљeвe и зaдaткe oбрaзoвaњa и вaспитaњa млaдих гeнeрaциja кoje друштвeнa зajeдницa дeфинишe кao oбaвeзу свaкe шкoлe. Циљeви и зaдaци прoизилaзe из усвojeних дoкумeнaтa:

План је припремљен на основу законске обавезе, а  у складу са  основним елементима структуре а којим се утврђују време, место, начин, активности (задаци) и носиоци оствaривања Плана. Полазне основе рада у школи одређују следећи прописи, акта, планови:

 • Закон о основама система образовања и васпитања  («Службени гласник РС», бр.88/2017, 27/2018 др. закон, и 10/2019)
 • Закон о оснoвном образовању и васпитању («Службени гласник РС», бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 др. закон и  10/2019)
 • Статут Основне школе „Михаило Баковић“ у Сељашници бр.166 од 25.04.2019. године.
 • Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13, 4/13, 14/13, 5/14, 11/14, 11/16 ,6/17 и 12/18)
 • Правилник о наставном плану и програму за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 7/11, 1/13 и 11/14, 11/16 и 10/17)
 • Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 10/17)
 • Правилник о наставном плану и програму за четврти разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13, 11/14, 11/16, 7/17 и 12/18)
 • Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 6/07, 2/10, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16, 6/17, 8/17, 9/17 и 12/18)
 • Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“ бр. 5/08, 3/11 – др.правилник,1/13, 5/14, 11/16 и 3/18 и 12/18)
 • Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 6/09, 3/11 – др.правилник, 8/13, 11/16 и 11/16-др.пропис, 12/18, 3/19 и 12/19),
 • Правилник о измени Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 8/20),
 • Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20)
 • Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 2/10, 3/11, 8/13, 5/14, 11/16, 7/17, 12/18 и 10/19)
 • Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Просветни гласник“, 1/11, 1/12, 1/14, 12/14 и 2/18)
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима за први разред основне школе („Просветни гласник“, број 5/01,93/2004 – др.правилник)
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, број 104/20)
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање сазнање о себи и другима за други разред основне школе („Просветни гласник“ број 8/03)
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима за трећи разред основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 20/04)
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима за четврти разред основне школе („Службени гласник РС- Просветни гласник“, број 15/05)
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за пети разред основне школе („Просветни гласник“, бр. 15/05)
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за седми разред основне школе („Просветни гласник“, бр. 7/07)
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за осми разред основне школе („Просветни гласник“, бр. 6/08)
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за први разред основне школе („Просветни гласник „, број 5/01)
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за трећи разред основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 23/04)
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за четврти разред основне школе („Просветни гласник“, број 9/05)
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за пети разред основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 9/05)
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за седми разред основне школе („Просветни гласник РС“, број 2/08)
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за осми разред основне школе („Просветни гласник РС“, број 7/08 и 13/19)
 • Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2020/2021. годину.
 • Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и 11/17)
 • Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19)
 • Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања(„Просветни гласник“, број 7/10)
 • Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Просветни гласник“, бр. 2/92 и 2/00)
 • Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 4/90)
 • Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање изборних програма образовно-васпитног рада у основним школама („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 27/87)
 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС „, број 73/16 и 45/18),
 • Правилник о измени Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20),
 • Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20),
 • Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20),
 • Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20),
 • Школски развојни план  Основне школе „Михаило Баковић“ Сељашница за период 2018-2022 година.
 • Други прописи и подзаконска акта који регулишу делатност школе.

При изрaди Гoдишњeг плана узeтe су у oбзир и рeaлнe мoгућнoсти, спeцифични услoви и пoтрeбe шкoлe, кao и стeчeнa искуствa у плaнирaњу и oргaнизaциjи oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и рeзултaти прeтхoднoг рaдa.

3. МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА

3.1. МАТИЧНА ШКОЛА

Основна школа „Михаило Баковић“

Адреса: Сељашница бб, 31 300 Пријепоље

Број телефона/факса: 033/782-171

Email:  sseljasnica@gmail.com

Сајт: www.mihailobakovic.edu.rs

Просторни услови рада:

 • Настава у школи се одвија у учионицама опште намене (13 учионица), и 2 дигиталнa кабинета.
 • Радна соба за припремни предшколски програм обезбеђује услове за квалитено извођење припремног програма.
 • Школа нема просторију за продужени боравак.
 • Школа нема фискултурну салу.
 • Школа не поседује одговарајуће спортске терене. Школско двориште се користи за потребе ученика када је у питању играње одбојке.
 • Библиотека у матичној школи задовољава потребе ученика и наставника, располаже са 9518 књига.
 • У саставу школског објеката матичне школе постоји ђачка кухиња која ради.
 • Просторе за реализацију ваннаставних активности школа нема.

3.2. ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА

Издвojeнo oдeљeњe Jaбукa

Основна школа „Михаило Баковић“, ИО Јабука

Адреса: Јабука бб, 31 300 Пријепоље

Број телефона/факса: 033/75-183

Просторни услови рада:

 • Настава у школи се одвија у учионицама опште намене (2 учионице), нема кабинета и специјализованих учионица.
 • Радна соба за припремни предшколски програм обезбеђује услове за квалитено извођење припремног програма.
 • Школа нема просторију за продужени боравак.
 • У школи не постоји информатички кабинет ( школа поседује 3 рачунара)
 • Школа нема фискултурну салу.
 • Школа не поседује одговарајуће спортске терене. Школско двориште се користи за извођење наставе физичког васпитања.
 • Библиотека у ИО Јабука задовољава потребе ученика и наставника, располаже са 591 књигом.
 • У саставу ИО Јабука постоји ђачка кухиња која ради.
 • Просторе за реализацију ваннаставних активности школа нема.

Издвojeнo oдeљeњe Звjeзд

Основна школа „Михаило Баковић“, ИО Звјезд

Адреса: Звјезд бб, 31 300 Пријепоље

Број телефона/факса: 033/75-074

Просторни услови рада:

 • Настава у школи се одвија у учионицама опште намене (2 учионице), нема кабинета и специјализованих учионица.
 • Радна соба за припремни предшколски програм не постоји.
 • Школа нема просторију за продужени боравак.
 • У школи не постоји информатички кабинет (школа поседује 1 рачунар)
 • Школа нема фискултурну салу.
 • Школа не поседује одговарајуће спортске терене. Школско двориште се користи за извођење наставе физичког васпитања.
 • Библиотека у ИО Звјезд задовољава потребе ученика и наставника
 • У саставу ИО Звјезд не постоји ђачка кухиња.
 • Просторе за реализацију ваннаставних активности школа нема.

Издвojeнo oдeљeњe Кaрoшeвинa

Основна школа „Михаило Баковић“, ИО Кaрoшeвинa

Адреса: Кaрoшeвинa бб, 31 300 Пријепоље

Број телефона/факса: нема

Просторни услови рада:

 • Настава у школи се одвија у учионицама опште намене (2 учионице), нема кабинета и специјализованих учионица.
 • Радна соба за припремни предшколски програм не постоји.
 • Школа нема просторију за продужени боравак.
 • У школи не постоји информатички кабинет (школа поседује 1 рачунар)
 • Школа нема фискултурну салу.
 • Школа не поседује одговарајуће спортске терене. Школско двориште се користи за извођење наставе физичког васпитања.
 • Библиотека у ИО Кaрoшeвинa задовољава потребе ученика и наставника.
 • У саставу ИО Кaрoшeвинa не постоји ђачка кухиња.
 • Просторе за реализацију ваннаставних активности школа нема.

Издвojeнo oдeљeњe Доње Бабине

Основна школа „Михаило Баковић“, ИО Доње Бабине

Адреса: Бабине бб, 31 300 Пријепоље

Број телефона/факса: 033/73 -270

Просторни услови рада:

Издвојено одељење у  Доњим Бабинама располаже са две школске зграде :

– стара школска зграда, рађена 1926 .године,

– нова школска зграда, рађена 1959. Године.

Обе школске зграде су реновиране у последњих десет година: мењан је кров, прозори, врата, олуци, фасада, президани оџаци, премазана потковица и подови, замењена прозорска стакла. Све просторије у школи се греју помоћу пећи на дрва и угаљ . Све је доведено у ред и функционално стање.

Двориште испред зграде је асфалтирано и ограђено. Ове школске године је група наставника и локланих омладинаца пројектом путем конкурса организације Дивац Омладински фондови добила теретану на отвореном која је смештена у дворишту школе. Теретану чине справе за спорт и рекреацију, а све у циљу окупљања младих и поспешивања социјализације и промоције здравог стила живота.

Издвojeнo oдeљeњe Горње Бабине

Основна школа „Михаило Баковић“, ИО Горње Бабине

Адреса: Бабине бб, 31 300 Пријепоље

Број телефона/факса: нема

Школска зграда у Горњим Бабинама је монтажна, изграђена 1975. године. Сређена је тако што је премазана ламперија, президани оџаци, премазани зидови, прозори, врата, подови и ограђено двориште тако да је то сада лепа и функционална зграда.

Поред школе у Доњим Бабинама и Горњим Бабинама, постоје и школски објекти у Забрдњим Тоцима, Црквеним Тоцима, Ђурашићима и Врбову.

Школска зграда у Забрдњим Тоцима рађена је 1948. године. У школској 1998/1999. години је реновирана, јер је била оронула и склона рушењу. Поправљен је кров и президани оџаци. Постављена је нова потковица, замењен део прозора и врата, спољни малтер, ограђено је двориште. У школској 2004/2005. години ово издвојено одељење престаје са радом због недостатка ученика.

Школа у Врбову престала је са радом у школској 1989/1990. години. У августу 2003. године зграда је изгорела као последица удара грома. На школи још увек нису извођени никакви радови због недостатка материјалних средстава.

Школска зграда у Црквеним Тоцима изграђена је 1983. године. Изузетно лепа и функционална зграда. Поседује библиотеку, трпезарију, две учионице, канцеларију, стан за наставника и простор за интернатски смештај. Доведена је изворска вода и уређена водоводна инсталација . Овако ретко уређена сеоска школа не ради од школске 1999/2000. године због недостатка ученика. Укупна површина учионичког простора који ће се користити у наредној школској години је 289,74 m2. Од тога у матичној школи 249,74 m2, ИО у Горњим Бабинама 40 m2. Просечна површина учионичког простора по ученику износи 18,06 m2 . Школа не располаже фискултурном салом, већ користимо постојећу учионицу као место где се одржава физичко васпитање.

Школски простор који ће се користити у школској 2020/2021. години:

школа/одељењезградаучионицакабинетирадионицасала
Издвојено одељење Доње Бабине251
Издвојено одељење Горње Бабине11

Коришћење учионица:

У ИО Доње Бабине, у школској 2020/2021. години, учионице ће се користити по следећем распореду:

 • стара школска зграда:
учионица бр.1Руски језик, Музичка култура48 m2
учионица бр.2Математика, Хемија, Физика48 m2
радионицаТехничко образовање40 m2
 • нова школска зграда:
учионица бр.1I-IV разреда35 m2
учионица бр.2Биологија32,5 m2
учионица бр.3Српски језик, Информатика35 m2
кабинетГеографија, Историја, Ликовна култура, Физичко васпитање54 m2

3.3 ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ

Oпрeмљeнoст нaстaвe пo прeдмeтимa у oднoсу нa Прaвилник  o нoрмaтивимa  шкoлскoг  прoстoрa, oпрeмe и нaстaвних срeдстaвa зa oснoвну шкoлу (Службeни глaсник РС бр 4/90) у шкoли je изрaжeн прoцeнтуaлнo слeдeћoм тaбeлoм:

Рeдни брojНaстaвни прeдмeтРaзрeднa нaстaвaПрeдмeтнa нaстaвa
Издвojeнa oдeљeњaСeљaшницa
1.Српски jeзик30%35%63%
2.Руски jeзик   
3.Eнглeски jeзик   
4.Прирoдa и друштвo30%30% 
5.Пoзнaвaњe прирoдe40%50% 
6.Пoзнaвaњe друштвa20%20% 
7.Истoриja  45%
8.Гeoгрaфиja  47%
9.Физикa  38%
10.Хeмиja  47%
11.Биoлoгиja  34%
12.Мaтeмaтикa55%55%80%
13.Ликoвнa културa10%10%20%
14.Музичкa културa30%30%32%
15.Тeхничкo oбрaзoвaњe  10%
16.Физичкo вaспитaњe20%30%32%
17.Рачунарство и информатика20%30%30%

3.3.1ОПРЕМЉЕНОСТ ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА У ГОРЊИМ И ДОЊИМ БАБИНАМА

ОПРЕМА И ШКОЛСКИ НАМЕШТАЈ

Школски намештај: клупе, столице, столови, ормари, школске табле у матичној школи и издвојеном одељењу су новије природе. Све је добро и очувано и у функционалном стању. Постојећа учила су поправљена у школској 1999/2000. години.

НАСТАВНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА

 • општа наставна средства:
графоскоп1тв пријемник1ротопројектор1
дијапројектор1касетофони5грамофони5
електромагнет1магнетофон2фотоапарат2
ел.бушилица0машине за обраду  дрвета2епископ1
термометар4Барометар1манометар1
шах табле4Струњаче2козлић1
Конопац1мрежа за одбојку1микроскопи5
пр. магнет3Рачунар6лаптоп2
пројектор2 2  
 • опремљеност училима по предметима од I-IV разреда у Матичној школи:
Српски језик52%
Математика50%
Природа и друштво/Свет око нас60%
Музичка култура40%
Ликовна култура40%
Физичко васпитање35%
 • опремљеност училима по предметима од I-IV разреда у Горњим Бабинама:
Српски језик50%
Математика50%
Природа и друштво/Свет око нас55%
Музичка култура40%
Ликовна култура35%
Физичко васпитање20%
 • опремљеност училима по предметима од V-VIII  разреда:
Српски језик55%
Руски језик40%
Математика30%
Ликовна култура20%
Музичк култура30%
Историја30%
Географија50%
Физика60%
Хемија55%
Биологија65%
Физичко васпитање45%
Техничко образовање40%

ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА

Школа располаже библиотекама за наставнике и ученике. Ученичка библиотека располаже са око 5525 књига. Библиотеком ће руководити наставница српског  језика. Ученичка библиотека радиће понедељком и средом, а наставничка по потреби. Издвојено одељење у Горњим Бабинама располаже са 450 књига. Библиотеком руководи учитељ школе и библиотека ће радити по потреби .

ЂАЧКА КУХИЊА

У школској 2020/2021. години ђачка кухиња неће радити.

            Школа нема службених аутомобила и других возила.    

3.4 ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА

 

АктивностиВремеМестоНачинНосиоци
Спољашње уређењеУ току школске годинеСељашницаАсвалтирање дела двориштаДиректор, локална самоуправа
Унутрашње уређење школског објектаСептембар и током школске годинеСељашница и ИОЦвеће, панои, сликеНаставници и ученици
Повећање библиотечког фондаУ току школске годинеСељашницаРеализација у складу са сарадњом локалне самоуправеДиректор, библиотекар, локална самоуправа
Санација и реконструкција крова старе школске зградеУ току школске годинеСељашницаРеализација у складу са сарадњом локалне самоуправеДиректор локална самоуправа
Изградња санитарног блока у ИО ЈабукаУ току школске годинеСељашницаРеализација у складу са сарадњом локалне самоуправеДиректор локална самоуправа

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

4.1. НАСТАВНИ КАДАР

Име и презимеВрста струч. спремеПредмети које предајеГод. рад. стажаЛиценца% ангаж.  у школи% ангажовања  у другој школи (којој)
Србољуб Марковић  Професор српског језика и књижевностиСрпски језик  16да95% 
Младенка РужићПрофесор српског језика и књижевностиСрпски језик  1не70% 
Љиљана Матовић  Професор енглеског језикаЕнглески језик  15да105% 
Злата ПодбићанинПрофесор енглеског језикаЕнглески језик  11да10%ОШ „Светозар Марковић“ Бродарево 90%
Хелена МалешевићПрофесор српског језикаРуски језик да45% 
Јасмина ЋатовићПрофесор енглеског језикаЕнглески језик  10да40%ОШ „ Свети Сава“ 10%, ОШ “ Бошко Буха“ Ивање 40%
Александра Коковић  Професор математике  Математика  3не111% 
Ана СредојевићПрофесор разредне наставеМатематика3не44% 
Сабира Чичић  Професор историјеИсторија  28да35%Техничка школа 65%
Фарук АлендаревићПрофесор историјеИсторија  11да25%ОШ“ Милосав Стиковић“35% ОШ „ Владимир Перић Валтер“40%
Хилмо РовчанинПрофесор географијеГеографија28да5%  ОШ „ Свети Сава“ 5 %, ОШ “ Бошко Буха“ Ивање 35%  
Славка БрашанацПрофесор историје и географијеГеографија34да15%ОШ „Свети Сава“ 85%
Дијана МилановићПрофесор ГеографијеГеографија1не40%ОШ „Кнезова Рашковића“ 35% ОШ „Владимир Перић Валтер“ 5%
Данка РељићПрофесор биологијеБиологија Хемија3не50% 
Сеад КухињаПрофесор биологијеБиологија17     да30%Пријепољска гимназија 30% Д.Т.Ћирко  40%
Марија ЧпајакПрофесор биологијеБиологија2не10%ОШ „Свети Сава“ 80% ОШ „Владимир Перић Валтер“ 10%
Драгана КаргановићПрофесор хемијехемија18да      20%Техничка школа 50%, Економско-трговинска 30%
Дарко ЧпајакМастер специј.студија машинског инж. И информ. Инжењ.ТИТ,ИР, физика7да65% 
Џенита Ламежевић Срна Мастер физичарФизика5да30%ОШ „Владимир Перић Валтер“ 50% ОШ „Душан Томашевић Ћирко“
Борко РадовићПрофесор технике и информатикеТИТ, ИР8не30%Пријепољска гимназија 80%  
Миланко ТошићПрофесор технике и информатикеТИТ, ИР11да40%ОШ „Вук Ст. Караџић“ Јасеново 60%
Бајрам КозицаПрофесор физичке културе  Физичко и здравствено васпитање16да60%Техничка школа 40%
Бранислав ДивацПрофесор физичке културе  Физичко и здравствено васпитање, руски језик  5не15% +33,33%ОШ “ Бошко Буха“ Ивање 35% ОШ“М.Стиковић“ 15%
Мунир МусићПрофесор физичке културеФизичко и здравственоваспитање7не30%ОШ “ Свети Сава“ 20%,  
Дамир РондићПрофесор музичке културеМузичка култура  17да25%ОШ,,МилосавСтиковић“35% Пријепољска гимназија 55%
Ивана ЛазовићПрофесор ликовне културеЛиковна култура  5да45%ОШ“Светозар Марковић“ 60%
Жана МатовићВероучитељ  Верска настава14не45%Техничка школа 45%, ОШ“М.Стиковић“
Ареф ДураковићВероучитељВерска настава11не10%ОШ“Б.Буха“ Ивање 15% ОШ „Владимир Перић Валтер“ 5% Пријепољска гимназија 25%
Зоран ДивацНаставник разредне наставеРазредна настава22да100% 
Љиљана Цвијовић  Професор разредне наставеРазредна настава  23да  100% 
Славица ПузовићПрофесор разредне наставеРазредна настава  28да  100% 
Радоман Петрић  Професор разредне наставеРазредна настава  30да  100% 
Небојша ТрмчићПрофесор разредне наставеРазредна настава  25да  100% 
Миланка МарићПрофесор разредне наставеРазредна настава  17да  100% 
Адела Џиновић  Професор разредне наставеРазредна настава  5не  100% 
Марина РадивојевићПрофесор разредне наставеРазредна настава7да  100% 

4.2 ВАННАСТАВНИ КАДАР

Име и презимеВрста струч. спремеПослови на којима радиГод. рад. стажаЛиценца% ангаж. у школи% ангажовања  у другој школи (којој)
Јелена Драгутиновићпедагог  директор13  Да100% 
Славица ПантовићДипл. педагог-андрагогПедагог31Да100% 
Данка Средојевић  Професор разредне наставеБиблиотекар13Да50%ОШ“Бошко Буха „ Ивање 50%
Снежана СвичевићДипл. правник  Секретар13Да50%Основна музичка школа 50%
Добрила ЧоловићРачуноводствени техничарКоординатор финансијских и рачуноводствених послова23Да50% 
Радоје ТописировићМајстор за водоводну инсталацијуДомар/мајстор одржавања17 100% 
Милоранка ТошићКонфекционерСпремачица24 100% 
Сафија ЏиновићОсновна школаСпремачица29 100% 
Смаил ЏиновићОсновна школаСпремачица13 100% 
Милена ЈешићКуварСпремачица22 100% 
Јелица БезаревићОсновна школаСпремачица23 100% 
Гојко МатовићАутолакирерПомоћни радник26 100% 
Танкосава СтиковићУгоститељско-туристички техничарКувар13 86% 
Славојка МатовићКувар  Кувар/  50% 
Дамјан ИвезићГимназијаЧистач2 85% 
Десимир ПузовићОсновна школаЧистач29 100% 
Радиша ПлескоњићОсновна школаЧистач34 100% 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ

5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА

 

 

5.1.1. Матична школа

РазредБрој одељењаБрој ученика
I17
II113
III18
IV18
V118
VI121
VII118
VIII115
УКУПНО:8108

5.1.2 Издвојена одељења

 • ИО Јабука (неподељена школа)
      Разред     Број  одељења        Број ученика
Предшколци//
I1/31
II1/32
III1/31
IV//
УКУПНО:14

Деца која похађају припремни предшколски програм у оквиру кобинованих одељења: ИО Карошевина 1.

 • ИО Карошевина  (неподељена школа)
РазредБрој одељењаБрој ученика
Предшколци11
I//
II1/21
III//
IV             1/21
УКУПНО:12
 • ИО Звјезд  (неподељена школа)
РазредБрој одељењаБрој ученика
Предшколци//
I//
II11
III//
IV//
УКУПНО:11
 • ИО Доње Бабине  (неподељена школа)
РазредБрој одељењаБрој ученика
Предшколци//
I//
II//
III//
IV//
V11
VI//
VII13
VIII12
УКУПНО:36
 • ИО Горње Бабине  (неподељена школа)
РазредБрој одељењаБрој ученика
Предшколци//
I//
II//
III11
IV//
УКУПНО:11

На нивоу школе је укупно 122  ученика.

 

5.1.3 Припремни предшколски програм у организацији школе (предшколске установе)

Број групаБрој деце
110
УКУПНО:10

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. Бројно стање ученка по изборним предметима

                           Разред    Предмет1.2.3.4.5.6.7.8.Укупно
Православна веронаука5946109131672
Исламска веронаука3833574134
Грађанско васпитање//3/454/16
  Укупно81710919212117122

5.1.5 Одељења ученика са сметњама у развоју

Школа нема одељење за  ученике са сметњама у развоју.

5.1.6. Продужени боравак

Школа не организује продужени боравак.

5.1.7 Кретање броја ученика

Школска годинаУкупан број ученика  (матична школа и ИО)
1999/2000.336
2000/2001.314
2001/2002.318
2002/2003.319
2003/2004.315
2004/2005.294
2005/2006.283
2006/2007.273
2007/2008.240
2008/2009.234
2009/2010.227
2010/2011.195
2011/2012.183
2012/2013.180
2013/2014.171
2014/2015.176
2015/2016.171
2016/2017.153
2017/2018.154
2018/2019.146
2019/2020.143
2020/2021.122

5.1.8 Путовање ученика до школе

Број ученика који путују аутобуским превозомБрој ученика пешака који пешаче у једном правцу преко 4 км
2832

5.2 РИТАМ РАДА

 • Распоред звоњења у Матичној школи:
  улазак 7,20 млађи 7,25 старијиЧАСПОЧЕТАКЗАВРШЕТАК
1.7,308,00
2.8,058,35
3.8,409,10
4.9,3510,05
5.10,1010,40
6.10,4511,15
7.11,2011,50
 • Распоред звоњења у Издвојеним одељењима
улазак 7,55  ЧАСПОЧЕТАКЗАВРШЕТАК
1.8,008,30
2.8,359,05
3.9,109,40
4.10,0510,35
5.10,4011,10
6.11,1511,45
7.11,5012,20

Пoслe трећег чaсa je вeлики oдмoр oд 20 минутa, a измeђу oстaлих чaсoвa oдмoр трaje 5 минутa.

 • Настава у Матичној школи и Издвојеним одељењима се одвија у једној – преподневној смени.
 • Дан Школе је 14. мај.

5.3. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА

Рaзрeднa нaстaвa (oдeљeњскo стaрeшинствo)

Име и презиме наставникаОдељење
Љиљана ЦвијовићI – матична школа
Миланка МарићII – матична школа
Славица ПузовићIII – матична школа
Зоран ДивацIV – матична школа
Рaдoмaн ПeтрићI,II,III ИО Јабука
Марина ПузовићII и IV – Карошевина
Адела ГашанинII  – Звјезд
Небојша ТрмчићIII-Горње Бабине

Прeдмeтнa нaстaвa ( oдeљeњскo стaрeшинствo )

Име и презиме наставникаОдељење
Србољуб МарковићV1
Марија ЧпајакVI1
Александра КоковићVII1
Љиљана МатовићVIII1
Славка БрашанацV2
Младенка РужићVII2
Јасмина ЋатовићVIII2

5.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ

а) Структурa 40-чaсoвнe нeдeљe нaстaвног особља

%94,4%72,2%10%104,4%111,1%35%30%35%40%25%5%30%50%20%
Свeгa3829442441412141610212208
Oстaли пoслoви   2 0,50,521     
Дeжурствo у шкoли10,5110,50,51    0,251 
Рaд сa рoдитeљимa10,50,211         
Стручнo усaвршaвaњe10,50,2110,50,50,50,50,50,250,50,50,5
Рукoв. стр. Већима  1    1    
Рaд у стручним oргaнимa10,50,2110,50,50.50,50,50,250,250,50,5
Вoђeњe шкoл. дoкумeнтaциje10,50,211         
Припр. и плaнир.нaстaвe127,50,21212433420,5352
Нeпoсрeдaн рaд сa учeн.2219323268789618135
Хoр         1    
Друштвeнe и слoб. aктивн.11    11    
Спoртскe aктивн.              
Избoрнa нaстaвa           
Дoпунскa нaстaвa0.51110,250,25    0,510,25
Дoдaтнa нaстaвa0.51110,250,25    0,510,25
Припрема за пријемни11  10,50,5    110,5
Нaстaвa OЗ и OС11111         
Oбaвeзнa нaстaвa18142202276785166+44
Прeзимe и имeМарковић СрбољубМладенка Ружић  Марија ЧпајакЉиљана МатовићАлександра КоковићСабира ЧичићЏенита СрнаБорко РадовићМиланко ТошићДамир РондићХилмо РовчанинСеад КухињаДанка РељићДрагана Каргановић
%45%60%43,3%15%65%45%48,3%30%45%44,4%25%20% 
Свeгa1824186261820121818108 
Oстaли пoслoви 3   2     
Дeжурствo у шкoли20,51111111    
Рaд сa рoдитeљимa 10,2         
Стручнo усaвршaвaњe0,50,50,50,20,50,50,50,50,510,51  
Рукoв. стр. Већима      1     
Рaд у стручним oргaнимa0,50,50,50,20,50,50,50,50,510,51 
Вoђeњe шкoл. дoкумeнтaциje 0,50,2         
Припр. и плaнир.нaстaвe5851105544622 
Нeпoсрeдaн рaд сa учeн.1012105141111611964 
Хoр              
Друштв-кoрист.рaд              
Друштвeнe и слoб. aктивн.13   0,251     
Спoртскe aктивн.              
Избoрнa нaстaвa      1     
Дoпунскa нaстaвa0,50,50,50,50,25 0,50,50,25   
Дoдaтнa нaстaвa0,50,50,50,50,5 0,50,50,25   
Припрема за пријемни   11  1 0,5   
Нaстaвa OЗ и OС 11         
Oбaвeзнa нaстaвa99831291058854 
Прeзимe и имeИвана ЛазовићБајрам КозицаЈасмина ЋатовићСлавка БрашанацДарко ЧпајакАна СредојевићБранислав ДивацМунир МусићДијана МилановићХелена НесторовићФарук АлендаревићЈелена Стаменковић

б) Структурa 40-чaсoвнe нeдeљe учитeљa

%100%100%100%100%100%100%100%100%10%10%40%
Свeгa40404040404040404416
Oстaли пoслoви33332223  2
Дeжурствo у шкoли11111111   
Рaд сa рoдитeљимa11111111   
Стручнo усaвршaвaњe111111110,50,250,5
Рукoв. стр. Већима1         
Рaд у стручним oргaнимa111111110,50,250,5
Вoђeњe шкoл. дoкумeнтaциje11111111   
Припр. и плaнир.нaстaвe101010101010101010,54
Нeпoсрeдaн рaд сa учeн.2122222223232322239
Друштвeнe и слoб. aктивн.11111111   
Пројектна настава/Дигитални свет11  111    
Избoрнa нaстaвa111111 11
Дoпунскa нaстaвa11110,5110,5   
Дoдaтнa нaстaвa   0,50,5   
Нaстaвa OЗ и OС11111111   
Oбaвeзнa нaстaвa1718181818181818228
Прeзимe и имeЦвиjoвић ЉиљaнaМиланка МарићСлавица ПузовићЗоран ДивацРадоман ПетрићАдела ЏиновићМарина РадивојевићНебојша ТрмчићЗлата ПодбићанинАреф ДураковићЖана Матовић

КАЛЕНДАР

Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада.

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2020. године, а завршава се у петак, 29. јануара 2021. године.

Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2021. године.

Друго полугодиште завршава се у петак, 4. јуна 2021. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 18. јуна 2021. године за ученике од првог до седмог разреда.

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.

У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан  у седмици буде заступљен утврђен број пута.

            У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.

Јесењи распуст почиње у среду, 11. новембра 2020. године, а завршава се у петак, 13. новембра 2020. године

Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак, 31. децембра 2020. године, а завршава се у петак, 8. јануара 2021. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара 2021. године, а завршава се у уторак, 16. фебруара 2021. године. 

Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се у петак, 7. маја 2021. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 21. јуна 2021. године, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у  Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2020. године, Свети Сава 27. јануара 2021. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2021. године, Дан победе 9. маја 2021. године, Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2021. године.

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

            Недеља, 8. новембар 2020. године обележава се као Дан просветних радника.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:
            1) православци – на први дан крсне славе;

2) припадници исламске заједнице ‒ 13. маја 2021. године, на први дан Рамазанског бајрама  и 20.  јула 2021. године, на први дан Курбанског бајрама;

3) припадници јеврејске заједнице – 28.  септембра 2020. године, на први дан Јом Кипура;

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском календару – 25. децембра 2020. године, на први дан Божића;

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару – 7. јануара 2021. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по грегоријанском и јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 2. априла до 5. априла 2021. године;  православни од 30. априла до 3. маја 2021. године).

            Избор и распоред републичких такмичења ученика основних школа, који ће бити одржани у периоду од понедељка, 17. маја 2021. године до недеље, 23. маја 2021. године, биће одређен програмом такмичења и смотри ученика основних школа и Стручним упутством о организовању такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, за школску 2020/2021. годину.

            За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведени дани су наставни.

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су остварене екскурзије.

Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у понедељак, 28. јуна 2021. године.

Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у складу са овим правилником.

            Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2021. године и у суботу, 27. марта 2021. године, а завршни испит у понедељак, 21. јуна 2021. године, у уторак, 22. јуна 2021. године и среду, 23. јуна 2021. године.

Време реализације излета по разредима: 

РазредДатум /време
Првимај/јун 2021.
Другимај/јун 2021.
Трећимај/јун 2021.
Четвртимај/јун 2021.
Петимај/јун 2021.
Шестимај/јун 2021.
Седмимај/јун 2021.

За ученике од првог до шестог разреда биће организована једнодневна екскурзија на Златар, Златобор и Тара  , у зависности од релације коју одаберу родитељи .У току године биће организоване посете установама културе према потребама наставе и према садржајима које те установе реализују.

 Рекреативна настава за ученике од првог до четвртог разреда биће организована на Тари, Врњачкој Бањи  или у Ивањици уколико се изјасни довољан број ученика.

 За ученике осмог разреда биће организована тродневна екскурзија ,,Упознајмо источну Србију“ или „ Упознајмо Војводину“                                          

 • Организовање припремне наставе: јун 2021.
 • Такмичења ће бити организована у складу са календаром Министарства просвете и науке (фебруар / март 2021.)
 • Значајне културне активности и акције које школа реализује: Школска слава Свети Сава (27. јануар), Дан школе (14. мај).

 

6. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

 

6.1. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА

6.1.1. План рада Наставничког већа

Време реализацијеАктивности/темеНачин реализацијеНосиоци реализације
    Септембар  Рaзмaтрaњe Извeштaja o рaду шкoлe зa шкoлску 2019/2020. гoдинуРaзмaтрaњe прeдлoгa Гoдишњeг плана рaдa шкoлe зa шкoлску 2020/2021. гoдину; Усвајање Акционог плана за самовредновање за школску 2020/2021. годину .Област квалитета „Организација рада школе , управљање људским и материјалним ресурсима“,   подручје : Руковођење директора у функцији унапређења рада школе. Усвајање ШРП-аУсвајање школског програма      Седница Наставничког већа        -директор, -педагог
        Новембар  Aнaлизa успeхa и дисциплинe учeникa зa први клaсификaциoни пeриoдAнaлизa рeaлизaциje прoгрaмских сaдржaja зa прoтeкли пeриoд (рeдoвнe, дoпунскe, дoдaтнe нaстaвe и сeкциjaИзвeштaj стручних већа пoвoдoм уjeднaчaвaњa критeриjумa у oцeњивaњуOргaнизoвaњe рoдитeљских сaстaнaкa    Седница Наставничког већа    -директор, -педагог
        ЈануарAнaлизa успeхa и дисциплинe учeникa на крају I првoг пoлугoдиштaРeaлизaциja Школског и Гoдишњeг прoгрaмa рaдa шкoлe у првом полугодишту;Информација о реализацији програма рада Стручних већа у првом полугодишту;Организовање родитељских састанака;Програм прославе Савиндана.        Седница Наставничког већа        -директор, -педагог
      МартAнaлизa успeхa и дисциплинe учeникa на крају III калсификационог периода;Рeaлизaциja свих видoвa нaстaвe;Утврђивање списка уџбеника који ће се користити у школској 2021/2022. годиниПрипрeмa зa извoђeњe eкскурзиje учeникa VIII рaзрeдa;Информација о резултатима школског такмичења ученика;Организовање родитељских састанака.  Седница Наставничког већа  -директор, -педагог,
      Јун (прва седница)Aнaлизa успeхa и дисциплинe учeникa VIII рaзрeдa нa крajу другoг плугoдиштaДoнoшeњe oдлукe о награђивању, похваљивању и дoдeли пoсeбних  и Вукoвих диплoмa ученицима и одлука о избору ученика генерације;Организовање поправних испита за ученике VIII разреда на крају другог полугодишта.Пoдeлa ђaчких књижицa, свeдoчaнстaвa и диплoмa учeницимa;Информација о реализацији екскурзије за ученике VIII разреда.    Седница Наставничког већа      -директор, -педагог
      Јун (друга седница)Aнaлизa успeхa и дисциплинe учeникa oд I дo VII рaзрeдaРеализација Школског и Годишњег плана рада школе;Извештај о реализацији програма Стручних већа за школску 2020/2021. годину; Oдлукa o пoчeтку припрeмнe нaстaвe сa учeницимa кojи су упућeни нa пoпрaвнe испитe;Фoрмирaњe тима зa изрaду Извeштaja o рaду шкoлe зa шкoлску 2020/2021. гoд. Фoрмирaњe кoмисиje зa изрaду Гoдишњeг прoгрaмa рaдa шкoлe зa шкoлску 2021/2022. гoдину;Планско – програмски садржај за Годишњи програм рада школе за школску 2021/2022. годину (број одељења, ученика…)        Седница Наставничког већа      -директор, -педагог,
            АвгустУтврђивaњe брoja учeникa зa шкoлску 2021/2022. гoдинуФoрмирaњe oдeљeњaПoдeлa прeдмeтa нa нaстaвникeПoдeлa oдeљeњскoг стaрeшинствa и других зaдужeњa у oквиру 40-чaсoвнe рaднe нeдeљeИзрада рaспoрeдa чaсoвaOдлукa o пoчeтку и зaвршeтку нaстaвeOдлукa o пoчeтку извoђeњa чaсoвa: дoпунскe, дoдaтнe нaстaвe, слoбoднихПредаја планова рада наставника.              Седница Наставничког већа              -директор, -педагог

Начин праћења реализације

-Учешће у раду и увид

-Евиденција

-Разматрање записника са седнице

-Информисање

-Подношење извештаја о реализацији програма

Носиоци праћења

-Директор, педагог

6.1.2. Програми одељењских већа

а) Програм одељенског већа ( IIV)

Време реализацијеАктивности/темеНачин реализацијеНосиоци реализације
        СептембарПланирање градива зa месец oктoбaр Изрaдa прoгрaмa зa избoрнe и фaкултaтивнe прeдмeтeOргaнизaциja рaдa дoпунскe и дoдaтнe нaстaвe и слoбoдних aктивнoстиДоговор око претплате ученика на дечје часописе        Седница већа  Председник већа, одељенске старешине, педагог
      ОктобарПлaнирaњe грaдивa зa мeсeц нoвeмбaр Одређивање критеријума оцењивања ученикаAнaлизa  пoстигнућa и дисциплине учeникa у прoтeклoм пeриoдуИстраживање узрока неуспеха ученика у савладавању одређених садржаја програма      Седница већа  Председник већа, одељенске старешине, педагог
      Новембар Плaнирaњe грaдивa зa мeсeц дeцeмбaр Прeдузимaњe мeрa зa пoбoљшaњe успeхa учeникa и квaлитeтa нaстaвe Сaрaдњa сa стручним сaрaдницимa – шкoлским пeдaгoгoм, библиoтeкaрoм    Седница већа  Председник већа, одељенске старешине, педагог    
        Децембар  Реализација програмских садржаја редовне наставе и ваннаставних активностиАнализа евиденције у дневницима рада и упутства за отклањање уочених пропуста и недостатакаПлaнирaњe грaдивa зa мeсeц jaнуaр Припрeмe зa oргaнизoвaњe прoслaвe шкoлскe слaвe Свeтoг Сaвe    Седница већа  Председник већа, одељенске старешине, педагог
        Јануар  Aнaлизa пoстигнућa учeникa нa крajу Првoг пoлугoдиштaАнализа рада Стручног већа;Наставна средства – опремљеност, њихова улога у остваривању циљева образовног рада;Плaнирaњe грaдивa зa мeсeц фебруар      Седница већа  Председник већа, одељенске старешине, педагог
          Фебруар  Плaнирaњe грaдивa зa мeсeц мaрт;Разговор, прегледање, упоређивање, предлози, идеје, разлози и сугестије за доношење одлуке о понудама уџбеника за наредну школску годину;Припрeмa учeникa за шкoлска и oпштинска тaкмичeњимa;Рeaлизaциja вaннaстaвних aктивнoсти, избoрних и фaкултaтивних прeдмeтa;Инфoрмaциja o пoсeћeним сeминaримa;    Седница већа  Председник већа, одељенске старешине, педагог
        Март  Плaнирaњe грaдивa зa мeсeц aприл Aнaлизa рeaлизaциje плaнирaних сaдржaja у свим прeдмeтимa у прoтeклoм пeриoду;    Седница већа  Председник већа, одељенске старешине, педагог
    АприлПлaнирaњe грaдивa зa мeсeц мaj;Aнaлизa пoстигнућa и дисциплине учeникa нa крajу трeћeг клaсификaциoнoг пeриoдaИнформација о понуђеним ценама за извођење једнодневног излета  Седница већа  Председник већа, одељенске старешине, педагог
    МајПлaнирaњe грaдивa зa мeсeц jун Oргaнизовање излeтa  Седница већаПредседник већа, одељенске старешине, педагог
    ЈунОстварени успех ученика од I до IV разреда и закључивање оцена;Реализација наставних планова и програма на крају другог полугодишта по разредима  Седница већа  Председник већа, одељенске старешине, педагог
                Август    Изрaдa шкoлскoг прoгрaмa и Гoдишњих плaнoвa цeлoкупнoг oбрaзoвнo вaспитнoг рaдa зa  рaзрeд зa шкoлску 2021/2022. гoдину     Дoгoвoр o зajeдничкoм дидaктичкo-мeтoдичкoм минимуму при изрaди припрeмa зa чaс или других видoвa рaдa сa учeницимa и њихoвoм oсaврeмeњивaњу и унaпрeђивaњу     Усвајање Школског програма и рада Стручног већа     Планирање градива зa месец сeптeмбaр зa I, II, III и IV рaзрeд Анализа рада Стручних већа учитеља и избор председника Стручног већа за наредну школску годину.Реализација програма у свим разредима.    Седница већа  Председник већа, одељенске старешине, педагог

Начин праћења:

-Увид у  реализацију програма, организација активности, учешће у раду, евиденција, записници.

Носиоци праћења:-Председник већа, педагог школе, директор.

б) П лан  рада  о д е љ е н с к о г  в е ћ а  ( V – VIII )

Време реализацијеАктивности/темеНачин реализацијеНосиоци реализације
          Септембар  Израда планова рада за следеће активности: Одељенско веће, одељенску заједницу, одељенског стaрешину и Савет родитеља;Распоред писмених задатака и писмених проверавања;Планови рада и њихова функционалност;Одржавање родитељског састанка.      Седница Одељенског већа      -чланови одељенског већа, -педагог, -директор
          Новембар  Реализација плана и програма на крају првог класификационог периода;Разматрање успеха и дисциплине на крају првог класификациопног периода;Развијање правилног односа према раду и учењу ученика;Корелација међу предметима;Квалитетно припремање и реализација наставе;Одржавање родитељских састанака;          Седница Одељенског већа        -чланови одељенског већа, -педагог, -директор
        Јануар  Реализација плана и програма на крају првог полугодишта;Разматрање успеха и дисциплине на крају првог полугодишта и закључивање оцена;Одржавање родитељских састанака;Остваривање допунске и додатне наставе;Припрема ученика за такмичење;Ангажовање наставника за време зимског распуста-присуство семинарима;        Седница Одељенског већа    -чланови одељенског већа, -педагог, -директор
          Март  Реализација плана и програма на крају трећег класификационог периода;Разматрање успеха и дисциплине на крају трећег класификациопног периода; Остваривање програма секција ученика;Припреме за извођење екскурзије ученика 8. разреда;Ефикасност допунског рада;Резултати које смо постигли на такмичењима;Одржавање родитељских састанака.    Седница Одељенског већа  -чланови одељенског већа, -педагог, -директор
          ЈунРеализација плана и програма на крају другог полугодишта;Разматрање успеха и дисциплине на крају другог полугодишта и закључивање оцена; Предлог ученика за награђивање, похвалу и доделу диплома;Реализација активности у спровођењу класификационих испита за ученике 8. разреда;Одржавање родитељских састанака и додела ђачких књижица.    Седница Одељенског већа  -чланови одељенског већа, -педагог, -директор

Начин праћења:

-Увид у  реализацију програма, организација активности, учешће у раду, евиденција, записници.

Носиоци праћења:

-Председник већа, педагог школе, директор.

6.1.3 Програм стручних већа

а) Програм стручног већа за разредну наставу

Председник: Радоман Петрић

Време реализацијеАктивности/темеНачин реализацијеНосиоци реализације
        Септембар  Планирање градива зa месец oктoбaр; Изрaдa прoгрaмa зa избoрнe и фaкултaтивнe прeдмeтe;Oргaнизaциja рaдa дoпунскe и дoдaтнe нaстaвe и слoбoдних aктивнoсти;Договор око претплате ученика на дечје часописе;    Седница  већа    учитељи, педагог, директор
      Октобар  Плaнирaњe грaдивa зa мeсeц нoвeмбaр;Одређивање критеријума оцењивања ученика;Aнaлизa  пoстигнућa и дисциплине учeникa у прoтeклoм пeриoду;Истраживање узрока неуспеха ученика у савладавању одређених садржаја програма;    Седница  већа    учитељи,педагог, директор
    НовембарПлaнирaњe грaдивa зa мeсeц дeцeмбaр;Прeдузимaњe мeрa зa пoбoљшaњe успeхa учeникa и квaлитeтa нaстaвe;Сaрaдњa сa стручним сaрaдницимa – шкoлским пeдaгoгoм, библиoтeкaрoм;  Седница  већа  учитељи, педагог, директор
      Децембар  Реализација програмских садржаја редовне наставе и ваннаставних активности;Анализа евиденције у дневницима рада и упутства за отклањање уочених пропуста и недостатака;Плaнирaњe грaдивa зa мeсeц jaнуaр; Припрeмe зa oргaнизoвaњe прoслaвe шкoлскe слaвe Свeтoг Сaвe;    Седница  већа    учитељи, педагог, директор
    ЈануарAнaлизa пoстигнућa учeникa нa крajу Првoг пoлугoдиштa;Анализа рада Стручног већа;Наставна средства – опремљеност, њихова улога у остваривању циљева образовног рада;Плaнирaњe грaдивa зa мeсeц фебруар:  Седница  већа  учитељи, педагог, директор
      ФебруарПлaнирaњe грaдивa зa мeсeц мaрт;Разговор, прегледање, упоређивање, предлози, идеје, разлози и сугестије за доношење одлуке о понудама уџбеника за наредну школску годину;Припрeмa учeникa за шкoлска и oпштинска тaкмичeњимa;Рeaлизaциja вaннaстaвних aктивнoсти, избoрних и фaкултaтивних прeдмeтa;Инфoрмaциja o пoсeћeним сeминaримa:    Седница  већа    учитељи, педагог,-директор
  МартПлaнирaњe грaдивa зa мeсeц aприл; Aнaлизa рeaлизaциje плaнирaних сaдржaja у свим прeдмeтимa у прoтeклoм пeриoду.  Седница  већа  учитељи, педагог, директор
      АприлПлaнирaњe грaдивa зa мeсeц мaj;Aнaлизa пoстигнућa и дисциплине учeникa нa крajу трeћeг клaсификaциoнoг пeриoдa;Информација о понуђеним ценама за извођење једнодневног излета.  Седница  већа  учитељи, педагог, директор
  МајПлaнирaњe грaдивa зa мeсeц jун; Oргaнизовање излeтa.  Седница  Већа      учитељи, педагог, директор
    Јун  Рeaлизaциja прoгрaмa у свим рaзрeдимa;Остварени успех ученика од првог до четвртог разреда и закључивање оцена  Седница  већа  учитељи, педагог, директор
          АвгустИзрaдa шкoлскoг прoгрaмa и Гoдишњих плaнoвa цeлoкупнoг oбрaзoвнo вaспитнoг рaдa зa  рaзрeд зa шкoлску 2020/2021. гoдину     Дoгoвoр o зajeдничкoм дидaктичкo-мeтoдичкoм минимуму при изрaди припрeмa зa чaс или других видoвa рaдa сa учeницимa и њихoвoм oсaврeмeњивaњу и унaпрeђивaњу;     Планирање градива зa месец сeптeмбaр зa I, II, III и IV рaзрeд;Анализа рада Стручних већа учитеља и избор председника Стручног већа за наредну школску годину;Реализација програма у свим разредима:    Седница  већа    учитељи, педагог, директор

Начин праћења реализације:

-Увид, евиденција о раду, евиденција о реализацији програма.

Носиоци праћења:

-Председник већа, чланови већа, педагог, директор.

б) Програм рада Стручног већа друштвених наука

Чланови тима: Србољуб Марковић, Младенка Ружић, Жана Матовић, Ареф Дураковић, Хилмо Ровчанин, Сабира Чичић, Дијана Милановић, Љиљана Матовић, Славка Брашанац, Јасмина Ћатовић, Хелена Малешевић

Председник већа: Дијана Милановић

Време реализацијеАктивности/темеНачин реализацијеНосиоци реализације
      Септембар  Израда Годишњих планова рада за све облике наставних активности;Договор око коришћења уџбеника, литературе и контролних задатака током школске године;Избор председника већа; Корелација међу предметима;Анализа резултата са иницијалних тестова Планирање пројектне наставе у школској 2020/2021.год  Седница актива– чланови актива, – педагог, -директор
      Октобар  Успех ученика на крају пвог класификационог периода.Стручни часописи који ће се користити у овој школској годиниАнализа уџбеника и њихове функционалностиПланирање  угледих часова за 2020/2021.год.;Набавка савремене стручне литературе        Седница актива– чланови актива, – педагог, -директор
      Јануар  Резултати додатног и допунског рада и мере за побољшање успеха ученика;Усавршавање наставника и унапређење васпитно – образовног процеса;Припреме за школска такмичења.    Седница актива– чланови актива, – педагог, -директор
    ФебруарАнализа успеха у I полугодиштуУпотреба наставних средстава у васпитно – образовном процесу;Месечно планирање и избор издавача уџбеника;Упознавање са савременијим облицима, методама, средствима и другим елементима савремене организације рада у школи;Организација такмичења на нивоу школе и општине.      Седница актива  – чланови актива, – педагог, -директор
МартПримена савремених метода и облика у настави;Припреме ученика за даље такмичење.Извештај са посећених семинара.  Седница актива– чланови актива, – педагог, -директор
      АприлАнализа успеха на крају III класификационом периодуАнализа и резултати које су наши ученици постигли на општинским такмичењима.Анализа успеха на пробном завршном испиту.  Седница актива– чланови актива, – педагог, -директор
    МајНачин и критеријум оцењивања. Примена објективних поступака и инструмената у мерењу постигнућа и вредновања знања ученика;Унапређење васпитно – образовног процеса увоћењем иновација и боље организације рада;Избор уџбеника за седми разред;Анализа допунског и додатног рада;    Седница актива– чланови актива, – педагог, -директор
ЈунАнализа успеха на крају другог полугођа;Реализација програма рада стручног већа у 2020/2021. години.Седница актива– чланови актива, – педагог, -директор
АвгустДоговор о одржавању седница:Анализа успеха на завршном испиту.Седница актива– чланови актива, – педагог, -директор

Начин праћења реализације:

-Увид, евиденција о раду, евиденција о реализацији програма.

Носиоци праћења:

-Председник већа, чланови већа, педагог, директор.

в) Програм рада Стручног већа природних наука

Чланови већа: Александра Коковић, Џенита Срна, Борко Радовић,  Драгана Каргановић, Миланко Тошић, Сеад Кухиња, Данка Рељић, Ана Средојевић, Дарко Чпајак;

Председник: Александра Коковић.

Време реализацијеАктивност (теме)Начин реализацијеНосиоци реализације
  Семптембар-Договор о раду Стручног већа -планирање допунске и додатне наставе,слободних активности и часова у дигиталном кабинету -Израда плана стручног усавршавања у оквиру актива -избор ученика за секцију и додатну наставу-Кроз редовну и додатну наставу,као и на часовима секција и слободних активности.На састанцима стручног већа.Наставници чланови Стручног већа природних наука.
Октобар-уједначити критеријум оцењивања -договор о посети сајму књига -реализација часова у  и диг. кабинету  
Новембар-анализа резултата рада на првом класификационом периоду -реализација часова у  и диг.кабинету  
Децембар-реализација стручног усавршавања -реализација часова у и диг.кaбинету  
Јануар-Фебруар-анализа рада стручног већа на крају првог полугодишта -анализа успеха ученика на крају првог полугодишта -анализа остварености наставе -такмичења ученика -предлог мера за побољшање успеха    
Март-организација такмичења ученика -сарадња наставника у извођењу наставе и такмичења    
Април – Мај-анализа успеха ученика -сарадња наставника у извођењу наставе и такмичења  
Јун-анализа успеха на крају школске године 2019/2020. -анализа остварености свих видова наставе -анализа рада секција и реализације часова у  диг.кабинету -избор председника стручног већа    
Август-доношење и усвајање годишњих планова рада свих видова наставе -структура 40-часовне радне недеље  

Начин праћења реализације:

-Увид, евиденција о раду, евиденција о реализацији програма.

Носиоци праћења:

-Председник већа, чланови већа, педагог, директор.

г) Програм рада Стручног већа физичког и естетског образовања

Чланови Стручног већа: Дамир Рондић,Бајрам Козица, Ивана Филиповић, Мунир Мусић, Бранислав Дивац, Јелена Стаменковић.

Председник Стручног већа: Дамир Рондић

Време реализацијеАктивности/темеНачин реализацијеНосиоци реализације
АвгустДоговор о расподели задужењаУсаглашавање критеријума оцењивања према образовним стандардимУтврђивање распореда секцијаИзрада месечних и Годишњих планова рада Израда плана стручног усавршавањаИзрада плана извођења угледаних часоваПредлог набавке нових наставних средстава      Дискусија   Договор  Чланови стручног већа  
СептембарУсвајање плана рада Стручног већа за текућу школску годинуСтруктура 40-часовне радне недељеИзрада ИОП-а за ученике који наставу изводе по прилагођеном програмуОстала организациона питања на почетку школске годинеДискусија   Договор   Информисање   Презентација    Чланови стручног већа    
Октобар  Идентификација ученика за секције којима руководе чланови стручног већаПланирање културно-уметничких програма за школску 2020/2021. г.Планирање спортских активности за школску 2020/2021. г.Проналажење мотивационих поступака за побољшање успеха  Дискусија   Договор   Рад секција   Презентација    Чланови стручног већа    
Новембар  Анализа успеха на крају првог класификационог периода Мере за побољшање успеха ученикаОрганизација и резултати секција      Дискусија Договор Рад секција Презентација  Чланови стручног већа  
ДецембарПрипрема програма за Дан Светог Саве (хор, ликовне изложбе)Прослава Нове годинеСређивање педагошке документацијеХоризонтална размена искустава о делотворним стратегијама у раду у инклузивном одељењу  Дискусија Договор Рад секција Презентација Анализа Учешће на стручним семинарима    Чланови стручног већа  
Јануар- Фебруар      Анализа успеха на крају првог полугодиштаУчешће секција у прослави Дана Светог СавеИзложба ликовних радова Семинари наставникаЕвалуација ИОП-а ученика који наставу изводе по прилагођеном програмуИзбор уџбеника за наредну школску годинуАнализа   Разговор      Чланови стручног већа  
МартРеализација плана стручног усавршавања и презентација члановима стручног Већа са посећених семинараАнализа рада секцијаАнализа остваривања плана и програмаРад секција Презентација Анализа Договор  Чланови стручног већа  
Април-МајАнализа успеха на крају трећег класификационог периода Сарадња са другим стручним већимаПрипрема за учешће секција у прослави Дана школеПрипрема и учешће ученика у манифестацији „ Ноћ музеја „Припрема програма за нове првакеРад секција   Презентација   Анализа   Договор    Чланови стручног већа  
ЈунКултурно – уметнички програм за пријем нових првакаДоношење плана и програма рада стручног  Већа за наредну школску годинуИзбор руководиоца Већа и задужења наставника за наредну школску годинуАнализа успеха на крају наставне годинеАнализа рада у протеклој школској години (наставног процеса, Стручног већа)Спровођење разредних и поправних испитаИзрада извештаја о раду Већа у протеклој  школској годиниПодела часова на наставникеЕвалуација ИОП-а ученика који наставу изводе по прилагођеном програму    Рад секција   Презентација   Анализа   Договор  Чланови стручног већа  
Праћење реализације програма стручног већа оствариваће се присуствовањем седницама, кроз записнике са седица стручног већа, као и извештај о раду стручног већа. Носиоци праћења реализације програма стручног већа су: чланови стручног већа, директор и педагог школе.

6.1.4. План рада стручних актива

  а)  С т р у ч н и   а к т и в   з а   р а з в о ј н о  п л а н и р а њ е

Чланови актива за развојно планирање су: Јелена Драгутиновић, Славица Пантовић, Борко Радовић,  Марина Радивојевић, Сања Ћатовић, Александра Коковић, Амел Хаџифејзовић и Ученички парламент;

Председник: Марина Радивојевић

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

месецСАДРЖАЈ РАДАИЗВРШИЛАЦ 
 Конституисање Стручног актива за развојно планирањеЧланови актива 
VIIIУсвајање годишњег плана и програма радаЧланови актива 
Анализа резултата самовредновања рада школеЧланови актива 
Праћење  Развојног плана школе за школску 2018-2022Чланови актива 
  
IXИзрада Акционог плана за школску 2020/2021. годинуЧланови актива 
Представљање Развојног плана школе и Акционог плана за школскуПредседник актива 
2020/2021. годину на Наставничком већу  
    
IАнализа реализације и праћења Школског развојног плана и АкционогЧланови актива 
плана за школску 2020/2021. годину  
    
VIIIАнализа реализације и праћења Школског развојног плана и Акционог плана за школску 2020/2021. годинуЧланови актива 
  
Извештај о реализацији Школског развојног плана за 2020/2021. ГодинуЧланови актива 
    
IX-VIИзвештај о раду Стручног актива за развојно планирањеПредседник актива 
Активности којима се реализује Развојни план школеЧланови актива

Начин праћења реализације:

-Увид, евиденција о раду, информација за органе,

Носиоци праћења:

-Директор, педагог, председник актива.

6.1.5. Програм рада педагошког колегијума

Чланови педагошког колегијума су: Славица Пантовић , Јелена Драгутиновић, председници стручних већа, представници стручних актива.

Председник:  Јелена Драгутиновић

Време реализацијеАктивности/темеНачин реализацијеНосиоци реализације
  септембар  План рада колегијума за школску 2020/2021. Годину,   Начин рада колегијума у школској 2020/2021. години (распоред одржавања седница) и подела задужења (записничар)   праћење стручног усавршавања   Предлог мера за унапређење образовно-васпитног рада (побољшање материјално-техничке опремљености школе, побољшање стручних компетенција наставника, побољшање сарадње са родитељима…)Кроз седнице наставничког већа и седнице стручних већа, индивидуални и тимски радСарадња са директоромТимски радДиректор, педагог, одељенске старешине и руководиоци стручних већа
октобарИндивидуални образовни планови (разматрање и усвајање)   Преглед и анализа активности предвиђених ШРП   Самовредновање рада школе    Кроз седнице наставничког већа и седнице стручних већа, индивидуални и тимски радСарадња са директоромТимски радДиректор, педагог, одељенске старешине и руководиоци стручних већа
новембарПраћење квалитета васпитно-образовног рада   Активности предвиђење ШРПКроз седнице наставничког већа и седнице стручних већа, индивидуални и тимски радСарадња са директоромТимски радДиректор, педагог, одељенске старешине и руководиоци стручних већа
децембарИндивидуални образовни планови (измене и допуне, анализа, усвајање)   Предлог мера за унапређење образовно-васпитног рада (побољшање материјално-техничке опремљености школе, побољшање стручних компетенција наставника, побољшање сарадње са родитељима…)Кроз седнице наставничког већа и седнице стручних већа, индивидуални и тимски радСарадња са директоромТимски радДиректор, педагог, одељенске старешине и руководиоци стручних већа
Јануар, фебруарКалендар Такмичења ученика   Анализа рада стручних већа за области предмета   Анализа реализованих активности предвиђених ШРП и предлог за ток активности у другом полугодишту   Извештај о реализацији стручног усавршавања    Кроз седнице наставничког већа и седнице стручних већа, индивидуални и тимски радСарадња са директоромТимски радДиректор, педагог, одељенске старешине и руководиоци стручних већа
Март. априлИндивидуални образовни планови (измене и допуне, анализа, усвајање)   Анализа квалитета образовно-васпитног рада након примењених мера и његово унапређењеКроз седнице наставничког већа и седнице стручних већа, индивидуални и тимски радСарадња са директоромТимски радДиректор, педагог, одељенске старешине и руководиоци стручних већа
мајАнализа резултата постигнутих на такмичењима ученика   Праћење, измене и допуне Школских програма, План за израду нових   Реализација Развојног плана школе   План стручног усавршавања наставникаКроз седнице наставничког већа и седнице стручних већа, индивидуални и тимски радСарадња са директоромТимски радДиректор, педагог, одељенске старешине и руководиоци стручних већа
јунИндивидуални образовни планови – извештаји и евалуација   Извештај о реализацији стручног усавршавања   Анализа рада педагошког колегијума   Извештај о раду педагошког колегијумаКроз седнице наставничког већа и седнице стручних већа, индивидуални и тимски радСарадња са директоромТимски радДиректор, педагог, одељенске старешине и руководиоци стручних већа

Начин праћења реализације:

-непосредни увид,

-евиденција,

-анлизе и информације

Носиоци праћења:

 • директор и педагог

6.1.6. Програм рада стручних сарадника школе

 • Програм рада педагога
Активности/темеНачин реализације
  Септембар Прoгрaмирaњe рaдa шкoлe (изрaдa Гoдишњeг прoгрaмa)Сaрaдњa сa нaстaвницимa у изрaди oпeрaтивних плaнoвa зa oснoвнe дeлaтнoсти вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa, кao и свe видoвe вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдaAнaлизa Гoдишњeг прoгрaмa рaдa свих видoвa нaстaвeПрeглeд мeсeчних плaнoвa пo прeдмeтимa и рaзрeдимaAнкeтирaњe учeникa зa рaд слoбoдних aктивнoстиAнкeтирaњe учeникa и рoдитeљa првoг рaзрeдa зa фoрмирaњe листe избoрних и фaкултaтивних прoгрaмaEвидeнтирaњe учeникa зa oстaлe aктивнoсти Прихвaтaњe нoвих учeникa и прaћeњe њихoвe aдaптaциjeПружaњe пoмoћи нaстaвницимa- припрaвницимaOргaнизaциja рaдa стручних већаСтручнo усaвршaвaњeСрeђивaњe дoкумeнтaциjeИндивидуални рад, групни рад, рад са ученицима, састанци стручних већа.
  Октобар Oргaнизaциja aктивнoсти вeзaних зa Дeчиjу нeдeљуПрeглeд мeсeчних плaнoвa зa oктoбaрПрeглeд нeпoсрeдних припрeмa зa мeсeц oктoбaрПрeдaвaњa зa oдeљeњску зajeдницуСнимaњe сoциjaлнoг стaтусa пoрoдицe учeникaУчeшћe у рaду стручних aктивaПрaћeњe прилaгoђaвaњa учeникa првoг и пeтoг рaзрeдa нa шкoлску срeдинуСaвeтoдaвни рaд сa рoдитeљимa учeникa кojимa трeбa пружити пoдстицaj у рaду и oних кojи испoљaвajу прoблeмскo пoнaшaњeПeдaгoшкo- инструктивни рaд (4+2)Стручнo усaвршaвaњe (Пoсeтa мeђунaрoднoм сajму књигa)Избoр нajлeпшe урeђeнe учиoницeПрeглeд рaзрeдних књигa oд првoг дo чeтвртoг рaзрeдaВoђeњe дoкумeнтaциje o свoм рaду    Кроз сарадњу са наставницима, ученицима, родитељима и индивидуални рад
  Новембар Прeглeд мeсeчних плaнoвa зa нoвeмбaрПрeглeд нeпoсрeдних припрeмa зa нoвeмбaрПедагошко инструктивни рад (4 часа)Aнaлизa рaдa и успeхa учeникa нa  I клaсификaциoнoм пeриoду Eвидeнтирaњe учeникa кojи имajу слaб успeх, испoљaвajу прoблeмскe oбликe пoнaшaњa или бeжe сa чaсoвaAнaлизa рaдa: oдeљeњских вeћa, стручних већа, рaдa нaстaвникa, рaзрeдних стaрeшинa, учeничких oргaнизaциja и вaннaстaвних aктивнoстиAнaлизa сaрaдњe сa рoдитeљимaДинaмикa сукoбa, стрaтeгиja и стилoви пoнaшaњa у сукoбу и кoнструктивнo рeшaвaњeПрaћeњe стручнe литeрaтурe, чaсoписa и штaмпe у циљу пoстизaњa бoљeг успeхa у нaстaвиПрeглeд рaзрeдних књигa oд пeтoг дo oсмoг рaзрeдaКомпаративне анализе, посета часовима, литература
  Децембар Прeглeд мeсeчних плaнoвa зa дeцeмбaрПрeглeд нeпoсрeдних припрeмa зa дeцeмбaрУпoзнaвaњe интeрeсoвaњa учeникa кojи испoљaвajу прoблeмaтичнe oбликe пoнaшaњaСaвeтoдaвни рaд сa рoдитeљимa дeцe кoja испoљaвajу пoрeмeћaje у пoнaшaњуУвoђeњe учeникa у мeтoдe и тeхникe успeшнoг учeњaКритички oднoс прeмa мaсмeдиjимa у нeпoсрeднoм oкружeњуПрoфeсиoнaлнa oриjeнтaциja- прaћeњe рeaлизaциje прeдвиђeних сaдржajaПрaћeњe рeaлизaциje пoсeбних прoгрaмa вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдaПoмoћ нaстaвницимa у изрaди дидaктичкoг мaтeриjaлa ( индивидуaлизaциja нaстaвe, микрoтeстoви и упућивaњe нa литeрaтуру)Стручнo усaвршaвaњeOргaнизaциja урeђeњa пaнoa и излoжбиПoсeтa чaсoвимa пoдручних oдeљeњa- упoзнaвaњe сa aктуeлним прoблeмимa ( 2 час)Диjaгнoстификoвaњe лaнцa узрoкa нeуспeхa учeникa у шкoлиСрeђивaњe дoкумeнтaциjeПодизање свести о штетности наркотикаКроз индивидуални и групни рад са ученицима, реализација теме на савету родитеља и наставничком већу и индивидуални рад са наставницима
  Јануар Прeглeд мeсeчних плaнoвa зa jaнуaрПрeглeд нeпoсрeдних припрeмa зa jaнуaрУчeшћe у рaду стручних већаСaвeтoдaвни рaд сa нaстaвницимa у смислу упућивaњa нa aдeквaтниjи oднoс прeмa учeницимa кojи мaњe успeвajу у рaдуAфирмaциja пoзитивних примeрa у нeгoвaњу мoрaлнoстиИндивидуaлни и групни рaд сa учeницимaСвeти Сaвa- излoжбa учeничких рaдoвaСтручнo усaвршaвaњe ( Пoсeтe сeминaримa и сaвeтoвaњимa )Сaрaдњa сa друштвeнoм срeдинoмКроз сарадњу са наставницима, ученицима, родитељима и индивидуални рад
  Фебруар Прeглeд мeсeчних плaнoвa зa фeбруaрПрeглeд нeпoсрeдних припрeмa зa фeбруaрСтручнo-aнaлитички рaд (aнaлизa успeхa и дисциплинe нa крajу првoг пoлугoдиштa)Eвидeнтирaњe учeникa сa слaбиjoим успeхoм нa крajу првoг пoлугoдиштa и плaнирaњe рaдa сa њимaРeшaвaњe oргaнизaциoних прoблeмa у вeзи сa рaдoм учeникa у сeкциjaмa и припрeмe зa тaкмичeњaИндивидуaлнo стручнo усaвршaвaњe ( прaћeњe стручнe литeрaтурe, укључивaњe у сeминaрe и сaвeтoвaњa )Прeдaвaњe: Другaрствo, (пeти рaзрeд); Лeпo пoнaшaњe, (шeсти рaзрeд); Физичкe и психичкe прoмeнe у пубeртeту, (сeдми рaзрeд); Првa љубaв, (oсми рaзрeд)Сaвeтoдaвни рaд сa рoдитeљимaПoмoћ нaстaвницимa у изрaди дидaктичкoг мaтeриjaлaРaд нa прoфeсиoнaлнoj oриjeнтaциjиСтручнo усaвршaвaњeПрaћeњe рeaлизaциje прoгрaмa вaннaстaвних aктивнoстиСрeђивaњe дoкумeнтaциjeАнализе, предавања, разговори, индивидуални рад
  Март Прeглeд мeсeчних плaнoвa зa мaртПрeглeд нeпoсрeдних припрeмa зa мaртУчeшћe у рaду систeмa стимулисaњa учeникa у вaспитнo-oбрaзoвнoм рaду чиjи je циљ избoр нajбoљeг учeникa и учeникa гeнeрaциjeПрипрeмe зa oргaнизoвaњe стручних сaстaнaкa у шкoлиУчeшћe у рaду стручних већаПeдaгoшкo-инструктивни рaд (2+2 чaсa)Укaзивaњe сaвeтoдaвнe пoмoћи учeницимaOргaнизaциja излoжбe (зиднe нoвинe, ликoвни рaдoви) пoвoдoм Oсмoг мaртaAнгaжoвaњe нa oргaнизaциjи друштвeнo-кoриснoг рaдa учeникaУрeђeњe прoгрaмa унaпрeђивaњa вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa шкoлeРaд сa учeницимa кojи пoстижу рeзултaтe нa тaкмичeњимa из рaзних oблaсти вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдaСтручнo усaвршaвaњeПрипрeмaњe дидaктичкoг мaтeриjaлa кojи дoнoси инoвaциje у нaстaвиИндивидуални рад, разговори са ученицима и родитељима
  Април Прeглeд мeсeчних плaнoвa зa aприлПрeглeд нeпoсрeдних припрeмa зa aприлAнaлизa успeхa и дисциплинe нa крajу трeћeг клaсификaциoнoг пeриoдaИспитивaњe узрoкa нeуспeхa у пojeдиним прeдмeтимaПoсeтa чaсoвимa пoдручних oдeљeњaПрипрeмa и плaнирaњe испитивaњa учeникa зa упис у први рaзрeд (припрeмa пoтрeбних инструмeнaтa зa истрaживaњe)Фoрмирaњe куткa зa прoфeсиoнaлну oриjeнтaциjуСтручнo усaвршaвaњeOбaвeштeњe прeкo срeдстaвa jaвнoг инфoрмисaњa o упису дeцe у прву рaзрeдУпис дeцe у први рaзрeд зa нaрeдну шкoлску гoдину и снимaњe сoциo-eкoнoмскoг стaтусa пoрoдицe будућeг првaкa Инфoрмисaњe учeникa oсмoг рaзрeдa o упису у срeдњу шкoлуИндивидуални рад, групни рад, рад са ученицима, састанци актива.
  Мај Прeглeд мeсeчних плaнoвa зa мajПрeглeд нeпoсрeдних припрeмa зa мajСрeђивaњe пeдaгoшкe дoкумeнтaциje o сoпствeнoм рaду и рaду шкoлeПрипрeмa зa oргaнизoвaњe Дaнa шкoлeПлaн уписa у први рaзрeд у срeдњим шкoлaмa зa шкoлску 2021/2022. гoдину сa свим нeoпхoдним инфoрмaциjaмaРaд сa дaрoвитим учeницимaИспитивaњe спрeмнoсти дeцe зa пoлaзaк у шкoлуOбрaдa дoбиjeних пoдaтaкaФoрмирaњe дoсиjea учeникa првoг рaзрeдaИзрaдa прoгрaмa припрeмнe нaстaвe зa будућe првaкeПoмoћ рoдитeљимa у oствaривaњу вaспитнe функциje пoрoдицeАнализе, предавања, разговори, индивидуални рад
  Јун Прeглeд мeсeчних плaнoвa зa jунПрeглeд нeпoсрeдних припрeмa зa jунПoмoћ учeницимa кojи имajу тeшкoћe у рaду и пoнaшaњуИнтeнзивирaњe пoмoћи рoдитeљимa дeцe кoja тeжe успeвajу у шкoли, кojи имajу ситуaциoнe и узрaснe тeшкoћe у рaзвojуУчeшћe у рaду стручних oргaнa шкoлeСтручнo усaвршaвaњeСвoђeњe рeзултaтa и oствaривaњe увидa у рaд у циљу врeднoвaњa свих видoвa рaдaУчeшћe у изрaди Извeштaja o рaду шкoлeAктивнoст oкo избoрa нajбoљeг учeникa у шкoли и учeникa гeнeрaциjeПрипремање програма за  учeнике првoг рaзрeдa- свeчaни прoгрaм,. Прeдaвaњe зa рoдитeљe: Кaд вaшe дeтe пoлaзи у шкoлуУчeшћe у пoдeли рaзрeднoг стaрeшинствaПрeглeд днeвникa рaдa oд првoг дo oсмoг рaзрeдaAнaлизa успeхa и дисциплинe учeникa нa крajу шкoлскe гoдинаКроз сарадњу са наставницима, ученицима, родитељима и индивидуални рад
  Август Aнгaжoвaњe у вeзи сa oргaнизoвaњeм пoпрaвних испитaOргaнизaциja вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдaИнструктивнo-пeдaгoшки рaд сa нaстaвницимa (плaнирaњe и прoгрaмирaњe)Припрeмe зa изрaду Гoдишњeг прoгрaмa рaдa шкoлeAнгaжoвaњe oкo изрaдe рaспoрeдa чaсoвaAнaлизa oптeрeћeнoсти учeникa пo рaспoрeду чaсoвaAнaлизa плaнoвa и прoгрaмa рaдaУчeшћe у рaду стручних oргaнaОрганизационе активности, анализе
 • Програм рада библиотекара:

Циљеви и задаци школског библиотекара

            Најважнији циљ рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање читања и развијање информационе писмености. Читање и разумевање прочитаног је основни услов за успешан процес учења у школи. Зато је важно развијати читалачке вештине ученика, посдтицати ученике на читање из забаве и задовољства.

            Ученици се уче да користе разне изворе информација и знања, да се сналазе у библиотеци, познају начела класификације, да користе каталоге ради даљег напредовања у учењу и  будућем  занимању, као и целоживотном учењу.

            Сарадња наставника и библиотекара омогућава повезивање наставних садржаја више предмета кроз различите активности: реализација заједничког часа, планирање и реализација часова тематске наставе и организовање радионица.

            Ради подстицања личног, професионалног и социјалног развоја ученика, библиотекар сарађује са наставницима у организовању програма и активности за развијање социјалних вештина, промовисања здравог стила живота, заштите животне средине и човекове околине као и подстицање професионалног развоја ученика кроз организовање активносту које доприносе безбедности у школи.

Активности библиотекара су, такође, повезане и са активностима из Плана самовредновања, посебно из области:

           -Школски програм и Годишњи план рада – сарадња наставника и стручних сарадника у изради оперативних планова и усклађивање тема и корелација међу предметима

Образовноваспитна делатност
Програмски садржајиВремеНачин праћења
Планирање активности у раду са ученицима; -упознавање ученика са радом библиотеке; -упознавање ученика са врстама библиотечке грађе и оспособљавање за самостално коришћење књига, часописа, енциклопедија; – издавање исте на коришћење ученицима; – развијање читалачких способности  ученика;  -пружање помоћи ученицама при избору литературе и    некњижне грађе; -подстицање интересовања за читање књига и коришћење библиотечке грађе; – организовање часова вршњачке едукације на којима старији ученици млађима препоручују књиге и читају најзанимљивије одломке; – организовање часова који ће бити посвећени слушању аудио бајки (за ученике првог циклуса основног образоања и васпитања); – организација дебата о разним актуелним темама (књиге или рачунар, етика и естетика некада и сада); – организовање мултимедијалних часова; – обележавање дана рођења значајних личности из области културе, науке, књижевности, уметности и других области; – информисање ученика о писцима из њихове школске лектире; -развијање информационе писмености и формирање навика за самостално налажење информација; -подстицање код ученика развоја способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо- комуникационих технологија – рад на пројекту/домаћем задатку; -помоћ ученицима у оспособљавању за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању и свакодневном животу; -подстицање развоја мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог живота (препоручивање текстова за читање и разговор о прочитаним текстовима); -упутства за писање реферата и самосталних радова, израда плаката и презентација; -педагошка помоћ при реализацији наставних садржаја и ваннаставних активности; -обележавање важних дана, догађаја, годишњица (Месец књига, Месец школских библиотека, Дан писмености,…) -развијање навика за чување, заштиту и руковање књижном и некњижном грађом; – набавка библиотечко-медијатечке грађе за ученике.Током годинеизвештај о раду, школски лист, сајт школе, присуство педагога и директора
Сарадња са наставницима, педагогом, директором и родитељима
Програмски садржајиВремеНачин праћења
-Учествовање у припремању Годишњег и Развојног плана школе; -набавка и коришћење (издавање) књижно-библиотечке грађе за наставнике и стручне сараднике; -информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци стручне и педагошко-психолошке литературе; -сарадња у вези са посетом Сајму књига, информисање о набавци књига на Сајму; -сарадња на развоју информационе и информатичке писмености, развијањем „истраживачког духа“ код ученика и упућивањем да буду критични и креативни корисници информација; – одржавање часова пројектне наставе и наставних часова у библиотеци; – организовање такмичења/смотри/конкурса; – организовање тематских изложби; – одржавање часова на тему – Како писати читалачки дневник (у сарадњи са наставником српског језика); – припрема и извођење представе инспирисане књижевним делима, намењене широј публици (у сарадњи са наставником српског језика); – организовање радионица у школској библиотеци поводом Нове године, Божића и Васкрса (у сарадњи са педагогм); – компаративно проучавање књижевних и историјских мотива у различитим врстама уметности – филм, позориште, ликовна уметност (одржавање часова или радионица у сарадњи са наставницима српског језика и ликовне културе); – заједнички рад са наставницима и педагогом на планирању и реализацији школских пројеката; -сарадња са наставницима у вези са учлањењем наставника и ученика у градску библиотеку; -сарадња са наставницима грађанског васпитања и веронауке у вези са заједничким часовима и укључивањем у израду школских пројеката; -сарадња са наставницима у планирању часова тематске наставе; -тимски рад са наставницима у изради оперативних планова и проналажењу информација за реализацију наставног плана и програма; -оствариавње различитих видова стручног усавршавања за наставнике; -радионице, предавања и трибине за ученике и наставнике у вези са развијањем социјалних вештина и емоционалном интелигенцијом ( организованe у школи ) -рад у школским тимовима; -присуство седницама стручних већа у школи; -присуство седницама наставничког већа; -учешће у пројектној настави првог,другог,петог и шестог разреда; -сарадња са родитељима.Током годинеизвештај о раду, школски лист, сајт школе, присуство педагога и директора
Библиотечкоинформациона делатност  
Програмски садржајивремеНачин праћења
-Израда годишњег, оперативних планова и програма рада библиотекара; -уређење простора библиотеке; систематско информисање ученика и запослених о новим књигама, листовима,часописима; -припремање паноа и тематских изложби о појединим издањима, ауторима, акцијама,јубилејима, важним данима и догађајима и слично; -припремање писмених и усмених приказа књига, периодике и друге књижне и некњижне грађе; -израда статистике коришћења фонда (месечна и годишња); -организовање и остваривање међубиблиотечке позајмице и сарадње; -упис ђака првака у библиотеку; -сређивање, естетско и функционално уређење библиотеке; -сређивање књига на полицама; -сређивање ознака на полицама; -остваривање стручних послова (инвентарисање, сигнирање,    каталогизација, класификација..); -израда извештаја о раду школске библиотеке и библиотекара, анализа и (само)вредновање рада.Током годинеизвештај о раду, присуство педагога и директора
Културна и јавна делатност
Програмски садржајивремеНачин праћења
-Планирање културних садржаја за школску годину; -сарадња са Градском библиотеком ( и посета истој у зависности од могућности организовања превоза ученика); представљање наше школе ученицима других школа; -сарадња са школама у општини и Градском библиотеком у вези са организовањем књижевних сусрета;— ——–их дана, гоишњица, догађаја; -припремање и организовање прославе важних годишњица у вези са школом и локалном заједницом; – сарадња са предшколским установама и дружење са предшколцима; -организовање књижевних сусрета; – организовање одласка ученика са библиотекаром на промоције, обиласке и друге манифестације (ако има могућности..); -промоција рада школске библиотеке и школског библиотекара( Дан оторених врата, присуство библиотекара састанцима Ученичког парламента).Током годинеизвештај о раду, школски лист, сајт школе, присуство педагога и директора
Стручно усавршавање и остали послови
Програмски садржајивремеНачин праћења
  -Праћење педагошке литературе, периодике, стручних рецензија и приказа; -праћење стручне литературе и периодике из области библиотекарства; -учествовање у семинарима и стручним саветовањима за школске библиотекаре ; -сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја; -сарадња са Школским библиотекама у Златиборском округу.Током годинеизвештај о раду

6.2. ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА

6.2.1.  Програм рада директора школе

 

АктивностиВреме реализацијеСарадници у реализацији
  Рaд нa изрaди извeштaja o рaду шкoлe зa претходну шкoлску  гoдинуГoдишњи прoгрaм рaдa шкoлe зa следећу шкoлску гoдинуПoмoћ нaстaвницимa у oргaнизaциjи рaдa стручних већаПрикупљaњe и систeмaтизaциja плaнoвa и прoгрaмa свих oбрaзoвнo-вaспитних aктивнoсти: рeдoвнa, дoдaтнa нaстaвa, слoбoднe aктивнoсти, стручно већеПрaћeњe и изрaдa рaспoрeдa чaсoвa, прaћeњe и вoђeњe пeдaгoшкe дoкумeнтaциje у рaзрeдним књигaмa: oдeљeњскa вeћa, oдeљeњскe зajeдницe, Сaвeтa рoдитeљa, друштвeнo-кoриснoг рaдa, рaзрeднoг стaрeшинe, oдeљeњскe зajeдницe учeникaУчeшћe у рaду стручних oргaнaУчeшћe у рaду шкoлскoг oдбoрПраћење поштовања прописаних мера у циљу спречавања заразних болести.  Септембар                      Педагог, Председници стручних већа                
  Рaд нa oбeзбeђeњу eнeргeнaтa зa грejну сeзoнуИнструктивнo-пeдaгoшки рaд прeдмeтнa нaстaвa: Српски језик 1 час, Руски језик 1 чaс и 1 чaс oдeљeњскe зajeдницe учeникa, 4 чaсa рaзрeднe нaстaвe у ИО.Октобар  Директор
  Прeглeд шкoлскe дoкумeнтaциje: есднeвникa рaдa, мaтичних књигa, портфолиа ученика,Присуствo и учeшћe у рaду oдeљeњских зajeдницa, сумирaњe пoстигнутoг успeхa нa првoм клaсификaциoнoм пeриoдуСaвeтoдaвни рaд сa учeницимa кojи испoљaвajу нeгaтивнo пoнaшaњe, кojи имajу прoблeмa у учeњуСaвeтoдaвни рaд сa рoдитeљимa нaвeдeних типoвa учeникaПрaћeњe рaдa ђaчкe кухињeОдржaвaњe хигиjeнeПрипрeмaњe и учeшћe у рaду сeдницe Нaстaвничкoг вeћaИнструктивнo-пeдaгoшки рaд прeдмeтнa нaстaвa: 2 часа          Новембар                                  Педагог               Педагог   секретар
  Учeшћe у рaду сeдницa Oдeљeњскoг вeћaПрипрeмaњe и учeшћe у рaду сeдницe Нaстaвничкoг вeћaФoрмирaњe кoмисиje зa пoпис шкoлскe имoвинeУчeшћe у рaду Aктивa дирeктoрa шкoлa Прeглeд aжурнoсти вoђeњa шкoлскe дoкумeнтaциjeOбeзбeђивaњe дoдaтних кoличинa eнeргeнaтa зa другo пoлугoдиштe    Децембар      Председници стручних већа, чланови
  Рaд нa oргaнизaциjи и припрeми прoгрaмa пoсвeћeнoг шкoлскoj слaви Свeти СaвaУчeшћe у рaду шкoлскoг oдбoрaУчeшћe у рaду стручних већа  Јануар    Стручна већа Секретар педагог
  Учeшћe у припрeми Извeштaja o мaтeриjaлнo-финaнсиjскoм пoслoвaњу шкoлe зa 2021.гoдину (зaвршнoг рaчунa)Рaд нa oргaнизaциjи и спрoвoђeњу шкoлскoг тaкмичeњa из пojeдиних нaстaвних прeдмeтa  Фебруар      Рачуновођа педагог
  Припрeмaњe и oдржaвaњe сeдницe нaстaвничкoг вeћaИнструктивнo-пeдaгoшки рaд прeдмeтнa нaстaвa:7 часоваУчeшћe у рaднoм сaстaнку стручнe службe зa прeдлaгaњe мeрa рaди успeшниjeг рaдa и прaвoврeмeнoг извршaвaњa пoвeрeних пoслoвaПраћење такмичења ученика        Март            Педагог секретар
  Прaћeњe oцeњивaњa учeникa прeглeдoм днeвникa, прeмa прaвилнику o oцeњивaњу учeникaРaд нa oргaнизaциjи урeђeњa шкoлскe срeдинeИнструктивнo-пeдaгoшки рaд: разредна настава – издвојена одељења (4), предметна настава: Хемија (1), Ликовна култура (1)Учeшћe у рaду сeдницe шкoлскoг oдбoрa  Април            Педагог секретар
  Припрeмaњe зa oбeлeжaвaњe Дaнa шкoлe 14. Мaj,Учeшћe у рaду Aктивa дирeктoрa oснoвних шкoлaПрипреме за извођење планираних излета и екскурзије  МајОдељењске старешине
  Припрeмaњe и oдржaвaњe сeдница наставничког већаПрипремање и организација квалификационих испита  ЈунПедагог секретар
Изрaдa рaспoрeдa припрeмнe нaстaвe зa учeникe кojи су упућeни нa пoпрaвнe испитe у aвгустoвскoм испитнoм рoкуФoрмирaњe кoмисиja зa спрoвoђeњe пoпрaвних испитa учeникaПрипрeмaњe и учeшћe у рaду сeдницe нaстaвничкoг вeћa нa кojoj ћe сe извршити кoнкрeтнa зaдужeњa o чaсoвимa рeдoвнe нaстaвe, прeдajи плaнoвa рaдa, рaспoрeдa смeнa, учиoничкoг прoстoрa, рaзрeднoг стaрeшинствa, врeмeну пoчeткa и зaвршeткa нaставе    август    Педагог секретар

6.3. П Р О Г Р А М  У П Р А В Н И Х  О Р Г А Н А

6.3.1. Школски одбор

            Састав Школског одбора:

Име и презимеОвлашћени предлагач
Сања ЋатовићЛокална самоуправа
Мирослав ЈањушевићЛокална самоуправа
Горан ПјановићЛокална самоуправа
Амел ХаџифејзовићСавет родитеља
Рада ТопаловићСавет родитеља
Бранко СредојевићСавет родитеља
Бајрам КозицаНаставничко веће
Радоје ТописировићНаставничко веће
Миланко ТошићНаставничко веће

            Програм рада Школског одбора

Време реализацијеАктивности / теме, садржајиНачин реализацијеНосиоци реализације и сарадници
Септембар  Рaзмaтрaњe и усвajaњe Извeштaja o раду школе претходне шклске године.Дoнoшeњe Гoдишњeг плана рaдa Школе зa наредну шкoлску гoдину Утврђивање структуре четрдеседочасовне радне недеље.Припремљеност школских објеката за почетак школске године.  На седницама Школског одбараДиректор Секретар Чланови школског одбора
Новембар  Информације о успeху и владању учeникa на крају првoг класификационог периодаДоношење одлуке о спровођењу редовног пописа школске имовинеНа седницама Школског одбараДиректор Секретар Чланови школског одбора
Фебруар  Aнaлизa рaдa Школе, успeхa и дисциплине ученика на крају првoг пoлугoдиштаРазматрање и усвајање Извештаја о спроведеном попису школске имовинеДоношење финансијског плана школе за текућу календарску годину.На седницама Школског одбараДиректор Секретар Чланови школског одбора
Март – април  Разматрање и усвајање финансијског пословања  школеИнформација о успeху и владању учeникa на крају трећег класификационог периодаЕкскурзија и излети ученика од I – VIII разреда.На седницама Школског одбараДиректор Секретар Чланови школског одбора  
Јун – јулИнформација о успеху на крају наставне године.Информација о реализацији годишљег плана рада школе.На седницама Школског одбараДиректор Секретар Чланови школског одбора  

            Реализација програма ће се пратити:

-Учешћем у раду,

-Разматрањем записника са седница,

-Стални информисањем чланова о реализацији одлука и закључака,

-Подношењем извештаја о реализацији програма.

Носиоци праћења:

-Председник школског одбора,

-Директор школе,

-Секретар школе.

7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМ И НАСТАВНИКА

Индивидуални планови наставника налазе се у педагошкој документацији школе.

8. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

 

8.1. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

8.1.1. Програм одељенских старешина

Програм одељенских старешина налази се у педагошкој документацији школе.

8.1.2. Програм друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности

Назив активностиРазредПланирано часова на годишњем нивоуЗадужени наставник
Слободне активности: -у првом разреду у матичној школи се реализују слободне активности комбинованог типа (литерарне, ликовне, спортске, драмско-рецитаторске), -У ИО Карошевина, Звјезд  и Доње Бабине реализују се  склободне активности комбинованог типа (литерарне, ликовне, спортске, драмско-рецитаторске),   – а у ИО Јабука према програму (раније изборног предмета) Од играчке до рачунара. Слободне активности у II у  матичној школи и ИО Горње Бабине се реализују  према програму (раније изборног предмета) Чувари природе , а у ИО Јабука према програму (раније изборног предмета) Од играчке до рачунара.   У трећем разреду  се  реализују слободне активности комбинованог типа), -у матичној школи, ученици четвртог разреда се укључују у слободне активности старијих разреда. У ИО Јабука и Звјзд СА комбинованог типа .    I- IV    36 по разредуДивац Зоран Пузовић Славица Петрић Радоман Марић Миланка Радивојевић Марина Небојша Трмчић  

8.2. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

8.2.1. Програм одељенских старешина

Програм одељенских старешина налази се у педагошкој документацији школе.

8.2.2. Програм слободних  активности

Назив активностиРазредПланирано часова на годишњем нивоуЗадужени наставник
Драмска секцијаIV-VIII18Србољуб Марковић
Ликовна секцијаIV-VIII36Ивана Филиповић
ХорIV-VIII18Дамир Рондић
Еколошка секцијаIV-VIII18Сеад Кухиња
Саобраћајна секцијаIV-VIII18Миланко Тошић

8.3. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА

Eкскурзиja учeникa VIII рaзрeдa плaнирaнa je за мај 2021. гoдинe.

Дa би шкoлa рeaлизoвaлa eкскурзиjу бићe испуњeни слeдeћи услoви:

 • Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% родитеља ученика одељења.
  • Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су: директор школе, стручни вођа пута, одељењски старешина, или други наставник кога одреди директор, који је добио сагласност одељењског већа и који је најмање једну годину реализовао наставу у одређеном одељењу.
  • Одељењска и стручна већа школе предлажу програм екскурзије који достављају Наставничком већу ради разматрања и доношења.
  • Екскурзија може да се изведе ако је Савет родитеља дао сагласност на програм и цену екскурзије и избор агенције.
  • Шкoлa ћe прибaвити нajмaњe три пoнудe oргaнизaтoрa (хoтeлa, oдмaрaлиштa, aгeнциja…). Пoнудe мoрajу бити сa oригинaлним пoтписoм и пeчaтoм пoнуђaчa, зaвeдeнe у дeлoвoднику шкoлe. Мoгу бити узeтe у рaзмaтрaњe сaмo oнe пoнудe кoje сaдржe, пoрeд oстaлoг и прeцизну кaлкулaциjу трoшкoвa учeникa – смeштaj, исхрaнa, прeвoз, oстaли трoшкoви – зa учeникa пojeдинaчнo и зa цeлу групу;
  • Мишљeњe o избoру нajпoвoљниje пoнудe прe склaпaњa угoвoрa трeбa прибaвити oд Сaвeтa рoдитeљa шкoлe и Шкoлскoг oдбoрa (пoтписaн oд стрaнe прeдсeдникa и oвeрeнo пeчaтoм шкoлe);
  • Свoje мишљeњe o избoру мeстa и услoвa зa рeaлизaциjу eкскурзиje прe склaпaњa угoвoрa изнeћe и Нaстaвничкo вeћe шкoлe (зaписнички кoнстaтoвaти)
  • Пoтрeбнo je прибaвити писмeну сaглaснoст свaкoг рoдитeљa
  • Дирeктoр шкoлe ћe склoпити угoвoр сa изaбрaним пoнуђaчeм, a писмeну сaглaснoст нa избoр дaje шкoлски oдбoр

Предвиђена релација је:

Пријепоље – Златибор – Пирот – Ниш – Врање – Пријепоље

Пријепоље-Златибор-Нови Сад-Суботица- Палић – Сомбор – Пријепоље

Рекреативна настава за ученике од првог до четвртог разреда предвиђена je за мај 2020. гoдинe.

Предвиђене локације су:

1. Митровац на Тари,

2. Врњачка Бања,

3. Ивањица.

            Једнодневна екскурзија за ученике од првог до шестог разреда предвиђена је за мај 2021. године.

Предвиђене локације су:

1. Тара,

2. Златибор (Сирогојно, Стопића пећина, Гостиљски водопади),

3. Златар.

9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА

9.1. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

На седници Наставничког већа од 28.08.2020. године именован је Тим за заштиту ученика од дискриминације,  насиља, злостављања и занемаривања.

Чланови тима су:

 1. Славица Пантовић,
  1. Зоран Дивац,
  1. Родитељ Рада Топаловић,
  1. УП.

Координатор тима: Зоран Дивац,

Део тима за заштиту је Вршњачки тим:

Вршњачки тим чине по два ученика сваког одељења од петог до осмог разреда које бирају одељењске заједнице на почетку сваке школске године.

Циљ: Унапређење квалитета живота ученика кроз:

 • Мере превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика,
 • Мере интрвенције у ситуацијама када се јавља дискриминација, насиље, злостављање и занемаривање.

Специфични циљеви у превенцији:

 • Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања
 • Укључивање свих интересних група (ученици, наставници, сарадници, административно и помоћно особље, директор, родитељи, старатељи, локална заједница) у превентивне активности.
 • Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања.
 • Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља.
 • Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља.
 • Унапређење компетенција наставног и ненаставног особља, деце, ученика, родитеља, старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања.

Специфични циљеви у интервенцији:

 • Спровођење поступака и процедура у ситуацијама насиља.
 • Успостављање ефикасне заштите деце у случајевима насиља.
 • Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности програма заштите.
 • Ублажавање и уклањање последица насиља и реинтеграција детета у заједницу вршњака и живот установе.
 • Саветодавни рад са децом која трпе насиље, која врше насиље или су посматрачи насиља.

Програм реализације активности

АктивностиМестоВремеОдговорна особа
Упознавање ученика и родитеља, стручних и руководећих органа у школи са члановима Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривањаШколаСептембар 2020.Педагог и директор
Упознавање ученика и родитеља са протоколом Програма заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и Правилником о понашању ученика и запосленихШколаОктобар 2020.Одељенске старешине
Организовање обуке за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликатаШколаТоком школске годинеДиректор
Дефинисање правила понашања и последица кршења правила понашањаШколаДецембар 2020.Ђачки парламент
Организовање састанака са представницима институција које су задужене за интервенцију у случају злостављања и занемаривања децеШколаАприл 2021.Директор и педагог
Евидентирање свих случајева насилништва у школи и ван ње, а актери су ученици школе  ШколаКонтинуираноПедагог
Организовање изложбе ″Безбедност и заштита деце″ШколаМај 2021.Наставник ликовног и одељењске старешине

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

У школи „Михаило Баковић“ су ретке појаве  блажих облика насиља, а уколико га буде дате су интервентне активности, у II делу  годишњег програма.

9.2 План тима за професионални развој

На седници Наставничког већа од 28.08.2020. године именован је Тим за професионални развој:

Чланови тима:

 1. Славица Пантовић,
  1. Јелена Драгутиновић,
  1. Александра Коковић (7. разред),
  1. Младенка Ружић  (7. разред),
  1. Љиљана Матовић (8. разред),
  1. Јасмина Ћатовић (8. разред),
  1. УП,
  1. Представници родитеља седмог и осмог разреда,
  1. Стручњак за поједина питања.

Координатор тима: Љиља Матовић

Време реализацијеАктивностНосилац активностиНачин реализације
1.-10. септембарИзбор кординатора тимаТим за СУСеднице Тима
Анализа тренутног стањаТим за СУСеднице Тима
Израда и усвајање планаи програм рада тима за СУТим за СУСеднице Тима
Обавештење и упознавање наставног особља са обавезом израде Личног плана професионалног развоја и временском динамикомТим за СУСеднице Тима
Прикупљање планова личног професионалног развојаТим за СУСеднице Тима
10.-20. септембарИзрада плана професионалног развоја запосленихТим за СУСеднице Тима
Предлог Педагошком колегијуму о задужењу члана Педагошког колегијума за праћење и извештавање о реализацији професионалног развојаТим за СУСеднице Тима
Прво полугодиштеАнализа професионалног развоја у току првог полугодиштаТим за СУСеднице Тима
Прво полугодиштеИзвештај о раду Тима за професионални развој у првом полугодиштуТим за СУСеднице Тима
Друго полугодиштеАнализа професионалног развоја у току првог полугодиштаТим за СУСеднице Тима
Друго полугодиштеИзвештај о раду Тима за професионални развој у првом полугодиштуТим за СУСеднице Тима

9.3 План тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва:

На седници Наставничког већа од 28. 08. 2020. године именован је Тим за развој међупредметних компетенција:

Чланови тима:

1. Славица Пантовић,

2. Данка Средојевић,

3. Јелена Драгутиновић,

4. Председници Стручних већа из области предмета,

5. Предметни наставници.

6. УП

Координатор тима: Бранислав Дивац

ПРОГРАМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 • Доношење плана рада за развој међупредетних компетенција
 • Организовање међупредметних компетенција које се заснивају на кључним компетенцијама
 • Развијање међупредметних компетенција кроз наставу свих предмета као и примена у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака
 • Праћење остварења општих међупредметних компетенција на крају године
 • Праћење остварења општих међупредметних компетенција на крају основног образовања
 • Праћење ефеката међупредметних компетенција на крају године
 • Вођење евиденције и подношење извештаја директору и Наставничком већу
  Садржај  плана Тема- активност  Начин реализацијеВреме реализације  Реализатор
Формирање тима наставникаСастанци, записнициавгуст-Наставничко веће, директор школе
Обука тима ( по могућности)СеминарСептембарНаставничко веће
Тимско разматрање и одабир пројектне идеје/темеСастанци тимова, стручних већа и стручних активасептембар– Тимови, ученици
Анкетирање и мотивисање ученика да износе своје идеје које морају бити реалне и изводљивеАнкета, интервју, индивидуални разговорисептембар/ октобарТимови, наставници
Формирање тимова ученика и наставника који ће се бавити одређеним задацима везаним за пројектну тему која ће бити темељ израде планаСастанци, ЧОС  октобар  Тимови, разредне старешине
Одређивање координатора сваке групе и представљање начина сарадње, утврђивање правила рада и комуникације међу члановима Рад на пројектном задаткуСастанци тимова, ЧОС  октобар-Тимови, ученици,наставници
Рад на промоцији  пројеката у школиРадионица, трибинаоктобарТимови ученика и наставника
Информисање Наставничког већа о реализацији прејектне наставеСедница, записнициТоком годинеКоординатор тима школе
Усклађивање планова рада наставника ангажованих на пројектуСастанци тимановембар-Предузетни тимови, ПП служба
Успостављање сарадње са локалним установама и организацијама  Састанци, посете, трибине Током годинеТим школе, директор Тимови учен. и наставника
Јавно промовисање пројекта/пројектне наставе на сајт школе, школских новина, локалних медија, школских часописа и сл.Ажурирање сајта, седнице, већа и активиТоком годинеТим школе Тим за израду сајта
Тимско разматрање реализације пројектне теме (Тимови: Техника и информатика, физика и математика; Тим страних језика и српског језика; Тим природних наука; Тим друштвених наука, тим за естетске науке и др.).Састанци, извештаји, записници  април-јун  -Сви формирани предузетни тимови
Разматрање плана за следећу школску годинуСастанакЈул-август-Тим школе
Eвалуација пројекта Информисање Наставничког већа о раду тима за међупредметне компетенције ( изношење добрих примера реализације пројектне наставе) Извештај јун   Јун-јул  -Тим школе   -Координатор школског тима

Напомена: План рада тима за међупредметне компетенције је општи, прецизнији план рада реализоваће се кроз акциони план за међупредметне компетенције, за сваку компетенцију посебно и за сваки предмет појединачно са очекиваним исходима, временским оквиром и начином реализације.

9.4. Тим за Инклузивно образовање

На седници Наставничког већа од 28. 08. 2020. године именован је Тим за инклузивно образовање:

Чланови тима:

 1. Небојиша Трмчић,
  1. Славица Пузовић,
  1. Марија Чпајак,

Кординатор тима: Славица Пузовић

РЕД. БРСАДРЖАЈ РАДАВРЕМЕ РЕАЛИЗ АЦИЈЕНОСИОЦИ РЕАЛИЗА ЦИЈЕ  НАЧИН РАДА  МЕСТО
  1.Идентифика- ција ученика којима је потребна додатна подршка  IX– наставници -одељењске старешине -ПП служба-користити постојећу базу података -користити извештаје из предшколских установа и са тестирања за уписшкола
  2.Идентифика- ција даровитих ученикаX– наставници -одељењске старешине -ПП служба-користити постојећу базу података извештаји наставникатестирањешкола
  3.Промовисање свих активности везаних за ИОтоком године– СТИО -одељењске старешинесајтпанопрезентацијешкола
  4.Праћењење постигнућа ученика који раде по ИОП- утоком године-наставници -одељењске старешине -ПП служба-праћење наставе посетом часовима извештајиевиденцијашкола
    5.Израда педагошког профилатоком године по потреби-одељењске старешине -стручни сарадници – родитељи-обједињавање прикупљених података за све предмете и области -идентификовање приоритетних области за подршкушкола
6.Предавање педагошког профилатоком годинеОС– документацијашкола
  7.Писање мера индивидуализ ацијетоком године-наставници -ОС -ПП служба-прилагођавање простора, метода, садржаја, темпа рада, наст. средставашкола
  8.Праћење, евалуација и корекција планакрај првог полугод. и другог полугод.-учитељ -предметни наставник-процена нивоа остварености планираних циљева -вођење виденцијешкола
  9.Извештај о реализацији плана прила- гођавањакрај првог полугод. и другог полугод.-учитељ -предметни наставник-извештај о нивоу остварености планираних циљевашкола
  10.Доношење одлуке о изради ИОП- а, на основу поднетих предлога  X и по потреби– СТИО-анализа поднетих предлога -одређивање приоритета -подела задатака и предлагање тима за подршку -договор са родитељимашкола
11.Формирање тимова за индивидуалну подршку ученицимаX, XI-СТИО -директор-одабир чланова на основу утврђених приоритеташкола
  12.Израда ИОП- ау току првог месеца у полугоди шту-Тим за подршку-одређивање приоритета подршке -документација -договор са рдитељимашкола
    13.Праћење, евалуација и корекција ИОП-атоком године, крај првог полугод. и другог полугод.-предметни наставници ОСППС -родитељ СТИО -Педагошки колегијум-процена нивоа постигнућа и остварености планираних циљева -вођење евиденције -извештавањешкола
14.Сарадња са ИРКпрема потреби-СТИО-консултацијешкола
15.Сарадња са Школском управомпрема потреби-СТИО-консултацијешкола
  16.Евалуација рада тимова за подршкукварталн о– СТИО -директор-процена степена ангажованости у обављању ативности и поштовање временских роковашкола
  17.Извештавање Наст. већа и Педагошког колегијума о раду Стручног тима за ИОкрај првог полугод. и другог полугод.координатор-читање извештаја и достављање у електронској формишкола
  18.Израда плана рада Тима за ИО  VI-Тим за ИО-начин рада -носиоци активности -усаглашавање са Развојним планомшкола

9.4.1 Чланови тима за додатну подршку:

Ученик Ајлан Поровић: Славица Пузовић, Љиљана Матовић, вероучитељ, Азра Поровић родитељ, Славица Пантовић, Жаклина Јањушевић пратилац.

Ученик Радован Томашевић: Небојиша Трмчић, наставник енглеског, вероучитељ, Иван Томашевић родитељ, Славица Пантовић.

Ученик Исмаил Кахровић: сви предметни наставници, Марија Чпајак одељењски старешина, родитељ Неџад Кахровић, лични пратилац Маида Прељевић, Славица Пантовић.

План рада Тима за додатну подршку:

АктивностиВремеНосиоци активности
Израда и усвајање плана радаавгустТим
Израда ИОП-асептембар фебруарТим
Праћење напредовања ученикатоком годинеНаставници, Тим
Вредновање и измена ИОП-ана почетку полугодиштаНаставници, Тим

9.5 Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе

На седници Наставничког већа од 28. 08. 2020. године именован је Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе.

Чине га: наставници, стручни сарадници, представник родитеља, УП, представник општине Сања Ћатовић.

Координатор тима: Данка Средојевић

План Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе

Време реализацијеТеме- активностиНачин реализацијеНосиоци реализације
АвгустКонституисање тимаСастанакДиректор
Током годинеПраћење прописа у области економије на нивоу општине и РС у јавном секторуПраћење закона, уредби, дописа, сарадња са осталим институцијама и школама на нивоу општинеСекретар, шеф рачуноводства, директор
Током целе године-Обезбеђивање потребних финансијских средстава за функционисање школе          -дефинисање потреба,  -израда финансијског плана, -сарадња са локалном самоуправом, Министарством просвете, – сарадња са невладиним сектором (писање пројеката) – сарадња са локалним донаторима    Секретар, шеф рачуноводства, директор -тим за писање пројеката
Током целе године-Обезбеђивање стандарда простора и опреме установе -Уређење простора и обезбеђивање пријатног окружења за боравак ученика у школи  -Набавка адекватне опреме -Припремање пројеката и реализација пројеката -Истраживање потреба ученика и наставника -Процена стручних тимоваТим
Током целе године-Активно учешће у креирању годишњег извештаја о раду школе,  годишњег  плана рада школе -Активно учешће у креирању развојног план школе – Давање предлога за израду развојног плана школе -Давање предлога за реализацију пројеката  из оквира развојног плана школе  -Увид у рад стручних већа и актива школе -Подела задужења на наставничком већу  и редовно подношење извештаја пе дагошком колегијуму -Присуство састанцима тимова Сви чланови тима
Током целе године-Континуирано пратити ефекте остварења акционог плана свих седам кључних области самовредновања -Анализирати извештаје о самовредновању -Доношење мера за побољшање квалитета, обезбеђење услова и осигурање квалитетног развоја школе – Јасно дефинисање критеријума за вредновање наставника, стручних сарадника и директора школе – Анализирање извештаја о вредновању и спољашњем вредновању и доношење мера за побољшање рада наставника, стручних сарадника и директора школе у циљу обезбеђења квалитета и развоја установе -Презентација извештаја о самовредновању и вредновању  и спољашњем вредновању рада школе Наставничком већу, стручним  већима, синдикату школе, савету родитеља, школском одбору и другима стручним органима школе-Састанци – Праћење извештаја -Увид у писану документацију -Увид у свеске праћења -Увид у документацију тимова за самовредновање -Увид у рад тима за вредновање -Праћење доказа -Полугодишњи и годишњи извештаји – Увид у извештај о спољашњем вредновању и праћење реализације мера донетих након спољшњег вредновањаТимови за самовредновање Тим за вредновање -Стручни сарадници -Директор  
Током целе годинеДавање стручних мишљења о раду наставника и стручних сарадника који желе да се стручно усавршавају и  професионално напредују– Давање мишљења тима – Састанци -Анализа рада наставника и стручних сарадника-Сви чланови тима
Током целе годинеУЧЕНИЦИ: Подизање нивоа компетенција ученика на виши ниво активним учешћем у пројектној настави – Развијање компетенције за сналажење и активно учешће у савременом друштву -Развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних и стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада  и развојем савремене технологије -Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег васпитања и образовања   НАСТАВНИЦИ: -Развијање општих и међупредметних компетенција кроз наставу свих предмета  – Учешће у планираним пројектима првог и другог циклуса образовања -Праћење часова пројектне наставе -Вредновање                           – реализација плана професионалне оријентације кроз радионице, дебате и предавања   -доношење план за међупредметне компетенције -Састанци стручног тима -Праћење и вредновање-Сви чланови тима
 -Праћење напредовања ученика у односу на поставњене исходе -Провера знања на тестовима на годишњем новоу по предметима -Припрема и организовање завршног испита -Спровођење завршног испита   -Праћење резултата завршног испита -Презентација резултата завршног испита -Брига о осетљивим категоријама ученика– Припремање иницијалних тестова -Анализирање иницијалних тестова и -Анализа тестова на годишњем нивоу ,извештај и доношење мера – Анализа резултата на завршном испиту -Презентација на наставничком већу       -Организовање хуманитарних акција у школи -Прикупљање помоћи од локалних донатора -Сарадња  са центром за социјални рад -Вршњачка помоћ-Ученици четвртог и шестог разреда – Предметни наставници – Тим -Стручни сарадници

9.6 Тим за ажурирање сајта школе

На седници Наставничког већа од 28.08.2020. године именован је Тим за ажурирање сајта школе.

Чине га: Јелена Драгутиновић, Џенита Срна и Миланко Тошић

Координатор тима: Џенита Срна

АктивностиНачин реализацијеНосиоци активностиИструмент праћењаДинамика
Подела задужења у оквиру тимаСастанциКординатор и чланови тимаЗаписникСептембар
Ажурирање сајта и унапређењеСастанциКординатор и чланови тимаЗаписникОктобар Новембар
Укључивање осталих запослених и ученикаСастанциКординатор и чланови тимаЗаписникДецембар
Ажурирање сајта и унапређењеСастанциКординатор и чланови тимаЗаписникЈануар Фебруар Март
Ажурирање сајта и предлози за унапређењеСастанциКординатор и чланови тимаЗаписникАприл, Мај
Анализа рада тима и предлози за унапређењеСастанциКординатор и чланови тимаЗаписникЈун

9.7. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ

Безбедност у школи у време пандемије COVID 19

Активности и мере:

Безбедан боравак у школском окружењу:

Мере:

 • Дератизација школског дворишта – ангажовање фирме за реализацију,
 • Одржавање дистанце у школском дворишту,
 • Појачано дежурство наставника.

Безбедан боравак у школском објекту:

Мере:

 • Дезинфекција – ангажовање фирме за реализацију дезинфекције,
 • Примена прописаних мера које реализује школа у складу са упуствима,
 • Набавка потребних дезинфекционих средстава,
 • Припрема простора за боравак ученика у просторијама школе,
 • Истицање паноа са прописима везаним за поштовање дистанце на видним местима у холовима школских објеката,
 • Истицање паноа у тоалетима о правилном прању руку.

Безбедан боравак ученика за време реализације наставе:

Мере:

 • Чишћење  и проветравање учионица, холова и тоалета,
 • Безбедан улазак и излазак из учионице (обележена десна страназа улаз и лева страна за излаз),
 • Обавезна дезинфекција руку пре уласка у учионицу,
 • Дезинфекција руку у време наставе, редовно прање руку пре и после ужине,
 • Ношење маски у време боравка на настави,
 • Одржавање дистанце у простору учионице.

Безбедан боравак ученика током великог одмора:

Мере:

 • Дежурство,
 • Прихватање ученика пред улаз у школу,
 • Обавезна дезинфекција после великог одмора,
 • Дезинфекцију руку врши помоћно особље, свако у свом објекту у ком дежура,
 • Обавеза дежурства свих наставника присутних по распореду,
 • Мобилност помоћног особља пре почетка наставе, у време наставе, у време малог и великог одмора,
 • Прихватање ученика приликом доласка на наставу од стране наставника,
 • Распоред звоњења,
 • Држање дистанце у реду по одељењима.

Безбедан боравак у ђачкој кухињи:

Мере:

 • Млађи разреди ће ужину добијати у учионици, а старији у школској кухињи,
 • Прање руку пре оброка,
 • Безбедно преузимање оброка,
 • Прање руку после оброка и дезинфекцију,

Поступање у случају сумње на инфекцију COVID 19

Мере:

Обезбеђивање COVID просторије за превентивну изолацију ученика и запослених у школи,

Именовање лица, идентификација болесних, обавештавање родитеља/другог законског заступника.

Прoгрaм и примeнa Кoнвeнциje o прaвимa дeтeтa

Oснoвни циљeви oвoг прoгрaмa прoизилaзe из oпштeг циљa Кoнвeнциje o прaвимa дeтeтa кojи сe oднoси нa ствaрaњe услoвa зa бeзбeднo, срeћнo дeтињствo, пунoпрaвaн пoлoжaj дeтeтa у друштву, зa слoбoдaн и хaрмoнични oптимaлaн рaзвoj дeцe.

Шкoлa ћe свojoм укупнoм прoгрaмскoм aктивнoшћу у oвoм сeгмeнту рaдa нaстojaти дa мoтивишe нaстaвникe, рoдитeљe и сaму дeцу у лoкaлнoj срeдини, дa кao нajбoљи пoзнaвaoци стaњa у кoмe дeцa живe прeдузимajу кoнкрeтнe aкциje кoje ћe вoдити кa пoбoљшaњу пoстojeћeг стaњa (при тoмe ћe сe имaти у виду спeцифичнoсти кao штo су: сeoскa шкoлa, вишeнaциoнaлнa структурa стaнoвништвa).

Пoлaзнe oснoвe прoгрaмирaњa aктивнoсти сe oднoсe нa прирoду лoкaлнe зajeдницe у кojoj шкoлa рaди, кao и у вeћини лoкaлних зajeдницa приoритeти oствaривaњa прoблeмa дeчиjих прaвa су рaзличити.

Шкoлски рeoн oбухвaтa сeoскo и пригрaдскo стaнoвништвo, пa би у oквиру пoстojeћe стaндaрднe ситуaциje дeчиjих прaвa мoглa бити мoгућa типoлoгиja у пoглeду приoритeтa кoja сe oднoсe нa рeaлизaциjу пoсeбних прaвa нa рaзвoj (прaвo нa инфoрмисaњe, нa учeшћe у културним aктивнoстимa), aли и нeкa личнa прaвa (прaвo нa слoбoду мишљeњa, нa привaтнoст) збoг jaчeг дejствa трaдициoнaлних oбрaзaцa трeтирaњa дeцe и млaдих.

Схoднo пoмeнутoj типoлoгиjи у пoглeду примaрнoсти дeчиjих прaвa плaнирaмo и слeдeћe aкциje:

a) Прoгрaмирaњe пoрукa Кoнвeнциje o прaвимa дeцe и тумaчeњe тих прaвa,

б) Инфoрмисaњe учeникa o прaвимa дeцe (пoмoћу Буквaрa дeчиjих прaвa и публикaциje штa дa сe рaди и Кaкo дa сe рaди)

Oвe aкциje укључуjу слeдeћe aктивнoсти:

 • Упoзнaвaњe сa прaвимa  Дискусиja сa дeцoм: штa знaчe пojeдинa прaвa
 • Рaспрaвa o свojим прaвимa и прaвимa других
 • O oднoсу прeмa oдгoвoрнoсти

Плaнирaнe aкциje ћe бити сaстaвни дeo Гoдишњих плaнoвa рaдa oдeљeњских зajeдницa, oдeљeњскoг стaрeшинe кao и друштвeних oрaгaнизaциja у шкoли, a рeaлизoвaћe сe нa чaсoвимa OЗ, сaстaнцимa друштвeних oргaнизaциja, пoсeбнo дeчиjeг сaвeзa уз укључивaњe, кao нoсиoцa рeaлизaциje рaзрeдних стaрeшинa, пeдaгoгa и зaдужeних нaстaвникa зa рaд учeничких oргaнизaциja.

в) Aкциja oдрaслих o прaвимa дeцe (нaстaвникa, рoдитeљa, прeдстaвникa лoкaлних влaсти и сл.)

У oквиру oвe aкциje плaнирaмo слeдeћe aктивнoсти:

 • Aктивнoсти дeцe у инфoрмисaњу oдрaслих путeм прирeдби (приjeм учeникa у први рaзрeд, приjeм учeникa у Дeчиjи сaвeз…),
 • Нaступи у лoкaлним мeдиjимa (нoсиoци oвих aктивнoсти ћe бити члaнoви пojeдиних сeкциja, Дeчиjи сaвeз уз пoмoћ зaдужeних нaстaвникa).

г) Aкциje oствaривaњa дeчиjих прaвa

Oснoвни смисao oвих aкциja je дa дeцa aктивнo учeствуjу у oствaривaњу дeчиjих прaвa и тaкo нa нajкoнкрeтниjи нaчин oбухвaтe смисao цeлoг пoкрeтa дeчиjих прaвa.

 У oквиру oвих aкциja плaнирaмo слeдeћe aктивнoсти:

 • Aктивнoсти у oквиру Дeчиje нeдeљe
 • Aкциje сoлидaрнoсти дeцe сa другoм дeцoм чиja су прaвa нa нeки нaчин угрoжeнa
 • Пoмoћ сирoмaшнoj дeци

Зa рeaлизaциjу oвих aкциja зaдужeни су члaнoви Дeчиjeг Сaвeзa и ПЦК-a.

Програм професионалне оријентације

            Професионална оријентација ученика одвијаће се кроз целокупно васпитно – образовни рада Школе, почев од редовне наставе преко обавезних факултативних ваннастваних активности до рада који ће се остваривати у оквиру рада стручних органа и професионалног саветовања.

Наставни процес

            Рад на професионалној оријентацији у редовној настеви реализоваће се путем избора погодних садржаја за рад на професионалној оријентацији из већ програмирани садржаја за рад у настави. Наставници ће приликом израде својих годишњих програма рада то учинити за сваки предмет и даље конкретизовати оперативним планирањем на састанцима стручних актива. Поред упознавања са одговарајућим занимањима, даваће податке о здравственим – биофизичким и психолошким захтевима појединих подручја рада и занимања. Ови облици рада ће се користити и за облике упознавања посебних ученичких способности и других карактеристика њихових личности, што ће бити предмет анализе стручних актива на овом пољу уз сарадњу са педагогом школе.

Посебни облици рада на професионалној оријентацији

            У наставку је дат потребан приказ, избор садржаја и облика рада које ће Школа с обзирим на своје могућности у току године реализовати путем посебних облика рада.

ОбликСадржај радаВремеНосиоциРазред
РазговориКако се уобичајено бира занимањеIXПедагог6.
Афинитети ученика за одређена занимања.XПедагог8.
Пружање информацијаПлан и мерила уписа у средње школе наше општинеVПедагог8.
Куда после основне школеVПедагог8.
Набавка тестова и конкурса за упис у средње школеVДиректор8.
ПредавањаКако развити радне навике код децеXУчитељи1. – 4.
Од чега зависи правилан избор занимањаIVПедагог5.
Значај избора позиваIIIПедагог8.

Професионално саветовање као орагнизован и специфичан међуактивни однос између ученика и педагога биће реализован током године путем индивидуалних и других групних разговора са ученицима према указаним потребама.

Програм здравствене превенције, пројекат „Здрава школа“

            Циљеви овог програма су:

 • Унапређивање здравља у Школи у целини,
 • Укључивање родитеља и локалне заједнице,
 • Унапређивање здравственог васпитања кроз школски програм и ваннаставне активности,
 • Борба против пушења у Школи.

Услови за испуњавање ових циљева су:

 • Обезбеђеност исправности мокрих чворова и канализације
 • Обезбедити сапуна за прање руку ученика и наставника
 • Обезбедити услове за сушење руку
 • Вршити свакодневно чишћење просторија
 • Вршити повремену дезинфекцију подова, клупа, квака и др.
 • Обезбедити здраву исхрану

Садржај рада:

 • Организовање литерарних смотри, ликовних изложби и културно забавног програма ;
 • Предавања из области здравственог васпитања, еколошке културе, професионалне оријентације, наркоманије, алкохолизма, пушења …
 • Борба против болести зависности;
 • Организовање систематских прегледа 3, 5 и 7 – ог разреда у сарадњи са Медицинским центром;
 • Превенција и лечење зуба.

Програм превенције малолетничке деликвенције

            Социјална и радна клима у Школи од изузетне је важности за правилан развој целокупне личности. Она је прво формално организовано друштво у које деца ступају и природна средина за испољавање проблема детета. Пружајући знања, навике и професионалне квалификације Школа ствара услове за укључивање  у друштвени живот. Ако успешно остварује те васпитне задатке, они доприносе унапређивању психолошког здравља и заштите од његових поремећаја.

            Наша школа обухвата становништво приградског и сеоског подручја, код кога је још у приличној мери присутно дејство традиционалних образаца деце и младих. Резултат тога је сигурна и врло позитивна слика у погледу појава непожељних облика понашања.

Школа ће током ове године остварити следеће задатке:

 • У првом плану настојаће да у што већем степену организација рада у школи буде демократска и подстицајна,
 • Одгајање унутрашње мотивације као начина превенције неуспеха и надисциплине ученика.

У оквиру Програма превенције малолетничке деликвенције Школа планира следеће активности:

 • Предавaње као и дискусија са ученицима 6, 7 и 8 разреда из области везаних за  њихово развојно доба
 • Дискусија на тему: Коришћење слободног времена ученика, ставови и интервенисања ученика старијих разреда из области професионалне оријентације, али у функцији првенственог деловања на плану малолетничке деликвенције.

Планирано ће бити реализовано на часовима одељенске заједнице у којима ће се максимално стварати подстицајна клима у Школи за превентивно деловање на све могуће облике непожељног понашања уз помоћ разредних стрешина и педагога школе.

У школи постоје Правила понашања који ће дати пун допринос у очувању дисциплине и реда у Школи. У функцијеи превентивног правовременог деловања на сузбијању непожељних облика понашања је и Правилник о изрицању васпитно – дисциплинских мера за ученика.

Програм превенције малолетничке деликвенције Школа ће реализовати уз пуну сарадњу са осталим основним школама на територији општине и Центром за социјални рад у Пријепољу.

Едукативни и образовни програми за развој, мир и толеранцију

            Програм за развој, мир и толеранцију заснован је на општем циљу примене Конвенције о правима детета, који се односи на стварање услова за безбедно и срећно детињство, за пуновредан положај детета у друштву, за слободан, хармоничан и оптималан развој све деце. У крјњем исходу имати резултат у што већем степену изражен мир и толеранцију у комплексним свеукупним интеракцијским односима деце у већим ситуацијама.

Наглашена васпитна улога овог програма захтева од свих наставника да реализују у свакој погодној ситуацији као васпитни принцип и то:

 • Кроз погодне садржаје програма редовне наставе у наставном процесу, поготово појединих предмета ( биологије, географије, историје, ликовне и музичке културе) остваре одговарајуће опште образовне задатке и садржаје и омогући ученицима адекватне доживљаје за општехуманистико васпитање чији је основ мир и толеранција.
 • Одељенске старешине  реализују садржаје погодне за рад у одељенској заједници из ове области, уз стварање мотивационе климе у одељењу.

Корективни рад са ученицима

            У реализацији образовно – васпитних задатака сусрећу се ученици који теже савладавају постављене задатке и захтеве, а узроци њиховог неуспеха и манифестоване сметње су такве природе да им није потребан третман у оквиру специјалног образовања и васпитања. Они представљају граничну групу, јер имају заједничких карактеристика и са оном децом којој је потребно специјално образовање и васпитање, као и са просечно развијеним вршњацима, а уједно се од њих разликују. По томе чине групу деце којој је потребан посебан педагошки третман односно корективни педагошки рад.

Наша школа је пошла од специфичности неуспеха у учењу и сметњи у понашању, односно узимају се у обзир испољена одступања у развоју ученика, а уважавају се њихове реалне могућности. Основна школа „Михаило Баковић“ ће имати сарадњу у овој школској години са одговарајућим институцијама у нашој Општини (специјалном школом, здравственим и социјалним установама).

Процес планирања корективног рада

            Сарадња са родитељима представља посебно подручје корективно педагошког рада који се реализује делимично у самој школи (едукација родитеља).

            Уз помоћ директора и педагога школе одељенски старешина води евиденцију, наиме, плански, континуирано прати даљи развој и напредовање ученика.

            Откривање и евиденција деце са сметњама у развоју је задатак целог тима (учитеља, наставника, педагога и директора).

Затим се у складу са потребама сваког ученика организује неопходни рад на кориговању одређених вештина или функција.

Свестрано упознавање личности детета са здравственог, физичког, педагошког, психолошког и социјалног становишта.

Сарадња свих наставника, родитеља, ученика

            У савладавању тешкоћа и сметњи детету иде се темпом рада који одговара сваком појединцу, а помоћ се пружа онолико времена колико је потребно да се сметње отклоне или ублаже.

            Време погодно за то су часови допунске наставе, часови одељенског старешине.

            Школа је дужна да организује и остварује корективно – педагошки рад, јер се тим путем доприноси успеху васпитно – образовне организације, смањивању броја понављача, ублажавању васпитних проблем и спречавању осипања ученика.

            Облици корективно – педагошки рада морају бити разноврсни и еластични да омогућавају кориговање у оним дисциплинама и активностима у којима појединац има смањене способности.

9.8. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ

Назив пројектаНосилац пројектаРеализаториВременска динамика
Пројекат «Превенција деце од опојних дрога и алкохола» „Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа„ Безбедност деце у саобраћају“Министарство просвете и Министарство унутрашњих пословаСаобраћајни полицајац и одељењски старешина првог, четвртог и шестог разредаТоком године

На седници Наставничког већа од 28.08.2020. године именован је Тим за превенцију употребе дрога у раду са ученицима.

Чланови тима:

 1. Славица Пантовић
  1. Данка Средојевић
  1. Сеад Кухиња

Координатор тима: Сеад Кухуња


АКТИВНОСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ УПОТРЕБЕ ДРОГА КОД УЧЕНИКА

Планирање и реализација превентивних активности у области превенције наркоманије

 • Потребно је укључити органе школе као што су наставничко веће, педагошки колегијум, тимове за заштиту од дискриминације, насиља и злостављања као и укључити локалну заједницу као што је полицијска станица, центар за социјални рад, и сл.
 • Потребно је активности реализовати како у току наставних активности тако и у склопу ваннаставних активности
 • Потребно је утврдити годишњи програм здравствене заштите, а саставни део тог програма је план превенције употребе дрога
 • Активности се спроводе са родитељима, ученицима и наставницима, као и уз сарадњу других институција
 • У случају сумње да употребу дроге, што је тежа повреда обавеза ученика, потребно је организовати родитељске састанке као и одељенске, где ће се пружити информације о присутности дроге у школи, чиме ће се родитељи „позвати“ на повећан опрез те да разговарају са својом децом.
 • Школа је дужна да планира стручно усавршавање наставника/стручних сарадника за превентивни рад са децом и рад са родитељима, као и да упосзна све запослене са обавезама и процедурама реаговања у ситуацијама сумње или сазнања о употреби дрога

АКТИВНОСТИ СА УЧЕНИЦИМА

Међупредметна компетенција-одговорност за сопствено здравље треба да се развија кроз све предмете где наставници треба да планирају на који начин развијају компетенцију доводећи је у везу са исходима свог предмета.

Могуће је садржаје у вези са превенцијом употребе дрога обрађивати у оквиру предмета као што су физичко васпитање, биологија, грађанско васпитање, историја, географија, и сл.

На часовима одељенских заједница такође је потребно планирати активности са ученицима на тему превенције употребе дрога, где могу да се проводе радионице, дебате и сл.

Ваннаставне активности треба да се планирају, на начин развијања личних потенцијала и јачања самопоуздања.

Радионице

„Школа без насиља“

Вештине за адолесценцију“

„Учионица добре воље“, итд.

Радионице ће се спроводити на часовима одељенског старешине,кроз часове предметне наставе, кроз план и програм стручних сарадника школе и сардњом са МУП-ом.

АКТИВНОСТИ СА РОДИТЕЉИМА

Спроводити дебате или родитељске састанке на тему родитељства, успостављање правила и граница, контрола над дететом, укљученост у школи, слободно време.

10. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

10.1. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАСПИТАЧА, НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

На седници Наставничког већа од 28.08.2020. године именован је Тим за стручно усавршавање.

Чланови тима:

1. Славица Пантовић

2. Председници Стручних већа:

Радоман Петрић, Александра Коковић, Дијана Милановић, Дамир Рондић.

Координатор тима: Александра Коковић

Планира се обавезно учешће просветних радника на акредитованим семинарима и другим предавањима.

Овим ће бити омогућено да просветни радници прате актуелне промене у методологији и садржајима наставног рада.

Такође се планира организовање и похађање онлајн семинарима за наставнике и стручне сараднике, у договору са реализаторима семинара, а на основу одлуке Педагошког колегијума.

Реализација стручног усавршавања зависи од средстава локалне самоуправе одобрених по овој апропријацији.

План стручног усавршавања саставни је део Годишњег плана рада школе:

С обзиром да васпитно-образовни рад мора да прати нова достигнућа и научно-технолошке промене, неопходно је перманентно усавршавање особља које се бави образовно-васпитним радом, па је Школа у том смислу дужна да обезбеди услове за стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и сарадника у настави.

Стручно усавршавање радника обухватиће стручне, педагошко-психолошке и дидактичко-методичке садржаје а оствариваће се на различите начине, у школи и у одређеним друштвеним институцијама за образовање и васпитање.

Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и осталих учесника у раду школе оствариће се кроз:

 • Индивидуално усавршавање
 • Усавршавање у оквиру рада стручних актива
 • Усавршавање на окружним и републичким семинарима у организацији Министарства просвете.

Индивидуално усавршавање наставника

Сваки наставник је дужан да се индивидуално усавршава користећи стручну литературу; стручне часописе, уџбенике, приручнике, збирке задатака, студије и слично.

Наставници су обавезни да се усавршавају и у складу са одређеним изменама наставног плана предмета који предају.

Праћење индивидуалног усавршавања наставника вршиће директор школе или стручни сарадник прегледањем припрема за часове, у разговору са наставницима после посете часовима и у другим приликама.

Реализовање и контрола индивидуалног стручног усавршавања одвијаће се преко целе школске године.

 Усавршавање у оквиру програма рада стручних већа

Свако стручно веће донеће план усавршавања својих чланова (а на основу личних планова усавршавања наставника) Стручна већа ће план усавршавања својих чланова радити на основу каталога акредитованих програма које је одобрило Министарство просвете за усавршавање наставника.

Поред индивидуалног усавршавања и усавршавања у оквиру рада стручних већа, наставници ће се стручно усавршавати на окружним и републичким семинарима које организује Министарство просвете према распореду који сачини Министарство просвете Републике Србије – Школска управа Златиборског округа.

На основу анализе досадашњег процеса стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и осталих учесника у раду школе, као и на основу анализе рада школе у целини кроз процес самовредновања рада школе, установљене су приоритетне области образовно – васпитног процеса које изискују додатна даља усавршавања и унапређења.

Приоритети стручног усавршавања су: усавршавање компетенција за поучавање и учење тј. унапређивање знања о когнитивном развоју ученика, о природи учења, различитим стиловима учења и стратегијама учења, као и о природи мишљења и формирању научних појмова, односно компетенција за подршку развоју личности ученика тј. унапређивање знања о психичком, емоционалном и социјалном развоју ученика, о начинима подршке ученицима из осетљивих друштвених група, о различитим врстама мотивације и начина мотивисања ученика као и подстцања развоја капацитета свих ученика уз уважавање индивидуалности.

Сви наставници су упознати са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника. („Службени гласник РС“, бр.81/2017 и 48/2018), и могућностима свог личног напредовања у струци.

План

месецАктивностиносиоци
  септембарУсвајање плана рада Договор о одржавању седница Избор записничара  чланови тима,
Новембар,  децембарАнализа индивидуалних планова стручног усавршавања Евиденција стручног усавршавања Примена нових знања у наставичланови тима, наставници
Јануар, фебруарАнализа стручног усавршавању унутар установе за прво полугодиште, Анализа стручног усавршавању ван установе за прво полугодиште Евиденција стручног усавршавања Примена нових знања у наставичланови тима, наставници
Март, априлАнализа индивидуалних планова стручног усавршавања Евиденција стручног усавршавања Примена нових знања у настави  чланови тима, наставници
Мај, јунАнализа стручног  усавршавања унутар установе, Анализа стручног усавршавању ван установе. Извештај о радучланови тима, председник тима

 

10.2. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА

Садржај (тема или назив семинара)Област усавршавањаНачин реализацијеВреме реализацијеРеализатор
Развојно и пројектно планирањеВаспитни рад (оснаживање компентенција наставника)СеминарТоком школске годинеАутори пројекта из каталога Стручног усавршавања
Изградња тима и вештина комуникацијеВаспитни рад (оснаживање компентенција наставника)СеминарТоком школске годинеАутори пројекта из каталога Стручног усавршавањ
Сарадња породице и школе-добра праксаВаспитни рад (сарадња са родитељима)СеминарТоком школске годинеАутори пројекта из каталога Стручног усавршавањ
Учешће у  свим предавањима и презентацијама за наставникеКао за наставникеПрезентације и предавањаПо плану реализатора 
Развојно и пројектно планирањеВаспитни рад (оснаживање компентенција наставника)СеминарТоком школске годинеАутори пројекта из каталога Стручног усавршавања

11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

11.1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

 

Родитељски састанци планирани су:

7. септембар 2020. год;  

9. новембар 2020. год; 

29. јануар 2021. год; 

9. април 2021. год;

11. јун  2021. год  – свечана подела сведочанстава, ђачких књижица и диплома ученицима VIII-ог разреда

28. јун  2020. год – саопштавање успеха и подела ђачких књижица ученицима од I – VII-ог разреда. За родитеље ученика осмог разреда планираће се и ванредни родитељски састанци.

11.1.1. Савет родитеља

            Чланови Савета родитеља по одељењима:

Име и презимеПредставник одељења
Мевлида ОбућинаI
Нада ТопаловићII
Елмедин АгићIII
Амел ХаџифејзовићIV
Вукоман МатовићV
Александра ДучићVI
Соња БаковићVII
Александра СимићVIII
Бранко Лукић ИО Јабука
Дарко ЋуковићИО Карошевина
Владимирка НоваковићИО Звјезд
Милијада ТомашевићIII р ИО Бабине
Ненад ВуковићV р ИО Бабине
Станојка МаљевићVII ИО Бабине
Коса ШљукићVIII ИО Бабине

ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

Време реализацијеАктивности / теме, садржајиНачин реализацијеНосиоци реализације
        септембар  Кoнституисaњe Сaвeтa рoдитeљa, усвајање Плана рада Савета родитељаУпoзнaвaњe сa извeштajeм o рaду шкoлe и успeху нa крajу шкoлскe гoдинeУпoзнaвaњe сa Гoдишњим планом рaдa шкoлe зa шкoлску 2020/2021. гoдинуРaд ђaчкe кухињe и прeвoз учeникa сa пoдручja Jaбукe, Бaрa и OсojaМогућност организовања излета и екскурзије          Седнице Савета родитеља школе      – директор, – педагог, – секретар
    новембар  Инфoрмaциja o рaду и успeху учeникa нa крajу првoг класификационог периода  Седнице Савета родитеља школе  – директор, – педагог,  
    фебруар  Aнaлизa успeхa и дисциплине нa крajу првoг пoлугoдиштaАнализа реализације Годишњег програма рада школеИзлет и екскурзија ученикаИнформација о намени коришћења рабата који је остварен куповином уџбеника      Седнице Савета родитеља школе    – директор, – педагог, – секретар, – одељенске старешине
    априлРазматрање успeха нa крajу трeћeг клaсификaциoнoг пeриoдaУпознавање Савета родитеља са резултатима такмичења ученикаСеднице Савета родитеља школе  – директор, – педагог,  

Начин праћења реализације:

 • Учешће у раду,
 • Увид,
 • Евиденција,
 • Реализација ставова и мишљења

Носиоци праћења:

 • Директор,
 • Педагог,
 • Председник савета.
Програм сарадње Школе са породицом  у 2020/2021. школској години  Циљ: Организовати облике активности који ће : подићи на виши  ниво партнерство родитељи-школа ;  ( дељење обавеза и циљева  за  васпитање –ученика.пружити помоћ и подршку  родитељу  при обављању педагошке функције   Задаци: допринијети складном дјеловање породице и школе у  образовању и васпитању ученика обезбјеђивати и инсистирати на редовној , трајна и квалитетној сарадња родитеља и школе остваривати позитивну  интеракцију  наставнник- родитељобезбиједити информисаност  родитеља  о промјенама у образовању  које се остварују у школи и код ученика Програм ће с остварити кроз: Облик сарадње Садржај Задужени за реализацију Време Напомена 1.Индивидуални  разговори- информације Информације о усоловима понашању ученика у породици, школи , успеху, напредовању Одељенске старешине -поједини наставници на захтев одељенског старешине или родитеља -сваке седмице , један термин – по посебном договору Распоред информација за родитеље, прилог 1, израда педагог 2. Одељенски родитељски састанци – упознавање са НПП, уџбеницима, наставницима, облицима и методама рада , кућним редом  школе(права и обавезе  свих учесника В-О,  процеса;педагошке теме из Програма педаг. образовања Одељењске старешине Септембар ,новембар- децембар , април, мај-јун Програм и план ове сарадње  са родитељима припрема и реализује од ељењски старешина Термине и дневни ред  утвђује одељењски старешина; Програм педагошког-психолошког  образовања , прилог 2.,израда педагог , ОС 3.Разредни одељенски састанци ( 1. и 4.разред ) – упознавање са  Школом- организацијом ,условима, кућном реду,….. – договор са родитељима око  програма и реализације  завршне екскурзије Директор одељењске старешине ,  сви предметни наставници, педагог, Септембар ( 1.раз) – април-мај (4.и завршни 3.разред)   4.Саветодавни рад са родитељима ученика чија деца имају  тешкоћа у понашању и учењу Различити облици  савјетодавног рада  у зависности од проблема  информације, упућивање, Педагог ,   Према потребама  родитеља   5.Заједнички  састанак мањих група родитеља  и ученика са наставнцима 1-4. разреда  са  три  и више слабих оцјена – информације о узроцима неуспјеха (породица и школа)  , посљедицама  по општи успјех на крају школске године, утврђивање мера у породици- (обавеза родитеља-школе- наставника) Директор, наставници одељењских већа; педагог , психолог по потреби Фебруар Термине утврђује директор 6.Портфолио  едукација и информисање родитеља-кутак  за родитеље Избор садржаја -савета намењених родитељима Педагог Од октобра -двомесечно   7.Деловање Савета родитеља према  дефинисаној улози  у Закону  о основној школи Задужени  наставник координатор Од окробра  до јуна Програм рада Савета родитеља у прилогу 8. Учешће родитеља  у Школском одбору, Комисији за избор ученика генерације Према правилницима и програмима ових тела Родитељи чланови  ових тела  и  координатори Од септембра  до јуна   9.Учешће родитеља у презентацијама стваралаштва  и  активности  ученика  и наставника Према планираним  активностима секција, организација, наставника… Заинтересовани родитељи  и наставници координатори рада  секција, наставници који врше презентације Према програму секција и презентација  из наставе  

11.2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Институциja сa кojoм сe плaнирa сaрaдњaOблик сaрaдњeВрeмeМeстoРeaлизaтoр
Министaрствo прoсвeтeКoнтинуирaнa сaрaдњaтoкoм гoдинe  
Министaрствo прoсвeтe и Министарство унутрашњих пословаПројекат „Превенција и заштита деце од трговине људима“тoкoм гoдинeшколаСаобраћајни полицајац и одељењски старешина  петог разреда
Oснoвнe и срeдњe шкoлeТaкмичeњaФебруар мaрт 2021. годинешкoлeНaстaвнички aктиви
Дeчja устaнoвa Миша  ЦвиjoвићПрипрeмнa нaстaвa  зa дeцу кoja шкoлскe 2021/2022.  године полазе у први разред прoстoриje шкoлeВaспитaч дeчjeг вртићa
Мeдицински цeнтaр  Aкциja Нeдeљa здрaвљa устa и зубa; -храна Систeмaтски прeглeди зa учeникe III, V и VII рaзрeдa; Aнгaжoвaњe стручњaкa зa кoрeктивни рaд Aнгaжoвaњe лoгoпeдa Aкциja у циљу aфирмација дojeњa Сузбиjaњe бoлести зaвиснoстиТoкoм гoдинeпрoстoриje шкoлe Медицин. центарРaдници Мeдицин. цeнтрa
Цeнтaр зa сoциjaлни рaдХумaнитaрнe aкциje Oргaнизaциoни рaд зa бригу o дeциТoкoм гoдинeЦeнтaр, шкoлaРaдници цeнтрa и шкoлe
СO Приjeпoљe и њeни oргaниИнвeстициoнa улaгaњaТoкoм гoдинeСO Приjeпoљe, шкoлa 
Дoм културe ПриjeпoљeПoсeтa пoзoришту Излoжбe лик. рaдoвa учeн. Пoсeтe излoжбaмa aфирмисaних умeтникa Пoсeтe биoскoпским прeдстaвама Манифестације „Дечурлијада“ и „Бум-фест“Тoкoм гoдинeДoм културeOдeљeњскe стaрeшинe
Мaтичнa библиoтeкa Вук КaрaџићЛитeрaрнe вeчeри Тaкмичeњa Прoмoциje књигa и сусрeти сa писцимaТoкoм гoдинeБиблиoтeкaРaдници библиoтeкe   Oдeљeњскe стaрeшинe
МузejИзлoжбe Сусрeти сa пoзнaтим стручњaцимa из oблaсти истoриjeТoкoм гoдинeМузejOдeљeњскe стaрeшинe Рaдници музeja
OO Црвeнoг крстa ПриjeпoљeУчeшћe у спoртскo-рeкрeaтивним и хумaнитaрним aкциjaмa Пoмoћ сирoмaшним учeницимaТoкoм гoдинeшкoлa Прoстoриje ЦК Дoм културe Спoртски тeрeниOдeљeњскe стaрeшинe и представници Црвеног крста
Спoртски клубoвиУкључивaњe учeникa у спoртскe клубoвe: кaрaтe, oдбojкa, кoшaркa, рукoмeт, фудбaлКoнти-нуирaнoСпoртски тeрeниСпoртски клубoви
Плесна школаПриредбе поводом обележавања значајних датумаТоком годинешколаОдељењске старешине

 

12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

План праћења и евалуације Годишњег плана рада школе

Садржај праћења и вредновањаНачини праћења и вредновањаВремеНосиоци праћења и вредновања
 Дoкумeнтaциja зa кoнтинуирaнo прaћeњe вaспитнo-oбрaзoвнoг прoцeсaКроз евиденцију у дневницима рада,дневним припремама, посету часовимаконтинуираноДиректор и педагог
Прaћeњe oствaривaњa фoндa рaднoг врeмeнa и рeaлизaциjе прoгр.  зaдaтaкa шкoлe а)Рeaлизaциja фoндa чaсoвa б) Oдсуствo сa пoслa збoг бoлoвaњa и привaтних пoтрeбa в) Стручнo усaвршaвaњe нaстaвникa  Кроз праћење одговарајуће документације  континуирано  секретар
Израда глобалних и оперативних планова радаУвид у планове радаконтинуиранопедагог
Усaвршaвaњe – дoпунa пoстojeћe дoкумeнт.  зa прaћeњe рaдa у шкoли a) Вoђeњe хрoнoлoгиje рaдa шкoлe б) Рeгистaр Прoгрaмa рaдa шкoлe в) Рeгистaр плaнoвa и припрeмa г) Књигa нaгрaђeних и пoхвaљeних учeникa д) Кoнцeпти oдржaних прeдaвaњa ђ) Рeгистaр дoдeљeних признaњa шкoли е) Дoкумeнтaциja кaрaктeристичних рaдoвa учeникa          Евидентирањем у одговарајућу документацију                континуирано              Директор, педагог, секретар

13. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА

13.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ

Интерни маркетинг Школа ће остварити посредством:

 • школских такмичења,
 • огласних табли за ученике и раднике школе,
 • школских зидних новина,
 • адекватних одљењских паноа и зидних новина,
 • изложби ученичких радова у школи,
 • програма поводом значајних датума (Дан школе, Школска слава Свети Сава)
 • јавних наступа у школи,
 • родитељских и других састанака.

13.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ

Екстерни маркетинг Школа ће остварити посредством:

 • локалних средстава информисања,
 • учешћа у акцијама хуманитарног карактера,
 • учешћа у еколошким акцијама,
 • учешћа у разним наградним конкурсима,
 • учешћа на општинским и окружним такмичењима.

II ДЕО

1. ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА – налази се у документацији школе.

 

2. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТАЧА И НАСТАВНИКА

2.1. Предшколске активности

2.2. Редовне наставе

2.3. Допунске наставе

2.4. Додатне наставе

2.5.Пројектна настава

                – налазе се у документацији Школе

3. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА – налазе се у Годишњем плану рада школе

4. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ

Програмски садржајиВреме реализације
Праћење законских прописа;Израда нацрта статута, Колективног уговора и других општих аката;Праћење и спровођење поступака усаглашавања општиха аката са Законом и другим подзаконским актима и тумачење;Заступање школе пред судом и другим органима и организацијама;Обављање послова уписа у судски регистар, земљишне књиге и друге правне послове;Води рачуна о употреби и чувању печата и штамбиља Школе;Стара се о ажурности и уредности школске документације;Архивирање документације и старање о школској документацији која се трајно чува;Формирање матичне базе радника и ученика;
Припремање документације за расписивање конкурса као и спровођење конкурса за пријем радника и директора школе;Израда одлука, уговора о раду, споразума о преузимању, решења, отказа уговора о раду, обавештења, записника, извештаја и дописа везаних за радне односе, распоређивање и друге статусе радника;Израда решења о 40-то часовном радном времену и годишњем одморуУчествује у изради годишњег програма, Годишњег извештаја о раду Школе и статистичких извештаја;
Вођење деловодног протокола, пријем и експедиција поште;Присуствује седницама Школског одбора, Актива директора, припрема материјал за седницу, води записник и даје потребна тумачења и објашњења (израда одлука, закључака и других дописа)Припремање потребне документације, организовање и спровођење екскурзије ученика;Припремање документације за зздравствено осигурање радника и чланова породице, осигурање од незгода радника, ученика и имовине школе (оверава здравствене књижице и издаје пријаве за осигурање);Припремање и израда документације за тендер јавних набавки, текућег одржавања и инвестиција;Припремање и организовање полагања поправних, квалификационих, разредних испита и испита за основно образовање одраслих;
Припремање и организовање школских такмичења и свечаности у школи;Организује правно-техничке послове око избора органа Школе и ради стручне послове за ове органе;Организовање рада на уређењу школског простора, дворишта и непосредне околине;Организује рад помоћног, техничког и административног особља;Вођење евиденције о присуству и одсуствовању са посла помоћном, административном и техничком особљу;Организује, ажурира и доставља спискове ученика за систематски и лекарски преглед;Организује годишњи попис основнох средстава и ситног инвентара;Вођење евиденције о досељеним и одсељеним ученицима, доставља преводнице, извештаје о упису ученика и издавање других јавних исправа;Израда спискова радника и ученика који користе градски превоз;Припремање и спровођење дисциплинских поступака за раднике и ученике школе;Пружа помоћ у организовању и реализацији програма стручног усавршавања;Даје налог за набавку потрошног материјала, канцеларијског материјала и материјала за оправку и одржавање школских објеката;Учествује у инспекцијској контроли и надзору и спроводи наложене мере;Израда свих захтева и поднесака упућених Министарству просвете, Школској управи, инспекцијским службама, јавним установама, општини и другим органима и установама;Обавља и друге послове по налогу директора.  
Стални и повремени послови у току школске  2020/2021. године

5. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

5.1. Продужени боравак – нема

5.2. Ученичке оргазиције – Подмладак Црвеног крста

5.3. Слободне активности

5.4. Ђачка задруга – нема

6. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

Тим за самовредновање рада школе за школску 2020/2021. год:

1. Јелена Драгутиновић,

2. Славица Пантовић,

3. Председници стручних већа,

4. Амел Хаџифејзовић (Савет родитеља),

5. Горан Пјановић (Општина);

Координатор тима: Дијана Милановић.

Област квалитета: 1. Програмирање, планирање и извештавање.

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитета рада школе.

1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа.

1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе (наставници, стручни сарадници, директор, родитељи и локална заједница)

1.1.3. Садржај кључних школских докумената одржава специфичности установе.

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко истраживачким подацима и проценама квалитета рада установе.

1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе ученика.

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи.

1.2.1. Годишњи план рада је донет у складу са школским програмом, развојним планом и годишњим календаром,

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела тимова, стручних сарадника и директора конкретизовани су циљеви из Развојног плана и Школског програма и уважене су актуелне потребе школе,

1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују промене на свим нивоима деловањ,

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за праћење рада и извештавање током школске године,

1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације.

1.3. Планирање 0бразовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа, исхода у наставним предметима и општих међупредметних и предметних компетенција.

1.3.1. Наставници користе међупредметне и  предметне компетенције и стандарде за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе.

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу.

1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на праћењу постигнућа ученика.

1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања интересовања ученика.

1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко истраживачким подацима, специфичним потребама ученика и условима непосредног окружења.

1.3.6. Припшреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника или напомене о реализацији планираних активности.

Активности после процеса и после извршеног самовредновањаУчесницивреме реализацијеинструменти и технике за спровођење самовредновања
форнирање тимаНаставничко веће Школски одбор Савет родитељајун 2020. 
избор предмета праћења и вредновањаТим Наставничко веће  август 2020. 
израда планаТим  септембар 2020. 
израда инструмената за вредновањеТим  октобар 2020. 
прикупљање податакаТим Наставници  Током школске године 2020/2021.-анкета -упитницу  
обрада и анализа прикупљених податакаТим  Мај/јун 2021.-анализа и статистичка  обрада података – табеларно представљање
израда извештајаТим  Јун 2021.– табеларно представљање
презентација извештајаТим Наставничко веће  aвгуст 2021. 
израда Акционог планаТим Наставничко веће  август 2021. 

План рада тима:

 

 

 

 

 

 

6.1. План самовредновања за прошлу школску годину 2019/2020. год:

Кључна област :  6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ , УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА                                  

Активности после процеса и после извршеног самовредновањаУчесницивреме реализацијеинструменти и технике за спровођење самовредновања
форнирање тимаНаставничко веће Школски одбор Савет родитељајун 2019. 
избор предмета праћења и вредновањаТим Наставничко веће  август 2019. 
израда планаТим  септембар 2019. 
израда инструмената за вредновањеТим  октобар 2019. 
прикупљање податакаТим Наставници  Током школске године 2019/2020.-анкета -упитницу  
обрада и анализа прикупљених податакаТим  Мај/јун 2020.-анализа и статистичка  обрада података – табеларно представљање
израда извештајаТим  Јун 2020.– табеларно представљање
презентација извештајаТим Наставничко веће  aвгуст 2020. 
израда Акционог планаТим Наставничко веће  август 2020. 

7. ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ

Чланови тима: Јелена Драгутиновић, Славица Пантовић, Борко Радовић,

Време реализацијеПланиране активности из ШРПНачин реализацијеНосиоци активности
ЈануарИзбор учионицеНа седници Наставничког већаШколски развојни тим
ЈануарАдаптација и припремање учионицеАнгажовање одговарајуће службеСекретар школе и помоћно техничко особље
ЈануарНабвка планиране опремеФинансијска подршка СО ПријепољеДиректор школе
ЈануарИнсталирање набављене опремеАнгажовање одговарајуће службеТехнички одговорна особа
ФебруарСтављање у функцију учионицеАнгажовање одговарајуће службеТехнички одговорна особа
Март, АприлОбука наставника за примену савремених метода облика рада и наставних средставаКроз реализацију семинара ″Мултимедија у савременој настави″Центар за развој и примену науке, технологије и информатике
МајНабавка потребне стручне литературеФинансијска подршка СО ПријепољеДиректор школе
ЈунПланирање реализације часова применом нових метода и савремених средставаНа седницама стручних већаРуководиоци стручних већа
СептембарРеализација планираних часоваПримена мултимедијалне опремеНаставници предметне и разредне наставе
СептембарАнализа реализованих часоваНа састанцима стручних већаРуководиоци стручних већа

 изради Годишњег програма школе учествовали:

 1. Јелена Драгутиновић -директор школе,
 2. Славица Пантовић –педагог,
 3. Славица Пузовић-професор разредне наставе,
 4. Бранислав Дивац- професор физичког васпитања,
 5. Данка Средојевић-библиотекар,
 6. Ана Средојевић- професор разредне наставе,
 7. Миланко Тошић- професор технике и информатике.

   Председник Школског одбора                                                         Директор

____________________________                                                ____________________