Критеријуме за поступање у случају појаве Корона вируса у школама

Критеријуми за поступање у случају појаве COVID19 у школама

Дефиниција контакта1
Блиски контакт укључује било коју од доле наведених изложености код особе која је била у контакту са случајем COVID-19 у периоду 48 часова пре појаве симптома до 14 дананакон појаве симптома код тог случаја COVID-192:

 Директан физички контакт с оболелим од COVID-19 (нпр. руковање, љубљење,мажење),
 Незаштићен директан контакт с инфективним излучевинама оболелог од COVID-19 (додиривање коришћених марамица голом руком или нпр. ако се болесник искашљеу особу),
 Контакт лицем у лице с COVID-19 болесником на удаљености мањој од два метра утрајању дужем од 15 минута,
 Боравак у затвореном простору (нпр. учионица, соба за састанке, чекаоница уздравственој установи итд.) с COVID-19 болесником у трајању дужем од 15 минута,
 Здравствени радник или друга особа која пружа непосредну негу оболелом од COVID-19 или лабораторијско особље које рукује с узорцима оболелог безкоришћења препоручене личне заштитне опреме (ЛЗО) или ако је дошло до пропуста у кориштењу ЛЗО,
 Контакт у авиону или другом превозном средству с болесником два места испред, иза, или са стране; сапутници или особе које се брину о болеснику током путовања; особље које је послуживало у делу авиона у којем седи болесник (ако тежинаклиничке слике или кретање болесника упућује на изложеност већег броја путника,блиским контактима се могу сматрати путници целог одељка или целог авиона).

o Напомена: Код асимптоматских случајева COVID-19, контактом се сматра особа која је била у блиском контакту са тим случајем у периоду од 48 часова пре до 14 дана након датума узорковања.

Уколико се инфекција вирусом SARS-CoV-2 потврди код ученика, блиским
контактом за потребе предузимања мера у школама ће се, у складу са горе наведеном дефиницијом, сматрати сви ученици истог одељења/групе, под условом да је потврђен случај похађао наставу у школи у периоду од 48 часова пре почетка симптома или након појаве симптома.
Учитељ/наставник или други запослени у школи сматраће се блиским контактом инфицираног ученика изузетно и то уколико се eпидемиолошким испитивањем утврди да је дошло до контакта са потврђеним случајем без примене мера заштите од инфекције, у
периоду дужем од 15 минута, на растојању мањем од 2м, у периду заразности (48 часова пре појаве симптома, и након појаве симптома).
Начелно, учитељи, наставници и други запослени у школи се не сматрају контактом инфицираног ученика, осим у горе наведеном изузетку.
Уколико је инфекција вирусом SARS-CoV-2 потврди код учитеља, наставника или другог запосленог у школи, блиским контактом неће се сматрати други учитељи, наставници или запослени у школи, као ни ученици, осим изузетно ако се епидемиолошким испитивањем утврди да је у периоду заразности особе код које је потврђена инфекција
дошло до непоштовања мера заштите (ношење маске, боравак у затвореном простору на растојању мањем од 1.5 метара у трајању дужем од 15 минута, долазак на посао оболеле особе и поред присутних симптома и знакова респираторне инфекције). У тим ситуацијама
епидемиолог током епидемиолошког испитивања утврђује блиске контакте и даје предлог санитарној инспекцији за издавање решења о стављању у самоизолацију.

Поступање у случају појаве потврђених случајева инфекције вирусом SARS-CoV-2 у школи

Услов: Један потврђен случај код ученика у једном одељењу/групи, уколико је тај ученик похађао наставу у периоду до 48 часова пре
почетка симптома
Поступак: Управа школе спроводи надзор над исправном применом Препорука за превенцију COVID-19 и других респираторних
инфекција у школској средини. У захваћеном одељењу се налаже ношење маски свим ученицима током целог боравка у школи,
укључујући и током часова. Појачавају се мере опште и личне хигијене, а посебно мера прања и дезинфекције руку. Свим ученицима у
школи се понавља едукација у вези спровођења мера превенције. Учионица се генерално чисти, а све површине које се често додирују
(клупе, столице, прекидачи, кваке, кваке на прозорима, чивилуци, ормарићи и сл.) особље школе дезинфикује пребрисавањем средством
на бази алкохола.


Услов: Два потврђена случаја код ученика у једном одељењу/групи, уколико су ти ученици похађали наставу у периоду до 48 часова
пре почетка симптома
Поступак: Сви ученици тог одељења/групе прелазе на он лајн наставу у трајању од 14 дана. Учионица се генерално чисти, а све површине
које се често додирују (клупе, столице, прекидачи, кваке, кваке на прозорима, чивилуци, ормарићи и сл.) особље школе дезинфикује
пребрисавањем средством на бази алкохола.

Услов: Потврђено више случајева у два или више одељења једне смене, без утврђене повезаности међу случајевима која би указивала
на трансмисију вируса у школи и Мање од 50% одељења/група из те смене захваћено.

Поступак: Поступак као у претходна два случаја, зависно од тога да ли се ради о једном или два и више случајева у једном одељењу. Остала
одељења настављају похађање наставе у школи. Учионице се генерално чисте, а све површине које се често додирују (клупе, столице,
прекидачи, кваке, кваке на прозорима, чивилуци, ормарићи и сл.) особље школе дезинфикује пребрисавањем средством на бази алкохола.

Услов: Потврђено више случајева у два или више одељења једне смене, без утврђене повезаности међу случајевима која би указивала
на трансмисију вируса у школи и више од 50% одељења/група из те смене захваћено

Поступак: Ученици из одељења/група у којима је било потврђених случајева прелазе на он лајн наставу од куће у трајању од 14 дана, као и
сви остали ученици из исте смене. Учионице се генерално чисте, а све површине које се често додирују (клупе, столице, прекидачи, кваке,
кваке на прозорима, чивилуци, ормарићи и сл.) особље школе дезинфикује пребрисавањем средством на бази алкохола.

Услов: Потврђено више случајева у два или више одељења једне смене, без утврђене повезаности међу случајевима која би указивала
на трансмисију вируса у школи и Више од 50% деце из једне смене одсутно из школе у трајању од најмање 2 радна дана.

Поступак: Ученици из одељења/група у којима је било потврђених случајева прелазе на он лајн наставу од куће у трајању од 14 дана, као и
сви остали ученици из исте смене. Учионице се генерално чисте, а све површине које се често додирују (клупе, столице, прекидачи, кваке,
кваке на прозорима, чивилуци, ормарићи и сл.) особље школе дезинфикује пребрисавањем средством на бази алкохола.

Услов: Више случајева у два или више одељења једне смене, без утврђене повезаности међу случајевима која би указивала на
трансмисију вируса у школи и број потврђених случајева у једној смени превазилази 10% свих ученика који похађају наставу у тој смени, без обзира на то колико је одељења захваћено, и без обзира на број одсутних ученика у истој смени.

Поступак: Сви ученици из свих одељења исте смене се решењем санитарне инспекције стављају у самоизолацију у трајању од 14 дана.
Током периода самоизолације похађа се настава он лајн путем. Учионице се генерално чисте, а све површине које се често додирују (клупе, столице, прекидачи, кваке, кваке на прозорима, чивилуци, ормарићи и сл.) особље школе дезинфикује пребрисавањем средством на бази алкохола.

Услов: Два или више случајева међу којима постоји епидемиолошка повезаност која указује на постојање трансмисије вируса у
школи у једном или два одељења/групе

Поступак: Сви ученици захваћених одељења/група се решењем санитарне инспекције стављају у самоизолацију у трајању од 14 дана. Током периода самоизолације похађа се настава он лајн путем. Остала одељења настављају похађање наставе у школи. Учионице се генерално
чисте, а све површине које се често додирују (клупе, столице, прекидачи, кваке, кваке на прозорима, чивилуци, ормарићи и сл.) особље
школе дезинфикује пребрисавањем средством на бази алкохола.

Услов: Више случајева међу којима постоји епидемиолошка повезаност која указује на постојање трансмисије вируса у школи у три или више одељења/група

Поступак: Сви ученици из група/одељења у којима има потврђених случајева се решењем санитарне инспекције стављају у самоизолацију
у трајању од 14 дана. Током периода самоизолације похађа се настава он лајн путем. Ученици из осталих група/одељења исте смене прелазе
на он лајн наставу у трајању од 14 дана. Учионице се генерално чисте, а све површине које се често додирују (клупе, столице, прекидачи,
кваке, кваке на прозорима, чивилуци, ормарићи и сл.) особље школе дезинфикује пребрисавањем средством на бази алкохола.

Услов: Више од 50% ученика целе школе одсутно са наставе у трајању од најмање 2 радна дана, и најмање један потврђен случај COVID-19 код ученика у школи

Поступак: Сви ученици школе прелазе на он лајн наставу од куће у трајању од 14 дана. Учионице се генерално чисте, а све површине које
се често додирују (клупе, столице, прекидачи, кваке, кваке на прозорима, чивилуци, ормарићи и сл.) особље школе дезинфикује пребрисавањем средством на бази алкохола.

Напомена: С озбиром на то да није могуће све ситуације предвидети, уколико дође до настанка услова који нису горе предвиђени,
територијално надлежни институт/завод ће обавити консултације са Институтом за јавно здравље Србије ради доношења одлуке о начину
поступања.

Уколико се инфекција вирусом SARS-CoV-2 потврди код наставника, учитеља или другог запосленог у школи, епидемиолог ће током епидемиолошког испитивања случаја утврђивати да ли се други учитељи, наставници или запослени могу сматрати блиским
контактима сходно условима из дефиниције, и према томе предлагати меру самоизолације у трајању од 14 дана.
Уколико се инфекција вирусом SARS-CoV-2 потврди код наставника, учитеља или другог запосленог у школи који је са испољеним симптомима и знацима болести долазио на посао, нарочито у почетку болести, треба размотрити у сваком појединачном случају проширивање листе контаката без обзира на примену мера заштите код оболелог. Потребно је узети у обзир израженост симптома/знакова болести, трајање боравка у затвореној просторији истовремено са другим особама, близак контакт на растојању мањем од 2м, могућност директног физичког контакта и друге факторе који могу бити од значаја за
процену ризика и одлучивање о листи контаката.


Институти/заводи за јавно здравље дневно до 12:00 часова достављају Тиму праћење и координисање примене превентивних мера при отпочињању рада школа Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ (у даљем тексту Тим института) за претходни дан информацију о броју потврђених случајева COVID-19 код деце школског узраста, као и о броју захваћених школа, укључујући и нулти извештај, по
општинама за своју територију надлежности. Извештаји се достављају у Excel формату у електронској форми на адресу skole_covid19@batut.org.rs. Образац извештаја дат је у прилогу. Тим института дневно анализира пристигле извештаје, координира активности са мрежом института/завода и по потреби/захтеву извештава руководство установе на
дневном нивоу. Тим института сачињава недељне извештаје који обухватају податке о појави случајева COVID-19 у школама, као и преглед доступних информација о спровођењу Препорука за превенцију COVID-19 и других респираторних инфекција у школској средини за претходну недељу и доставља руководству Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и мрежи института/завода за јавно здравље
понедељком до краја радног времена.

Повезане објаве