Вести 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19

Школска управа: Ужице

Општина: Пријепоље

Пун назив основне школе: Основна школа „Михаило Баковић“ Сељашница

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19

  •  ВАЖИ ОД 15.03.2021. ГОДИНЕ-

Напомена: Оперативни план се доставља надлежној школској управи на сагласност. Одеређени подаци из овог плана уносе се и у ЈИСП-у.  Уколико постоји потреба за променама у оперативном плану у појединим елементима, о томе се обавештава надлежна школска управа и директор школе доставља измењен оперативни план на сагласност.

1. Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу (заокружити модел који се примењује):

1.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – сва одељења првог циклуса (уписати укупан број одељења у првом циклусу) 8

1.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само матична школа (уписати број одељења првог циклуса у матичној школи) 4

1.3. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

1.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

1.5. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

1.6. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) – сва одељења првог циклуса ______

1.7. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) – само матична школа

1.8. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  – матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

1.9. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  – сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

1.10. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  – само поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

1.11. неки други модел организације (концизан опис модела):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу(заокружити модел који се примењује):

2.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – сва одељења другог циклуса (уписати укупан број одељења у другом циклусу) ______

2.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само матична школа (уписати број одељења другог циклуса у матичној школи) ______

2.3. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

2.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

2.5. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

2.6. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – сва одељења другог циклуса

2.7. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само матична школа

2.8. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

2.9. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

2.10. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само поједнина издвојена одељења другог циклуса (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______

2.11. неки други модел организације (концизан опис модела):

У другом циклусу образовно –васпитни рад се остварује путем наставе на даљину.

3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу (опционо за школе): Гугл учионица

4. Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница) за ученике првог циклуса:

1.час: 7,30-8,00

2.час: 8,05-8,35

3. час: 8,40-9,10

Велики одмор 9,10-9,30

4.час: 9,35-10,05

5.час: 10,10 -10,40

Ученици другог циклуса основне школе наставу прате по устаљеном распореду часова. Образовни садржаји се емитују путем Јавног медијског сервиса Србије – на каналима РТС 2 и РТС 3 од 8,00 часова. Наставне јединице доступне су на платформи РТС Планета.

Настава на одабраној платформи (Гугл учионица) се реализује према усвојеном распореду часова од понедељка до петка.

 Часови редовне наставе трају 45 минута. Часови додатне, допунске, припремне наставе, секције и часови одељењског старешине трају 30 минута.

Настава траје од  7,30-12,50 часова.

Наставници ће ученицима постављати материјал и појашњења у складу са важећим распоредом часова у периоду од 7,30 до 12,50 часова.

Уколико се путем РТС-а, на седмичном нивоу, из одређеног наставног предмета, не реализује подједнак број часова према усвојеном распореду школе, наставник ће тај час реализовати путем Гугл мит опције на  Гугл платформи, у складу са распоредом часова за тај наставни предмет. Уколико се истовремено емитује час за тај разред путем РТС-а, наставник ће обавестити ученике да час са РТС-а погледају на РТС платформи

5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:

Вредновање ученика током реализације наставе на даљину ће се остваривати путем одабране платформе и подразумева интензивнију комуникацију између ученика и наставника. Наставници могу ученицима прослеђивати тестове, радни материјал, квизове, писмене провере, писмене задатке  и све потребне информације  путем платформе. На исти начин ће ученици враћати своје радове наставницима који ће формирати ученички портфолио у циљу сумативног оцењивања.

Ученици ће добијати прецизну и конкретну повратну информацију од наставника о напретку  са препорукама за даљи рад. У ЕС Дневнику ће наставници  евидентирати запажања о раду ученика, редовно ће прегледати домаће задатке и дати коментар на рад на Гугл платформи.

Одељењске старешине ће пратити свакодневно број и обим задатака и дате рокове за своје одељење и сугерисати наставницима уколико су потребне корекције.

О динамици и времену размењивања информација, домаћих задатака и о целокупном образовно-васпитном раду, о улогама у реализацији наставе на даљину, директор школе ће упознати све запослене, родитеље и ученике.

Ученике од 1. до 4. разреда, који ће похађати наставу непосредно, наставници ће пратити кроз писмене и усмене провере, активности и рад на часу, учествовање у пројектима, односу према својим радним обавезама.  

6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу на породични контекст:

 Школа ће пружати сваки вид психо – социјалне подршке. Кроз родитељске састанке путем видео линка или индивидуалне разговоре са ученицима и њиховим родитељима,  препознaће специфичне потебе појединаца и омогућиће равноправно учешће у животу и раду школе.

Одељењске старешине ће идентификовати родитеље који нису обучени да приступе и користе  користе Гугл платформу.Родитељи ће, уз консултације са одељењским старешином, бити у могућности да прате рад детета на платформи и бити упознати са његовим ангажовањем у испуњавању задатих обавеза. Биће подстакнути да  дају подршку деци у раду,  али не и да изавршавају обавезе на платформи за њих. Редовно  ће размењивати информације са одељењским старешином телефонски или путем Гугл мит платформе.

7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка…):

Ученици којима је потребна додатна помоћ и подршка у раду, имаће личне пратиоце. У случају постојане сумње на респираторну инфекцију, у школи постоји одговорно лице које ће обавестити родитеље и надлежну институцију о томе. Школа ће редовно сарађивати са локалном самоуправом, Школском управом, Центром за социјални рад Пријепоље, Домом здравља Пријепоље и  Црвеним крстом Пријепоље.

8. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи према утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред):

РазредБрој ученика који не похађају наставу у школи
Први0
Други0
Трећи0
Четврти0

9.Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и недељном нивоу:

Школа нема групе продуженог боравка .

9.1. Укупан број група продуженог боравка:

9.2. Укупан број ученика уписаних у продужени боравак:

9.3. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка:

10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис):

Праћење модела рада у првом и другом циклусу ће на седмичном нивоу вршити директор и педагог школе увидом у електронски дневник, приступом на Гугл платформи и праћењем педагошке  документације сваког наставника појединачно.

О начину организације образовно-васпитног рада, директор школе ће дописом објављеним на сајту, огласној табли и на вибер групи упознати све запослене, ученике и родитеље о њиховим обавезама у школи и ван ње током реализације наставе на даљину.

Наставник је дужан да активно ради на платформи, редовно шаље задатке, прегледа их  и даје коментар за предати рад.

Наставник нарочито води рачуна о оптерећености ученика, поштујући временску динамику предвиђену распоредом часова.

 Стучни сарадници ће сарађивати са наставницима и пружити им подршку у изради наставних материјала и њиховом прилагођавању различитим облицима реализације- непосредно или путем платформе.

Одељењске старешине ће пратити дневну у недељну оптерећеност ученика, подстицати их на редовно учење и рад, пружаће им подршку и помоћ у коришћењу одабране платформе.

 Циљ оперативног планирања је да се ученици што више укључе у различите видове учења, координисан рад наставника у припреми материјала и редовно извештавање о резултатима планирања на Наставничком већу, Педагошком колегијуму и стручним већима. Наставници ће редовно водити евиденцију о праћењу и напредовању ученика до којих ће долазити различитим методама рада.      

                                            Директор

                                                                         ___________________________

                                                                                Јелена Драгутиновић

Повезане објаве